Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 20

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO           
             26.3.2012 14:35:53             
      16. Program prevence kriminality na rok 2012       
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Omluven   
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Omluven   
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Omluven   
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 38 (88%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 5
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

podání žádosti a realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok 2012, a to:

1. projekt „Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“, realizátor Magistrát města Havířova
2. projekt „Ženy, naučte se bránit !“, realizátor Městská policie Havířov
3. projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně psychologickými jevy a drogovou závislostí
4. projekt „Asistent prevence kriminality“, realizátor Městská policie Havířov

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových úprav na rok 2012 finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci:

- projektu č. 1 „Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti“
ve výši 20 820,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 2 „Ženy, naučte se bránit !“
ve výši 6 000,- Kč, jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 3 „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
ve výši 26 800,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
- projektu č. 4 „Asistent prevence kriminality“
ve výši 20 912,- Kč jako podíl města na spolufinancování projektu

a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality.