Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 8. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 28.1.2008

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/4856/Ba/2008
Č.spisu S/KP/521/ZMH-U/2008

V Havířově dne 28.1.2008
Zapsala: Libuše Bauerová

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2008


346/8/ZM/08 - Schválení předsednictva 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008

347/8/ZM/08 - Schválení programu 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008

348/8/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 8.zasedání ZMH dne 28.1.2008

349/8/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008

350/8/ZM/08 - Ověření zápisu ze 7.zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2007

351/8/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH

352/8/ZM/08 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2007, vyhodnocení trestné činnosti na území města Havířova za rok 2007

353/8/ZM/08 - Změna Jednacího řádu ZMH

354/8/ZM/08 - Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu

355/8/ZM/08 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2008

356/8/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2007

357/8/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 110. – 121.

358/8/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 1. – 3.

359/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc. č. 1197/91 a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá

360/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1028/22, k.ú. Šumbark

361/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4028/2, k.ú. Havířov-město

362/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1460/153, 1460/155 a části pozemku parc.č. 1460/156,  k.ú. Šumbark

363/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků u hotelu Formule, k.ú. Havířov-město

364/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi

365/8/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 524/64, k.ú. Bludovice

366/8/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1740, k.ú. Šumbark

367/8/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2043/5, k.ú. Bludovice

368/8/ZM/08 - Prodej částí pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice

369/8/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Bludovice

370/8/ZM/08 - Prodej pozemků parc. č. 1315 a 1323, k.ú. Bludovice

371/8/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi

372/8/ZM/08 - Výkup části pozemků parc.č. 1448/1 a 1448/5, k.ú. Dolní Suchá

373/8/ZM/08 - Výkup nemovitostí v rámci rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku

374/8/ZM/08 - Výkup pozemku parc. č. 716/3, k.ú. Dolní Datyně

375/8/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/01 - trasa Havířov – Žermanická přehrada“

376/8/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“ – doplnění

377/8/ZM/08 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.

378/8/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Sociálním službám města Havířova

379/8/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Základní škole a Mateřské škole Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace

380/8/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov

381/8/ZM/08 - Připravenost projektů města pro podání žádosti na získání dotací z fondů EU, ze SR nebo případně z jiných zdrojů

382/8/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města

383/8/ZM/08 - Městský program prevence kriminality na rok 2008

384/8/ZM/08 - Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“

385/8/ZM/08 - Dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko

386/8/ZM/08 - CHROMSTAV, s. r. o. „v likvidaci“ – poskytnutí informací ke smluvním vztahům

387/8/ZM/08 - Zpráva KV ZMH o výsledku kontroly společnosti CHROMSTAV, s. r. o. -„v likvidaci“

388/8/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

389/8/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období listopad - prosinec 2007

390/8/ZM/08 - Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty

391/8/ZM/08 - Příspěvková organizace „Domov seniorů Havířov“ – odklad zřízení

392/8/ZM/08 - Zajištění rekondičně -ozdravných pobytů v roce 2008

393/8/ZM/08 - Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í
z 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2008


 

346/8/ZM/08 - Schválení předsednictva 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2008 dle předloženého návrhu


 

347/8/ZM/08 - Schválení programu 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

program 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.1.2008 se zapracovanými změnami


 

348/8/ZM/08 - Schválení návrhové komise pro 8.zasedání ZMH dne 28.1.2008_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 28.1.2008 ve složení:

předseda komise: Jarmila SVĚTLÍKOVÁ
členové
: MUDr. Karel ŽĎÁNSKÝ
              Vladislav FUKALA
               Bc. Marek PLAWNY
               Monika KRPELÍKOVÁ – referent odd. kanceláře primátora


 

349/8/ZM/08 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 8.zasedání ZMH, konaného dne 28.1.2008___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konanéhodne 28.1.2008

pí. Jaroslavu KONEČNOU
Ing. Karla LANGERA


 

350/8/ZM/08 - Ověření zápisu ze 7.zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2007_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2007


 

351/8/ZM/08 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

263/6/ZM/07

Soukromá mateřská škola Sadová – změna usnesení

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1128/24/ZM/06

Svaz obcí okresu Karviná – převod majetku na Svazek měst a obcí okresu Karviná

126/4/ZM/07

Organizační opatření ke snížení nákladů v Předškolním zařízení města Havířova

172/4/ZM/07

Výkup pozemku parc.č. 235/2, k.ú. Dolní Datyně

214/5/ZM/07

Prodej části pozemku za účelem výstavby sportovně rehabilitačního centra, k.ú. Havířov-město

217/5/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice pod bytovým domem

228/5/ZM/07

Jednostranné zvyšování nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova

264/6/ZM/07

Dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféra

265/6/ZM/07

Poskytnutí mimořádné dotace Tenisovému klubu Havířov na dofinancování akce „Výstavba nafukovací haly“

269/6/ZM/07

Poskytnutí mimořádné dotace Slavii Havířov, oddíl volejbalu

324/7/ZM/07

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury

330/7/ZM/07

Výkup pozemků parc.č. 1642/10 a 1642/7, k.ú. Šumbark

333/7/ZM/07

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“

335/7/ZM/07

Režijní náklady a náklady na dopravu spojených se zabezpečením stravování dětí a žáků

337/7/ZM/07

Žádost o změnu procentuálního vyjádření dotace poskytnuté

v roce 2007

338/7/ZM/07

Darování PC seniorům Nadačním fondem manželů Livie

a Václava Klausových


 

352/8/ZM/08 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2007, vyhodnocení trestné činnosti
na území města Havířova za rok 2007___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města Havířova

u k l á d á

primátorovi města Havířova prověřit počet dopravních nehod na území města Havířova v letech 2005-2007 a informovat o zjištěných skutečnostech na příštím zasedání zastupitelstva města

