Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 7

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO           
             5.11.2012 13:15:55             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Omluven   
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Omluven   
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

208/6ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

556/13ZM/2012

Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2012

621/14ZM/2012

Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

635/14ZM/2012

Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

277/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

480/13ZM/2012

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

484/13ZM/2012

Poskytnutí investiční dotace Městskému Fotbalovému Klubu Havířov na výstavbu hřiště s umělým povrchem

537/13ZM/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

563/14ZM/2012

Poskytnutí mimořádné investiční dotace na rok 2012 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

564/14ZM/2012

Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

565/14ZM/2012

Petice občanů – nesouhlas se sloučením třídy žáků 2.A a 2.B Základní školy Marie Kudeříkové

566/14ZM/2012

Zásady pro oceňování občanů města Havířova

567/14ZM/2012

Ocenění občanů města Havířova

569/14ZM/2012

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2012 sportovním a mimosportovním subjektům

570/14ZM/2012

Poskytnutí dotace HC AZ Havířov 2010 o.s. na rekonstrukci šatnového zázemí v roce 2013

580/14ZM/2012

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

582/14ZM/2012

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2012

598/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 567/8, k.ú. Bludovice

604/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 1338/92, k.ú. Prostřední Suchá

627/14ZM/2012

Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení úhrad prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2012

628/14ZM/2012

Záměr prodeje vodovodů v majetku města