STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 14

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO           
             27.6.2016 13:31:25             
       14. Záměr darování pozemků v k.ú. Šumbark        
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Omluven   
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Pro     
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Nehlasoval  
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Omluven   
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 39 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 28/2ZM/2014 ze dne 15.12.2014 ve věci schválení úplatného převodu pozemků v k.ú. Šumbark pod stavbou krytého bazénu a pozemku v k.ú. Bludovice pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692

s c h v a l u j e

1. záměr darování pozemků parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha v kat. území Šumbark se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, pod stavbou krytého bazénu a tělocvičny Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov k rozvoji sportu

2. záměr darování pozemků parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2, parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č. 524/91 o výměře 593 m2, parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m2 a část pozemku parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem dle podmínek odborů) v kat. území Bludovice se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka a navazující na pozemek pod budovou ZUŠ Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692, neboť se jedná o pozemky zastavěné stavbou sloužící občanům města Havířov ke vzdělávání a rozvoji kultury