Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 32

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 14:18:38             
     32. Úplatný převod technické infrastruktury v lok      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Nehlasoval  
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Stružníku“,  k.ú. Bludovice, umístěné na pozemcích parc. č. 1334/2, 1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a na části parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového spoluvlastnictví pana Martina Balona, ………………………, Ing. Michala Koláře, ………………………… do majetku města, s tím, že město uhradí po dokončení stavby část předpokládaných nákladů včetně DPH, na jednotlivé stavební objekty a pozemky, dle návrhu stavebníků:

1. Kanalizace splašková gravitační: 25% z částky 2.037.672,- Kč, tj. 519.418,- Kč

2. Vodovod : 25% z částky 514.064,- Kč, tj. 128.516,- Kč

3. Veřejné osvětlení: 25% z částky 394.098,- Kč, tj. 78.825,- Kč

4. Komunikace 25% z částky 4.494.242,- Kč, tj. 1.123.561,-Kč

5. Pozemky pod komunikací cca 586 m2 za cenu 245,- Kč/m2, tj. cca 143.570,- Kč

6. Pozemky přilehlé ke komunikaci cca 2884 m2 jako celek 1,- Kč

navrhovaná cena celkem: 2.003.591,- Kč

s tím, že pozemky budou převedeny do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně věcných břemen k umístěným sítím a přípojkám

s c h v a l u j e

a) úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U Stružníku“,  k.ú. Bludovice, umístěné na pozemcích parc. č. 1334/2, 1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a na části parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového spoluvlastnictví pana Martina Balona, ……………………, Ing. Michala Koláře, ……………………………… do majetku města, s tím, že město uhradí stavebníkům 10 -20% skutečných nákladů, včetně DPH, vyčíslených po dokončení staveb, maximálně však do výše 10- 20% předpokládaných pořizovacích nákladů, včetně DPH takto:

1. Kanalizace splašková gravitační: max. 10% z částky 2.037.672,- Kč, tj. 203.767,- Kč

2. Veřejné osvětlení: max. 20% z částky 394.098,- Kč, tj. 78.820,- Kč

3. Komunikace max. 20% z částky 4.494.242,- Kč, tj. 898.848,- Kč

navrhovaná cena celkem cca: 1.181.435,- Kč

b) přijetí daru pozemků pod komunikací v celk. výměře cca 586 m2 a pozemků přilehlých ke komunikaci cca 2884 m2 k.ú. Bludovice, parc. č. 334/2,1446/1, 1446/2, 1445/2, 1445/3, 1444/2 a části parc. č. 1419/3, v rozsahu dle geometrického zaměření, z podílového spoluvlastnictví pana Martina Balona, ………………………………a Ing. Michala Koláře, ………………………………, s tím, že pozemky budou převedeny do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně věcných břemen k umístěným sítím a přípojkám

n e s c h v a l u j e

přijetí vodovodu vybudovaného v lokalitě „U Stružníku“ do majetku města,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o budoucí kupní a o budoucí darovací smlouvě a následně podpisem kupní a darovací smlouvy