Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 13

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 13:39:53             
     13. Vklad majetku města do základního kapitálu ob      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Nehlasoval  
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH čís. 584/14ZM/2012 ze dne 24.9.2012

s c h v a l u j e

vklad majetku města – nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov, a to:
a) pozemku parc. č. 826/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 990 m2
b)
 pozemku parc. č. 826/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2
c)
 budovy (haly) s číslem popisným 1219 na pozemku parc. č. 826/4 včetně venkovních úprav – přípojka elektro, žumpa, betonová plocha, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody a kanalizace, vrata, venkovní osvětlení, trvalé porosty
vše v  hodnotě dle posudku znalce Ing. Vladimíra Pešáka č. 638-29-2013, ze dne 26. 6. 2013 ve výši 7 900 000,- Kč, do základního kapitálu společnosti Technické služby Havířov a.s., IČ: 25375601 (dále jen „TSH a.s.“) a splacení emisního kurzu prioritních akcií TSH a.s. v nominální hodnotě celkem 7 900 000,-Kč tímto nepeněžitým vkladem města

b e r e   n a   v ě d o m í

zvýšení základního kapitálu TSH a.s. upisováním prioritních akcií TSH a.s. v listinné podobě na jméno, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě, o jmenovité hodnotě celkem 7 900 000,- Kč rozhodnutím představenstva TSH a.s. podle § 210 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

u k l á d á

zrušit Prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ze dne 11.12.2012 o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 600 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s. a nahradit ho novým Prohlášením dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 900 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 12/2013

p o v ě ř u j e

primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem nového Prohlášením dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o vložení nemovitostí na ul. Jarošova 11a v k.ú. Šumbark, obec Havířov v hodnotě 7 900 000,- Kč do základního kapitálu společnosti TSH a.s.