Z: primátor města
T: duben 2008


 

353/8/ZM/08 - Změna Jednacího řádu ZMH __________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Havířova dle přílohy

n e s c h v a l u j e

vyhrazení Společenského domu Reneta jako jediného místa pro konání zasedání Zastupitelstva města Havířova


 

354/8/ZM/08 - Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky pí Ivaně Zwyrtkové, bytem Horní Těrlicko 353, Těrlicko ve výši 20.000,- Kč ze sociálního fondu se splatností 5 let a za podmínek stanovených článkem IV. Statutu sociálního fondu

p o v ě ř u j e

tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o poskytnutí půjčky


 

355/8/ZM/08 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2008___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2008 ve výši 1.200,- Kč/1 den výkonu funkce, na kterém byl člen zastupitelstva přítomen déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 600,- Kč/den


 

356/8/ZM/08 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
listopad 2007________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2007


 

357/8/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 110. – 121._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 110. – 121. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2007:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3– kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 665 262,18 tis. Kč
857 686,32 tis. Kč
34 235,43 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
770 840,43 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 986 086,65 tis. Kč
1 756 198,10 tis. Kč
1 574,08 tis. Kč
53 072,01 tis. Kč
2 232,33 tis. Kč
50,00 tis. Kč
187 016,26 tis. Kč
307 290,25 tis. Kč
225 262,70 tis. Kč
453 617,00 tis. Kč
39 903,45 tis. Kč
61 632,96 tis. Kč
424 547,06 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé (ÚSP)
           Ostatní dotace a dary

229 888,55 tis. Kč
828,50 tis. Kč
775,50 tis. Kč
602,50 tis. Kč
1 077,50 tis. Kč
825,50 tis. Kč
807,50 tis. Kč
872,50 tis. Kč
1 193,76 tis. Kč
1 202,50 tis. Kč
704,35 tis. Kč
1 104,25 tis. Kč
652,50 tis. Kč
672,50 tis. Kč
727,50 tis. Kč
572,50 tis. Kč
702,50 tis. Kč
567,50 tis. Kč
642,50 tis. Kč
487,50 tis. Kč
612,50 tis. Kč
3 636,28 tis. Kč
3 435,32 tis. Kč
3 325,98 tis. Kč
3 611,15 tis. Kč
3 327,48 tis. Kč
2 233,79 tis. Kč
3 199,32 tis. Kč
2 735,68 tis. Kč
4 805,59 tis. Kč
3 476,71 tis. Kč
3 655,05 tis. Kč
5 933,84 tis. Kč
5 569,82 tis. Kč
1 645,85 tis. Kč
2 962,82 tis. Kč
1 770,77 tis. Kč
1 033,96 tis. Kč
3 948,34 tis. Kč
3 360,31 tis. Kč
17 699,74 tis. Kč
28 605,67 tis. Kč
31 635,22 tis. Kč
26 549,00 tis. Kč
11 214,00 tis. Kč
34 885,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijatý úvěr
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+320 824,47 tis. Kč
+180 000,00 tis. Kč
-26 746,67 tis. Kč
+167 571,14 tis. Kč


 

358/8/ZM/08 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 1. – 3._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2008 – rozpočtová opatření č. 1. – 3. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 806 181,41 tis. Kč
894 239,00 tis. Kč
50 030,00 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
856 912,41 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 977 184,41 tis. Kč
1 740 794,41 tis. Kč
775,00 tis. Kč
52 330,00 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
185 640,00 tis. Kč
296 644,00 tis. Kč
228 050,00 tis. Kč
408 115,00 tis. Kč
28 101,00 tis. Kč
63 370,00 tis. Kč
475 619,41 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Domov seniorů Havířov
           ASTERIX
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé
           Ostatní dotace a dary

236 390,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
790,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
1 120,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
690,00 tis. Kč
680,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
585,00 tis. Kč
560,00 tis. Kč
495,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
3 600,00 tis. Kč
3 800,00 tis. Kč
3 000,00 tis. Kč
3 820,00 tis. Kč
2 700,00 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
2 900,00 tis. Kč
2 400,00 tis. Kč
4 200,00 tis. Kč
3 400,00 tis. Kč
3 400,00 tis. Kč
5 640,00 tis. Kč
5 400,00 tis. Kč
1 500,00 tis. Kč
2 800,00 tis. Kč
1 020,00 tis. Kč
3 550,00 tis. Kč
2 000,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
16 983,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
35 989,00 tis. Kč
26 988,00 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
38 070,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+171 003,00 tis. Kč
-43 080,00 tis. Kč
+214 083,00 tis. Kč


 

359/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/1 a části pozemků parc.č. 1197/91
a 1197/114, k.ú.Prostřední Suchá_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/1 o výměře 390 m2, části pozemku parc.č. 1197/91 o výměře 125 m2 a části pozemku parc.č. 1197/114 o výměře 62 m2 v k.ú. Prostřední Suchá
panu Oldřichu Bučkovi, bytem Havířov-Město, Dvořákova 80, IČ: 15447481
za účelem provozování autoservisu, a to za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

360/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1028/22, k.ú. Šumbark ___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku v majetku města, parc. č. 1028/22, k.ú. Šumbark, o výměře 117 m2, užívaného jako zahrada u řadového rodinného domu
do vlastnictví: paní Marcely Klementové, bytem: Řadová 1074/8, Havířov-Šumbark
kupní cena: dle znaleckého posudku, navýšená o náklady na jeho zpracování


 

