STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/2018/2016
   
   
 VYŘIZUJE:  Veronika Richterová, DiS.
 TEL.:  596 803 228
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  richterova.veronika@havirov-city.cz
   
 DATUM:  01.02.2016

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 25.01.2016

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


P Ř E H L E D   U S N E S E N Í
přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 25.01.2016


356/9ZM/2016 - Schválení předsednictva 9. zasedání ZMH dne 25.01.2016

357/9ZM/2016 - Schválení programu 9. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2016

358/9ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 9. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2016

359/9ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2015

360/9ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH

361/9ZM/2016 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Libuše Nitrová

362/9ZM/2016 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace KFC

363/9ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město

364/9ZM/2016 - Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení pozemkové služebnosti

365/9ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66, k.ú. Bludovice

366/9ZM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“

367/9ZM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 444/5, k.ú. Bludovice

368/9ZM/2016 - Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655, k.ú. Šumbark

369/9ZM/2016 - Výkup pozemků a RD čp. 285, k.ú. Dolní Suchá - paní Ludmila Obracajová

370/9ZM/2016 - Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá – stoka EA-3“

371/9ZM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“

372/9ZM/2016 - Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova – část města Prostřední Suchá“a stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa část města Životice“

373/9ZM/2016 - „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ - Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

374/9ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 142. – 146.

375/9ZM/2016 - Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších úrokových podmínek

376/9ZM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady 29.1.2016

377/9ZM/2016 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady dne 7.12.2015

378/9ZM/2016 - SmVaK Ostrava a.s. - kooptace člena dozorčí rady

379/9ZM/2016 - Odměny členům zastupitelstva

380/9ZM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

381/9ZM/2016 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2015

382/9ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

383/9ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.01.2016


 

356/9ZM/2016 - Schválení předsednictva 9. zasedání ZMH dne 25.01.2016__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.01.2016 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík tajemník Magistrátu města Havířova


 

357/9ZM/2016 - Schválení programu 9. zasedání ZMH, konaného dne 25.01.2016____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25. ledna 2016 dle přílohy


 

358/9ZM/2016 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 9. zasedání ZMH, konaného
dne 25.01.2016______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 25.01.2016

paní Bc. Moniku HAVLÍČKOVOU
pana Miroslava POLAKA


 

359/9ZM/2016 - Zpráva o ověření zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2015_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 8. zasedání ZMH, konaného dne 14. prosince 2015


 

360/9ZM/2016 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

242/6ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce MK Anglická“

334/8ZM/2015

Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

118/4ZM/2015

Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“

217/6ZM/2015

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru PČR Havířov

229/6ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město

287/7ZM/2015

Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov – město,parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.

292/7ZM/2015

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol

293/7ZM/2015

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

304/7ZM/2015

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015

315/8ZM/2015

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru JSDH Havířov Město

320/8ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá

328/8ZM/2015

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

332/8ZM/2015

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

336/8ZM/2015

Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova

340/8ZM/2015

Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 změna usnesení

346/8ZM/2015

Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“ veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování

347/8ZM/2015

Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací (statutární město Havířov – SmVaK Ostrava a.s.)

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

781/14/ZM/09

Dar pozemků k.ú. Šumbark, pro účely realizace stavby „Okružní křižovatka silnice II/479 s MK Anglická Havířov - Šumbark“

1289/24/ZM/10

Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod- „Příprava území po ukončení hornické činnosti- polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“ a uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci


 

361/9ZM/2016 - Prominutí části poplatku a úroku z prodlení – Libuše Nitrová_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí části poplatku a úroku z prodlení ve výši ………… p. Libuši Nitrové, t.b. ……………………… pod podmínkou, že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení, tj. …………… jmenovanou řádně uhrazena


 

362/9ZM/2016 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu
restaurace KFC_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře 5 m2, parc.č. 2199 o výměře 114 m2 a části pozemku parc.č. 2196 o výměře cca 2 657 m2, v kat. území Havířov-město, o celkové výměře cca 2 800 m2 (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) společnosti BERNY nemovitosti s.r.o., se sídlem Čeladná 760, IČO 29391903 za účelem výstavby  restaurace rychlého občerstvení KFC


 

363/9ZM/2016 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4085/5 ost.plocha, manipulační plocha o výměře cca 25 m2, kat. území Havířov-město (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Kolejní 1323/12, IČO 42865077 za účelem vybudování příjezdu k objektu NELLI


 

