Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.4.2008

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/33 870/Ba/2008
Č.spisu S/KP/521/ZMH-U/2008

V Havířově dne 15.4.2008
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.4.2008


394/9/ZM/08 - Schválení předsednictva 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008

395/9/ZM/08 - Schválení programu 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008

396/9/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 9.zasedání ZMH dne 14.4.2008

397/9/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008

398/9/ZM/08 - Ověření zápisu ze 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008

399/9/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH

400/9/ZM/08 - Schválení Volebního řádu zastupitelstva

401/9/ZM/08 - Volba člena RMH

402/9/ZM/08 - Změna v zástupci města v představenstvu TSH a.s.

403/9/ZM/08 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 10 – Ing. Petr Podstavka

404/9/ZM/08 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 10 – p. Libor Čtrvtka

405/9/ZM/08 - Zrušení Územního plánu zóny centrální části města Havířova a Regulačního plánu Havířov – Sorela

406/9/ZM/08 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/361 a parc.č. 944/353, k.ú. Šumbark

407/9/ZM/08 - Zřízení příspěvkové organizace města „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“

408/9/ZM/08 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

409/9/ZM/08 - Navýšení rozpočtu OJ – 12, Městské policie na rok 2008

410/9/ZM/08 - Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OMHD v letech 2009-2013, seznam projektových dokumentací OIV v letech 2009 - 2010 a seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků v rozpočtech OIV a OŠK na rok 2008

411/9/ZM/08 - ZŠ F. Hrubína – zrušení odloučeného pracoviště a změna v rejstříku škol

412/9/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury

413/9/ZM/08 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2008 z rozpočtu odboru školství a kultury

414/9/ZM/08 - Rekonstrukce budovy na ul. V. Nezvala 1/801pro Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

415/9/ZM/08 - Vánoční koncert 2008

416/9/ZM/08 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007

417/9/ZM/08 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

418/9/ZM/08 - Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova

419/9/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2007

420/9/ZM/08 - Ukazatel dluhové služby

421/9/ZM/08 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2007

422/9/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 4. – 24.

423/9/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – únor 2008

424/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175 , k.ú. Bludovice

425/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 203/20, k.ú. Bludovice

426/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2822/1, k.ú. Havířov – město

427/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

428/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2170/29, k.ú. Bludovice

429/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2270/1, k.ú. Bludovice

430/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1430 a 1431, k.ú. Havířov-město

431/9/ZM/08 - Záměr směny pozemků, k.ú. Havířov-město

432/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi

433/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2154/1, k. ú. Šumbark

434/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Šumbark za účelem výstavby boxových garáží

435/9/ZM/08 - Záměr směny pozemků v majetku města se společností CAREANDROS s.r.o.

436/9/ZM/08 - Záměr prodeje obytných budov a bytů navržených k privatizaci

437/9/ZM/08 - Prodej pozemků u hotelu Formule, k.ú. Havířov-město

438/9/ZM/08 - Změna ve Finančním výboru ZMH

439/9/ZM/08 - Změna jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.

440/9/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi

441/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 4028/2, k.ú. Havířov-město

442/9/ZM/08 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 46 – Ing. Jiří Šebesta

443/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1460/155, k.ú. Šumbark

444/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91 a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá

445/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1028/22, k.ú. Šumbark

446/9/ZM/08 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2200, parc. č. 2207 a parc. č. 2208, k.ú. Havířov - město, v areálu Městské sportovní haly

447/9/ZM/08 - Koupě pozemků k.ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly a minigolfu

448/9/ZM/08 - Směna pozemků pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/01 - trasa Havířov –Žermanická přehrada“

449/9/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání stavby: „Prodloužení chodníku na ul. Padlých hrdinů a přechod pro chodce“

450/9/ZM/08 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy s SBD Havířov

451/9/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Přechod pro chodce na ul. Těšínské, včetně autobusové zastávky“

452/9/ZM/08 - Přijetí daru – pozemků parc. č. 1190/2, 1193/6, k.ú. Šumbark

453/9/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

454/9/ZM/08 - Výkup pozemků parc. č. 2938/17 a parc. č. 2938/18, k.ú. Bludovice

455/9/ZM/08 - Výkup nemovitostí v rámci rozšíření pohřebiště v Havířově-Šumbarku

456/9/ZM/08 - Výkup pozemku parc. č. 4705/1, k.ú. Havířov – město

457/9/ZM/08 - Výkup pozemku parc. č. 290 a části pozemku parc. č. 452 k.ú. Dolní Datyně

458/9/ZM/08 - Výkup části pozemku parc. č. 4023, k.ú. Havířov – město

459/9/ZM/08 - Nákup 44 ks akcií společnosti TSH a.s.

460/9/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Městskému kulturnímu středisku Havířov

461/9/ZM/08 - Svěření movitých věcí Městské knihovně Havířov

462/9/ZM/08 - Svěření staveb Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov

463/9/ZM/08 - Odpis nevymožitelných pohledávek

464/9/ZM/08 - Nákup dopravního vozidla

465/9/ZM/08 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2007

466/9/ZM/08 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města

467/9/ZM/08 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

468/9/ZM/08 - Statut sociálního fondu

469/9/ZM/08 - Změny v podepisování písemností náměstků primátora v době jejich nepřítomnosti

470/9/ZM/08 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

471/9/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, ze SR nebo případně jiných zdrojů. Navýšení výdajů odboru investiční výstavby

472/9/ZM/08 - Využití areálu dolu Dukla

473/9/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden - březen 2008

474/9/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

475/9/ZM/08 - Městské televizní vysílání – informační kanál

476/9/ZM/08 - Žádost o navýšení rozpočtu OJ 6 – prezentace města

477/9/ZM/08 - Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í
z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.4.2008


 

394/9/ZM/08 - Schválení předsednictva 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.4.2008 dle předloženého návrhu


395/9/ZM/08 - Schválení programu 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

program 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.4.2008 se zapracovanými změnami dle připomínek členů zastupitelstva


396/9/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 9.zasedání ZMH dne 14.4.2008_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 9. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 14.4.2008 ve složení:

                                        předseda komise: MUDr. Emílie VEČEŘOVÁ
                                        členové:  Ing. Jiří ŠPIŘÍK
                                                        PaedDr.Svatopluk NOVÁK
                                                        Ing. Karel CHODURA
                                                        Libuše BAUEROVÁ – referent odd.KP


397/9/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.4.2008

pí. MUDr. Jiřinu HEROKOVOU
p. Miroslava KRONENBERGA


 

398/9/ZM/08 - Ověření zápisu ze 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2008


 

399/9/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město

220/5/ZM/07

Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú. Havířov - město

227/5/ZM/07

Bezúplatný převod TZ komunikace v k.ú. Šenov u Ostravy městu Šenov

290/6/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice

294/6/ZM/07

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č.1447, k.ú. Dolní Suchá

298/6/ZM/07

Výkup částí pozemků zastavěných v rámci stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“ – doplnění

323/7/ZM/07

Specifikace finančních objemů výdajové části „Ostatní dotace a dary“ v roce 2008

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

216/5/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice

218/5/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

223/5/ZM/07

Darování části pozemku parc. č. 1315/2, k.ú. Prostřední Suchá

229/5/ZM/07

Záměr převodu části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

263/6/ZM/07

Soukromá mateřská škola Sadová – změna usnesení

278/6/ZM/07

Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova

279/6/ZM/07

Změna právních vztahů příspěvkových organizací města k nemovitostem

288/6/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

289/6/ZM/07

Prodej pozemků společnosti ČEZ Distribuce, a.s

292/6/ZM/07

Směna pozemků pod kontejnerovými stanovišti

328/7/ZM/07

Příspěvková organizace „Domov seniorů Havířov“ – změna data zřízení

365/8/ZM/08

Prodej části pozemku parc.č. 524/64, k.ú. Bludovice

366/8/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 1740,k.ú. Šumbark

367/8/ZM/08

Prodej pozemku parc.č. 2043/5, k.ú. Bludovice

368/8/ZM/08

Prodej částí pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice

370/8/ZM/08

Prodej pozemků parc. č. 1315 a 1323, k.ú. Bludovice

371/8/ZM/08

Prodeje pozemků pod garážemi

373/8/ZM/08

Výkup nemovitostí v rámci rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku

374/8/ZM/08

Výkup pozemku parc. č. 716/3, k.ú. Dolní Datyně

377/8/ZM/08

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.

