Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 20

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO           
             5.11.2012 13:24:35             
     18. Výkup částí pozemků k. ú. Dolní Suchá, pod sp      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Omluven   
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Omluven   
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků k.ú. Dolní Suchá, pod stávajícím spojovacím chodníkem mezi ul. Prachatická a ul. Nad Tratí

a) část parc. č. 2418/1, zahrada, o výměře cca 63 m2, dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíři 2m prodávající: Mgr. Jaroslav Žák, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč/m2, tj za výměru cca 63 m2
celkem cca 23.940,-Kč

b) část parc. č. 2420/1, zahrada o výměře cca 7 m2 a část parc. č. 2419, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2, dle zaměření skutečného stavu, minimálně však v šíři 2m prodávající: Renáta Wojnarová, bytem ……………………………,
kupní cena: dohodou ve výši 380,-Kč, tj. za výměru cca 37 m2
celkem 14.060,-Kč

s tím, že:
město Havířov zřídí na pozemcích k.ú. Dolní Suchá, které jsou předmětem výkupu dle bodu a), b), věcné břemeno chůze a jízdy, ve prospěch vlastníka, Renáty Wojnarové, bytem ……………………………,
za jednorázovou úhradu 3000,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2013