Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 19

z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO           
             19.12.2011 14:18:13             
     19. Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šum      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Nehlasoval  
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 38 (88%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č. 284/7ZM/2011 ze dne 19.9.2011

n e s c h v a l u j e

změnu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo města Havířova schvaluje prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 2 800 m2 společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 923, IČ: 27843599 za účelem vybudování nájemních objektů- nepotravinářské plochy, služby, parkoviště a dopravního napojení za cenu smluvní ve výši cca 1 682 300,- Kč (tj. 600,- Kč/m2 + 2 300,- Kč za zpracování znaleckého posudku) a cenu trvalých porostů (výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu) s tím, že:
v budoucí kupní smlouvě bude uvedena podmínka, že budoucí kupující je oprávněn postoupit svá práva, převést své závazky a ostatní ujednání z této smlouvy na třetí osobu (společnost), která bude následně vlastníkem stavby, a to po nabytí právní moci územního rozhodnutí na celý záměr. Na základě tohoto postoupení bude pak jako kupující v kupní smlouvě uvedena osoba (společnost), na kterou veškerá práva a veškeré závazky z této smlouvy přejdou a jejímž statutárním orgánem bude jednatel společnosti TTC Park s.r.o.