Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 8. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.11.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/116 102/Vl/2011

V Havířově dne 14.11.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 14.11.2011


310/8ZM/2011 - Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH dne 14.11.2011

311/8ZM/2011 - Schválení programu 8. zasedání ZMH dne 14.11.2011

312/8ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH, konaného dne 14.11.2011

313/8ZM/2011 - Ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 19.9.2011

314/8ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

315/8ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířov

316/8ZM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2011 – ZŠ Jarošova

317/8ZM/2011 - Změna poskytnuté schválené investiční dotace na rok 2011 – NsP Havířov

318/8ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011

319/8ZM/2011 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012

320/8ZM/2011 - Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova

321/8ZM/2011 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova

322/8ZM/2011 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2012

323/8ZM/2011 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark

324/8ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

325/8ZM/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova

326/8ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 94. – 131.

327/8ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2011

328/8ZM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

329/8ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

330/8ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3834/1 a parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město

331/8ZM/2011 - Záměr směnit v k.ú. Bludovice pozemky v majetku města, parc. č. 1358/3, parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4, za část pozemku parc. č. 1064/1

332/8ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

333/8ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice

334/8ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

335/8ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark

336/8ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Životice“ – II. část

337/8ZM/2011 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10 a 1923/6 k. ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová

338/8ZM/2011 - Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1149/1 a 1152/2

339/8ZM/2011 - Úplatný převod budoucích staveb v lokalitě Čapí hnízdo, v k.ú. Šumbark, do majetku města

340/8ZM/2011 - Prominutí poplatku z prodlení – Jana Sýkorová

341/8ZM/2011 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací

342/8ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

343/8ZM/2011 - Smluvní pokuta spol. TECHNICO Opava s.r.o.

344/8ZM/2011 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční vypořádání veřejných části přípojek

345/8ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

346/8ZM/2011 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011

347/8ZM/2011 - Statut sociálního fondu

348/8ZM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2012

349/8ZM/2011 - Zpráva kontrolní komise SMOOK

350/8ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2011


 

310/8ZM/2011 - Schválení předsednictva 8. zasedání ZMH dne 14.11.2011___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

311/8ZM/2011 - Schválení programu 8. zasedání ZMH dne 14.11.2011_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2011


 

312/8ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 8. zasedání ZMH,
 konaného dne 14.11.2011________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.11.2011

p. Alici Hegyi
Ing. Bohuslava Murase


 

313/8ZM/2011 - Ověření zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 19.9.2011_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání ZMH, konaného dne 19. září 2011


 

314/8ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

174/6ZM/2011

„Dopravní terminál Havířov“ - schválení principů přípravy a realizace projektu

207/6ZM/2011

Prodej nebytové jednotky

222/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark - paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš

226/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek
- změna usnesení

301/7ZM/2011

Koupě pozemku pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce MK ul. Anglická,
Havířov-Šumbark“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

141/5ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby „Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“

177/6ZM/2011

Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2010

210/6ZM/2011

Přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1, k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“

223/6ZM/2011

Výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření ul. Výletní

225/6ZM/2011

Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“

254/7ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011 – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

264/7ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10–„Ostatní dotace a dary“- Havířovská liga středních škol

265/7ZM/2011

Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v r. 2011

279/7ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark

280/7ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark

286/7ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 4090, k. ú. Havířov-město

288/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice - paní Juniecová

289/7ZM/2011

Výkup části pozemku k.ú. Bludovice - paní Mrázová

290/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice - pan Minár

291/7ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Bludovice - paní Vlachová, paní Tomiczková

292/7ZM/2011

Výkup části pozemku k.ú. Bludovice - pan Kolarčík

293/7ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark - Tenisový klub Havířov

294/7ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Bludovice - manželé Polcrovi

296/7ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Šumbark - paní Lichnovská

297/7ZM/2011

Odkoupení oploceného areálu, k.ú. Šumbark - pan Konečný

298/7ZM/2011

Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k. ú. Prostřední Suchá, MK Nový Svět

307/7ZM/2011

Půjčka ze sociálního fondu


 