361/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4028/2, k.ú. Havířov-město _______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 4028/2, zast.plocha, nádvoří o výměře 4 m2, k.ú. Havířov-město manželům Liboru Meszárošovi a Dagmar Meszárošové, oba bytem Havířov-Město, Československé armády 108 a panu Jiřímu Kudrnovi, bytem Havířov-Město, Gustava Klimenta 704 k části stavby „Občerstvení U Jeníka“ , která je v jejich spoluvlastnictví
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

362/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1460/153, 1460/155 a části pozemku
parc.č. 1460/156,  k.ú. Šumbark________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

                                        Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/155, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 183 m2, k.ú. Šumbark, Bytovému družstvu Centrum Havířov, se sídlem Dlouhá třída 13/467, Havířov - Město, v rámci stavební akce revitalizace obytného domu na ul. Ladova 1, Havířov – Šumbark, jako přístupovou komunikaci, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1460/153, o výměře 562 m2 a části pozemku parc.č. 1460/156, o výměře cca 420 m2, v k.ú. Šumbark, Bytovému družstvu Centrum Havířov, se sídlem Dlouhá třída 13/467, Havířov – Město, v rámci stavební akce revitalizace obytného domu na ul. Ladova 1, Havířov – Šumbark

Členové Zastupitelstva města Havířova Ing. Jiří Šebesta (KSČM) a Ing. Tomáš Foldyna (ODS) v tomto bodě nehlasovali z důvodu střetu zájmu


 

363/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků u hotelu Formule, k.ú. Havířov-město______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 3942/3 , spol. dvůr o výměře 99 m2, parc.č. 3943, zeleň o výměře 61 m2, parc.č. 3944, zeleň o výměře 86 m3, parc.č. 3945, neplodná půda o výměře 373 m2, část pozemku parc.č. 3940 o výměře cca 1 515 m2 , k.ú.Havířov-město, celkem cca 2 134 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) společnosti VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem za cca 1 067 000,- Kč

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3934 o výměře cca 600 m2, k.ú. Havířov-město (veřejné parkoviště) společnosti VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ 25845543


 

364/8/ZM/08 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi __________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/233 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Ladislavu Ondruchovi a Emilii Ondruchové, bytem Havířov-Podlesí, P. Bezruče 1544/7 k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

2.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/43 o výměře 1 m2, k.ú, Prostřední Suchá paní Mgr. Haně Dočekalové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 914/14 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za  500,- Kč

3.
záměr prodeje pozemku parc.č. 484/59 o výměře 23 m2, k.ú. Bludovice panu Pavlu Haničákovi, bytem Havířov-Podlesí, Krajní 1569/2 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 500,- Kč

4.
záměr prodeje pozemku parc.č. 485/5 o výměře 27 m2, k.ú. Bludovice panu Tomáši Hofmannovi, bytem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 48 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 13 500,- Kč

5.
záměr prodeje pozemku parc.č.2600/16 o výměře 1 m2, k.ú. Havířov-město paní Andree Holkové, bytem Havířov-Šumbark, Okružní 1185 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

6.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/257 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Arnoštu Sedláčkovi a Haně Sedláčkové, oba bytem Havířov-Město, ČSA 195/1a k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

7.
záměr prodeje pozemku parc.č. 580/166 o výměře 1 m2, k.ú. Bludovice manželům Miroslavu Vojkůvkovi a Květě Vojkůvkové, oba bytem Havířov-Město, Žákovská 14 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

8.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1701/41 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Milanu Klímovi a Janě Klímové, oba bytem Havířov-Město, Gorkého 8/366 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

9.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1946 o výměře 19 m2, k.ú. Šumbark manželům Stanislavu Dudovi a Miluši Dudové, oba bytem Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 25/275 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč

10.
záměr prodeje pozemku parc.č.636/31 o výměře 2 m2, k.ú. Bludovice paní Aleně Juráňové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Životická 60/1373 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

11.
záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/19 o výměře 3 m2, k.ú. Bludovice manželům Pavlu Maciejovskému a Marii Maciejovské, oba bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 127 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

12.
záměr prodeje pozemku parc.č. 2601/2 o výměře 1 m2, k.ú. Havířov-město manželům MUDr. Jaroslavu Kučerovi a Mgr. Jindřišce Kučerové, oba bytem Havířov-Město, V Parku 15 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč

13.
záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/226 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Miroslavy Jeřábkové, bytem Těrlicko, Dolní 182 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 500,- Kč


 

365/8/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 524/64, k.ú. Bludovice________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 524/64 v k.ú. Bludovice, o výměře cca 156 m2, manželům Ing. Oldřichu Kročkovi a Aleně Kročkové, bytem Boční 4/1439, Havířov-Podlesí, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu a zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. za tržní cenu pozemku ve výši 46.800,-Kč (tj. 300,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2.000,-Kč, celkem za 48.800,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2008


 

366/8/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 1740,k.ú. Šumbark______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1740 o výměře 388 m2, k.ú. Šumbark, Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, Havířov-Město, IČ: 48806030 za účelem využití pro sport a volný čas dětí, za cenu 80 310,- Kč (tj. 206,98 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 000,- Kč, celkem cca 82 310,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

367/8/ZM/08 - Prodej pozemku parc.č. 2043/5, k.ú. Bludovice ___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2043/5 v k.ú. Bludovice, o výměře 88 m2, manželům Marcelu Horákovi a Petře Horákové, bytem Rodinná 15b/1598, Havířov - Bludovice, za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. za tržní cenu pozemku ve výši 26.400,-Kč (tj. 300,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2.000,-Kč, celkem za 28.400,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2008


 