364/9ZM/2016 - Prodej části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město a zřízení
pozemkové služebnosti________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 952 o výměře cca 276 m2 a parc.č. 951/1 o výměře cca 114 m2, celkem cca 390 m2 v kat. území Havířov-město (přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření) společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČO 47974915, za účelem umístění zpevněné plochy, komunikace a technické infrastruktury v rámci rekonstrukce stávajícího autosalonu a to za cenu v místě a čase obvyklou 500,- Kč/m2 ( tj. cca 195 000,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + DPH za podmínky, že pískoviště a vybavení dětského hřiště bude přesunuto společností AUTO TOMAN, s.r.o., na místo určené zástupcem odboru komunálních služeb před započetím jakýchkoliv prací na pozemku
-
 zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, k části pozemku parc.č. 930, k.ú. Havířov-město v majetku povinného společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČO 47974915, spočívající v umístění pěší komunikace za jednorázovou úhradu ve výši 3 000,- Kč + DPH (výměra cca 40 m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2016


 

365/9ZM/2016 - Prodej částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,
k.ú. Bludovice_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 485/1, ost. plocha, neplodná půda , parc.č. 511/23, ostatní plocha, zeleň a parc.č. 511/66, ostatní plocha , zeleň o celkové výměře cca 450 až 500 m2, kat. území Bludovice ( výměra bude určena na základě geometrického zaměření) panu Jaromíru Janečkovi, bytem …………………………, za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště a k zajištění přístupu k zadní části budovy, a to u pozemků parc.č. 485/1 a parc.č. 511/66 za cenu v místě a čase obvyklou 440,- Kč/m2 a u pozemku parc.č. 511/23 za cenu v místě a čase obvyklou 390,- Kč/m2 (tj. cca 218 400,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2016


 

366/9ZM/2016 - Darování pozemků v k.ú. Šumbark Moravskoslezskému kraji v rámci
vypořádání stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická
v Havířově – Šumbarku“______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání dokončené stavby „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“ darování pozemků v majetku statutárního města Havířova v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/3 a 2458/5 o celkové výměře 233 m2, zastavěných částí kruhového objezdu sil. II/479, jehož vlastníkem je Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 000 95 711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016


 

367/9ZM/2016 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 444/5, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemku parc.č. 444/5, lesní pozemek o výměře 295 m2, k.ú. Bludovice v majetku společnosti VOS plus s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Místek, F. Čejky 427, IČO: 14613948, za kterou nabídku učinila Ing. Hana Sazovská, insolvenční správkyně.


 

368/9ZM/2016 - Výkup podílů pozemků zapsaných na LV č. 1645 a LV č. 1655, k.ú. Šumbark_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. od vlastníků: pana Karla Stavinohy, bytem ……………………….., pana Jana Stavinohy, bytem ………………………. a paní Aleny Guňkové, bytem …….., ………………….
-
 výkup jejich podílů ve výši 17/780, zapsaných na LV č. 1645,  kat. území Šumbark na pozemcích parc.č. 391/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, parc.č. 1203/13, ost. plocha, zeleň o výměře 34 m2, parc.č. 1203/14, ost. plocha, zeleň o výměře 24 m2, parc.č. 1213/30, ost. plocha, zeleň o výměře 70 m2, parc.č. 1213/64, ost. plocha, zeleň o výměře 78 m2 za cenu smluvní , a to u pozemku parc.č. 391/6 ve výši 500,- Kč/m2 a u ostatních pozemků za cenu 250,- Kč/m2, pro každého ze spoluvlastníků podíl ve výši 1 155,- Kč
-
 výkup jejich podílů ve výši 17/60, zapsaných na LV č. 1655, kat. území Šumbark na pozemcích parc.č. 284/13, ost. plocha, neplodná půda o výměře 540 m2, parc.č. 285/8, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 777 m2 za cenu smluvní ve výši 500,- Kč/m2, pro každého ze spoluvlastníků podíl ve výši 186 575,- Kč

2. úhradu bezdůvodného obohacení těmto spoluvlastníkům pouze za užívání pozemku parc.č. 285/8, k.ú. Šumbark tři roky zpětně od ledna 2013 do prosince 2015 ve výši 26 418,- Kč pro každého spoluvlastníka podle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a od ledna 2016 do doby uzavření kupní smlouvy

n e s c h v a l u j e

úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 22 527,- Kč vlastníkům vykupovaných nemovitostí dle bodu 1., panu Karlu Stavinohovi, bytem ………, ………………, panu Janu Stavinohovi, bytem …………………. a paní Aleně Guňkové, bytem ……………………………

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2016


 

