Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 5

z 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             19.12.2011 13:14:41             
          05. Kontrola plnění usnesení ZMH          
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.)

38/2ZM/2010

Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

284/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov-město

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku ČR do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

605/11/ZM/08

Výkup části pozemku parc. č. 2193, k.ú. Šumbark - vypořádání MK Smrková

1277/24/ZM/10

Smluvní vztah pro stavbu:
„Protipovodňová hráz - Areál volného času, Havířov-Město“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.1.)

207/6ZM/2011

Prodej nebytové jednotky

222/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš

240/6ZM/2011

Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010 a přistoupení obce Těrlicko

282/7ZM/2011

Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

283/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

295/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kotásková, paní Dolejšová, paní Kubicová

299/7ZM/2011

Výkup pozemků parc. č. 1793/11, parc. č. 1805/1 a části parc. č. 1807/1, k. ú. Prostřední Suchá, MK Úzká

315/8ZM/2011

Rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířov

332/8ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

333/8ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice

337/8ZM/2011

Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6 k. ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

338/8ZM/2011

Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1149/1 a 1152/2

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.2.)

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

1374/27/ZM/06

Výkup části pozemku parc.č.2206/1, k.ú.Prostřední Suchá

224/5/ZM/07

Výkup pozemku parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

876/17/ZM/09

EUROPA CUP 2011 - konání mezinárodní floristické soutěže ve statutárním městě Havířov

989/18/ZM/09

Výkup části pozemku parc.č. 1405/1, k.ú. Prostřední Suchá

991/18/ZM/09

Prodej části pozemku parc. č. 202/2 k. ú. Bludovice

1019/19/ZM/09

Převod pozemku parc. č. 1358/3, k. ú. Bludovice

1022/19/ZM/09

Směna pozemků pro účely stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

1279/24/ZM/10

Převod spoluvlastnických podílů na pozemcích k.ú. Šumbark

1281/24/ZM/10

Vypořádání pozemků pod komunikacemi, pro účely realizace stavby: „Splašková kanalizace Havířov, městská část Prostřední Suchá“