Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 31

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 14:17:56             
     31. Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č.832/OSM/2010      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Nehlasoval  
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Nehlasoval  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 39 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (5%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě č. 832/OSM/2010 ze dne 22.7.2010, kterým se doplňuje článek VII, odst. 1 Směnné smlouvy:
Odchylně od účelu užívání, který je uveden v předchozí větě se sjednává, že statutární město Havířov je oprávněno dočasně, a to v době městských slavností pořádaných statutárním městem Havířov nebo Městským kulturním střediskem, užívat pozemky specifikované v první větě tohoto odstavce také (a pouze) k umístění atrakcí, příp. stánkovému prodeji; to však pouze za předpokladu, že statutární město Havířov zajistí nový parkovací režim pro parkování (stání) vozidel na pozemku parc.č. 922/3, katastrální území Havířov-město (dále jen pozemek) ve vlastnictví statutárního města Havířov, který umožní parkovat vozidlům na tomto pozemku (a to s ohledem na maximální využití parkovacích kapacit pozemku)
- dvě hodiny zdarma, tj. bez úhrady parkovného či jakéhokoliv jiného poplatku za parkování (stání) s tím, že cena za každou další započatou hodinu parkování nad uvedený časový rámec bude stanovena na částku ve výši 20,- Kč za hodinu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě

Z: vedoucí OSM
T: 31.10.2013