STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 48

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 17:22:22             
     30.Předání zabud. prvků (staveb) k hospodaření PO      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Nehlasoval  
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 5

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání zabudovaných prvků (staveb) k hospodaření příspěvkovým organizacím dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

- Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 šplhací soupravu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 116 685,14 Kč a šplhací hrazdu, vč. nárazové plochy, v účetní ceně 98 714,16 Kč
- Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 herní sestava Lukavec v účetní ceně 127 031,30 Kč
- Mateřské škole Havířov - Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČO: 70958297 zabudovanou kombinovanou sestavu Veronika v účetní ceně 74 000,00 Kč
- Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČO: 70958262 zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 101 899,70 Kč
- Mateřské škole Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203 stanový domek s terasou v účetní ceně 41 135,80 Kč a herní sestavu Maceška v účetní ceně 116 727,30 Kč
- Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 135 314,90 Kč, zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 781,30 Kč, zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 103,00 Kč a zabudovanou herní sestavu v účetní ceně 40 149,40 Kč
- Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 workoutovou konstrukci umístěnou v parku Na Nábřeží v účetní ceně 481 822,00 Kč

u k l á d á

vyhotovení dodatků k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

Z: vedoucí OPS
T: 31.12.2016