Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 30

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 14:16:56             
     30. Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Nehlasoval  
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Proti    
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Proti    
 Klimša Dalibor              ODS    30 Proti    
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Proti    
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Proti    
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Zdržel se  
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Proti    
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Proti    
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Proti    
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Zdržel se  
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Proti    
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Proti    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 10 (23%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1295/OSM/09 ze dne 21.09.2009, uzavřené na prodej pozemku parc.č. 648, na část pozemku parc.č. 649/1, na část pozemku parc.č. 649/3 o celkové výměře cca 3 300 m2 a stavby čp. 806 na pozemku parc.č. 648, vše v kat. území Havířov-město, se společností Zelené terasy, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 27836185, s tím, že společnost Zelené terasy, a.s. ke dni 30.8.2013 nezahájila výstavbu polyfunkčního domu a nepředložila záruční listinu na bankovní záruku ve výši 6 200 000,- Kč.