Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 5.12.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/122 143/Vl/2011

V Havířově dne 5.12.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 5.12.2011


351/9ZM/2011 - Schválení předsednictva 9. zasedání ZMH dne 5.12.2011

352/9ZM/2011 - Schválení programu 9. zasedání ZMH dne 5.12.2011

353/9ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 9. zasedání ZMH, konaného dne 5.12.2011

354/9ZM/2011 - Ověření zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.11.2011

355/9ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

356/9ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR

 

 

U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.12.2011


 

351/9ZM/2011 - Schválení předsednictva 9. zasedání ZMH dne 5.12.2011____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.12.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

352/9ZM/2011 - Schválení programu 9. zasedání ZMH dne 5.12.2011_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.12.2011


 

353/9ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 9. zasedání ZMH,
konaného dne 5.12.2011__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.12.2011

MUDr. Milana Hladíka
p. Miroslava Polaka


 

354/9ZM/2011 - Ověření zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.11.2011_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 8. zasedání ZMH, konaného dne 14. listopadu 2011


 

355/9ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

174/6ZM/2011

„Dopravní terminál Havířov“
– schválení principů přípravy a realizace projektu

207/6ZM/2011

Prodej nebytové jednotky

226/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

71/3ZM/2011

Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010

316/8ZM/2011

Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – ZŠ Jarošova

317/8ZM/2011

Změna poskytnuté schválené investiční dotace na rok 2011 – NsP Havířov

318/8ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v r. 2011

320/8ZM/2011

Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova

321/8ZM/2011

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

343/8ZM/2011

Smluvní pokuta spol. TECHNICO Opava s.r.o.;

346/8ZM/2011

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011


 

356/9ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých
mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení
povolená Ministerstvem financí ČR____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí ČR dle Přílohy č. 1


 

    ………………………………….....                ...…..…….……………………...
        Ing. Zdeněk OSMANCZYK                            Ing. Eduard HECZKO
               
primátor města                                   náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                       a správu majetku