STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 71

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 71 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 18:12:12             
        53.Rozpočet města Havířova na rok 2017        
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Nehlasoval  
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Omluven   
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Zdržel se  
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Zdržel se  
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 33 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 6

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Rozpočet města Havířova na rok 2017.

B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017:

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 722 735,00 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 948 699,00 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 23 164,00 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 10 300,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 740 572,00 tis. Kč
2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 937 625,00 tis. Kč
a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 652 590,00 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 1 032,00 tis. Kč
odbor školství a kultury 29 490,00 tis. Kč
odbor územního rozvoje 150,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 0,00 tis. Kč
odbor organizační 221 843,00 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 341,00 tis. Kč
odbor komunálních služeb 286 585,00 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 483 755,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 398,00 tis. Kč
odbor ekonomický 536 059,00 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 937,00 tis. Kč
b/ příspěvky a dotace organizacím 285 035,00 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 000,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 900,00 tis. Kč
MŠ ČSA 830,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 013,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 800,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 566,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 137,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 918,00 tis. Kč
MŠ Okružní 830,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 625,00 tis. Kč
MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 000,00 tis. Kč
MŠ Radniční 938,00 tis. Kč
MŠ Resslova 858,00 tis. Kč
MŠ Sukova 853,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 794,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 788,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 950,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 777,00 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 2 998,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 529,00 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 010,00 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 420,00 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 483,00 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 853,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 2 831,00 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 3 909,00 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 505,00 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 361,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 5 826,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 041,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 975,00 tis. Kč
ZŠ Školní 2 579,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 008,00 tis. Kč
ZŠ Žákovská 3 944,00 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 399,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 28 000,00 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 18 820,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 38 447,00 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 9 449,00 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 30 731,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 31 640,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 47 000,00 tis. Kč
3) Financování celkem +214 890,00 tis. Kč
z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 000,00 tis. Kč
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -94 335,00 tis. Kč
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +149 225,00 tis. Kč
C. Účelově vázané finanční prostředky v rámci příspěvku na provoz 2 871,00 tis. Kč
z toho: ZŠ – dofinancování mezd řidičů a závozníků 1 084,00 tis. Kč
ZŠ – odměny vedoucím kroužků 442,00 tis. Kč
ZŠ – Armyland (doprava, vstupné) 150,00 tis. Kč
ASTERIX – Středisko volného času Havířov 1 195,00 tis. Kč
z toho: Havířovská liga 119,00 tis. Kč
        odměny vedoucím
        kroužků
992,00 tis. Kč
        příměstské tábory 84,00 tis. Kč
D. Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově (dále jen Fond bezpečnosti), Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2017, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2017 dle důvodové zprávy.