Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 13:33:45             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Zdržel se  
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Zdržel se  
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Zdržel se  
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 32 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 9 (21%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova dle příloh

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

619/14ZM/2012

Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města

709/16ZM/2012

Prodej pozemků v k.ú. Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

712/16ZM/2012

Prodej objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144/47, Havířov-Životice

850/19ZM/2013

Návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu HC Havířov 2010 s.r.o. v roce 2013

858/19ZM/2013

Prodej pozemků parc.č. 1326/11 a parc.č. 1326/5, k.ú. Šumbark

881/19ZM/2013

Navýšení rozsahu výkupu částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem a veřejným osvětlením, mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

882/19ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Příjezdová komunikace ul. Nad Tratí, Dolní Suchá“

883/19ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Budovatelů“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

556/13ZM/2012

Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2012

581/14ZM/2012

Poskytnutí daru Policii ČR

603/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 3471, k.ú. Havířov-město

650/15ZM/2012

Prodej části pozemků parc.č. 35 a 41/4, k.ú. Bludovice

655/15ZM/2012

Prodej pozemků pod již postavenými garážemi, areál garáží Na Pavlasůvce, k.ú. Prostřední Suchá

659/15ZM/2012

Výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

757/17ZM/2013

Výkup pro účely stavby:„Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

789/18ZM/2013

Žádost o povolení splátkového kalendáře Ing. Janu Garayovi

790/18ZM/2013

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012

791/18ZM/2013

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ a návrh čerpání finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit

801/18ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1225/48, k.ú. Prostřední Suchá

808/18ZM/2013

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1448/59, k.ú. Šumbark

810/18ZM/2013

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“- změna vlastníka

813/18ZM/2013

Směna nemovitostí s Moravskoslezským krajem

818/18ZM/2013

Přehled veřejných zakázek nad 1 mil.Kč bez DPH realizovaných Magistrátem města Havířova v letech 2011-2012

826/18ZM/2013

Smlouva o sdružení zadavatelů na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Havířov“ - změna usnesení č. 671/15ZM/2012

837/19ZM/2013

Poskytnutí daru města Havířova na odstraňování povodňových škod

844/19ZM/2013

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 v rozpočtu odboru školství a kultury

845/19ZM/2013

Změna použití výše schválených investiční dotací na rok 2013 – MŠ Balzacova

846/19ZM/2013

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice, pro školní rok 2013/2014

847/19ZM/2013

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov-Bludovice, pro školní rok 2013/2014

848/19ZM/2013

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

851/19ZM/2013

Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020

856/19ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1195/331, k.ú. Prostřední Suchá

857/19ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1197/273, k.ú. Prostřední Suchá

859/19ZM/2013

Prodej pozemku parc.č. 1466/6, k.ú. Šumbark

860/19ZM/2013

Prodej částí pozemků parc.č. 1539/2 a parc.č. 1540, k.ú. Havířov-město

861/19ZM/2013

Prodej části pozemku parc.č. 606/1 a pozemku parc.č. 606/2, k.ú. Bludovice

863/19ZM/2013

Směna části pozemku v majetku města parc. č. 1528/2, k.ú. Šumbark, za část pozemku parc.č. 1522, k.ú. Šumbark

865/19ZM/2013

Převod nemovitostí v rámci projektu regenerace bývalého Dolu Dukla – změna usnesení

868/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Havířov-město – pan Milan Dzik, paní MartaVítková

869/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Folwarczní

870/19ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Danuše Lasková

871/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Marie Rucká

872/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Kropkovi

873/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Jiří Farný

874/19ZM/2013

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Taťána Bednárová

876/19ZM/2013

Výkup nemovitostí v k.ú. Šumbark – pan Martin Hebelka

877/19ZM/2013

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – pan Adolf Pawlas

880/19ZM/2013

Přijetí daru pozemků v rámci realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Datyně“

892/19ZM/2013

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Plynovodní přípojka STL Dolní Suchá

895/19ZM/2013

Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek

902/19ZM/2013

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii