STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 29

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 16:21:30             
       12.Návrh na změnu určení náměstka primátora       
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Zdržel se  
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Zdržel se  
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Zdržel se  
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Zdržel se  
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Zdržel se  
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Zdržel se  
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Zdržel se  
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Zdržel se  
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Zdržel se  
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Nehlasoval  
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Zdržel se  
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 26 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 10 (23%) Nehlasoval: 2 (5%) Omluveno: 5

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

ode dne 20.12.2016 podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátorky

Bc. Josefa Bělicu,

který bude zastupovat primátorku města po dobu její nepřítomnosti nebo v době, po kterou primátorka nevykonává svou funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 a 107 zákona o obcích)