368/8/ZM/08 - Prodej částí pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice __________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č.6/3 o výměře 7 m2, parc.č. 6/4 o výměře 1 m2, parc.č. 6/5 o výměře 3 m2, pod vybudovanou nájezdovou rampou a vybudovanými vstupy do obytného domu na ul. 17. listopadu 18, 20, 22 v Havířově - Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. za tržní cenu pozemku ve výši 4.800,-Kč (tj. cca 436,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2.500,-Kč, celkem za 7.300,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2008


 

369/8/ZM/08 - Prodej části pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 580/1 o výměře cca 4 m2, k.ú. Bludovice manželům Ing. Alojz Tóth a Růžena Tóthová, oba bytem Havířov-Podlesí, Želivského 1345 za účelem výstavby garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 2 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

370/8/ZM/08 - Prodej pozemků parc. č. 1315 a 1323, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků v majetku města, v k.ú. Bludovice, parc. č. 1315, zbořeniště, o výměře 272 m2 a parc. č. 1323, trvalý travní porost, o výměře 2440 m2, paní Michaele Olšarové, bytem Frýdecká 6, Havířov- Bludovice, podnikající na základě živnostenského listu IČ: 609 61 091 pro účely rozšíření kosmetických a masérských služeb a fyzioterapie stávajícího centra pro ženy Slunečnice, s možností bezúplatného převodu přilehlého lesního pozemku parc. č. 1322/1 do majetku města, za cenu tržní, tj. 674.000,- Kč, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 3000,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2008


 

371/8/ZM/08 - Prodeje pozemků pod garážemi ________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 576/9 o výměře 11 m2, k.ú. Bludovice manželům Františku Petríkovi a Svatavě Petríkové, oba bytem Havířov-Město, Uzavřená 2/1008 k  již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 5 500,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 576/11 o výměře 5 m2, k.ú. Bludovice paní Gabriele Šelongové, bytem Petrovice 1, Lanškroun k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč/m2

3.
prodej pozemku parc.č. 576/8 o výměře 4 m2, k.ú. Bludovice panu Daliboru Faldíkovi, bytem Havířov-Šumbark, Konzumní 383/16 k již postavené garáži,za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

4.
prodej pozemku parc.č. 1583 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město paní Lence Svobodové, bytem Havířov-město, U Stromovky 261/2 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč

5.
prodej pozemku parc.č. 1649 o výměře 22 m2, k.ú. Havířov-město panu ing. Zoltánu Kozákovi, bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 20/35 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

6.
prodej pozemku parc.č. 3315 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město manželům Pavlu Sikorovi a Vlastě Sikorové, oba bytem Havířov-Město, J. Wericha 446 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 10 500,- Kč

7.
prodej pozemku parc.č. 1775 o výměře 22 m2, k.ú. Havířov-město manželům Ivanu Čujkovi a Vlastě Čujkové, oba bytem Havířov-Město, Dělnická 21 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

8.
prodej pozemku parc.č. 2055 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město panu ing. Zdeňku Trnavskému, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 11 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek nejpozději do 30.6.2008

9.
prodej pozemku parc.č. 2461/2 o výměře 2 m2, k.ú. Havířov-město panu Františku Kyškovi, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 9 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

10.
prodej pozemku parc.č. 484/197 o výměře 22 m2, k.ú. Bludovice panu MUDr. Bohumilu Kolářovi a panu Tomáši Kolářovi, oba bytem Havířov-Město, Náměstí republiky 3/571 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tady za 11 000,- Kč

11.
prodej pozemku parc.č. 484/68 o výměře 22 m2, k.ú. Bludovice manželům Jaroslavu Frídovi a Heleně Frídové, bytem Havířov-Podlesí, Mládežnická 1587 k  již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek nejpozději do 30.6.2008

12.
prodej pozemku parc.č. 2506 o výměře 21 m2, k.ú., Havířov-město manželům Stanislavu Tomečkovi a Jaroslavě Tomečkové, bytem Havířov-Město, Moskevská 1111 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč

13.
prodej pozemku parc.č. 1862 o výměře 20 m2, k.ú. Havířov- město panu Davidu Hartigovi, bytem Havířov-Město, Sukova 819 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč

14.
prodej pozemku parc.č. 576/10 o výměře 11 m2, k.ú. Bludovice panu Lubomíru Studenému, bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 2/1318 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 5 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

372/8/ZM/08 - Výkup části pozemků parc.č. 1448/1 a 1448/5, k.ú. Dolní Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci plánované výstavby „Spojka mezi ul .Šumbarská a Prachatická“ výkup části pozemku parc.č. 1448/1, orná půda a části pozemku parc.č. 1448/5, orná půda k.ú. Dolní Suchá o celkové výměře cca 340 m2 (přesná výměra bude stanovena GP) od manželů Jaroslava Švarného a Zdenky Švarné, oba bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 206, za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za cca 102 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

373/8/ZM/08 - Výkup nemovitostí v rámci rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku ________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci plánovaného rozšíření pohřebiště v Havířově-Šumbarku

1.
výkup části pozemku parc.č. 2402 ve výši podílu 1/3, ost.komunikace o výměře 58 m2, pozemek parc.č. 2401/2, zahrada o výměře 1152 m2, pozemek parc.č. 2401/4, zastavěná plocha o výměře 17 m2 a stavby hospodářské budovy na pozemku parc.č. 2401/4 včetně vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Šumbark od spoluvlastníků pana Viléma Stanika a pana René Stanika, oba bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 1485 za celkovou kupní cenu ve výši 781 220,- Kč s tím, že nemovitosti vyklidí nejpozději do 31.12.2008 a město na vlastní náklady odstraní stávající hospodářské budovy a ost. stavby

