Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 60

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 60 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 15:44:36             
      58. Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových       
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Zdržel se  
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. záměr občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 o. s. realizovat přestavbu prostor Squashového clubu v 1. poschodí ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí na tělocvičnu pro mládežnický a dorostenecký hokej, která by měla být dotována MŠMT v rámci programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“

2. podmíněný souhlas Rady města Havířova s pronájmem nebytových prostor (nyní squashových kurtů včetně zázemí) v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, nájemci HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ: 68941994, od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2024 s tříměsíční výpovědní lhůtou, k provedení rekonstrukce nebytových na tělocvičnu a následně k užívání zrekonstruovaných nebytových prostor jako tělocvičnu zejm. pro mládežnický a dorostenecký hokej; investice do technického zhodnocení bude HC AZ Havířov 2010 o. s. postupně umořovat formou nájmu a spotřebovaných služeb

s c h v a l u j e

1. převzetí veškerých závazků občanského sdružení HC AZ Havířov 2010 plynoucích z Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace, v případě, že dojde k předčasnému ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v 1. poschodí objektu Víceúčelové haly, ul. Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí (nyní squashových kurtů včetně zázemí) a to ze strany statutárního města Havířov

2. převzetí souvisejícího technického zhodnocení nebytových prostor ve Víceúčelové hale na ul. Těšínská 1296/2a v Havířově-Podlesí do majetku statutárního města Havířov za 1,- Kč/měsíčně v souladu s podmínkami programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“