315/8ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení Územního plánu Havířov__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 171/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 Zastupitelstva města Havířova ve věci rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města Havířova dle ustanovení § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d l o

pořídit Územní plán Havířov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a ustanovením § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

u k l á d á

pořizovateli tj. odboru územního rozvoje zaslat informaci o pořízení nového Územního plánu Havířov všem navrhovatelům změn, kterým nebylo schváleno pořízení změny Územního plánu města Havířova a to v období od 10/2010 do 09/2011

Z: vedoucí OÚR
T: 14.12.2011


 

316/8ZM/2011 - Změna použití schválené investiční dotace
na rok 2011 – ZŠ Jarošova___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu použití schválené investiční dotace na rok 2011 Základní školy Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ70 95 81 65), a to takto:
rozšíření zabezpečovacího systému nahradit pořízením plynového kotle pro ohřev teplé vody s pracemi s tím spojenými včetně opravy vložky komínu

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2011


 

317/8ZM/2011 - Změna poskytnuté schválené investiční dotace
na rok 2011 – NsP Havířov___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení ZMH čís. 154/5ZM/2011 ze dne 28.3.2011 návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům – bod č. 2 takto:

poskytnutí investiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov – Město, IČ 00844896, na zakoupení laparoskopické věže pro centrální operační sály k provádění laparoskopických operací, a to v členění takto:

podíl investičních výdajů

710 600,- Kč

podíl neinvestičních výdajů

289 400,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí dotace zn. 281/OŠK/11

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2011


 

318/8ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova
v roce 2011______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011
- Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově, IČ 48806030, ve výši 18 000,- Kč na projekt „Teplo pro MAJÁK“
- Slavii HAVÍŘOV – oddílu aerobiku, IČ 68 32 11 39, ve výši 25 000,- Kč na MČR „Aerobik team show 2011“
- Junáku - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov, IČ 18055958, ve výši 18 000,- Kč na obnovu odcizeného materiálu potřebného pro chod pravidelné činnosti sdružení

2. zvýšení poskytnuté dotace Občanskému sdružení ADRA o 30 000,- Kč (tj. na celkovou částku na 130 000,- Kč) na projekt „Dobrovolnictví v sociálních a zdravotních zařízeních Havířova“

3. uzavření dohod a dodatku o poskytnutí dotací s příjemci

4. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace

u k l á d á

vyzvat příjemce schválených dotací ke konkrétnímu určení použití přidělené dotace dle položkového rozpočtu projektu

Z: vedoucí OŠK a OSV
T: prosinec 2011


 

319/8ZM/2011 - Harmonogram významných celoměstských akcí
v roce 2012_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2012 dle přílohy č. 1

u k l á d á

organizačně zajistit plnění úkolů vyplývajících z Harmonogramu významných celoměstských akcí v roce 2012

T: průběžně dle termínů r. 2012
Z: vedoucí odborů a oddělení MMH
ředitelka MKS Havířov


 

320/8ZM/2011 - Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova do roku 2020 dle přílohy č. 1 s účinností od 1.12. 2011

u k l á d á

odboru školství a kultury zveřejnit na webových stránkách města Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011


 

321/8ZM/2011 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

nové Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova dle přílohy č.2 s účinností od 1.1. 2012

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2011


 

322/8ZM/2011 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu
Podpora terénní práce pro rok 2012___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2012, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 82 587,-Kč


 

323/8ZM/2011 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domu Kochova, s.r.o.,
Kochova 816/3, Havířov-Šumbark_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu Sanatoria Kochova - Dům Kochova, s.r.o., Kochova 816/3, Havířov-Šumbark IČ: 286 24 858 ve výši 2 800 000,- Kč.