2.
výkup části pozemku parc.č. 2402 ve výši podílu 1/3, ost.komunikace o výměře 58 m2, pozemek parc.č. 2401/3, zahrada o výměře 1121 m2, pozemek parc.č. 2401/5, zastavěná plocha o výměře 18 m2 a stavby hospodářské budovy na pozemku parc.č. 2401/5 včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Šumbark od spoluvlastníků manž. Ladislava Hubičky a Márii Hubičkové, bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 1485 za celkovou kupní cenu ve výši 755 930,- Kč s tím, že nemovitosti vyklidí nejpozději do 31.12.2008 a město na vlastní náklady odstraní stávající hospodářské budovy a ost. stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

374/8/ZM/08 - Výkup pozemku parc. č. 716/3, k.ú. Dolní Datyně_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 716/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, k.ú. Dolní Datyně, ve společném jmění manželů Karla Altmana a Markéty Altmanové, bytem Pensijní 11, Horní Suchá kupní cena: 300,-Kč/m2, tj. za výměru 7 m2 celkem 2.100,- Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.4. 2008


 

375/8/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/01 - trasa
Havířov – Žermanická přehrada“_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1./01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“

4. A Výkup pozemků k.ú. Havířov- město

a) částí pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 4417, 4416 a 4411 o celk.výměře cca 255m2
vlastník: Wieslaw Klimsza, Krepa 142, Dom nauczycziela 320/5, Golcza, PL
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 255 m2
celkem 76.500,-Kč

b) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4407 o celkové vým. 1294 m2
vlastník: Milena Przeczková, Na Důlňáku 1400, Havířov - Město
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 8 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

c) části pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 4410 a 4391 o celk vým. 234 m2
spoluvlastníci: Hájičková Anna, Lubasová Julie, obě bytem Formanská 17/1423, Havířov- Město,
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 234 m2
celkem 70.200,-Kč

d) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4409 o vým. 74 m2
vlastník: Dagmar Richterová, Jedlová 6, Havířov- Šumbark,
kupní cena: minimálně za 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 74m2 celkem 22.200,-Kč

e) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4408 o celkové vým. 1735 m2
spoluvlastníci: Ing.Karel Dzik, Aloise Jiráska 521/11, Havířov- Podlesí Olga Kotulová, Formanská 1430/21a, Havířov- Město, výkup bude realizován před vydáním stavebního povolení,
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 109 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

f) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4406 o vým. 246 m2
vlastník: Karel Balon, Petra Bezruče 1545/5, Havířov - Podlesí
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 246 m2
celkem 73.800,-Kč

g) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4404 o vým. 1381 m2
spoluvlastníci: Liesková Johana a Liesková Milena, Na Důlňáku 1388/20, Havířov - Město
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 95 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

h) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4403 o vým. 94 m2
spoluvlastníci:Drahomíra Štefková, Spádová 1403/1, Havířov- Město, Miroslav Klimsza, Obránců Míru 301/38b, Kopřivnice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 94 m2
celkem 28.200,-Kč

ch) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4402 o vým. 104 m2
vlastník: Alžběta Sadová, Spádová 1407/3, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 104 m2
celkem 31.200,-Kč

i) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4400 o vým. 949 m2
vlastník: Ing. Petr. Pawlas, Na Důlňáku 1387/18, Havířov – Město,
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 78 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

j) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4399 o vým. 1049 m2
vlastníci: manž. Lešek Uher a Mária Uhrová, Konzumní 18, Havířov - Šumbark
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 134 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

k) pozemků k.ú. Havířov–město, parc. č. 4397o vým. 882 m2 a parc. č. 4390 o vým.3246 m2
vlastníci: manž. Stanislav Klimsza a Hilda Klimszová, Na Důlňáku 1413/13
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 193 m2, zbývající části pozemků budou ohodnoceny jako trvalý travní porost

l) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4396 o vým. 3285 m2
spoluvlastníci: Karel Ožana a Almina Ožanová, oba bytem U Stružníku 512/25, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 123 m2, zbývající část pozemku bude ohodnocena jako trvalý travní porost

m) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4394 o vým. 120 m2
spoluvlastníci: Boleslav Staś, Generála Svobody 258/1, Havířov- Šumbark, Ing. Aurelie Staśová, Družstevnická 1115/10, Havířov - Podlesí
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 120 m2
celkem 36.000,-Kč

n) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4393 o vým. 108 m2
vlastník: Hilda Farná, Na Nábřeží 752/137, Havířov - Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 108 m2
celkem 32.400,-Kč

o) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4392 o vým. cca 95 m2
vlastníci: manž.Vladislav Chmiel a Mgr.Halina Chmielová, U Stružníku 520/9, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 95 m2
celkem 28.500,-Kč

p) části pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 4389, 4383, 4374/1, 4371, 4369, 4346/1 o celkové výměře 4276 m2
vlastník: ČR-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, Praha 4, IČ 62933591 s tím, že na odkoupených částech pozemků, se město zavazuje v budoucnu zřídit věcné břemeno - právo chůze a jízdy, ve prospěch ČR-Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
- prodej trvale zastavěných, geometricky oddělených částí pozemků bude realizován v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vyhl. 62/2001 Sb. a podmínkou bude souhlas MŽP se zcizením pozemků z vlastnictví státu, podle §36 zákona 114/1992 Sb. Cena bude stanovena dle příslušných předpisů.

r) pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4347 o vým. 14.336 m2
vlastník: Libor Toman, Rodinná 20, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle znaleckého posudku, s tím, že část zastavěná cyklostezkou je cca 673 m2, zbývající část bude ohodnocena jako trvalý travní porost

s) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 4945/5 o vým. 99 m2
vlastník: Ota Sitek, Mezidolí 1338/4, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 99 m2
celkem 29.700,-Kč