381/8/ZM/08

Připravenost projektů města pro podání žádosti na získání dotací z fondů EU, ze SR nebo případně z jiných zdrojů

387/8/ZM/08

Zpráva KV ZMH o výsledku kontroly společnosti CHROMSTAV, s. r. o. - „v likvidaci“


 

400/9/ZM/08 - Schválení Volebního řádu zastupitelstva_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Volební řád ZMH ve znění předloženém na 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 14.4.2


 

401/9/ZM/08 - Volba člena RMH____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

                                        Zastupitelstvo města Havířova

                                        z v o l i l o

                                        do funkce člena Rady města Havířova p.Vladislava Fukalu


 

402/9/ZM/08 - Změna v zástupci města v představenstvu TSH a.s.________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

ukončení výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s. Doc.RSDr. Eduardem Pawerou,CSc. dnem 25.3.2008

n a v r h u j e

zvolení paní Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s.

u k l á d á

zaslat návrh na zvolení zástupce města v představenstvu společnosti předsedovi představenstva TSH a.s.

Z: vedoucí OPS
T: duben 2008


 

403/9/ZM/08 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 10 – Ing. Petr Podstavka___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

oznámení Ing. Petra Podstavky (ODS) o střetu zájmu ve věci prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH Ing. Petra Podstavky z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č.10 schváleného programu 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008


 

404/9/ZM/08 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 10 – p. Libor Čtrvtka______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

oznámení p. Libora Čtvrtky (ODS) o střetu zájmu ve věci prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH p. Libora Čtvrtky z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č.10 schváleného programu 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008


 

405/9/ZM/08 - Zrušení Územního plánu zóny centrální části města Havířova a Regulačního
plánu Havířov – Sorela________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

1.
s účinností ke dni 1.5.2008 usnesení č.65/9/ZM/96 z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 29.3. 1996, kterým byl schválen územní plán zóny „Centrální části města Havířova“

2.
s účinností ke dni 1.5. 2008 usnesení č.928/20/ZM/05 z 20.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2005, kterým byl schválen Regulační plán Havířov – Sorela

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se ruší OZV č.4/96 a OZV č.3/05 dle přílohy č.1 k usnesení


 

406/9/ZM/08 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/361 a parc.č. 944/353, k.ú. Šumbark_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/361 a parc.č. 944/353 o celkové výměře 6 000 m2, k.ú. Šumbark za účelem výstavby:

                                        Žádost o prodej výše uvedených pozemků musí obsahovat:


 

407/9/ZM/08 - Zřízení příspěvkové organizace města „Domov seniorů Havířov, příspěvková
organizace“_________________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

z ř i z u j e

příspěvkovou organizaci statutárního města Havířova „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“ s účinností od 1.5.2008 s tím, že nejsou na ni převáděna žádná práva a závazky

s c h v a l u j e

zřizovací listinu příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace“ ve znění dle přílohy tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

1.
primátora města zápisem příspěvkové organizace do obchodního rejstříku a Ústředního věstníku ČR ve smyslu ustanovením § 27 odst. 4 a 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

2.
primátora města a náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem zřizovací listiny


 

408/9/ZM/08 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2008 :

a) 75 000,- Kč – na zajištění akcí Komise Rady města Havířov pro BESIP
z toho : provoz a údržba Dětského dopravního hřiště (DDH)

- MŠ Mládí ................................................   5 000,- Kč
- ZŠ Moravská ............................................30 000,- Kč
- ZŠ Gen. Svobody ..................................... 20 000,- Kč
- MŠ Místní ................................................ 20 000,- Kč

b) 91 530,- Kč – podíl obce na financování projektu „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) – kamerové stanoviště Kulturní dům Radost“

u k l á d á

vedoucímu ekonomickému odboru zapracovat uvedené zapojení Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově bod a) a b) do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2008.

s c h v a l u j e

2.
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2008 :

c) 90 000,- Kč - na projekt „Poznejme se …“

u k l á d á

vedoucímu ekonomickému odboru zapracovat uvedené zapojení Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově bod c) do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2008.


 

409/9/ZM/08 - Navýšení rozpočtu OJ – 12, Městské policie na rok 2008____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu městské policie na rok 2008 o 50 000,- Kč v položce 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací


 

410/9/ZM/08 - Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OMHD v letech
2009-2013, seznam projektových dokumentací OIV v letech 2009 - 2010
a seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků
v rozpočtech OIV a OŠK na rok 2008____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. Seznam pro město potřebných investičních akcí OIV, OŠK, OMHD v letech 2009 – 2013 dle přílohy č.1

2. Seznam projektových dokumentací OIV v letech 2009-2010 dle přílohy č. 2

s c h v a l u j e

1. Seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků v rozpočtu OIV na rok 2008 dle přílohy č.3

2. Seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků v rozpočtu OŠK na rok 2008 dle přílohy č.4


 

411/9/ZM/08 - ZŠ F. Hrubína – zrušení odloučeného pracoviště a změna v rejstříku škol_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zrušení odloučeného pracoviště Základní školy Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná na ul. V. Nezvala 1/804, Havířov – Město, k termínu 31.7. 2008

2.
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 18.6. 2001 Základní školy Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, kterým se vypouští v části „Hlavní činnost” provozování odloučeného pracoviště na ul. V. Nezvala 1/804 Havířov – Město, s účinností od 1. 8. 2008

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města podpisem dodatku č. 4 ke zřizovací listině ze dne 18. 6. 2001

u k l á d á

odboru školství a kultury :

1.
výmaz odloučeného pracoviště Základní školy Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná na ul. V. Nezvala 1/804, Havířov - Město, k termínu 31.7. 2008, k termínu 31.7. 2008 v rejstříku škol

2.
zveřejnit v Ústředním věstníku ČR zrušení Základní školy Havířov - Město V. Nezvala 1/801, které je odloučeným pracovištěm Základní školy Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná Základní školy Havířov - Podlesí

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2008


 

412/9/ZM/08 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2008 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám a základním školám v celkové výši 2.232.387,- Kč dle přílohy č. 1

u k l á d á

1.
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám a základním školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2008 o uvedené částky dle přílohy č. 1

Z: vedoucí EO
T: duben 2008

2.
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz ve výši 50 000,- Kč Základní škole Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23) do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2008

Z: vedoucí EO
T: červen 2008


 

413/9/ZM/08 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2008
z rozpočtu odboru školství a kultury____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na provoz na rok 2008 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury :

1. Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o., Okružní 13,Havířov-Šumbark, IČ 25 37 27 93
………………………………………………………………ve výši 200.000,- Kč

2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka, K.Čapka 8,Havířov-Město, IČ 66 18 24 76
………………………………………………………………ve výši 170.000,- Kč

3. Mateřské škole Sadová,s.r.o., Sadová 3,Havířov-Město, IČ 25 37 08 71
……………………………………………………………... ve výši 270.000,- Kč

která bude účelově vázána na úhradu nájmu a služeb a bude vyplácena ve výši 1/8 měsíčně z navrhované částky vždy do 10. dne běžného měsíce, počínaje měsícem květnem 2008

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka k podpisu dohod o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2008


 

414/9/ZM/08 - Rekonstrukce budovy na ul. V. Nezvala 1/801pro Vysokou školu sociálně
správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rekonstrukci budovy na ul. V. Nezvala 1/801 pro potřeby Vysoké školy sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání o.p.s. v rozsahu 1.etapy – „Realizace rekonstrukce v r. 2008“ ve výši 15.400.000,- Kč dle důvodové zprávy

u k l á d á

1.
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení rozpočtu výdajů odboru investiční výstavby pro rok 2008 o částku 15.400.000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2008

2.
vedoucí odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova řediteli Vysoké školy sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání o.p.s.

