Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 23

z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO           
             19.12.2011 14:37:31             
     23. Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým or      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
předání 3 staveb pískoviště vč. dřevěných konstrukcí zastřešení v zahradě MŠ Holubova v celkové pořizovací ceně 179 753,92 Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20, sídlo: Havířov - Podlesí, Emila Holuba 1403/7, PSČ 736 01 v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

2.
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku v podrozvahové evidenci:

a)
příspěvkové organizaci ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, sídlo Havířov-Město, Na Nábřeží 23/41, PSČ 736 01
- uzamykatelnou skříň v celkové pořizovací ceně 21 600,- Kč

b)
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí E.Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 20, sídlo: Havířov-Podlesí, Emila Holuba 1403/7, PSČ 736 01
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
v celkové pořizovací ceně 51 170,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 500,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 4 998,- Kč
- majetek v podrozvahové evidenci (do 3 000,- Kč/ks)
v celkové pořizovací ceně 1.193,81 Kč