 

324/8ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního systému_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému dle přílohy


 

325/8ZM/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova dle přílohy


 

326/8ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2011
– rozpočtová opatření č. 94. – 131.____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 94., 95., 128. – 130.;

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 96. – 127., 131.;
b) na základě rozpočtových opatření č. 94. – 131. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 396 345,84 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

887 646,81 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

57 446,55 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 392,17 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 441 860,31 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 641 066,03 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 328 027,40 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 085,45 tis. Kč

odbor školství a kultury

46 503,82 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

251 382,91 tis. Kč

odbor sociálních věcí

267 056,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

262 874,84 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 495,28 tis. Kč

odbor ekonomický

692 218,04 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

38 030,16 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

313 038,63 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

981,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 455,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 381,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 461,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 034,32 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

6 056,68 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

13 532,27 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 571,68 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 365,69 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

5 977,44 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 733,44 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

6 527,68 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

9 220,47 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 105,57 tis. Kč

ZŠ Moravská

8 068,89 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 651,22 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 107,82 tis. Kč

ZŠ Školní

2 781,84 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 565,93 tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 698,11 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 422,26 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 416,06 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 938,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

38 990,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 400,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+244 720,19 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+546 108,50 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-371 617,86 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

-22 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+54 500,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-54 500,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 229,55 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+5 939,90 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-5 939,90 tis. Kč


 

327/8ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti
za období leden – září 2011_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – září 2011.


 

328/8ZM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1,
k.ú. Šumbark___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 132 m2 a pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 945 m2, celkem cca 1077 m2 v kat. území Šumbark (přesná výměra bude stanovena dle GP) paní Vlastě Szostokové, bytem …………………………… za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové komunikace k RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

329/8ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2503,
k.ú. Havířov-město________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město o výměře cca 44 m2 panu Liboru Uxovi, bytem …………………………… za účelem výstavby garáže pro osobní auto a přívěs za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 22 000,- Kč


 

330/8ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3834/1 a parc.č. 3835/1,
k.ú. Havířov-město_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 3834/1 a parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 78 m2 společnost TG PNEU v.o.s., Ostrava, Pustkovec, Plk. Rajmunda Prchaly 262/102, IČ: 62255959 za účelem jejich udržování


 

331/8ZM/2011 - Záměr směnit v k.ú. Bludovice pozemky v majetku města,
parc. č. 1358/3, parc. č. 1414/23 a parc. č. 1415/4,
za část pozemku parc. č. 1064/1______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směnit v k.ú. Bludovice pozemky v majetku města, parc. č. 1358/3 orná půda o výměře 2117 m2 , pro výstavbu rodinných domů, dále parc. č. 1415/4 lesní pozemek o výměře 641 a parc. č. 1414/23 orná půda o výměře 2672 m2, za část pozemku ve vlastnictví manž. Ing. Karla Kotuly a Mgr. Aleny Kotulové, bytem ……………………………, parc.č. 1064/1 orná půda, o výměře cca 3036 m2, dle geometrického zaměření, pro účely rozšíření místní komunikace ul. Farská, s tím, že směna se uskuteční bez finančního vyrovnání rozdílných hodnot směňovaných nemovitostí.


 

332/8ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 575 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 181 m2, panu Marku Robenkovi, bytem …………………………… a panu Pavlu Robenkovi, bytem …………………………… za účelem přístupu a příjezdu k objektu ERPEKO, a.s., za tržní cenu ve výši 77.110,-Kč (tj. cca 426,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.800,-Kč, celkem 78.910,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2012


 

333/8ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/42 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 161 m2, manželům Ing. Kateřině a Tomáši Treichelovým, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za tržní cenu ve výši 77.920,-Kč (tj. cca 484,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 79.620,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2012


 

334/8ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá, dle geometrického plánu nově označenou jako parc.č. 1714/172, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 212 m2, manželům Františku a Janě Bartoňovým, bytem …………………………… , za účelem zahrady u rodinného domu, za tržní cenu ve výši 80.990,-Kč (tj. cca 382-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.800,-Kč, celkem 82.790,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2012


 

335/8ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1451/2, zahrada o výměře 50 m2, k.ú. Šumbark, manželům Ing. Petru a Aleně Kučerovým, bytem ……………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle vyhlášky ve výši 18.320,-Kč (tj. cca 366,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 20.020,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2012


 

336/8ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby:
„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“– II. část_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“

