STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/94766/2015
   
   
 VYŘIZUJE:  Veronika Richterová, DiS.
 TEL.:  596 803 228
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  richterova.veronika@havirov-city.cz
   
 DATUM:  09.11.2015

 

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 02.11.2015

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 02.11.2015


273/7ZM/2015 - Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH dne 02.11.2015

274/7ZM/2015 - Schválení programu 7. zasedání ZMH dne 02.11.2015

275/7ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného dne 02.11.2015

276/7ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 14.09.2015

277/7ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH

278/7ZM/2015 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské policie Havířov

279/7ZM/2015 - Záměry prodeje nemovitých věcí

280/7ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město

281/7ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá

282/7ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66, k.ú. Bludovice – opakovaná žádost

283/7ZM/2015 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark

284/7ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“

285/7ZM/2015 - Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje

286/7ZM/2015 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

287/7ZM/2015 - Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov – město, parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s.r.o.

288/7ZM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

289/7ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci

290/7ZM/2015 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2016

291/7ZM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku po rozpočtových úpravách č. V

292/7ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol

293/7ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

294/7ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy OŠK a převod mezi neinvestičním a investičním příspěvkem pro rok 2015

295/7ZM/2015 - Výsledek vyhlášeného výběrového řízení na kronikáře a zajištění zpracování kroniky statutárního města Havířova

296/7ZM/2015 - Ocenění občanů městem Havířov a udělení Ceny města Havířova

297/7ZM/2015 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra talentované mládeže stolního tenisu v letech 2016 – 2017

298/7ZM/2015 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města ke dni 15.9.2015

299/7ZM/2015 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek. č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a dodatek č. 2 ke Stanovám

300/7ZM/2015 - Stížnost na nesprávný úřední postup primátora města

301/7ZM/2015 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017

302/7ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

303/7ZM/2015 - Žádost zapsaného spolku Junák – český skaut, středisko Havířov o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a navazujícího penále

304/7ZM/2015 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015

305/7ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 90. – 110.

306/7ZM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady dne 3.9.2015

307/7ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

308/7ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

309/7ZM/2015 - Volba předsedy finančního výboru ZMH

 

 

U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 02.11.2015


 

273/7ZM/2015 - Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH dne 02.11.2015_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 02.11.2015 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

274/7ZM/2015 - Schválení programu 7. zasedání ZMH dne 02.11.2015____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2. listopadu 2015 dle přílohy


 

275/7ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného
dne 02.11.2015______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 02.11.2015

paní Soňu DOSEDĚLOVOU
pana Pavla RAPANTA


 

276/7ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 14.09.2015______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 6. zasedání ZMH, konaného dne 14. září 2015


 

277/7ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1252/27ZM/2014

Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá

236/6ZM/2015

Přijetí daru pozemků parc.č. 1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3, k.ú. Havířov – město

255/6ZM/2015

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

915/20ZM/2013

Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

1169/26ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice

109/4ZM/2015

Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark

144/4ZM/2015

„Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“ – předběžné oznámení veřejné zakázky a zajištění budoucího financování

185/5ZM/2015

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026 „ Areál volného času Havířov“

186/5ZM/2015

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá“

189/5ZM/2015

Zřízení služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01 Havířov Žermanická přehrada“, na pozemku parc. č. 4340, v k.ú. Havířov – město

191/5ZM/2015

Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská

197/5ZM/2015

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

227/6ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá

228/6ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice

230/6ZM/2015

Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark

234/6ZM/2015

Prodej pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice

237/6ZM/2015

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – část města Dolní Suchá“

245/6ZM/2015

Vyřazení neupotřebitelného majetku

246/6ZM/2015

Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace

247/6ZM/2015

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím

250/6ZM/2015

Návrh na zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova

251/6ZM/2015

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

252/6ZM/2015

Souhlas s pořízením investičního majetku, snížení příspěvku na provoz a převod do fondu investic na rok 2015 – ZŠ M. Kudeříkové

259/6ZM/2015

Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace

261/6ZM/2015

Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z.s.

262/6ZM/2015

Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015

266/6ZM/2015

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

269/6ZM/2015

Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky


 

278/7ZM/2015 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městské policie
Havířov___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města a jeho následné vynětí z evidence ve správě Městské policie Havířov, se sídlem Havířov-Města, Karvinská 1a Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MDKS“) včetně jeho komponentů dle příloh č.1 - 3

inv. č. 120002200131 z roku 2003 v celkové hodnotě 3 698 079,- Kč.
na MKDS byla poskytnuta dotace MV
 ČR ve výši 1 200 000,- Kč s udržitelností na 5 let

inv. č. 000000010168 z roku 2006 v celkové hodnotě 359 796,50 Kč.
na MKDS byla poskytnuta dotace MV
 ČR ve výši 181 000,- Kč s udržitelností na 5 let (rozpuštěný transfer – 158 800,62 Kč)

inv. č. 000000013627 z roku 2008 v celkové hodnotě 441 000,- Kč.
na MKDS byla poskytnuta dotace MV
 ČR ve výši 350 000,- Kč s udržitelností na 5 let (rozpuštěný transfer – 274 533,36 Kč)

u k l á d á

zajistit ekologickou likvidaci

Z: ředitel MP
T: 11/2015


 