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2008


415/9/ZM/08 - Vánoční koncert 2008_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

konání Vánočního koncertu 2008 – Vánoce s Amforou 2008 aneb České hvězdy a legendy v Havířově

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH žadateli p. Petru Salavovi

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2008


 

416/9/ZM/08 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaných dotacích poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ za rok 2007 dle důvodové zprávy

n e s c h v a l u j e

změnu procentuálního vyjádření poskytnuté dotace v roce 2007 organizaci ÚAMK - Automotoklubu tělesně a zdravotně postižených motoristů ČR, IČ 45 23 40 11, na projekt: Chraň život dětí v silničním provozu, bezpečnost nade vše a den plný her, z původně schválených 19% na požadovaných 24%

u k l á d á

odboru školství a kultury vyzvat statutárního zástupce Automotoklubu tělesně a zdravotně postižených motoristů ČR k vrácení pohledávky ve výši 3 042,- Kč.

Z: vedoucí OŠK
T: květen 2008


 

417/9/ZM/08 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2008 neziskovým
sportovním a mimosportovním subjektům_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2008

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 2 752 800,- Kč a to takto:
    sociální oblast 669 800,- Kč                            dle přílohy č. 1
    školská oblast 577 000,- Kč                            dle přílohy č. 2
    oblast partnerských vztahů 73 000,- Kč            dle přílohy č. 3
    kulturní oblast 1 258 000,- Kč                          dle přílohy č. 4
    oblast prevence kriminality
    a protidrogové prevence 175 000,- Kč             dle přílohy č.5

b) ze sportovní oblasti v celkové výši 3 407 000,- Kč dle přílohy č. 6

a uzavření dohod s příjemci dotací

p o v ě ř u j e

1.
vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2.
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2007


 

418/9/ZM/08 - Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

výsledky průzkumu o zájmu nájemců městských bytů o instalaci poměrového měření tepla

s c h v a l u j e

na základě výsledku průzkumu, ponechání rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce


 

419/9/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2007________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2007


 

420/9/ZM/08 - Ukazatel dluhové služby______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1.
vývoj ukazatele dluhové služby – definice a výpočet podle usnesení vlády ČR č. 346/2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomoci ukazatele dluhové služby, vývoj ukazatele dluhové služby – definice a výpočet podle metody Komerční banky, a.s.;

2.
formulář s výpočtem ukazatele dluhové služby za rok 2007 podle usnesení vlády ČR č. 346/2004, který bude město Havířov předkládat při žádostech pro poskytování účelových dotací, půjček a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů.


 

421/9/ZM/08 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2007__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2007.


 

422/9/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 4. – 24._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 4. – 24. ;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 858 114,48 tis. Kč
894 266,94 tis. Kč
25 295,19 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
933 552,35 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           od bor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 074 470,16 tis. Kč
1 836 922,03 tis. Kč
775,00 tis. Kč
52 710,61 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
186 246,85 tis. Kč
299 843,00 tis. Kč
228 127,74 tis. Kč
423 006,00 tis. Kč
28 101,00 tis. Kč
63 536,53 tis. Kč
552 425,30 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Domov seniorů Havířov
           ASTERIX
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           SANTÉ
           Ostatní dotace a dary

237 548,13 tis. Kč
870,00 tis. Kč
799,07 tis. Kč
620,00 tis. Kč
1 125,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
690,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
592,00 tis. Kč
565,94 tis. Kč
495,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
3 701,73 tis. Kč
3 800,00 tis. Kč
3 224,57 tis. Kč
3 893,30 tis. Kč
2 762,88 tis. Kč
2 146,48 tis. Kč
2 986,09 tis. Kč
2 432,38 tis. Kč
4 279,15 tis. Kč
3 438,82 tis. Kč
3 452,12 tis. Kč
6 156,96 tis. Kč
5 907,02 tis. Kč
1 550,70 tis. Kč
2 822,42 tis. Kč
1 033,22 tis. Kč
3 716,48 tis. Kč
2 000,00 tis. Kč
1 791,00 tis. Kč
17 851,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
35 990,74 tis. Kč
27 046,06 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
35 548,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+216 355,68 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+259 435,68 tis. Kč


 

423/9/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – únor 2008____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – únor 2008.


 

424/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175 , k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1175 v  k.ú. Bludovice, o výměře 241 m2, manželům Ing. Michalu Šlachtovi a Denise Šlachtové, bytem K Lučině 416/1, Havířov - Bludovice, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

425/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 203/20, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 203/20, k.ú. Bludovice o výměře cca 400 m2 paní Mgr. Haně Glinzové, bytem Šenov, Nad Kurty 250, IČ: 465 42 787 za účelem výstavby komerčního objektu typu Dům knihy


 

426/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2822/1, k.ú. Havířov – město___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú. Havířov - město, o výměře cca 1000 m2, manželům Liboru Pustějovskému a Monice Pustějovské, bytem Mládežnická 5, Havířov -Podlesí, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

427/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

r u š í

usnesení č. 211/5/ZM/07 ze dne 3.9.2007, kterým byl schválen prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá paní Kristině Havránkové a panu Zbyňku Johanisovi

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1914/2 o výměře 1 998 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Vladimíru Šebánkovi a Ivetě Šebánkové, bytem Havířov-Podlesí, Slunečná 1573/8 za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

428/9/ZM/08 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2170/29, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2170/29 o výměře 23 m2, k.ú. Bludovice manželům Ing. Josefu Němčokovi a ing. Pavle Němčokové, oba bytem Havířov-Bludovice, K Přehradě 2964, který je v současné době připlocen k pozemkům v majetku manželů Němčokových, a to za cenu 480,- Kč/m2, celkem tedy za 11 040,- Kč


 

429/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2270/1, k.ú. Bludovice____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2270/1 v  k.ú. Bludovice, o výměře 474 m2, manželům Jarmile a Janu Domesovým, bytem Padlých hrdinů 52c, Havířov - Životice, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

430/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1430 a 1431, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1430 o výměře 1901 m2 a parc.č. 1431 o výměře 1093 m2, včetně zpevněné plochy a oplocení, k.ú. Havířov-město za účelem výstavby sportovně rekreačního areálu „Stromovka“ (SRAS) panu Aleši Bambulovi, bytem Horní Těrlicko 2021,

t r v á

na svém původním usnesení č. 36/2/ZM/07 ze dne 26.2.2007


 

431/9/ZM/08 - Záměr směny pozemků, k.ú. Havířov-město______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 4085/5 o výměře cca 43 m2, k.ú. Havířov-město ve vlastnictví statutárního města Havířov za část pozemku parc.č. 4085/9 o výměře cca 43 m2, k.ú. Havířov-město ve vlastnictví společnosti P A C , spol. s.r.o., Kolejní 1323, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 42865077 Havířova bez finančního vyrovnání, tj. m2 za m2


 

432/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/47 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Josefu Crhovi a Elišce Crhové, bytem Havířov-Suchá, Hornická 25/843 k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

2.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/139 o výměře 4 m2, k.ú. Šumbark manželům Václavu Chobotovi a Olze Hruboňové, oba bytem Havířov-Šumbark, Konzumní 23/412 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

3.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/174 o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Vladimíru Hanzlovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá, U Skleníků 340/9 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč

4.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/172 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Vladimíru Hanzlovi a Miladě Hanzlové, oba bytem Havířov-Město, ČSA 12/172 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

5.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/171 o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Miroslavu Hanzlovi a Janě Hanzlové, oba bytem Havířov-Město, Svatopluka Čecha 537/8 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč

6.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/303 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Břetislavu Šafránkovi a Lence Šafránkové, oba bytem Havířov-Šumbark, Petřvaldská 102/339 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

7.
záměr prodeje pozemku parc.č. 2681/2 o výměře 10 m2, k.ú. Havířov-Město manželům Vladislavu Lipusovi a Janě Lipusové, bytem Havířov-Město, Karvinská 23 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 5 000,- Kč

8.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1861 o výměře 22 m2, k.ú. Havířov-Město manželům Miroslavu Jílkovi a Libuši Jílkové,oba bytem Havířov-Město, J. Seiferta 1241/1 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

9.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/71 o výměře 19 m2, k.ú. Šumbark panu Milanu Mahrovi, bytem Havířov-Šumbark, Odboje 722/3 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy 9 500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek nejpozději do 31.12.2008


 

433/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2154/1, k. ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc. č. 2154/1,ostatní plocha o výměře 656 m2, k. ú. Šumbark, spol. STAVO – ČESTAV, s. r. o., IČ: 64085236, za smluvní kupní cenu ve výši 173.900,- Kč (tj. cca 265,- Kč/m2), za podmínek:

- kupní cena bude společností uhrazena jednorázově do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy
- návrh na vklad podá město po zaplacení kupní ceny
- společnost ponese náklady spojené s vkladem do katastru
- společnost odprodá část pozemku potřebného pro výstavbu okružní křižovatky a navazujících komunikací v souladu s ÚPD za cenu shodnou při prodeji pozemku
- město, v případě zpětného odkupu části pozemku, na své náklady zajistí zaměření potřebné části pozemku a náklady spojené s oceněním pozemku a vkladem do katastru
- společnost, v případě zpětného odprodeje části pozemku, na své náklady provede venkovní úpravy (zpevněné a travnaté plochy, oplocení a trvalé porosty a pod.)
- společnost zřídí předkupní právo pro město na část pozemku potřebného pro výstavbu okružní křižovatky a navazujících komunikací


 

434/9/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Šumbark za účelem výstavby boxových garáží__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 1891/6, 2044, 2008/8, 2045/1 a 2043, k.ú. Šumbark o výměře cca 2 240 m2 panu Miroslavu Maléřovi, bytem Havířov-Šumbark, Moravská 13 za účelem výstavby boxových garáží v souladu s regulačním plánem Havířov-Šumbark II, a to za navrhovanou smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2, celkem tedy za cca. 560 000,- Kč za podmínky předkupního práva pro město Havířov za kupní cenu 250,- Kč/m2 v případě následného prodeje do 5 let od zapsání nabytí vlastnictví pro p. Miroslava Maléře do katastru nemovitostí

odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé

výstavbou garáží se pro občany bydlící v této městské části zlepší i parkování, vzhledem k neustálému nedostatku parkovacích míst.


 

435/9/ZM/08 - Záměr směny pozemků v majetku města se společností CAREANDROS s.r.o.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr směny pozemků parc.č. 400/2, 400/4, 400/6, k.ú. Bludovice, o celkové výměře 4.700 m2, k.ú. Havířov ve vlastnictví statutárního města Havířov za pozemky parc.č. 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2373, 2374, 2375, 2377, 2380, 2381/1, 2381/2, 2382, 2383, k.ú. Havířov-město, o celkové výměře 3.230 m2 ve vlastnictví společnosti CAREANDROS s.r.o., se sídlem : Olomouc, Sokolská 21/576, PSČ 772 00, IČ : 277 69 071


 

436/9/ZM/08 - Záměr prodeje obytných budov a bytů navržených k privatizaci_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace závěrů „Koncepce bydlení statutárního města Havířova“

1) novelizaci

1.1. „Zásad převodu obytných budov z majetku města Havířova“ v části IV.-Výběr budov a podmínky jejich převodu, bod 3) ve znění:
Budova, kde bude tento 100% zájem oprávněných nájemců , bude posouzena dle technických a právních parametrů. Pokud nebudou překážky k převodu, bude stanovena odhadní cena dle platných právních předpisů a budou oprávnění nájemci vyzváni k založení družstva nebo občanského sdružení, které v zakládacích dokumentech prokáže, že toto je založeno výlučně za účelem nákupu budovy s byty. Toto družstvo (sdružení) jako nový vlastník budovy neprodleně po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí převede jednotlivé byty do osobního vlastnictví fyzickým osobám – členům družstva nebo občanskému sdružení

1.2. „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“v části IV.-Podmínky převodu, bod 2) ve znění:
Městská realitní agentura, s.r.o
zašle oprávněným nájemcům do 30 dnů od schválení záměru návrhu na převod jednotky a podílu na společných částech domu Zastupitelstvem města Havířova písemnou informaci. Po projevení zájmu o odprodej oprávněnými nájemci, zpracuje společnost MRA,s.r.o. prohlášení vlastníka a v souladu se zákonem 72/94 S., v platném znění, zašle nájemcům písemnou nabídku.

2) záměr prodeje

2.1. obytných budov a zastavěných pozemků navržených k privatizaci dle I.„Zásad převodu obytných budov z majetku města Havířova“, uvedených v příloze č.1 s tím, že oprávnění nájemci těchto bytů se mohou vyjádřit a podat nabídku do 31.12.2008

2.2. bytů v domech a zastavěných pozemků podle II. „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“, uvedených v příloze č.2

3) navržený postup

při zajištění agendy a služeb souvisejících s privatizací bytového fondu města prodeje obytných budov a bytů prostřednictvím Městské realitní agentury, s.r.o

b e r e    n a    v ě d o m í

1.
informaci o orientačních cenách 1 m2 obytné plochy bytů, zpracovanou znalcem jak dle platných cenových předpisů, tak jako tržní cenu obytných budov, jako prvotní informaci pro jednání s občany, kteří projeví zájem o koupi domů a bytů, do doby zpracování znaleckých posudku platných v době privatizace

2.
pověření Městské realitní agentury, s.r.o k veškerým úkonům spojeným s prodejem obytných budov a bytů, v souladu se Zásadami, v platném znění.

3.
závěry z jednání politických klubů konaného dne 10.4.2008

u k l á d á

náměstkovi Ing. Eduardu Heczkovi politickým klubům navrhnout:

1.
výši ceny za 1m2 obytné plochy bytu, která bude jednotná, jak pro při prodeji obytných budov podle I. „Zásad převodu obytných budov z majetku města Havířova“, tak při prodeji bytů podle II. „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“

2.
% výši kupní ceny, kterou město uhradí novým vlastníkům budov na opravy a rekonstrukci domu

Tyto návrhy budou zpracovány jako novelizace Zásad a předloženy na ZMH v 06/2008

Z: Ing. Eduard Heczko
T: 20.5.2008


 

437/9/ZM/08 - Prodej pozemků u hotelu Formule, k.ú. Havířov-město_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 3942/3 , spol. dvůr o výměře 98 m2 , parc.č. 3943, zeleň o výměře 61 m2, parc.č. 3944, zeleň o výměře 86 m3, parc.č. 3945, neplodná půda o výměře 373 m2, část pozemku parc.č.3940 o výměře cca 1 515 m2, k.ú.Havířov-město včetně zpevněných ploch a trvalých porostů, celkem cca 2 133 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) společnosti VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 za smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m2 u části pozemku parc. č. 3940 – o výměře 800 m2 a zbývající část pozemku parc.č. 3940 o výměře 715 m2 za cenu 500,- Kč, pozemek parc.číslo 3945 za cenu 500,- Kč/m2 tj. celkem za cca 826 500,- Kč

odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé
zvýšení ubytovací kapacity ve městě Havířov pro podporu turistického ruchu

za podmínky předkupního práva pro město Havířov za kupní cenu 500,- Kč/m2 v případě následného prodeje do 5 let od zapsání nabytí vlastnictví pro společnost VPV TRADING OSTRAVA, a.s. do katastru nemovitostí

