STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             27.6.2016 13:20:20             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Nehlasoval  
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Nehlasoval  
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Pro     
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Omluven   
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (5%) Omluveno: 1

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1105/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“
1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark
76/3ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část
115/4ZM/2015 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“
117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část
285/7ZM/2015 Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje
288/7ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“
364/9ZM/2016 Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení pozemkové služebnosti
365/9ZM/2016 Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66, k.ú. Bludovice
366/9ZM/2016 Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
403/10ZM/2016 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2016 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“
447/11ZM/2016 MRA,s.r.o. - povolení splátek dlužného nájemného a služeb

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

370/9ZM/2016 Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“
375/9ZM/2016 Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších úrokových podmínek
393/10ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark
395/10ZM/2016 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc.č. 945/7, k.ú. Bludovice
397/10ZM/2016 Záměr realizovat projekt „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov“
411/10ZM/2016 Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
422/11ZM/2016 Prodej pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark
423/11ZM/2016 Prodej pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC
424/11ZM/2016 Prodej části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město
429/11ZM/2016 Zřízení věcného břemene pro účely realizace staby „Chodník MK Selská“
432/11ZM/2016 Předání majetku k hospodaření školským příspěvkovým organizacím
434/11ZM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „V. polsko-česká odborná setkání“
435/11ZM/2016 Podání žádosti o dotaci na projekt „Catering kultury“
439/11ZM/2016 OŘ/79/EO/15 – „Přijetí úvěru ve výši 160 mil. Kč“ – schválení uzavření smlouvy
441/11ZM/2016 Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2016 z rozpočtu odboru školství a kultury
442/11ZM/2016 Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2016 v rozpočtu odboru školství a kultury
445/11ZM/2016 Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky