STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 33

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO           
             27.6.2016 13:51:13             
     33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města H      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Omluven   
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Zdržel se  
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Pro     
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Zdržel se  
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Omluven   
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 38 (88%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2016:

I. z mimosportovní sféry v celkové výši 2 665 000 Kč,
a to takto:
sociální oblast
- činnost registrovaných sociálních služeb 119 000 Kč dle přílohy č. 1A
- projekty a činnost na podporu aktivit související se sociální oblastí 52 000 Kč dle přílohy č. 1B
kulturní oblast 266 000 Kč dle přílohy č. 2
školská oblast 385 000 Kč dle přílohy č. 3
oblast partnerských vztahů 20 000 Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality, protidrogové prevence 23 000 Kč dle přílohy č. 5
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
- podpora integrovaného záchranného systému 500 000 Kč dle přílohy č. 6A
- zdravotnictví 1 300 000 Kč dle přílohy č. 6B
II. ze sportovní sféry v celkové výši 755 000 Kč dle přílohy č. 7

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 - 7 tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč v jednotlivých případech.