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

438/9/ZM/08 - Změna ve Finančním výboru ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d v o l á v á

z funkce člena Finančního výboru ZMH pana Ing. Tomáše Foldynu

v o l í

člena Finančního výboru ZMH pana Ing. Radka Foldynu


 

439/9/ZM/08 - Změna jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o._______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení bodu č. 80 ve věci změny jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. ze schváleného programu 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008


 

440/9/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 1197/233 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ladislavu Ondruchovi a Emilii Ondruchové, bytem Havířov-Podlesí, P. Bezruče 1544/7 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 1701/43 o výměře 1 m2, k.ú, Prostřední Suchá paní Mgr. Haně Dočekalové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 914/14 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za  500,- Kč

3.
prodej pozemku parc.č. 484/59 o výměře 23 m2, k.ú. Bludovice panu Pavlu Haničákovi, bytem Havířov-Podlesí, Krajní 1569/2 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 500,- Kč

4.
prodej pozemku parc.č. 485/5 o výměře 27 m2, k.ú. Bludovice panu Tomáši Hofmannovi, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 48 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 13 500,- Kč

5.
prodej pozemku parc.č.2600/16 o výměře 1 m2, k.ú. Havířov-město paní Andree Holkové, bytem Havířov-Šumbark, Okružní 1185 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

6.
prodej pozemku parc.č. 1195/257 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Arnoštu Sedláčkovi a Haně Sedláčkové, oba bytem Havířov-Město, ČSA 195/1a k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

7.
prodej pozemku parc.č. 580/166 o výměře 1 m2, k.ú. Bludovice manželům Miroslavu Vojkůvkovi a Květě Vojkůvkové, oba bytem Havířov-Město, Žákovská 14 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

8.
prodej pozemku parc.č. 1701/41 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Milanu Klímovi a Janě Klímové, oba bytem Havířov-Město, Gorkého 8/366 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

9.
prodej pozemku parc.č. 1946 o výměře 19 m2, k.ú. Šumbark manželům Stanislavu Dudovi a Miluši Dudové, oba bytem Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 25/275 k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč

10.
prodej pozemku parc.č.636/31 o výměře 2 m2, k.ú. Bludovice paní Aleně Juráňové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Životická 60/1373 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

11.
prodej pozemku parc.č. 3014/19 o výměře 3 m2, k.ú. Bludovice manželům Pavlu Maciejovskému a Marii Maciejovské, oba bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 127 k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

12.
prodej pozemku parc.č. 2601/2 o výměře 1 m2, k.ú. Havířov-město manželům MUDr. Jaroslavu Kučerovi a Mgr. Jindřišce Kučerové, oba bytem Havířov-Město, V Parku 15 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

13.
prodej pozemku parc.č. 1197/226 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Miroslavě Jeřábkové, bytem Těrlicko, Dolní 182 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

441/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 4028/2, k.ú. Havířov-město________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 4028/2, zast.plocha, nádvoří o výměře 4 m2 , k.ú. Havířov-město manželům Liboru Meszárošovi a Dagmar Meszárošové, oba bytem Havířov-Město, Československé armády 108 a panu Jiřímu Kudrnovi, bytem Havířov-Město, Gustava Klimenta 704 k části stavby „Občerstvení U Jeníka“, která je v jejich spoluvlastnictví za cenu 4 680,- Kč ( 1.170,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1 000,- Kč, celkem 5 680,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

442/9/ZM/08 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 46 – Ing. Jiří Šebesta______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

oznámení Ing. Jiřího Šebesty (KSČM) o střetu zájmu ve věci prodeje pozemku parc.č. 1460/155, k.ú. Šumbark

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH Ing. Jiřího Šebesty z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č.46 schváleného programu 9.zasedání ZMH, konaného dne 14.4.2008


 

443/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1460/155, k.ú. Šumbark__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1460/155, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 183 m2, k.ú. Šumbark, Bytovému družstvu Centrum Havířov, se sídlem Dlouhá třída 13/467, Havířov – Město, v rámci stavební akce revitalizace obytného domu na ul. Ladova 1, Havířov – Šumbark, jako přístupovou komunikaci za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. za cenu ve výši 71.720,-Kč (tj. 391,91 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1.200,-Kč, celkem za 72.920,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2008


 

444/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91 a 1197/114,
k.ú.Prostřední Suchá________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1197/1 o výměře 390 m2, části pozemku parc.č. 1197/91 o výměře 125 m2 a části pozemku parc.č. 1197/114 o výměře 62 m2 v k.ú. Prostřední Suchá panu Oldřichu Bučkovi, bytem Havířov-Město, Dvořákova 80, IČ: 15447481 za účelem provozování autoservisu, a to za cca 223 000,- Kč (tj. 262 m2 za 250,- Kč/m2, zbytek za 500,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 3 500,- Kč, celkem cca 226 500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou čtvrtletních splátek nejpozději do 31.3.2009.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2008


 

445/9/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1028/22, k.ú. Šumbark___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku v majetku města, parc.č. 1028/22, k.ú. Šumbark, o výměře 117 m2, užívaného jako zahrada u řadového rodinného domu do vlastnictví: paní Marcely Klementové, bytem Řadová 1074/8, Havířov-Šumbark kupní cena: dle znaleckého posudku 35.760,-Kč, (306,-Kč/m2), navýšená o náklady za jeho zpracování ve výši 1800,-Kč, celkem za cenu 37.560,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

446/9/ZM/08 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2200, parc. č. 2207 a parc. č. 2208,
k.ú. Havířov – město, v areálu Městské sportovní haly_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků k.ú. Havířov-město, parc. č. 2200, o výměře 21567 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 2207, o výměře 2619 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2208, o výměře 160 m2, zastavěná plocha a nádvoří, z majetku převodce: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111, do majetku nabyvatele, statutárního města Havířova, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. III. smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, č.UZSVM/OKA/1438/2008-OKAM, předložené převodcem:

1. Nabyvatel se zavazuje nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy užívat pouze k účelům veřejné sportovní a kulturní činnosti a nezcizit je, to vše po dobu 10 let.

2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich a v případě, že se nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy stanou před uplynutím shora uvedené lhůty pro tento ve smlouvě stanovený účel nepotřebné a nabyvatel je nevyužije ani k možnému jinému druhu veřejné služby, např. k výchově, vzdělávání, podpoře vědecké činnosti, ochraně veřejného zdraví, nebo k provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb, ani k péči o životní prostředí a o přírodu, nebo k zajištění požární ochrany a bezpečnosti obyvatel a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je obec povinna plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou převáděné nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s převáděnými nemovitostmi dle svého uvážení.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za příslušný rok.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

447/9/ZM/08 - Koupě pozemků k.ú. Havířov-město v areálu Městské sportovní haly
a minigolfu_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A)
koupi pozemků k.ú. Havířov – město, v areálu Městské sportovní haly parc. č. 2195 o výměře 4376 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pod budovou haly, parc.č. 2196 o výměře 5292 m2, ostatní plocha, komunikace, parc. č. 2197 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2198 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2199 o výměře 114 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, tj. celkem 9811 m2, včetně trvalých porostů, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která je v souladu s vnitřními předpisy prodávajícího dále upravena a navýšena o související náklady a to ve výši 10.000.000,-Kč

