Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             26.3.2012 13:12:43             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Nehlasoval  
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Omluven   
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Omluven   
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Nehlasoval  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Omluven   
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 36 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (5%)
Omluveno: 5
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

208/6ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

226/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

277/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

278/7ZM/2011

Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

285/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

414/11ZM/2012

Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

284/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark

287/7ZM/2011

Směna pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa

300/7ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Životice“ – I. část

402/11ZM/2012

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kubínová

403/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Šuhajová

404/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Konečná, Prokopová

405/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Jadrný

406/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – pan Rotter

407/11ZM/2012

Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Beňo

411/11ZM/2012

Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012-2015 

413/11ZM/2012

Žádosti o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2011