4.B Výkup pozemků k.ú. Bludovice

a) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 645/16 a 646/8 o celk. vým. 160 m2
vlastník: Ota Sitek, Mezidolí 1338/4, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 160 m2
celkem 48.000,-Kč

b) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 658 parc. č. 657/2 a parc. č. 1040/1 o celkové výměře cca 2717 m2,
vlastník: ČR- Pozemkový fond. České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072
kupní cena: dle znaleckého posudku (300,-Kč/m2,) tj. za výměru cca 2717 m2
celkem 815.100,-Kč

c) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 646/2 a 766/25 o celk. vým. 115 m2
vlastník: Karel Valeček, Na Sioně 359/21, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 115 m2
celkem 34.500,-Kč

d) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 656 a 646/3 o celk. vým. 193 m2
vlastník: Jiří Sobotka, Komenského 298/5, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 193 m2
celkem 57.900,-Kč

e) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 654/1 a 655 o celk. vým. 25 m2
vlastník: Monika Nová, Hornická 644/52, Havířov- Prostřední Suchá
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 25 m2
celkem 7500,-Kč

f) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 657/1 o vým. 211 m2
spoluvlastníci: Anna Polcarová , Palackého 3667, Chomutov a Herta Sládková, Opletalova 610/3, Havířov - Šumbark
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 211 m2
celkem 63.300,-Kč

g) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 649/6 o vým. 134 m2
vlastník: Irena Folwarczná, Na Grůni 494/26a, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 134 m2
celkem 40.200,- Kč

h) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 657/3 , 652, a 849/2 o celk. vým. 327 m2
vlastníci: manž. Karel Ožana a Olga Ožanová, Na Lánech 387/2, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 327 m2
celkem 98.100,-Kč

ch) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 873/1 o vým. 34 m2
vlastník: Pavla Badurová, Těšínská 15, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 34 m2
celkem 10.200,-Kč

i) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 651 o vým. 50 m2
vlastník: Pavla Navrátilová, Na Lánech 387/2, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 50 m2
celkem 15.000,-Kč

j) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 849/3, 900/1 a 896/21 o celk. vým. 166 m2
vlastník: Ladislav Krečmer, Nákupní 425/3, Havířov- Šumbark
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 166 m2
celkem 49.800,-Kč

k) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 890, a 900/3 o celk. vým. 112 m2
spoluvlastníci: Anna Kokotková, Jablunkovská 109, 739 61 Třinec- Lyžbice a Halina Wáclawiková, Hlavní třída 260/1, Havířov- Město
kupní cena: dohodou min. 350,-Kč/m2, tj.za výměru cca 112 m2
celkem 39.200,-Kč

l) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 930/7 o vým. 7 m2
spoluvlastníci: manž. Pavlína Bumbová a Miroslav Bumba , Luční 1114, Havířov- Bludovice a Táňa Sacká čp. 504, 739 02 Janovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 7 m2,
celkem 2.100,-Kč

m) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 921 o vým. 61 m2
vlastník: Martin Vepřek, Výzkumná 866/32a, 716 00 Ostrava- Radvanice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 61 m2,
celkem 18.300,-Kč

n) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 925 o vým. 11 m2
vlastníci: manž. Pavel Černý a Kristina Černá, Nedbalova 620/2, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 11 m2,
celkem 3.300,-Kč

o) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1031 o vým. 3 m2
vlastníci: manž. Václav Kantor a Marie Kantorová, U Stružníku 515/19, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj.za výměru cca 3 m2,celkem 900,-Kč

p) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1032 o vým. 32 m2
vlastník: Kasprzyková Miroslava, Luční 321/6, Havířov- Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 32 m2,
celkem 9.600,-Kč

r) části pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 896/37, parc. č.899 a 898 o celk. vým. 39 m2
vlastníci: manž. Jaroslav Křibík a Miroslava Křibíková, Národní třída 683/46, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 39 m2,
celkem 11.700,-Kč

s) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1037/1 o vým. 165 m2
vlastník: Martin Balon, Dlouhá třída 461/3, Havířov- Město
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 165 m2,
celkem 49.500,-Kč

t) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1015/1 o vým. 399 m2
vlastník: PhDr. Anna Pietrová, 739 53 Hnojník čp. 189
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 399 m2,
celkem 119.700,-Kč

u) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1040/2,o vým. 45 m2
vlastník: Zemědělský podnik Razová, s.p., Revoluční 18, 792 01 Bruntál, IČ: 136 42 090
kupní cena 300,- Kč/m2 tj. za celk. výměru cca 45 m2,
celkem 13.500,- Kč

v) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1041/2 o vým. 14 m2
vlastník: Svatopluk Šulc, Nábřeží SPB 452/20, 708 00 Ostrava- Poruba
kupní cena 300,- Kč/m2 tj. za celk. výměru cca 14 m2,
celkem 4200,- Kč

w) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1045/3 o vým. 13 m2
vlastník: Alena Kočanová, Mládí 1102/5, Havířov- Šumbark
kupní cena 300,- Kč/m2 tj. za celk. výměru cca 13 m2,
celkem 3900,- Kč

5. záměr směny

- části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1015/2 o vým. cca 18 m2, zastavěné cyklostezkou, ve vlastnictví manž. Josefa a Jany Podhorných, Na Nábřeží 765/123, Havířov- Město

- za pozemky k.ú. Bludovice v majetku města, parc. č. 1016/2 o výměře 21 m2, pod rekreační chatkou v zahrádkářské osadě a za část pozemku parc. č. 1016/1 o výměře cca 100 m2, v rozsahu dle zaměření, s finančním vyrovnáním rozdílné výměry