B)
koupi pozemků k.ú. Havířov – město, užívaných jako areál minigolfu u Městské sportovní haly parc. č. 2211 o výměře 1413 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2212 o výměře 3401 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2213/1 o výměře 1180 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2213/2 o výměře 2053 m2, ostatní plocha, sportoviště, parc. č. 2214 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, tj. celkem 8 093 m2, včetně trvalých porostů za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která je v souladu s vnitřními předpisy prodávajícího dále upravena a navýšena o související náklady a to ve výši 4.000.000,-Kč prodávající: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


448/9/ZM/08 - Směna pozemků pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/01- trasa
Havířov –Žermanická přehrada“_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby
„1.etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

směnu

- části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1015/2 o vým. cca 18 m2, v budoucnu zastavěné cyklostezkou, ve vlastnictví manželů Josefa a Jany Podhorných, Na Nábřeží 765/123, Havířov- Město v hodnotě dle znaleckého posudku 392,-Kč/m2, tj za výměru cca 18 m2 celkem cca 7.056,-Kč, v rozsahu dle zaměření

- za pozemky k.ú. Bludovice v majetku města, parc. č. 1016/2 o výměře 21 m2, pod rekreační chatkou v zahrádkářské osadě, v hodnotě dle znaleckého posudku 14.557,- Kč a část pozemku parc. č. 1016/1 o výměře cca 100 m2, v hodnotě dle znaleckého posudku cca 27.728,-Kč, v rozsahu dle zaměření, s tím, že manželé Podhorní uhradí rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí v celkové výši cca 35.230,- Kč, dle zaměření, 50% nákladů na zpracování znaleckého posudku a na geometrické zaměření a 50% daně z převodu nemovitostí, vyměřené finančním úřadem

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

449/9/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání stavby: „Prodloužení chodníku na ul. Padlých
hrdinů a přechod pro chodce“_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Prodloužení chodníku na ul. Padlých hrdinů a přechod pro chodce“

1. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2243 o vým. 7 m2, nově dle GP označené jako parc. č. 2243/3, zastavěné nástupní plochou v majetku města, prodávající: MRAMOR Trading s.r.o., Janáčkova 1813/6, Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 479 75 091, kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí cca 300,- Kč/m2 tj. cca 2100,-Kč

2. přijetí daru části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1814/1 o vým. 91 m2, nově dle GP označené jako parc. č. 1814/32, zastavěné nástupní plochou v majetku města, z majetku Moravskoslezského kraje, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp.org., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711, do majetku města

3. záměr darovat část pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 2507/2 o vým. 138 m2, dle GP nově označené jako parc. č. 2507/3, včetně technického zhodnocení autobusovými zálivy, které jsou součástí silnice III/4742 a části dešťové kanalizace, která slouží k jejímu odvodnění obdarovaný: Moravskoslezský kraj, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp.org., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2008


 

450/9/ZM/08 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy s SBD Havířov____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků v majetku města, parc. č. 1537, 1538, 1539, 1541,1546 k.ú. Havířov – město o celkové výměře cca 7 500 m2 pro účely výstavby obytného domu do 31.12.2008, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Havířov-Prostřední Suchá, Hornosušská 2/1041, IČ: 00415227

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczko podpisem dodatku č. l ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. E/267/OSRM/06

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2008


 

451/9/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Přechod pro chodce na ul. Těšínské, včetně
autobusové zastávky“_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby: „Přechod pro chodce na ul. Těšínské, včetně autobusové zastávky“

1.
bezúplatný převod dokončené stavby autobusového zálivu na silnici I/11 – ul. Těšínská, kterým bude zhodnocena část pozemku parc.č. 596/2, k.ú. Bludovice, z majetku města do majetku Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, IČ: 659 93 390, v hodnotě vyčíslené po dokončení stavby

2.
přijetí daru části pozemku parc.č. 596/2, k.ú. Bludovice, trvale zastavěné chodníkem a nástupní plochou, z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, IČ: 659 93 390, do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1. a 2.

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci


 

452/9/ZM/08 - Přijetí daru – pozemků parc.č. 1190/2, 1193/6, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru – pozemků parc.č. 1190/2, ostatní plocha o výměře 290 m2 a parc.č. 1193/3, lesní pozemek o výměře 393 m2, k.ú. Šumbark, od pana Františka Kwapulinského, bytem Lidická 910/7 v Havířově - Šumbarku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu darovací smlouvy majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2008


 

453/9/ZM/08 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/200 od vlastníka paní Šárky Orawské, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 210/74 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 406,50 Kč

2.
výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/10 od manželů Jaroslava Švarného a Zdenky Švarné, oba bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 206, za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 8 130,- Kč

3.
výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 3/100 od vlastníka pana Rudolfa Kozla, bytem Havířov-Dolní Suchá , Nad Tratí 43/260 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 2 439,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

454/9/ZM/08 - Výkup pozemků parc. č. 2938/17 a parc. č. 2938/18, k.ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č. 2938/17 o výměře 177 m2 a parc. č. 2938/18 o výměře 164 m2, k.ú. Bludovice, které jsou součástí veřejné komunikace Na Dolanech, ve vlastnictví: pana Milana Gvózdze, bytem Na Dolanech 86/15, Havířov – Životice kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 341 m2 celkem 102.300,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2008


 

455/9/ZM/08 - Výkup nemovitostí v rámci rozšíření pohřebiště v Havířově-Šumbarku_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souvislosti s plánovaným rozšířením pohřebiště v Havířově-Šumbarku

1.

- výkup části pozemku parc.č. 2402 ve výši podílu 1/3, ost.komunikace o výměře 58 m2, pozemek parc.č. 2400, zahrada o výměře 382 m2, pozemek parc.č. 2401/1, orná půda o výměře 872 m2, parc .č. 2399, zastavěná plocha o výměře 392 m2 a stavby rodinného domu čp. 171 na pozemku parc.č. 2399, včetně vedlejších staveb, kopané studny, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Šumbark od manželů Luboše Kučery a Marie Kučerové, oba bytem Havířov-Šumbark, Hřbitovní 171 za smluvní cenu ve výši 2 000 000,- Kč s tím, že nemovitosti budou užívat bezplatně pouze za podmínky hrazení služeb do 31.12.2010, kdy nemovitost vyklidí

- záměr darovat manželům Luboši Kučerovi a Marii Kučerové, oba bytem Havířov-Šumbark, Hřbitovní 171 část pozemku parc.č. 2366/1, k.ú. Dolní Suchá o výměře 800-1000 m2 za účelem výstavby nového RD, jako kompenzaci za uvolnění svých nemovitostí pro záměr rozšíření pohřebiště městem

2.

- výkup pozemku parc.č. 2379/2, orná půda o výměře 2422 m2, pozemku p.č. 2379/4, orná půda o výměře 646 m2, pozemku p.č. 2380/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 430 m2, pozemku p.č. 2393, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, pozemku p.č. 2394 zahrada o výměře 1165 m2, pozemku p.č. 2395, zahrada o výměře 1242 m2, pozemku p.č. 2396, zahrada o výměře 1602 m2, pozemku p.č. 2397, orná půda o výměře 937 m2, pozemku p.č. 2398 trvalý travní porost o výměře 220 m2 a stavby rodinného domu čp. 170 na pozemku parc.č. 2393, včetně vedlejších staveb, kopané studny, venkovních úprav, trvalých porostů, vše v k.ú. Šumbark od pana Bohuslava Balona, bytem Havířov-Šumbark , Hřbitovní 170 za smluvní cenu ve výši 7 500 000,- Kč s tím, že nemovitosti bude užívat bezplatně pouze za podmínky hrazení služeb do 31.12.2010, kdy nemovitost vyklidí

- záměr prodeje části pozemku parc.č. 2366/1 a 2361, k.ú. Dolní Suchá o výměře cca 2000 m2 manželům Balonovým , oba bytem Havířov-Šumbark, Hřbitovní 170 za účelem výstavby nového RD, za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

