STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/105621/2015
   
   
 VYŘIZUJE:  Vladimíra Mikulášová
 TEL.:  596 803 218
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  21.12.2015

 

U S N E S E N Í

z 8. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.12.2015

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 14.12.2015


310/8ZM/2015 - Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH dne 14.12.2015

311/8ZM/2015 - Schválení programu 8. zasedání ZMH dne 14.12.2015

312/8ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.12.2015

313/8ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 02.11.2015

314/8ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH

315/8ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru JSDH Havířov Město

316/8ZM/2015 - Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního města Havířova

317/8ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark

318/8ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark

319/8ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice

320/8ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá

321/8ZM/2015 - Elektronická dražba nemovitých věcí bez pozemků v k.ú. Dolní Suchá

322/8ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Farská“

323/8ZM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1, k.ú. Šumbark

324/8ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov Žermanická přehrada“

325/8ZM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Ing. arch. Niny Šťastné

326/8ZM/2015 - Předání drobných staveb k hospodaření školským příspěvkovým organizacím a vynětí pozemku parc. č. 2389/1 z hospodaření Sociálních služeb města Havířova

327/8ZM/2015 - Majetek nepatrné hodnoty po zemřelé

328/8ZM/2015 - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

329/8ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

330/8ZM/2015 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání veřejných částí kanalizačních přípojek

331/8ZM/2015 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 – Dodatek č.1

332/8ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

333/8ZM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016

334/8ZM/2015 - Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov

335/8ZM/2015 - Žádost o povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně na splátky

336/8ZM/2015 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova

337/8ZM/2015 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov

338/8ZM/2015 - Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města od 1.1.2016

339/8ZM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření za období leden – září 2015

340/8ZM/2015 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 změna usnesení

341/8ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 111. – 141.

342/8ZM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku po rozpočtových úpravách č. VI

343/8ZM/2015 - Rozpočet města Havířova na rok 2016

344/8ZM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2016

345/8ZM/2015 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2016

346/8ZM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“ veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování

347/8ZM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací (statutární město Havířov – SmVaK Ostrava a.s.)

348/8ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatků ze psů

349/8ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

350/8ZM/2015 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2016

351/8ZM/2015 - Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem Havířovem a čínským městem Nanjing

352/8ZM/2015 - Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova

353/8ZM/2015 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2016

354/8ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

355/8ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2015


 

310/8ZM/2015 - Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH dne 14.12.2015__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2015 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

311/8ZM/2015 - Schválení programu 8. zasedání ZMH dne 14.12.2015_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14. prosince 2015 dle přílohy


 

312/8ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného
dne 14.12.2015______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.12.2015

paní Bc. Darju TOMANIECOVOU
pana Bc. Radima HANZELA


 

313/8ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 02.11.2015_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 2. listopadu 2015


 

314/8ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

1105/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

1106/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část

1177/26ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1178/26ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část

1251/27ZM/2014

Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark

28/2ZM/2014

Převod pozemků Moravskoslezskému kraji

76/3ZM/2015

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část

116/4ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město

117/4ZM/2015

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část

158/5ZM/2015

Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov

184/5ZM/2015

Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov-Podlesí“

229/6ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město

233/6ZM/2015

Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město

239/6ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Dělnická“

240/6ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita1“

241/6ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. listopadu x Dlouhá třída“

287/7ZM/2015

Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov – město,parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.

304/7ZM/2015

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

938/20ZM/2013

Převod parkoviště městu na části pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 425/2, 435 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o.

232/6ZM/2015

Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark

238/6ZM/2015

Prodloužení doby smluvního vztahu pro účely stavby „Odkanalizování Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část města Prostřední Suchá a lokalita Jelen, část města Havířov-Šumbark“

278/7ZM/2015

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské policie Havířov

289/7ZM/2015

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci


 

315/8ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru JSDH
 Havířov Město______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 52 514,- Kč na zakoupení hydraulické sady k násilnému otevírání dveří

2. užívání hydraulické sady k násilnému otevírání dveří pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015

2. zabezpečit realizaci

Z: ředitel MP
T: 12/2015


 

