Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 48

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 15:19:58             
      45. "Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku       
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Zdržel se  
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Zdržel se  
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Zdržel se  
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Zdržel se  
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Zdržel se  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Zdržel se  
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Zdržel se  
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Zdržel se  
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Zdržel se  
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Zdržel se  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Zdržel se  
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 26 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 15 (35%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“

1. předmět plnění: zajištění ubytování, stravy a dopravy rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku, tři po sobě jdoucích deseti denních turnusů dětí (max. 90 dětí + 21 odborných a doprovodných pracovníků) a jeden navazující deseti denní turnus pro specifickou skupinu osob (max. 35 osob + 1 doprovodný pracovník)

2. doba plnění: měsíc červenec a srpen roku 2014 až 2017

3. předpokládaná hodnota zakázky: 5.900.000,-Kč bez DPH (1.475.000,-Kč bez DPH ročně)

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova

1. schválením ostatních podmínek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“

2. jmenováním komisí zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“

u k l á d á

v souvislosti se zajištěním realizace nadlimitní veřejné zakázky na služby „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ odboru sociálních věcí

1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 7 v roce 2014 roční předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (vč. DPH)

2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 7 v roce 2015 až 2017 částku odpovídající roční ceně (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizací veřejné zakázky