456/9/ZM/08 - Výkup pozemku parc. č. 4705/1, k.ú. Havířov – město______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 4705/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře cca 3575 m2, k.ú. Havířov – město, užívaného jako veřejná komunikace ul. Na Prostředňáku prodávající: Česká republika, právo hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní podnik, se sídlem: Revoluční 165, 792 01 Razová, IČ: 136 42 090 kupní cena: dle znaleckého posudku 300,-Kč/m2, tj. za 3575 m2 celkem cca 1.072.500,-Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách, s termínem splatnosti do 30.6.2009.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2008


 

457/9/ZM/08 - Výkup pozemku parc. č. 290 a části pozemku parc. č. 452 k.ú. Dolní Datyně__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č. 290 o výměře 591 m2 a části pozemku parc. č. 452 o výměře cca 500 m2 k.ú. Dolní Datyně, užívaných jako účelový příjezd ke čtyřem rodinným domům, ve spoluvlastnictví: pana Jaromíra Mokroše, bytem U Potoka 42/8, Havířov - Dolní Datyně, a paní Dagmar Pavlisové, bytem Lidická 1156/58, Havířov - Šumbark s tím, že výkup bude projednán a realizován až po zařazení komunikace do plánu investic a po upřesnění rozsahu záboru pozemků, nezbytného pro vypořádání


 

458/9/ZM/08 - Výkup části pozemku parc. č. 4023, k.ú. Havířov – město___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku díl „c“ parc. č. 4023 ostatní plocha-ostatní komunikace, o výměře 3 m2, k.ú. Havířov – město, v areálu letního kina, vlastník: Leteckomodelářský klub METEOR Havířov, se sídlem: 1. Máje 957/10, Havířov-Město, IČ: 630 25 019 kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 3 m2 celkem 900,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.5. 2008


 

459/9/ZM/08 - Nákup 44 ks akcií společnosti TSH a. s.__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nákup
- 4 ks kmenových akcií s pořadovými čísly 100035, 100036, 100064 a 100094 o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks
- 1 ks kmenové akcie s pořadovým číslem 109701 o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
- 23 prioritních akcií s pořadovými čísly 101673 – 101677, 101717-101724, 101795, 101862-101870, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/ks
- 16 prioritních akcií s pořadovými čísly 101213-101223, 101243, 101261-101264, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč/ks
za celkovou kupní cenu dle znaleckého odhadu, t. j. za 200 940,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana Ing. Eduarda Heczka 1. podáním nabídky

Z: vedoucí OSM
T: 20.4.2008

2. podpisem kupní smlouvy na odkup akcií

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2008


 

460/9/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Městskému kulturnímu středisku Havířov__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření movitých věcí Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00 31 79 85, sídlo: Hlavní tř. 31a/246, Havířov – Město, k jeho vlastnímu hospodářskému využití, v souladu se zněním § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1.1.2008
Jde o:

1.
- plakátovací válec v pořizovací ceně 180 000,- Kč, situovaný na ul. Konzumní, Havířov-Šumbark,
- rozvodná skříň v pořizovací ceně 281 151,- Kč, situovaná na náměstí Moravská, Havířov-Šumbark,
- vlajkové stožáry MANNUS (10 ks) v celkové pořizovací ceně 283 505,60, stojící na Náměstí Republiky, Havířov-Město
- plakátovací sloupy kruhové (4 ks) v celkové pořizovací ceně 624 750,- Kč, umístěné na ploše u Společenského domu Reneta, OD Elan, kina Centrum a na Náměstí Republiky, Havířov-Město
- reklamní vitríny oboustranné prosklené (4 ks) v celkové pořizovací ceně 202 608,40, umístěné na Hlavní třídě, na ploše před OD Elan, Havířov-Město
- rozvaděč v pořizovací ceně 85 000,- Kč, situovaný v Centrálním parku v Ha-Městě
- plakátovací sloupy kruhové (2 ks) v celkové pořizovací ceně 107 809,24 Kč, situované u zastávek MHD v Ha-Šumbarku (u bezbariérového domu Chrpová a u točny - na konečné zastávce linek 1 a 16)
- výlepové plochy (8 ks) před KDPB v Havířově-Městě jako součást stavby „přístupové plochy do KDPB“, inv. čísla 000000006232 v celkové pořizovací ceně 1 662 760,- Kč

2.
exponátů z bývalého Dolu Dukla

3.
vnitřní vybavení Kulturního domu Radost v celkové pořizovací ceně 19 356 030,72 Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem oznámení o svěření majetku.

Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2008


 

461/9/ZM/08 - Svěření movitých věcí Městské knihovně Havířov_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření propagačních filmů a diapozitivů v celkové pořizovací ceně 58 000,- Kč Městské knihovně Havířov, IČ: 00 60 12 50, sídlo: Šrámkova 2, Havířov - Podlesí, k  jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v souladu se zněním § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k  1.1.2008.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem oznámení o svěření majetku.

Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2008


 

462/9/ZM/08 - Svěření staveb Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření staveb v evidenci odboru školství a kultury:
- hřiště u ZŠ Nezvala, Havířov-Město v pořizovací ceně 3 653 469,69 Kč vč. příslušenství 66 720,80 Kč
- oplocení hřiště v pořizovací ceně 992 339,86 Kč
- příjezdová a přístupová komunikace na hřiště v pořizovací ceně 1 429 724,60 Kč
- přípojka vody na hřiště v pořizovací ceně 297 989,09 Kč
- dešťová kanalizace hřiště v pořizovací ceně 452 401,11 Kč
- soubor staveb dětských atrakcí na veřejně přístupném sportovišti ul. Pujmanové, Havířov-Šumbark, v pořizovací ceně 317 671,- Kč

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, sídlo Těšínská 2a, IČ: 00 30 67 54 v souladu se zněním § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, s účinností k 1.5.2008.


 

463/9/ZM/08 - Odpis nevymožitelných pohledávek_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odpis mank a škod v účetní hodnotě vyšší než 20 tis. Kč za jednotlivý škodní případ z účtu mank a škod, a to:

- 125 528,81 jako pohledávku za panem V. Ďurišem (dlužné nájemné a devastace WC)

- 21 744,-- jako pohledávku za Moravia Partners, s.r.o. (neuhrazená kupní cena)

u k l á d á

ekonomickému odboru zaevidovat obě pohledávky na příslušný podrozvahový účet

Z: vedoucí EO
T: 30.4.2008


 

464/9/ZM/08 - Nákup dopravního vozidla_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nákup dopravního 9-ti místného vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město v souladu s pravidly při zadávání zakázek malého rozsahu v ceně cca 900 000,-Kč

Z: vedoucí ORG
T: 31.8.2008


 

465/9/ZM/08 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2007_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1.
informativní zprávu o pohledávkách města nad 25 000,- Kč po lhůtě splatnosti ke dni 31.12.2007

2.
zánik pohledávky ve výši 1 266 048,-Kč za společností NETCAR s.r.o., IČ: 45195960 zaniklou bez právního nástupce (výmaz u obchodního rejstříku 9.5.2007)


 