316/8ZM/2015 - Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního města Havířova____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

prodej bytu č.793/9 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 887/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 - zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město paní ………………… za kupní cenu 516.472,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy s výše uvedeným kupujícím


 

317/8ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2, k.ú. Šumbark, manželům Ladislavu Eľkovi a Heleně Eľkové, bytem ………………………………………………, za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu


 

318/8ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/24, ostatní plocha, o výměře 157 m2, k.ú. Šumbark, JUDr. Pavle Promné, bytem ………………………., za účelem příjezdu k rodinnému domu a zahrady


 

319/8ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku parc.č. 1681/4, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2, kat. území Bludovice (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) manželům Ing. Romanu Slanému a Ing. Bohumile Slané, bytem …………………………………….., za účelem vybudování nového příjezdu k nemovitostem v jejich vlastnictví, zapsaných na LV č. 2985 a to za cenu v místě a čase obvyklou 270,- Kč/m2 (tj. cca 10 800,- Kč) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku

2. zřízení pozemkové služebnosti na odměřené části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice v celém rozsahu spočívající v umístění, provozování, údržbě a opravách umístěné kanalizace ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka kanalizace povinný: manželé Ing. Roman Slaný a Ing. Bohumila Slaná, bytem ………………………………………., na dobu neurčitou, v rozsahu nově vzniklého pozemku, bezplatně, pro účely Finančního úřadu v hodnotě 500,- 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016


 

320/8ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2909-6c/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1195/362 o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Drahomíře Třaskové, bytem ……………………………… a panu Leonu Třaskovi, bytem ……………, ………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 170,- Kč, (tj. 310,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2016


 

321/8ZM/2015 - Elektronická dražba nemovitých věcí bez pozemků v k.ú. Dolní Suchá_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení nemovitých věcí bez pozemků, a to objekt haly bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 63/6, objekt garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 63/4 a objekt na pozemku parc.č. 63/7 (zdemolován), inženýrské sítě-voda, kanalizace, k.ú. Dolní Suchá, vedených na LV č. 594, obec Havířov od pana Bronislava Moravce, bytem ……………………….., prodávané v elektronické dražbě čj. 127 EXE 2862/2014-9


 

322/8ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení
na ul. Farská“_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Farská“ zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1141/1, ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka umístěného veřejného osvětlení v rozsahu cca 15 m2, dle geometrického zaměření dokončené stavby
povinní: manželé Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, ………………….. ………………………, s tím že hodnota pozemkové služebnosti činí 125,-Kč/m2 dle zaměření a 500,-Kč za případné umístění sloupu na pozemku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2016


 

323/8ZM/2015 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1654/1, k.ú. Šumbark
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1654/1 ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka splaškové a dešťové kanalizace umístěné na pozemku v rozsahu dle GP 1667-108/2013 a dle GP 1708-71/2014 spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat či odstranit umístěné sítě
povinný: RAMONA real s.r.o., Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČO: 27856208, s tím že pozemková služebnost je zřízena bezplatně, pro daňové účely je ohodnocena částkou 1000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2015


 

324/8ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov
Žermanická přehrada“_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 1203/23/ZM/10, ze dne 21.6.2010, kterým byl schválen pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ výkup pozemku parc. č. 924, k.ú. Bludovice, o výměře cca 6 m2,
ve vlastnictví: Marka Zajace, bytem ………………………………
kupní cena: dle platných cenových předpisů 438,27 Kč/m2 s tím, že zároveň budou kompenzovány zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné komunikace ve výši 50%, maximálně však 40.000,- Kč, na základě předloženého vyčíslení skutečných nákladů a po předložení dokladu o uvedení sjezdu do trvalého užívání.

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 4002 „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“

1. výkup části pozemku k.ú. Bludovice , parc. č. 1031 ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu cca 3 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastníci pozemku: manž. Ing. Václav Kantor, Marie Kantorová, ……,
kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 3 m2 celkem cca 900,-Kč.

2. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 925/1 ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu cca 11 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastník pozemku: Kristina Černá, …………………,
kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 11 m2 celkem cca 3.300,-Kč.

3. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 888 orná půda, v rozsahu cca 99 m2, dle zaměření dokončené stavby vlastník pozemku: Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov – Bludovice, …......................,
kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 99 m2 celkem cca 29.700,-Kč.

4. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1037/1 orná půda, v rozsahu cca 168 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastník pozemku: Romana Kohnová, …………………………………….,
kupní cena: sjednána ve výši 300,-Kč/m2 tj. při výměře cca 168 m2 celkem cca 50.400,-Kč.

5. výkup částí pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 890 orná půda, v rozsahu cca 35 m2 a části parc. č. 900/3 o výměře cca 77 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastníci pozemků: Stanislaw Waclawik, Ing.Andrzej Waclawik, …………,
kupní cena: dle požadavku vlastníků ve výši 560,-Kč/m2, tj. při výměře cca 112 m2 cca 62.720,- Kč s tím, že cena bude navýšena dle % míry roční inflace dále také o alikvotní podíl případného navýšení daně z nemovitosti připadající na 1 m2 a zároveň bude sjednaná kupní cena vztažena k aktuálnímu kurzu EUR a USD ze dne 14.12.2015 a při změně kurzu uvedených měn o více než +5% bude sjednaná kupní cena za 1 m2 adekvátně přepočítána

6. výkup části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 924 ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu cca 61 m2, dle zaměření dokončené stavby,
vlastník pozemku: Ing. Marek Zajac, MBA …………………………….,
kupní cena: dle požadavku vlastníka ve výši 1000,-Kč/m2 tj. při výměře cca 61
 m2 celkem cca 61.000,- Kč s tím, že vlastník nebude požadovat kompenzaci za zvýšené náklady na vybudování sjezdu z veřejné komunikace ve výši 50%, maximálně však 40.000,- Kč, která měla být poskytnuta na základě výše zrušeného usnesení ZMH č.1203/23/ZM/10, ze dne 21.6.2010

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv a dodatků ke smlouvám

Z: vedoucí OSRM
T: ke stavebnímu řízení


 

325/8ZM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům ve vlastnictví
Ing. arch. Niny Šťastné_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na původních usneseních č. 1105/25ZM/2014 bod 55 ze dne 7.4.2014 a č. 288/7ZM/2015 ze dne 2.11.2015 ve věci rozsahu zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č. 562/3, 563/1, 566, 568, k.ú. Dolní Datyně, ve vlastnictví Ing. arch. Niny Šťastné, bytem ……………………………………..


 

326/8ZM/2015 - Předání drobných staveb k hospodaření školským příspěvkovým organizacím
a vynětí pozemku parc. č. 2389/1 z hospodaření Sociálních služeb města
Havířova___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. předání drobných staveb – mobiliáře v celkové pořizovací ceně 2 716 226,98 Kč k  hospodaření příspěvkovým organizacím, viz níže, dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

-   Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizaci, IČO: 70958254 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 367 611,35 
-   Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 160 708,48 
-   Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 85 695,10 
-   Mateřské škole Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvkové organizaci, IČO: 70958262 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 115 981,84 
-   Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715
– zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 109
 128,18 
-   Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 254 783,67 
-   Mateřské škole Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 88 527,96 
-   Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 92 619,68 
-   Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 45 546,90 
-   Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 45 830,62 
-   Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvkové organizaci, IČO: 70958203 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 79 746,15 
-   Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvkové organizaci, IČO: 61988588 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 101 739,60 Kč pro MŠ U Školy
-   Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 157 847,28 
-   Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 70 611,33 
-   Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, IČO: 70958220 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 133 043,95 
-   Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvkové organizaci, IČO: 70958297 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 29 428,52 
-   Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvkové organizaci, IČO: 70958289 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 69 040,- 
-   Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvkové organizaci, IČO: 70958246 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 96 941,05 
-   Mateřské škole Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČO: 61988626
– zabudovaný mobiliář v
 pořizovací ceně 197 134,10 
-   Základní škole a Mateřské škole Havířov-Životice Zelená, příspěvkové organizaci, IČO: 75027569 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 120 531,01 Kč pro MŠ U Křížů
-   Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvkové organizaci, IČO: 48805271 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 122 511,64 Kč pro MŠ Na Nábřeží
-   Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, IČO: 48805289 – zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 98 004,98 Kč pro MŠ Frýdecká
-   Sociálním službám města Havířova, IČO: 60337583 - zabudovaný mobiliář v pořizovací ceně 73 213,59 Kč pro jesle Edisonova