369/9ZM/2016 - Výkup pozemků a RD čp. 285, k.ú. Dolní Suchá - paní Ludmila Obracajová___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 2632, orná půda o výměře 2 686 m2, parc.č. 2633/1, trvalý travní porost o výměře 1 275 m2, parc.č. 2633/3, trvalý travní porost o výměře 69 m2, parc.č. 2633/4, trvalý travní porost o výměře 21 m2, parc.č. 2634/1, orná půda o výměře 1 500 m2, parc.č. 2635, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 417 m2, parc.č. 2636, zahrada o výměře 479 m2, parc.č. 2637, ostatní plocha o výměře 88 m2 , celkem 6 535 m2 a rodinný dům čp. 285 na pozemku parc.č. 2635 včetně příslušenství, vše v kat. území Dolní Suchá od paní Ludmily Obracajové, bytem ……………………….. za cenu dle znaleckého posudku za administrativní cenu v celkové výši 1.130.000,- 


 

370/9ZM/2016 - Rozšíření záboru v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní
Suchá – stoka EA-3“_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby „Odkanalizování Havířova, část města Dolní Suchá - stoka EA-3“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v k.ú. Šumbark na pozemku parc. č. 2206/1 v rozsahu cca 4  m2, dle geometrického zaměření, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, spoluvlastníci pozemku: Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, ……………… ………………., hodnota služebnosti inženýrské sítě činí 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. při výměře cca 45 m2 5625,- + 500,- = celkem cca 6125,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016


 

371/9ZM/2016 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Centrum dopravní
výchovy, dětské dopravní hřiště“_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

k realizované stavbě č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště “ zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 2469/12, v rozsahu 25 m2, dle GP 1774-213/2015, ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka umístěné přípojky elektronických komunikací,
vlastník pozemku: Autosport klub Formule v AČR, Havířov – Šumbark, U Závor 556/2a, IČO: 00494976
hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m2 , tj. při výměře 25m2 celkem 3.125,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016


 

372/9ZM/2016 - Změna výše náhrady v rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova –
část města Prostřední Suchá“a stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa
část města Životice“__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

1. část usnesení ZMH č. 1178/26ZM/2014, ze dne 21. 6 2014, v bodě C3 a), kterým bylo schváleno zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2343, 2345, 2349, 2361, 2364, 2368, v celk. rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50 G/2013, dále parc. č. 2286, 2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50J/2013, a hodnota pozemkové služebnosti byla stanovena ve výši 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 763,25 ) + (3x 500,-) = 77.825,- Kč + DPH a za veřejné části přípojek na pozemcích, jednorázově 1000,-Kč +DPH
povinný: RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO:
 27769127

2. část usnesení ZMH č. 284/7ZM/2015 ze dne 2. 11. 2015 v bodě 57, kterým bylo schváleno zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 3149/2 v celk. rozsahu 636 m2 a 6 ks šachtic, dle GP 2278 –93a/2015,
povinný: Valerie Gabzdylová, ………………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (125,- x 636) + (500,- x 6) = celkem 82.500,- Kč

s c h v a l u j e

1. v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá“ a) zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Prostřední Suchá, parc.č. 2343, 2345, 2349, 2361, 2364, 2368, 2390, v celk. rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50 G/2013, dále parc. č. 2286, 2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic, dle GP 2826-50J/2013, hodnota pozemkové služebnosti je stanovena dle platné smlouvy č. 799/OSM/09 ze dne 24.6.2009, ve výši 250,-Kč/m2 + 3000,-Kč/1 ks šachtice, tj.(250,- x 763,25)+(6 x 3000,-) = 208.812,- Kč + DPH a za veřejné části přípojek na pozemcích, jednorázově 1000,- Kč +DPH
povinný: RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO:
 27769127

2. v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – III. etapa, část města Životice “ zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 3149/2 v celk. rozsahu 636 m2 a 6 ks šachtic, dle GP 2278 -93a/2015,
povinný: Valerie Gabzdylová, ……………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti je sjednána dle platné smlouvy 34/OSM/2013 ze dne 24.1.2013 ve výši 250,-Kč/m2 a 2500,- Kč/1ks šachtice, tj. (250,- x 636) + (2500,- x 6) = celkem 174.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016


 

373/9ZM/2016 - „Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ - Smlouva o sdružení
veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů
k třetím osobám_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 723 02 Ostrava, IČO: 00095711 ve znění přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

1. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám ve znění přílohy č. 1

2. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby


 