466/9/ZM/08 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
ke dni 1.5.2008 úplné znění zřizovacích listin („ZL“) v předloženém znění vč. Přílohy ZL č.1 dle účetní hodnoty ke 31.12.2007 a Přílohy ZL č. 2 ve znění schváleném Radou města Havířova dne 24.10.2007 usnesením č. 1266/17/07 těchto příspěvkových organizací města:
1. Městská knihovna Havířov, IČ: 00 60 12 50 , ve znění dle přílohy č. 1
2. Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 31 79 85, ve znění dle přílohy č. 2
3. Sociální služby města Havířova, IČ: 60 33 75 83, ve znění dle přílohy č. 3
4. SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ: 00 84 74 70, ve znění dle přílohy č. 4
5. Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61 98 87 23, ve znění dle přílohy č. 5
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková
organizace IČ: 48 80 52 89, ve znění dle přílohy č.6
7. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48 80 55 13, ve znění dle přílohy č.7
8. Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21, ve znění dle přílohy č. 8
9. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61 98 86 00, ve znění dle přílohy č. 9
10. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48 80 54 24, ve znění dle přílohy č. 10
11. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48, ve znění dle přílohy č.11
12. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace IČ: 48 80 52 71, ve znění dle přílohy č.12
13. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48 80 54 75, ve znění dle přílohy č. 13
14. Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30, ve znění dle přílohy č. 14
15. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČ: 65 89 06 98, ve znění dle přílohy č. 15
16. Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČ: 65 89 07 10, ve znění dle přílohy č. 16
17. Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497, IČ: 61 98 86 93, ve znění dle přílohy č. 17
18. Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619, IČ: 61 98 87 15, ve znění dle přílohy č. 18
19. Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČ: 61 98 87 07, ve znění dle přílohy č. 19
20. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70, ve znění dle přílohy č. 20
21. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,IČ: 61 98 85 88, ve znění dle přílohy č. 21
22. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61 98 85 96, ve znění dle přílohy č. 22
23. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01,ve znění dle přílohy č. 23
24. Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61 98 86 26, ve znění dle přílohy č. 24
25. Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČ: 61 98 86 34, ve znění dle přílohy č. 25
26. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČ: 61 98 85 61, ve znění dle přílohy č. 26
27. Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85, ve znění dle přílohy č. 27
28. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, ve znění dle přílohy č. 28

2.
ke dni 1.5.2008 dodatky zřizovacích listin v předloženém znění vč.  Přílohy ZL č.1 dle účetní hodnoty ke 31.12.2007 a Přílohy ZL č. 2 ve znění schváleném Radou města Havířova dne 24.10.2007 usnesením č. 1266/17/07 těchto příspěvkových organizací města:
1. ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, ve znění dle přílohy č. 29
2. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 22, ve znění dle přílohy č. 30
3. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65, ve znění dle přílohy č. 31
4. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14, ve znění dle přílohy č. 32
5. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31, ve znění dle přílohy č.33
6. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77, ve znění dle přílohy č.34
7. Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 49, ve znění dle přílohy č.35
8. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69, ve znění dle přílohy č.36
9. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 03, ve znění dle přílohy č.37
10. Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 62, ve znění dle přílohy č.38
11. Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,IČ: 70 95 82 54, ve znění dle přílohy č.39
12. Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 46, ve znění dle přílohy č.40
13. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 97, ve znění dle přílohy č.41
14. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace IČ: 70 95 82 20, ve znění dle přílohy č.42
15. Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace IČ: 70 95 82 89, ve znění dle přílohy č.43

v y h l a š u j e

ke dni 1.5.2008 úplné znění zřizovacích listin v předloženém znění těchto příspěvkových organizací města:
1. ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47, ve znění dle přílohy č. 44
2. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,IČ: 70 95 81 22, ve znění dle přílohy č. 45
3. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65, ve znění dle přílohy č. 46
4. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14, ve znění dle přílohy č. 47
5. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31, ve znění dle přílohy č. 48
6. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77, ve znění dle přílohy č. 49
7. Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 49, ve znění dle přílohy č. 50
8. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69, ve znění dle přílohy č. 51
9. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 03, ve znění dle přílohy č. 52
10. Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 62, ve znění dle přílohy č.53
11. Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace,IČ: 70 95 82 54, ve znění dle přílohy č.54
12. Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 46, ve znění dle přílohy č.55
13. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 97, ve znění dle přílohy č.56
14. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace IČ: 70 95 82 20, ve znění dle přílohy č.57
15. Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace IČ: 70 95 82 89, ve znění dle přílohy č.58

p o v ě ř u j e

podpisem zřizovacích listin p. Františka Chobota, primátora města a Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku


 

467/9/ZM/08 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 1.2.2008:

1.
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.390,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 5.020,-Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova ve výši 3.140,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 3.770,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.140,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 630,- Kč/měsíc tj. celkem 3.770,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.570,- Kč/měsíc,
- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.070,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 630,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.700,- Kč/měsíc s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci

2.
předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 2.600,- Kč, která bude vyplácena měsíčně od 1.2.2008

3.
že měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce (člena zastupitelstva města, člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady případně předsedy komise zřízené podle zvláštních právních předpisů) a předsedům komisí rady, kteří nejsou členové zastupitelstva, bude vyplácena ode dne jmenování, případně zvolení do funkce.


 

468/9/ZM/08 - Statut sociálního fondu________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Statut sociálního fondu dle přílohy


 

469/9/ZM/08 - Změny v podepisování písemností náměstků primátora v době jejich
nepřítomnosti_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 62/2/ZM/07 ze dne 26.2.2007 v části „svěřuje“ takto:

a) v bodě 1. náměstek pro ekonomiku a správu majetku se vypouští třetí odrážka: „územní rozvoj města“

b) v bodě 3. náměstek pro hospodářský rozvoj se za stávající text vkládá sedmá odrážka, která zní: „-územní rozvoj města“


 

470/9/ZM/08 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v roce 2007


 

471/9/ZM/08 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, ze SR nebo případně jiných zdrojů.
Navýšení výdajů odboru investiční výstavby______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, ze SR nebo případně jiných zdrojů.

s c h v a l u j e

navýšení výdajů odboru investiční výstavby v roce 2008 o 7 403 000 Kč, které budou použity na úhradu výdajů samostatného oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje, spojených s přípravou a podáním žádostí města Havířova o dotace z fondů Evropské unie

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené navýšení do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2008

T: 6/2008
Z: vedoucí EO


 

472/9/ZM/08 - Využití areálu dolu Dukla_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
společné prohlášení statutárního města Havířova a RPG RE Management, s.r.o, označeného jako Memorandum ve znění dle přílohy č. 1

2.
záměr založit spolu s RPG RE Management, s.r.o. obchodní společnost ve formě společnosti s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání bude využití území areálu bývalého dolu Dukla

p o v ě ř u j e

náměstka pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka zastupováním statutárního města Havířova v  jednáních s RPG RE Management, s.r.o. o založení společnosti s ručením omezeným

Z: náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
T: do 23.6.2008


 

473/9/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období leden - březen 2008__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1.
zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden - březen 2008

2.
zprávy o provedených kontrolách č.1-2/2008 dle předložených protokolů

3.
závěrečnou zprávu o výsledku kontroly firmy CHROMSTAV s.r.o. – v likvidaci ze dne 12.3.2008

u k l á d á

Radě města Havířova vyvodit závěry ze zjištěných nedostatků u zodpovědných pracovníků


 

474/9/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


 

475/9/ZM/08 - Městské televizní vysílání – informační kanál_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci Městského televizního vysílání šířeného kabelovou televizí a internetovou televizí od 1.1.2009

u k l á d á

organizačnímu odboru zapracovat financování projektu Městského televizního vysílání do rozpočtu města Havířova na rok 2009 dle výsledku zadávacího řízení na výběr zpracovatele videoreportáží

Z: vedoucí ORG
T: listopad 2008


 

476/9/ZM/08 - Žádost o navýšení rozpočtu OJ 6 – prezentace města_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu OJ 6 – prezentace města o částku 375 tis. Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat částku 375 tis. Kč do rozpočtových úprav rozpočtu města Havířova na rok 2008

Z: vedoucí EO
T: červen 2008


 

477/9/ZM/08 - Závěrečné usnesení__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 9.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.dubna 2008


 

………………………………….                                                            ………………………………………
František C H O B O T                                                                        Ing. Zdeněk O S M A N C Z Y K
primátor města                                                                                        náměstek primátora
                                                                                                                    pro hospodářský rozvoj

K bodu č.10 schváleného programu ve věci prodeje části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo žádné usnesení.