2. vynětí pozemku parc. č. 2389/1,  k. ú. Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že v souvislosti s investiční akcí 14035 - zateplení fasády MŠ Topolů v Havířově-Prostřední Suchá a akcí 15028 - instalace odsávacího potrubí vzduchotechniky v  Občanská v Havířově-Dolních Datyních došlo ke zvýšení účetních hodnot obou svěřených budov:

-   budovy MŠ U Topolů č.p. 688, se kterou hospodaří příspěvková organizace Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvkové organizaci, IČO: 70958203, o částku 1 385 581,- 
-   budovy MŠ Občanská č.p. 76, se kterou hospodaří příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, IČO: 48805289, o částku 48 231,- Kč.

 

327/8ZM/2015 - Majetek nepatrné hodnoty po zemřelé__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že statutárnímu městu Havířov má připadnout majetek nepatrné hodnoty po zemřelé paní Miluši Bulawové, naposledy bytem …………….., ……………..

n e s c h v a l u j e

přijetí majetku nepatrné hodnoty a odmítnout tak majetek zůstavitelky, paní Miluše Bulawové, který představuje:

1. spoluvlastnický podíl ve výši 17/52416 na pozemcích:
parc. č. 359/5, zastavěná plocha a
 nádvoří o výměře 72 m2, parc. č. 726, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, parc. č. 711/112, ostatní plocha o výměře 181 m2, 711/113, ostatní plocha o výměře 214 m2, parc. č. 711/125, ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 711/136, ostatní plocha o výměře 25 m2, parc. č. 711/141, ostatní plocha o výměře 155 m2, parc. 711/214, ostatní plocha o výměře 30 m2, parc. 711/215 ostatní plocha o výměře 15 m2, parc. č. 711/235, ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 711/286, orná půda o výměře 95 m2, parc. č. 1857, ostatní plocha o výměře 67 m2, parc. č. 6068, ostatní plocha o výměře 21 m2; vše v katastrálním území Jevišovice, obec Jevišovice, okres Znojmo, zapsané na listu vlastnictví č. 192; obvyklá cena ke dni úmrtí = 13,53 Kč, zatížených exekučním příkazem k prodeji nemovitosti

2. spoluvlastnický podíl ve výši 119/15288 na pozemcích:
parc. č. 351/3, zastavěná plocha a
 nádvoří o výměře 136 m2, zastavěný zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č. p., parc. č.352/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2, zastavěný zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č.p., parc. č. 730, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2, zastavěný zemědělskou stavbou jiného vlastníka, bez č. p., parc. č. 711/103, ostatní plocha o výměře 1051 m2, parc. č. 711/142, ostatní plocha o výměře 78 m2, parc. č. 711/147, ostatní plocha o výměře 64 m2, parc. č. 711/148, ostatní plocha o výměře 42 m2, parc. č. 711/151, ostatní plocha o výměře 89 m2, parc. č. 1896, ostatní plocha o výměře 21 m2; vše v katastrálním území Jevišovice, obec Jevišovice, okr. Znojmo, zapsané na listu vlastnictví č. 468; obvyklá cena ke dni úmrtí = 524,- Kč, zatížených exekučním příkazem k prodeji nemovitosti

3. finanční hotovost v celkové výši 1 238,29 


 

328/8ZM/2015 - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, ve znění přílohy

p o v ě ř u j e

Bc. Daniela Pawlase, primátora města, podpisem Smlouvy o spolupráci

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

329/8ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.11.2015 dle přílohy


 

330/8ZM/2015 - „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, Dolní Datyně,
Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání
veřejných částí kanalizačních přípojek__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k níže uvedeným smlouvám o budoucí kupní smlouvě, uzavřeným pro účely budoucího finančního vypořádání veřejných částí kanalizačních přípojek k nezastavěným pozemkům uvedených vlastníků, s tím, že předmětem dodatku č. 2 bude změna doby, kdy je vlastník pozemku povinen odkoupit od města veřejnou část přípojky, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy statutární město Havířov písemně sdělí vlastníkovi pozemku, že došlo ke schválení závěrečného vyhodnocení akce projektů „Odkanalizování částí města Havířova - I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“ a „Odkanalizování částí města Havířova – II.etapa (Bludovice, Dolní Datyně)“ a současně vyzve vlastníka pozemku k uzavření kupní smlouvy

1. smlouva č. 484/OIV/2013, přípojka k parc. č. 4879, k.ú. Havířov-město,
vlastník pozemku: Miroslav Mikula, ……………………………………

2. smlouva č. 1709/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č.555/3, k.ú. Dolní Datyně,
vlastník pozemku: Mgr. Martin Pindur, …………………………………..

3. smlouva č. 1719/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1438/2, k.ú. Dolní Suchá,
vlastník pozemku: Ladislav Hromoda, ……………………………………

4. smlouva č. 1702/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2548/14, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: David a Ivana Hrobářovi, ……………………………..

5. smlouva č. 1715/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 84/1, k.ú. Kaňovice
vlastník pozemku: Benjamín a Alena Majorošovi, ………………..

6. smlouva č. 1718/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2233/3, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Erik Pilch, ………………………
Tamara Tylová, ……………………………

7. smlouva č. 1706/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 4921/2 k.ú. Havířov - Město
vlastník pozemku: Pavla Hýžová, ………………………………

8. smlouva č. 1713/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 884/6, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Šárka Strmisková, ……………………………..
Darina Žeravová, ………………………………

9. smlouva č. 1698/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 811, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Lubomír Kutáč, ………………………………..

10. smlouva č. 1699/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 804, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Antonín a Jarmila Kutáčovi, ……………………..

11. smlouva č. 1700/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1448/18, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, ………………………..
byla Dohodou o
 převodu práv a povinností převedena na nové vlastníky manželé Stanislava a Jarmilu Játiovy

12. smlouva č. 1701/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1448/6, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, ……………………………
byla Dohodou o
 převodu práv a povinností převedena na nové vlastníky manželé Mgr. Aleše a Mgr. Gabrielu Turoňovy

13. smlouva č. 104/OIV/2013, přípojka k pozemku parc. č. 2083/1, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Lešek Buchwaldek, ………………………………..

14. smlouva č. 1977/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č.2248/1, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Shepperson Olaf Hilton a Jana Sheppersonová, ………

15. smlouva č. 1705/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 1998, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Zdeněk a Helena Chrástecký, Petra Bezruče 1541/8, Havířov-Podlesí
byla Dohodou o
 převodu práv a povinností převedena na nového vlastníka Pavla Bočka

16. smlouva č. 1707/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 884/20, k.ú. Bludovice
vlastník pozemku: Radim a Lenka Řeháčkovi, ………………………..

17. smlouva č. 1710/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 2359, k.ú. Dolní Suchá
vlastník pozemku: Ivo Černý, ……………………………………………

18. smlouva č. 1711/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 4880, k.ú. Havířov-Město
vlastník pozemku: Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora – Balwarová, …………..

19. smlouva č. 1712/OIV/2012, přípojka k pozemku parc. č. 204, k.ú. Dolní Datyně
vlastník pozemku: Kateřina Kohútová, …………………………….


 

331/8ZM/2015 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 – Dodatek č.1___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 mezi statutárním městem Havířov a společností Asental Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy č.1

p o v ě ř u j e

Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 826/OIV/2013 mezi statutárním městem Havířov a společností Asental Land, s.r.o., IČ: 27769143 dle přílohy č.1


 

332/8ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 229.000,- Kč, a to formou zvýšení příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) na dofinancování výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2015/2016, na období září až prosinec 2015

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015 zvýšení příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace o 229.000,- 

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2015


 

333/8ZM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2016 dle přílohy č. 1


 

334/8ZM/2015 - Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO 00844896, o změnu účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířova na pořízení přístrojové techniky dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