1. uzavření budoucí kupní smlouvy částí pozemků parc.č. 2138, 2136, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 11 m2, ve spoluvlastnictví SJM Jana a Kataríny Růžičkových, bytem ………………… LV 1296, za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu

2. přijetí daru částí pozemků parc.č. 2936/1, 2937/1, k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 150 m2, ve vlastnictví Milana Rákoczyho, bytem …………………………… , LV 299

3. darování kanalizační přípojky vybudované na pozemcích parc.č. 2843/1, 2844, 2846/1, 2939 k.ú. Bludovice k rodinnému domu ve vlastnictví Milana Rákoczyho, bytem ……………………………

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucí kupní smlouvy a budoucích darovacích smluv

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


 

337/8ZM/2011 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1923/10
a 1923/6 k. ú. Prostřední Suchá, MK Modřínová____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnických podílů 1/16 pozemku parc. č. 1923/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 345 m2 a 1/24 pozemku parc. č. 1923/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 409 m2, v k.ú. Prostřední Suchá, užívaných jako veřejná místní komunikace ul. Modřínová v majetku města, prodávající: PhDr. Eduard Folwarczny, bytem …………………………… kupní cena: dle platných cenových předpisů 441,55 Kč/m2, tj. při celkové výměře podílů 38,6 m2, celkem 17.044,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011


 

338/8ZM/2011 - Výkup částí pozemků k. ú. Prostřední Suchá,
parc. č. 1149/1 a 1152/2____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup části pozemku parc. č. 1152/2, k.ú. Prostřední Suchá, dle geometrického zaměření označené jako parc. č. 1152/4, ostatní plocha, o výměře 202 m2, užívané jako část veřejné místní komunikace ul. Stará,
prodávající: RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27769143
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 441,55 Kč/m2,
tj. při výměře 202 m2, celkem 89.190,-Kč

2. výkup části pozemku parc. č. 1149/1, k.ú. Prostřední Suchá, dle geometrického zaměření označené jako parc. č. 1149/10, ostatní plocha, o výměře 106 m2, užívané jako část veřejné místní komunikace ul. Stará,
prodávající: RPG RE Assets, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 28588886
kupní cena: dle znaleckého posudku ve výši 441,55 Kč/m2,
tj. při výměře 106 m2, celkem 46.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011


 

339/8ZM/2011 - Úplatný převod budoucích staveb v lokalitě Čapí hnízdo,
v k.ú. Šumbark, do majetku města_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. úplatný převod dokončených staveb, realizovaných v lokalitě „Čapí hnízdo“, na pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, v rozsahu dle geometrického zaměření, z majetku převodce - investora: RAMONA real. s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov, IČ: 27856208, do majetku města, s tím, že město uhradí převodci část nákladů vyčíslených po dokončení staveb, dle skutečných pořizovacích nákladů, maximálně však do výše předpokládaných pořizovacích nákladů, včetně DPH, předložených investorem takto:

IO 02 Zpevněné plochy a terénní úpravy:

20% z max. částky 2.773.550,- tj. 554.710,- Kč

IO 03 Kanalizace dešťová:

10% z max. částky 1.989.250,- tj. 198.925,- Kč

IO 04 Kanalizace splašková:

10% z max. částky 2.716.930,- tj. 271.693,- Kč

IO 07 Veřejné osvětlení:

20% z max. částky 394.219,- tj. 78.844,- Kč

tj. celkem: 1. 104.172,- Kč

2. úplatný převod 2 ks dočasných výhyben vybudovaných podél stávající komunikace ul. Výletní, v úseku mezi ul. U Jelena a ul. Smrkovou, z majetku převodce - investora: RAMONA real. s.r.o., nám.14. října 1307/2, Praha 5, Smíchov, IČ: 27856208, do majetku města, s tím, že město uhradí převodci dohodnutou částku 1,-Kč, za každou výhybnu

3. úplatný převod částí pozemků pod komunikacemi a zpevněnými plochami vybudovanými na pozemku parc.1654, k.ú. Šumbark, v rozsahu dle geometrického zaměření, z majetku převodce - investora: RAMONA real. s.r.o., nám.1. října 1307/2, Praha 5, Smíchov, IČ: 27856208, do majetku města, s tím, že město uhradí převodci dohodnutou částku 1,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv o převodu staveb za úplatu