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucích a konečných kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: k územnímu řízení


 

376/8/ZM/08 - Smluvní vztahy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/02 - trasa
Havířov – Těrlická přehrada“ – doplnění________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

z důvodu požadavku spoluvlastníků na navýšení kupní ceny, část usnesení 175/4/ZM/07 ze dne 18.6.2007, v bodě 4 n), kterým byl schválen výkup pozemků, za cenu dle platné vyhlášky, 300,-Kč/m2

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby
„1.etapa cyklostezek, stavba 1./02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“

výkup části pozemků parc. č. 2602/1, 2602/4, 2602/5, 2603/1, 2603/3, 2604, 2090/8, 2090/9 k.ú. Bludovice, o celkové výměře cca 229 m2
spoluvlastníci: Zdeňka Kiszková a Zdeněk Kiszka, bytem Přátelství 130/1, Havířov- Životice a Jan Kiszka, bytem V.K. Klicpery287/2, Havířov - Šumbark
za kupní cenu dohodou, ve výši 500,-Kč/m2, tj. předběžně cca 114.500,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

377/8/ZM/08 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínu do 28.2. 2009, pro uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku v majetku města, parc.č. 2173/1 k.ú. Havířov - město, pro účely výstavby sídla firmy, společnosti ERPEKO, a.s. Těšínská 991/3, Havířov – Bludovice, IČ: 253 85 224

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě E/62/OSRM/06

Z: vedoucí OSM
T: 28.2. 2008


 

378/8/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Sociálním službám města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření movitých věcí Sociálním službám města Havířova, IČ: 60 33 75 83, sídlo: Mánesova 1103/1f, Havířov - Město, k jejich vlastnímu hospodářskému využití, v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností k 1. 1. 2008.

1.
6 ks počítačů a modem k připojení objektu Mánesova 1f na internetovou síť, v celkové pořizovací ceně 54 553,17 Kč + počítač (vč. příslušenství) pořízený v rámci dispečerského pracoviště (MaR), v celkové pořizovací ceně 53 699,94,- Kč

2.
vnitřní vybavení obou budov jeslí (Edisonova v Havířově-Městě a U Jeslí v Havířově-Šumbarku) podle skutečného stavu ověřeného fyzickou inventurou ke dni 31.12. 2007

3.
Elektr. příp., zabezpečovací zařízení v domě č. p. 168 v kat. území Šumbark, v pořizovací ceně 156 063,60 Kč

4.
vnitřní vybavení objektu Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, pořízené v rámci jeho rekonstrukce, v pořizovací ceně 150 152,70 Kč.


 

379/8/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Základní škole a Mateřské škole
Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření movitého majetku města v celkové pořizovací ceně 153 547,50 Kč Základní škole a Mateřské škole Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace, sídlo: Havířov-Životice, Zelená 112/2 , IČ: 75 02 75 69, v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití s účinností k 1.1. 2008.


 

380/8/ZM/08 - Svěření movitého majetku města Správě sportovních a rekreačních zařízení
Havířov_____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření movitých věcí Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Těšínská 2a/1296, Havířov - Podlesí, k jejich vlastnímu hospodářskému využití, v souladu se zněním § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1.1.2008 :

1.
přenosnou krycí a sportovní podlahu v celkové pořizovací ceně 1 886 150,- Kč zařízení na měření času, vč. příslušenství a instalace v pořizovací ceně 1 428 000,- Kč

2.
dětské atrakce v dětském parku Beethovenova - Fibichova v pořizovací ceně 3 218 848,50 Kč

3.
vnitřní inventář v budově na hřišti v Havířově - Dolních Datyních v pořizovací ceně 57 905,-Kč


 

381/8/ZM/08 - Připravenost projektů města pro podání žádosti na získání dotací z fondů EU,
ze SR nebo případně z jiných zdrojů____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

průběžnou informaci o připravenosti projektů města pro podání žádosti na získání dotací z fondů EU, ze SR nebo případně z jiných zdrojů

u k l á d á

radě města připravit na každé zasedání zastupitelstva města průběžnou informaci o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací

v y z ý v á

zastupitele města, aby své návrhy na získávání dotací předložili na Magistrátu města Havířova - oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

T: 15.3.2008


 

382/8/ZM/08 - Integrovaný plán rozvoje města________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o přípravě „Integrovaného plánu rozvoje města“

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova schválením složení Řídícího výboru pro IPRM


 

383/8/ZM/08 - Městský program prevence kriminality na rok 2008_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zapojení města Havířova do Městského programu prevence kriminality na léta 2008 – 2011

2. realizaci projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2008 (dále jen projekty) a to:

1. „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ (MKDS) - kamerové stanoviště Kulturní dům Radost, realizátor Městská policie Havířov

2. „PMS - SMP – skautský motivační program“, realizátor Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov

u k l á d á

1. podat žádost o státní účelovou dotaci Ministerstvu vnitra ČR na realizaci projektů prevence kriminality v Havířově v roce 2008

Z: vedoucí OŠK
T: 15.2.2008

2. podat žádost o státní účelovou dotaci Ministerstvu vnitra ČR na zpracování Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011

Z: vedoucí OŠK
T: 15.2.2008

3. zpracovat Koncepci prevence kriminality na léta 2009 – 2011 v Havířově

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2008

4. zapracovat do rozpočtu města na rok 2008 finanční prostředky na realizaci projektů ve výši 119 530,- Kč jako podíl města.