374/9ZM/2016 - Návrh úprav rozpočtu VII. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 142. - 146.___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 142. – 146., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 142. – 146. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 839 102,08

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

890 194,94

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

41 850,81

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

5 463,95

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

901 592,38

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 797 864,02

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 474 487,24

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

925,67

tis. Kč

odbor školství a kultury

37 176,21

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

214 800,08

tis. Kč

odbor sociálních věcí

14 712,67

tis. Kč

odbor komunálních služeb

259 985,07

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic

219 902,69

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku

20 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

76 999,87

tis. Kč

odbor ekonomický

606 997,11

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického rozvoje

4 331,23

tis. Kč

odbor kancelář primátora

17 981,64

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

323 376,78

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

710,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

756,85

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 331,95

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 619,24

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 167,84

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 300,68

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 871,87

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 383,90

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 099,08

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

6 516,05

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 076,97

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

6 494,15

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 420,58

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 805,60

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 536,74

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 043,40

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 892,52

tis. Kč

ZŠ Školní

2 539,04

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 118,16

tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 627,10

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 684,23

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

42 224,56

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 337,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

45 590,29

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 729,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

35 941,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 231,76

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

44 598,22

tis. Kč

III. Financování celkem

-41 238,06

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-142 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+101 301,94

tis. Kč


 

375/9ZM/2016 - Přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova za výhodnějších
úrokových podmínek_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr přijetí úvěru na přeúvěrování dříve přijatých úvěrů města Havířova v České spořitelně, a.s., a Všeobecné úverové bance, a.s., za výhodnějších úrokových podmínek než jsou ve sjednaných úvěrových smlouvách a to k 20.7.2016,
2.
 vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru na přeúvěrování s tím, že tento úvěr bude sjednán se splatností jistiny a úroků do 31.12.2021 a s pevnou úrokovou sazbou.

Z: vedoucí EO

u k l á d á

předložit smlouvu o přijetí úvěru na přeúvěrování ke schválení Zastupitelstvu města Havířova.

Z: vedoucí EO
T: do 30. 6. 2016


 

376/9ZM/2016 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné
hromady 29.1.2016___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO: 47677287,  dne 29. ledna 2016 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá
2.
 program mimořádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1

u k l á d á

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu mimořádné valné hromady takto:

bod 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
-
 hlasovat pro zvolení osob shodně s návrhem představenstva dle Přílohy č. 2

bod 3. Volba člena představenstva
-
 hlasovat pro schválení člena představenstva Ing. Vavřince Fójcika na dalších pět let

bod 4. Schválení auditora pro rok 2015
-
 hlasovat pro schválení auditora pro rok 2015: Auditorská společnost CONSULT, s.r.o.


 

377/9ZM/2016 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu mimořádné valné hromady
dne 7.12.2015_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO 45192081 (dále jen „společnost“), konané dne 7.12.2015 v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I -Město, dle důvodové zprávy


 

378/9ZM/2016 - SmVaK Ostrava a.s. - kooptace člena dozorčí rady________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

neschválení návrhu na kooptaci Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s., IČO 45193665, na dobu do konání nejbližší valné hromady


 

379/9ZM/2016 - Odměny členům zastupitelstva_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 1.2.2016

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
-
 za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4 872 Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 703 Kč/měsíc tj. celkem 5 575 Kč/měsíc,
-
 za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3 486 Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 703 Kč/měsíc tj. celkem 4 189 Kč/měsíc,
-
 za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 6 176 Kč/měsíc,
-
 za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1 194 Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 703 Kč/měsíc, tj. celkem 1 897 Kč/měsíc
s
 tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci,

2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou leny Zastupitelstva města Havířova, měsíční odměnu za výkon funkce ve výši, která náleží za výkon této funkce členům zastupitelstva dle odstavce 1) tohoto usnesení

3) v případě vzniku výše uvedené funkce v průběhu roku 2016 náleží odměna za výkon této funkce ode dne jmenování nebo zvolení do funkce.


 

380/9ZM/2016 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4725/1 v k.ú. Havířov - město,
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4725/2 v k.ú. Havířov - město
v rozsahu přílohy č. 1 a 2


 

381/9ZM/2016 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2015
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden až prosinec 2015.


 

382/9ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

2. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 za období prosinec 2015 – leden 2016


 

383/9ZM/2016 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 03.12.2015 – 13.01.2016


 

 

            ………………………………….....                             ...…..…….……………………...
                        Bc. Daniel PAWLAS                                                Ing. Eduard HECZKO
                              
primátor města                                                         náměstek primátora
                                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu: