STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 28

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             27.6.2016 13:45:53             
     28. Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizač      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Omluven   
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Pro     
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Omluven   
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova
v rámci realizace IV. etapy a dalších etap projektu „Odkanalizování částí města Havířova“:

s c h v a l u j e

1. postoupení investorství, tj. bezúplatný převod zpracovaných projektových dokumentací kanalizačních přípojek zpracovaných na náklady města budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek a bezúplatný převod vydaných územních rozhodnutí pro soukromé části kanalizačních přípojek,

2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek včetně přípojkové šachty budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek nejpozději do tří let po uplynutí doby udržitelnosti projektu,

3. poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky vlastníkům nemovitosti na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových prací (dále jen „zápůjčka“) za těchto podmínek:

a) splatnost zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách:
   do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč
   do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč
   do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč
od měsíce následujícího od poskytnutí zápůjčky, s možností předčasného splacení neuhrazeného zůstatku zápůjčky

b) vlastník připojované nemovitosti před podáním žádosti o zápůjčku podepsal s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby Havířov a.s.) návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací z nemovitosti

c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky

d) při nedodržení termínů splatnosti zápůjčky (splátek) déle než tři měsíce bude požadován zákonný úrok z prodlení a nastává splatnost celé zápůjčky

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat na své náklady soukromou část kanalizační přípojky po přípojkovou šachtu města a napojit se na hlavní kanalizační řad za těchto podmínek:

a) vlastník nemovitosti se zaváže přijmout dar veřejné části kanalizační přípojky včetně přípojkové šachty vybudované na náklady města

b) v případě, že darovaná část kanalizační přípojky, bude na pozemku města závazek zřídit pozemkovou služebnost

c) v případě změny vlastnictví závazek převést práva a povinnosti ze smlouvy na nového vlastníka

d) uplatnění smluvní pokuty ve výši 25 000 Kč v případě, že vlastník nemovitosti bezdůvodně nedokončí soukromou část kanalizační přípojky a nenapojí se na kanalizační řád do 12 měsíců ode dne, kdy bude vydán kolaudační souhlas

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu 4. usnesení