Z: vedoucí OSM
T: dle dokončení staveb


 

340/8ZM/2011 - Prominutí poplatku z prodlení – Jana Sýkorová____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení ve výši 38.298,- Kč paní Janě Sýkorové, bytem ……………………………


 

341/8ZM/2011 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí přebytečného majetku od příspěvkových organizací:

1.
256 svazků knih v celkové pořizovací ceně 25 218,60 Kč, s nimiž hospodaří příspěvková organizace Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250

2.
2 počítačů COMPAQ EVD 301V, inv. číslo 161 a 162, rok pořízení 2003, celková pořizovací cena 34 734,30 Kč, vč. CD ROM, zvukové a síťové karty a 2 x USB 1.1, s nimiž hospodaří Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958165

3.
Dětského bílého nábytku (skříňky a židličky), rok pořízení 1982, celková pořizovací cena 9 777,70 Kč, s nímž hospodaří příspěvková organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61988626


 

342/8ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku
statutárního města Havířova_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.803/9 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-město paní Lydii Jatělové za kupní cenu 323.426,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing.Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenou kupující


 

343/8ZM/2011 - Smluvní pokuta spol. TECHNICO Opava s.r.o.____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyúčtování smluvní pokuty společnosti TECHNICO Opava s.r.o., IČ 25849204, dle smlouvy o dílo č. 951/OIV/10, z důvodu jejího prodlení v předání pravomocného územního rozhodnutí na propojení školní jídelny na ul. Majakovského se ZŠ 1. máje ve výši 125.000,- Kč

u k l á d á

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 125.000,- Kč spol. TECHNICO Opava s.r.o.

Z: vedoucí OIV
T: 11/2011


 

344/8ZM/2011 - „Odkanalizování Havířova-části města Bludovice, Dolní Datyně,
Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ – finanční vypořádání veřejných části přípojek__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

na základě žádosti vlastníků nezastavěných pozemků, navazujících na budovanou kanalizační síť v oblastech určených územním plánem k zastavění, prodej veřejné části kanalizační přípojky za jednorázovou cenu 3 000,-Kč/bm ve zpevněné ploše, 2 000,-Kč/bm v nezpevněné ploše a 6000,-Kč za revizní šachtici s podmínkou napojení na kanalizaci do 5 let od vydaného kolaudačního souhlasu kanalizační sítě a podání žádosti do 31.12.2011.


 

345/8ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí
pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů dle přílohy


 

346/8ZM/2011 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2011__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, v hodnotě do 25 tis. Kč
- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, v hodnotě do 25 tis. Kč
- SANTÉ - Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč
- Domu pro matku s dětmi AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 35 tis. Kč
- MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město, v hodnotě do 20 tis. Kč,

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí KP
T: 23.11.2011


 

347/8ZM/2011 - Statut sociálního fondu______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Statut sociálního fondu dle přílohy


 

348/8ZM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání
Zastupitelstva města Havířova v roce 2012_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2012 takto:
30.01. 2012
26.03. 2012
25.06. 2012
24.09. 2012
05.11. 2012
17.12. 2012

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2012 takto:
18.01. 2012
01.02. 2012
22.02. 2012
14.03. 2012
04.04. 2012
25.04. 2012
16.05. 2012
30.05. 2012
13.06. 2012
25.07. 2012
29.08. 2012
12.09. 2012
03.10. 2012
24.10. 2012
14.11. 2012
05.12. 2012
19.12. 2012


 

349/8ZM/2011 - Zpráva kontrolní komise SMOOK_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 23.9. 2011 (viz příloha), kterým byla provedena kontrola projednání závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná a Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2010


 

350/8ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 8.9.2011 – do 2.11.2011


 

………………………………….....                            ...…..…….……………………...
    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                            Ing. Eduard HECZKO
           
primátor města                                                 náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                                    a správu majetku