STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 20

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO           
             27.6.2016 13:37:34             
     20. Přijetí daru pozemků v rámci stavby "Chodník      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Omluven   
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Pro     
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Omluven   
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 713/16ZM/2012 v bodě 1), kterým bylo schváleno přijetí daru části pozemku parc.č. 596/15, k.ú. Bludovice, v rozsahu cca 1202 m2 trvale zastavěné chodníkem, včetně prostoru za chodníkem, dle zaměření dokončené stavby, do majetku města, dárce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 00095711

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání dokončené stavby č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11 Havířov - Těrlicko“ přijetí daru pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 596/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 803 m2 a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 425 m2, z majetku dárce Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Prah  4 – Nusle, IČO: 65993390, do majetku obdarovaného, statutárního města Havířova, vlastníka stavby chodníku umístěného na pozemcích podél silnice I/11 ul. Těšínská, za dále uvedených omezujících podmínek, popsaných v článku VII. odstavec 7.1 – 7.6 darovací smlouvy:

7.1 Obdarovaný prohlašuje, že předmět smlouvy potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že jej bude využívat výlučně ve veřejném zájmu, konkrétně, že na pozemcích parc.č. 596/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 803 m2 a parc.č. 596/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 425 m2 v k.ú. Bludovice bude nadále stavba místní komunikace IV. třídy (chodník) a zavazuje se, že předmět smlouvy nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, nepřevede jej do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a nezatíží během této doby zřízením zástavního práva.

7.2 V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět.

7.3 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, tedy předmět této smlouvy převedl na jinou osobu nebo jej zatížil zástavním právem, dohodly se smluvní strany na tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny obvyklé předmětu smlouvy v době porušení závazku, stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke dni jeho převodu na povinného ze závazku, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušení shora uvedeného závazku.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by obdarovaný předmět této Smlouvy pronajal, převede na účet dárce v plné výši sjednané nájemné tak, jak bylo stanoveno platným smluvním vztahem, nejméně však ve výši obvyklého nájemného zjištěného znaleckým posudkem, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o zjištěném porušení shora uvedeného závazku.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním úhrady dle čl. 7.3 a 7.4 není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.

7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše úhrad dle odst. 7.3 a 7.4 považuje za přiměřené a tímto se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016