1. změnu účelu použití dotace poskytnuté Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČO 00844896, ve výši 1 000 000 Kč výhradně na pořízení nové přístrojové techniky, konkrétně diagnostického mikroskopu pro oddělení patologie a dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci takto: poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši 1 000 000 Kč výhradně na pořízení nové přístrojové techniky, konkrétně 2 kusů diagnostického mikroskopu pro oddělení patologie a 1 kusu dezinfektoru endoskopů pro gastroenterologickou ambulanci

2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 888/OŠK/2015

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 888/OŠK/2015

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2015


 

335/8ZM/2015 - Žádost o povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení
rozpočtové kázně na splátky___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

povolení rozložení úhrady zbývající části odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem č.j. MMH/28709/2015 ze dne 30.3.2015 občanskému sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov se sídlem Základní škola Žákovská, Žákovská 1006/1, Havířov-Město, IČO: 01629751, ve výši 75.520,- Kč, na splátky 4 000 Kč/měsíčně dle přílohy č. 2 tohoto materiálu


 

336/8ZM/2015 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účinností od 1.1.2016 nové znění zřizovacích listin dle přílohy č. 1-44 těchto příspěvkových organizací města:

1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561)
2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634)
3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701)
4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707)
5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715)
6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČO: 61988693)
7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710)
8.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČO: 70958254)
9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698)
10.   Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685)
11.   Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace (IČO: 70958289)
12.   Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČO: 70958220)
13.   Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČO: 61988626)
14.   Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace (IČO: 70958246)
15.   Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596)
16.   Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace (IČO: 61988588)
17.   Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace (IČO: 70958297)
18.   Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570)
19.   Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace (IČO: 70958262)
20.   Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace (IČO: 70958203)
21.   Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková Organizace (IČO: 75027569)
22.   Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO: 48805289)
23.   Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)
24.   Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271)
25.   Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221)
26.   Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248)
27.   Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958122)
28.   Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230)
29.   Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723)
30.   Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)
31.   Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO: 48805424)
32.   Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513)
33.   Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958165)
34.   Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958131)
35.   Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475)
36.   Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958149)
37.   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600)
38.   ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75085747)
39.   Městská knihovna Havířov (IČO: 00601250)
40.   Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (IČO: 00306754)
41.   Městské kulturní středisko Havířov (IČO: 00317985)
42.   Sociální služby města Havířova (IČO: 60337583)
43.   Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75139243)
44.   SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb (IČO: 00847470)

p o v ě ř u j e

podpisem nového znění zřizovacích listin Bc. Daniela Pawlase, primátora města a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2015


 

337/8ZM/2015 - Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Havířov_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

„Zásady řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov“ ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

338/8ZM/2015 - Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města
od 1.1.2016_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zásady zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města, ve znění přílohy č. 1


 

339/8ZM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Zápis z kontroly hospodaření
za období leden – září 2015____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za období leden – září 2015, dle Přílohy č. 1


 

340/8ZM/2015 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova
v roce 2015 změna usnesení___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 262/6ZM/2015 ze dne 14.9.2015 v bodě k přidělení části výtěžku z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 ve výši …………….. nezletilému Filipu Bogdanovi, bytem ……………….., ………………, na pořízení postele s úložným prostorem, který mu nebyl poskytnut, takto: přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015 nezletilým dětem Marcele, Radimovi, Radkovi a Tereze Novákovým, bytem ………………, ve výši ……………….., na zakoupení podlahových krytin do domácnosti.

Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2015


 

341/8ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 111. – 141.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 111. až 117. a 137. až 141., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 118. – 136., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 111. – 141. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 837 095,12

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

890 194,94

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

41 931,55

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

4 765,60

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

900 203,03

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 793 535,96

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 472 490,28

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

925,67

tis. Kč

odbor školství a kultury

37 019,52

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

214 800,08

tis. Kč

odbor sociálních věcí

14 712,67

tis. Kč

odbor komunálních služeb

259 722,11

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic

218 728,00

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku

20 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

76 999,87

tis. Kč

odbor ekonomický

606 594,49

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického rozvoje

4 331,23

tis. Kč

odbor kancelář primátora

17 981,64

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

321 045,68

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

710,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

756,85

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 331,95

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 619,24

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 955,36

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 300,68

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 871,87

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 383,90

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 099,08

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

6 295,20

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 076,97

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 197,58

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 420,58

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 805,60

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 536,74

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 839,28

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 892,52

tis. Kč

ZŠ Školní

2 539,04

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 118,16

tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 627,10

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 684,23

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

42 187,48

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 337,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

