STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 8

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 13:49:58             
          05.Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Nehlasoval  
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Nehlasoval  
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Nehlasoval  
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (7%)

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

601/14ZM/2012 Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova-části města Dolní Suchá“-IV.část
184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí“
231/6ZM/2015 Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice
284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje
364/9ZM/2016 Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení pozemkové služebnosti
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
427/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města
428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“, k. ú. Bludovice, do majetku města
464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město
465/12ZM/2016 Bezúplatný převod v rámci stavby „Výstavba železniční zastávky Havířov – Střed“
532/14ZM/2016 Výkup částí pozemků pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ – změna usnesení
533/14ZM/2016 Zřízení věcného břemene v k. ú. Dolní Datyně v rámci realizace stavby „Oprava mostu Na Hliníkách“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

713/16ZM/2012 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“
1178/26ZM/2014 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část
403/10ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
466/12ZM/2016 Výkup pozemků, k.ú. Dolní Datyně – manž. Opálkovi, Stachovi a František Doležal
469/12ZM/2016 Přijetí daru pozemků v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“
525/14ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 2076/4, k.ú. Šumbark
527/14ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 1294/2, k.ú. Šumbark
529/14ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark a k.ú. Bludovice Moravskoslezskému kraji
535/14ZM/2016 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lomená v Havířově-Šumbarku
536/14ZM/2016 Vynětí pozemku z hospodaření příspěvkové organizace a předání pozemku k hospodaření příspěvkové organizaci
540/14ZM/2016 Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017 na projekt “Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově”
542/14ZM/2016 Spoluúčast na realizaci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“
543/14ZM/2016 Zapojení schválené rozpočtové rezervy OŠK, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2016
544/14ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol
545/14ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2016
551/14ZM/2016 Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2016
552/14ZM/2016 Stanovisko statutárního města Havířova k silniční vegetaci v průjezdním úseku silnice I/11
554/14ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky
561/14ZM/2016 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města rok 2016