Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 33

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO           
             26.3.2012 14:53:46             
     28. Směna pozemku v majetku města, parc. č. 62/3,      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Nehlasoval  
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Nehlasoval  
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Omluven   
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Omluven   
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Nehlasoval  
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Omluven   
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 35 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (7%)
Omluveno: 5
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemku v majetku města, parc. č. 62/3 orná půda o výměře 598 m2, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely rozšíření zahrady u rodinného domu čp. 1184, na parc. č. 62/4, ve vlastnictví manželů G.
za pozemek ve vlastnictví paní E.G. bytem………,
parc. č. 1249/20, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 131 m2, k.ú. Prostřední Suchá, jež je součástí místní komunikace ul. U Hřiště a bude dotčen výstavbou odkanalizování městské části Prostřední Suchá,
- cena pozemku parc. č. 62/3, je zjištěna znaleckým posudkem jako cena tržní a činí za výměru 598 m2 celkem 245.780,- Kč, (tj. cca 411,- Kč/m2),
- cena pozemku parc. č. 1249/20, je zjištěna znaleckým posudkem jako cena tržní a činí za výměru 131 m2 celkem 56.070,- Kč, (tj. cca 428,-Kč/m2), manželé G. uhradí městu rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí, ve výši 189.710,-Kč, k ceně bude připočteno znalečné ve výši 50%, tj. 1200,-Kč, doplatek činí celkem 190.910,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o směně nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2012