45 590,29

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 729,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

35 581,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 231,76

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

44 598,22

tis. Kč

III. Financování celkem

-41 238,06

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-142 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+101 301,94

tis. Kč


 

342/8ZM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku
po rozpočtových úpravách č. VI________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 3 000 tis. Kč dle přílohy


 

343/8ZM/2015 - Rozpočet města Havířova na rok 2016___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Rozpočet města Havířova na rok 2016.

B. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 475 339,00 tis. Kč

z toho:

tř. 1 – daňové příjmy

891 664,00 tis. Kč

 

tř. 2 – nedaňové příjmy

26 355,00 tis. Kč

 

tř. 3 – kapitálové příjmy

3 500,00 tis. Kč

 

tř. 4 – přijaté transfery

553 820,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

1 409 831,00 tis. Kč

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

1 141 137,00 tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

722,00 tis. Kč

 

odbor školství a kultury

29 124,00 tis. Kč

 

odbor územního rozvoje

440,00 tis. Kč

 

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

 

odbor organizační

210 350,00 tis. Kč

 

odbor sociálních věcí

12 142,00 tis. Kč

 

odbor komunálních služeb

269 990,00 tis. Kč

 

odbor správy a rozvoje majetku

241 613,00 tis. Kč

 

Městská policie Havířov

77 647,00 tis. Kč

 

odbor ekonomický

291 407,00 tis. Kč

 

odbor kancelář primátora

7 652,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím

268 694,00 tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

1 104,00 tis. Kč

 

MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského)

1 021,00 tis. Kč

 

MŠ ČSA

993,00 tis. Kč

 

MŠ E. Holuba

1 263,00 tis. Kč

 

MŠ Horymírova

999,00 tis. Kč

 

MŠ Kosmonautů

799,00 tis. Kč

 

MŠ Lípová

1 382,00 tis. Kč

 

MŠ Mládí

1 183,00 tis. Kč

 

MŠ Moravská

1 740,00 tis. Kč

 

MŠ Okružní

945,00 tis. Kč

 

MŠ Petřvaldská

2 540,00 tis. Kč

 

MŠ Přímá

926,00 tis. Kč

 

MŠ Puškinova

1 002,00 tis. Kč

 

MŠ Radniční

1 089,00 tis. Kč

 

MŠ Resslova

825,00 tis. Kč

 

MŠ Sukova

819,00 tis. Kč

 

MŠ Švabinského

738,00 tis. Kč

 

MŠ U Jeslí

672,00 tis. Kč

 

MŠ U Stromovky

918,00 tis. Kč

 

MŠ U Topolů

627,00 tis. Kč

 

ZŠ 1. Máje

3 850,00 tis. Kč

 

ZŠ F. Hrubína

3 585,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 571,00 tis. Kč

 

ZŠ Gen. Svobody

4 100,00 tis. Kč

 

ZŠ Gorkého

3 529,00 tis. Kč

 

ZŠ Jarošova

2 510,00 tis. Kč

 

ZŠ K. Světlé

2 839,00 tis. Kč

 

ZŠ Kpt. Jasioka

3 256,00 tis. Kč

 

ZŠ M. Kudeříkové

4 036,00 tis. Kč

 

ZŠ M. Pujmanové

3 650,00 tis. Kč

 

ZŠ Mládežnická

3 370,00 tis. Kč

 

ZŠ Moravská

5 969,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 913,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Selská

851,00 tis. Kč

 

ZŠ Školní

2 735,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Zelená

1 100,00 tis. Kč

 

ZŠ Žákovská

4 021,00 tis. Kč

 

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 511,00 tis. Kč

 

Domov seniorů Havířov

21 867,00 tis. Kč

 

účelově určený příspěvek na provoz na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené mezi Domovem seniorů Havířov a Moravskoslezským krajem na zajištění financování sociálních služeb zařazených do základní krajské sítě sociálních služeb

 
 

Městská knihovna Havířov

18 283,00 tis. Kč

 