Z: vedoucí EO
T: červen 2008

p o v ě ř u j e

primátora podpisem žádosti o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra ČR

j m e n u j e

členy pracovní skupiny prevence kriminality:
tajemník - Ing. Menšík
manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor, poradce pro národnostní
                                                            menšiny – Ing. Poláková
OSV – PhDr. Gradková
OŠK – RNDr. Sandriová
Městská policie Havířov – Ing. Muras
Policie ČR - Npor. Mgr. Martin Dobeš (vedoucí Obvodního oddělení Policie

Havířov 1)

Centrum drogové pomoci – Bc. Fabián, Dis (vedoucí centra)
Probační a mediační služba – Mgr. Tkáčová (vedoucí střediska).


 

384/8/ZM/08 - Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o průběhu plnění „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“ za období 2006-2007

u k l á d á

1. předložit konečný návrh rekonstrukce kina Centrum

Z: Rada města Havířova
T: 06/2008

2. posoudit zpracovanou studii a rozhodnout o umístění centrální knihovny

Z: Rada města Havířova
T: 04/2008


 

385/8/ZM/08 - Dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

žádost Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., Tajovského 2, Havířov - Podlesí (IČ 25 35 40 19) o příslib dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace učeben, chodeb a hygienického zázemí školního areálu” spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko

s c h v a l u j e

příslib spolufinancování projektu ,,Rekonstrukce a modernizace učeben, chodeb hygienického zázemí školního areálu” spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko ve výši 15 % z hodnoty projektu, max.však do výše 1 200.000,- Kč Vzdělávací akademii Havířov s.r.o., Tajovského 2, Havířov - Podlesí (IČ 25 35 40 19) z rozpočtu města Havířova v r. 2008 popřípadě v r. 2009 po oznámení o získání dotace

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova jednateli společnosti Vzdělávací akademie Havířov s.r.o.

Z: vedoucí OŠK
T: únor 2008


 

386/8/ZM/08 - CHROMSTAV, s. r. o. „v likvidaci“ – poskytnutí informací ke smluvním
vztahům____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. informace ke smluvním vztahům města se společností CHROMSTAV, s.r.o. – v likvidaci v rozsahu dle důvodové zprávy
2. informace likvidátorky JUDr. Pechancové o společnosti CHROMSTAV s.r.o. – v likvidaci včetně informace o předání těchto skutečností orgánům činným v trestním řízení


 

387/8/ZM/08 - Zpráva KV ZMH o výsledku kontroly společnosti CHROMSTAV, s. r. o. -
„v likvidaci“________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o provedené kontrole č.5 dle předloženého protokolu

u k l á d á

Radě města Havířova

1.
stanovení jasných a závazných pravidel pro podepisování smluv, kdy bude stanoveno na každém odboru, kdo je oprávněný dohlížet nad podepsáním smlouvy, o podepsání smlouvy se provede vždy zápis s uvedením jména, příjmením a čísla průkazu totožnosti oprávněné osoby a v případě osoby, která není vysloveně uvedena ve výpisu z Obchodního rejstříku se přiloží rovněž doklad o zplnomocnění dané osoby (případně jeho fotokopie) a uvede se jméno a podpis úředníka, který dokumenty zkontroloval v originále

2.
vytvořit jasný a jednoznačný předpis pro vedení dokumentace investičních akcí, kde bude vysloveně uvedeno, které dokumenty a jakým způsobem mají být zařazeny v dokumentaci

p o v ě ř u j e

Kontrolní výbor ZMH pokračovat v práci na kontrole a zprávu předložit na zasedání zastupitelstva města v dubnu 2008


 

388/8/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


 

389/8/ZM/08 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období listopad - prosinec 2007_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období listopad - prosinec 2007

2. zprávu o provedení kontroly č.4 dle předloženého protokolu

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2008


 

390/8/ZM/08 - Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při
zavádění Moravskoslezské karty________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty, ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem Dodatku č. 1 k Memorandu o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty


 

391/8/ZM/08 - Příspěvková organizace „Domov seniorů Havířov“ – odklad zřízení__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zrušení usnesení čís. 308/6/ZM/07 ze dne 5.11.2007 o zřízení příspěvkové organizace statutárního města Havířova „Domov seniorů Havířov“ s účinností od 1.1.2008

2.
zrušení usnesení čís. 328/7/ZM/07 ze dne 17.12.2007 o posunutí data zřízení příspěvkové organizace statutárního města Havířova „Domov seniorů Havířov“ na 1.4.2008


 

392/8/ZM/08 - Zajištění rekondičně -ozdravných pobytů v roce 2008______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro zajištění rekondičně-ozdravných pobytů dětí, seniorů a případně dalších osob v roce 2008 v Chorvatsku uzavření smlouvy o zajištění ubytování v objektu Villa TERESA, Seget-Vranjica, Chorvatsko na období od 15.6.2008 do 15.9.2008 s majitelkou objektu Ivou Kulič za cenu 40.000,- EUR

p o v ě ř u j e

náměstka primátora ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem smlouvy o zajištění ubytování

Z: vedoucí OŠK
T: 1/2008

u k l á d á

1. zapracovat do rozpočtových úprav II. rozpočtu města na rok 2008 výdaje související s realizací ozdravných pobytů v tuzemsku i Chorvatsku

Z: vedoucí EO
T: 4/2008

2. předložit informaci o přípravě a organizačním zajištění ozdravných pobytů v tuzemsku a Chorvatsku

Z : vedoucí OŠK, OSV
T : 4/2008


 

393/8/ZM/08 - Závěrečné usnesení___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 8.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.ledna 2008


 

………………………………….                                                    ……………………………………
    František C H O B O T                                                                   Ing. Eduard H E C Z K O
        primátor města                                                                                  náměstek primátora
                                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku