Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 43

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO           
             26.3.2012 14:59:16             
     38. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Omluven   
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Omluven   
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Nehlasoval  
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Omluven   
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 5
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení Zastupitelstva města Havířova, č. ZMH, č. 1602/11/ZM/08, ze dne 8.9.2008, v bodě 3. kterým byl schválen výkup spoluvlastnicých podílů v k.ú. Šumbark, na pozemku parc. č. 1643
        - 1/12 V.R. bytem………………………….,
a v bodě 5. kterým byl schválen výkup spoluvlastnických podílů v k.ú. Šumbark, na pozemku parc. č. 1608, spoluvlastníkům
        - 1/16 Y.M. bytem………………………….,
        - 1/16 Z.P. bytem………………………….,
        - 1/16 M.S. bytem………………………….,
        - 1/16 K.Š. bytem………………………….,
        - 1/12 V.R. bytem………………………….,
        - 1/192 manž. M.G. a L.G. bytem…………,
Za kupní cenu 300,-Kč/m2, - uvedení spoluvlastníci neuzavřeli kupní smlouvy.

s c h v a l u j e

pro účely výstavby
Odkanalizování města Havířova- IV. etapa, lokalita „U Jelena“,
část města Havířov-Šumbark

1. výkup spoluvlastnických podílů na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1608 ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 885 m2, od spoluvlastníků na LV 1996,

- 1/16 Y.M. bytem………………………….,
- 1/16 Z.P. bytem………………………….,
- 1/16 M.S. bytem………………………….,
- 1/16 K.Š. bytem………………………….,
- 1/12 V.R. bytem………………………….,
- 1/192 manž. M.G. a L.G. bytem……………,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při celkové výměře podílů 299,61 m2, celkem cca 120.066,-Kč

2. výkup spoluvlastnických podílů na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1604/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 20 m2, od spoluvlastníků na LV 658,

- 1/16 Y.M. bytem………………………….,
- 1/16 Z.P. bytem………………………….,
- 1/16 M.S. bytem………………………….,
- 1/16 K.Š. bytem………………………….,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při celkové výměře podílů 20 m2, celkem cca 8.016,-Kč

3. výkup spoluvlastnického podílu na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1643 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1154 m2, od spoluvlastníka na LV 2052

        - 1/12 V.R. bytem………………………….,

kupní cena: dle platných cenových předpisů 400,74 Kč/m2, tj. při výměře podílu 96,166 m2 celkem cca 38.538,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2012