Městské kulturní středisko Havířov

39 026,00 tis. Kč

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

9 048,00 tis. Kč

 

účelově určený příspěvek na provoz na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené mezi SANTÉ a Moravskoslezským krajem na zajištění financování sociálních služeb zařazených do základní krajské sítě sociálních služeb

 
 

Sociální služby města Havířova

28 801,00 tis. Kč

 

z toho:
účelově určený příspěvek na provoz na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené mezi Sociálními službami města Havířova a Moravskoslezským krajem na zajištění financování sociálních služeb zařazených do základní krajské sítě sociálních služeb

21 610,50 tis. Kč

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

30 688,00 tis. Kč

 

Ostatní dotace a dary

37 000,00 tis. Kč

3) Financování celkem

- 65 508,00 tis. Kč

z toho:

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-112 540,00 tis. Kč

 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

+47 032,00 tis. Kč

C.

Účelově vázané finanční prostředky v rámci příspěvku na provoz

1 699,00 tis. Kč

 

z toho:

ZŠ – dofinancování mezd řidičů a závozníků

1 072,00 tis. Kč

   

ZŠ – odměny vedoucím kroužků

453,00 tis. Kč

   

ASTERIX – Středisko volného času Havířov

174,00 tis. Kč

D.

Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu nájemního bydlení, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově (dále jen Fond bezpečnosti), Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2016, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2016 dle důvodové zprávy.


 

344/8ZM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2016___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r 2016 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2016 dle příloh č.1, č.2 a č.3.


 

345/8ZM/2015 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2016___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2016 ve znění dle přílohy


 

346/8ZM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce
k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Karvinsko a Orlovsko“ veřejnou linkovou
dopravou a změna způsobu financování_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Způsob financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v oblasti Karvinsko a Orlovsko formou příspěvku, placeného Moravskoslezskému kraji včetně rozsahu dopravní obslužnosti v této oblasti

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Orlovsko mezi statutárním městem Havířov a Moravskoslezským krajem dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy

Z: vedoucí OKS
T: 12/2015


 

347/8ZM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících
kanalizací (statutární město Havířov – SmVaK Ostrava a.s.)_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 mezi statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., IČO: 45193665 ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012

                                                                                              Z: vedoucí OKS
                                                                                              T: 12/2015


 

348/8ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatků ze psů_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů ve znění přílohy.


 

349/8ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


 

350/8ZM/2015 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova v roce 2016_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2016:

25. 01. 2016
22. 02. 2016
18. 04. 2016
27. 06. 2016
26. 09. 2016
19. 12. 2016

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2016:

13. 01. 2016

27. 07. 2016

27. 01. 2016

24. 08. 2016

10. 02. 2016

14. 09. 2016

02. 03. 2016

05. 10. 2016

23. 03. 2016

26. 10. 2016

06. 04. 2016

16. 11. 2016

27. 04. 2016

30. 11. 2016

18. 05. 2016

07. 12. 2016

15. 06. 2016

21. 12. 2016

29. 06. 2016

 

 

351/8ZM/2015 - Vyjádření záměru o navázání spolupráce mezi městem Havířovem a čínským
městem Nanjing_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dokument „Vyjádření záměru“ o navázání přátelství a spolupráce mezi statutárním městem Havířovem a čínským městem Nanjing, obvodem Gulou, ve znění přílohy č. 1


 

352/8ZM/2015 - Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

o d v o l á v á

pana Pavla Rapanta z funkce člena Kontrolního výboru ZMH

v o l í

do funkce člena Kontrolního výboru ZMH pana Ing. Jakuba Holisze


 

353/8ZM/2015 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Havířova pro r. 2016_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2016 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


 

354/8ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1.1, 1.2

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů dle Příloh č. 2.1, 2.2

3. plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2016 dle Přílohy č.3


 

355/8ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 22.10.2015 – 02.12.2015


 

                    ………………………………….....                     ...…..…….……………………...
                            Bc. Daniel PAWLAS                                          Ing. Eduard HECZKO
                               
primátor města                                                      náměstek primátora
                                                                                                   pro ekonomiku a správu majetku