Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 6

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO           
             16.12.2013 13:23:43             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Omluven   
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

879/19ZM/2013

Výkup pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

881/19ZM/2013

Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

928/20ZM/2013

Prodej části pozemku parc.č. 2603/1, k.ú. Prost. Suchá

944/20ZM/2013

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

982/21ZM/2013

Ukončení činnosti SMŠ K. Čapka – změna části usnesení č. 792/18ZM/2013

986/21ZM/2013

Poskytnutí daru Policii ČR

988/21ZM/2013

Ocenění občanů města Havířova

989/21ZM/2013

Cena města Havířova 2013

913/20ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek II

1002/21ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

458/12ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, z majetku Lesů České republiky, s.p. do majetku města

658/15ZM/2012

Výkup částí pozemků parc.č. 498 a 499, k.ú. Dolní Datyně, pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, části města Dolní Datyně“

712/16ZM/2012

Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

878/19ZM/2013

Výkup pozemků k.ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi ul. Chatařskou a Prachatickou

884/19ZM/2013

Nabídka na převod kanalizačního řadu

912/20ZM/2013

Půjčka ze sociálního fondu

934/20ZM/2013

Výkup pozemku k. ú. Dolní Suchá, pro účely výstavby chodníku mezi ul. Chatařskou a Prachatickou

936/20ZM/2013

Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010

937/20ZM/2013

Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Stružníku“, k. ú. Bludovice, do majetku města

946/20ZM/2013

Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace

975/21ZM/2013

Přijetí daru pozemku parc. č. 1703/2, k.ú. Bludovice, pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“

976/21ZM/2013

Změna usnesení ZMH č. 533/10/ZM/08, ze dne 23. 6. 2008, k bezúplatnému převodu pozemků z majetku ČR, do majetku města

979/21ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Dolní Suchá – Ing. Luboš st. a Ing. Luboš ml. Heincovi, Alena Heincová

983/21ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

984/21ZM/2013

Změna výše investičních dotací a příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov

987/21ZM/2013

Žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV