STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 66

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 66 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 17:53:26             
      48.Návrh na poskytnutí a navýšení dotací z OJ10      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Zdržel se  
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Zdržel se  
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Proti    
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Omluven   
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Zdržel se  
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Zdržel se  
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Zdržel se  
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Zdržel se  
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Proti    
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 28 (65%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 6

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti ze sportovní sféry:
1. Basketbalového Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, ze dne 16. 9. 2016 o poskytnutí dotace na rok 2016,
2. FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, ze dne 14.9.2016, o poskytnutí dotace na rok 2016,
3. FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, ze dne 29.9.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016,
4. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, ze dne 12.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu basketbalu MLÁDEŽ,
5. Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, ze dne 12.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace na rok 2016 na činnost oddílu basketbalu MUŽI
dle důvodové zprávy

žádosti z mimosportovní sféry:
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, ze dne 16. 11.2016, o poskytnutí dotace na rok 2016,
2. Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové organizace, IČO 68321261, ze dne 14.10.2016, o navýšení poskytnuté dotace,
3. Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, ze dne 22.8.2016, o navýšení dotace poskytnuté na rok 2016
dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy k rozdělení, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- 15 000 Kč Basketbalovému Clubu Slavia Havířov, z.s., IČO 05332311, na činnost klubu v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- 15 000 Kč FC KARO Havířov, z.s., IČO 05177278, na činnost klubu v roce 2016 s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- 53 000 Kč Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na projekt „Pořízení elektrického polohovatelného křesla pro oddělení klinické hematologie“ s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.3.2017

2. navýšení dotací z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary – Rezervy k rozdělení, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016:
- FK Gascontrol Havířov, z.s., IČO 45215626, o 15 000 Kč na činnost klubu v roce 2016, na celkovou částku 155 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, o 15 000 Kč na činnost oddílu basketbalu MLÁDEŽ v roce 2016, na celkovou částku 405 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- Tělovýchovné jednoty Start Havířov, zapsaného spolku, IČO 62331345, o 15 000 Kč na činnost oddílu basketbalu MUŽI v roce 2016, na celkovou částku 115 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- škole technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkové organizaci, IČO 68321261, o 25 000 Kč na projekt „Řemeslo bez hranic“ na celkovou částku 50 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

- Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, o 50 000 Kč na projekt „Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov“, na celkovou částku 100 000 Kč s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 22.2.2016 usn.č. 402/10ZM/2016

vedoucí OŠK
T: prosinec 2016

4. uzavření dodatků k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016