279/7ZM/2015 - Záměry prodeje nemovitých věcí______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku parc. č. 257/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 305 m2, jehož součástí je budova s č.p. 1548 na ul. Studentské 26, Havířov-Podlesí, a pozemku parc. č. 257/3, ostatní plocha o výměře 162 m2, k.ú. Bludovice, spol. CARBOKOV s.r.o., IČO: 25853180

2. záměr prodeje nemovitých věcí – části pozemku parc. č. 348/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 350 m2, jehož součástí je budova s č.p. 1134 na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, k.ú. Bludovice, spol. Zdravotní středisko Havířov – Dlouhá s.r.o., IČO: 04434773


 

280/7ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 a parc.č. 951/1, k.ú. Havířov-město
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 952 o výměře cca 276 m2 a parc.č. 951/1 o výměře cca 114 m2, celkem cca 390 m2 v kat. území Havířov-město (přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření) společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČO 47974915, za účelem umístění zpevněné plochy, komunikace a technické infrastruktury v rámci rekonstrukce stávajícího autosalonu


 

281/7ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/5, orná půda, o výměře cca 300 m2, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Janu a Soni Bajerovým, bytem ……………., ……………….., za účelem zahrady u rodinného domu


 

282/7ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,
k.ú. Bludovice – opakovaná žádost____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, ost. plocha, neplodná půda, parc.č. 511/23, ostatní plocha, zeleň a parc.č. 511/66, ostatní plocha, zeleň o celkové výměře cca 450 až 500 m2, kat. území Bludovice ( výměra bude určena na základě geometrického zaměření) panu Jaromíru Janečkovi, bytem ……………………, za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště a k zajištění přístupu k zadní části budovy


 

283/7ZM/2015 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku
parc. č. 1707/2, oba v k. ú. Šumbark___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc. č. 1707/1 orná půda, dle GP č. 1695-29/2015 ze dne 18.6.2015 označeného jako parc. č. 1707/5 o výměře 74 m2, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2 ostatní plocha, dle GP označeného jako parc. č. 1707/6 o výměře 74 m2, oba v k.ú. Šumbark, ve vlastnictví manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, ………………………………, kde tržní hodnota obou směňovaných nemovitostí činí 380,- Kč/m2, proto směna bude uskutečněna bez finančního vyrovnání a náklady na znalečné a geometrické zaměření v celkové výši 8.160,- Kč uhradí smluvní strany rovným dílem

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2016


 

284/7ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování části města
Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská
a ul. Protější“______________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci stavby „Odkanalizování části města Havířova, III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch vlastníka nemovité věci, jímž je oprávněný, statutární město Havířov, k dále uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle geometrického zaměření a v uvedených hodnotách pozemkových služebností:

1. k. ú. Bludovice, parc. č. 2936/2 v rozsahu 160 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93a/2015 a parc. č. 2937/1 v rozsahu 31 m2, dle GP 4014-93b/2015
  povinný: Rákoczy Milan, ……………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 191) +500,- = celkem 24.375,- Kč
     
2. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/1 v rozsahu 76 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93a/2015
  povinný: Josef Gwóźdź, ……………………………………….
                 Barbora Fetterová, …………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 76) +500,- = celkem 10.000,- Kč
     
3. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/2 v rozsahu 78 m2 a 2 ks šachtice dle GP 4014-93a/2015
  povinný: Bronislav Gwóźdź, ………………………………..
                 Barbora Fetterová, ………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 78) + (500,- x 2) = celkem 10.750,- Kč
     
4. k. ú. Bludovice, parc. č. 2946/4 v rozsahu 27 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93a/2015
  povinný: Josef Gwóźdź a Jana Gvóźdźová, ……………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 27) +500,- = celkem 3.875,- Kč
     
5. k. ú. Bludovice, parc. č.2650/1 v rozsahu 2 m2 dle GP 4014-93a/2015
  povinný: Bronislav Chodura, ………………………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč
     
6. k. ú. Bludovice, parc. č. 2950/2, v rozsahu 12 m2 dle GP 4014-93a/2015
  povinný: manž. Jiří Nohel, Jarmila Nohelová, ……………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 12 = celkem 1.500,- Kč
     
7. k. ú. Bludovice, parc. č. 2950/3, v rozsahu 2 m2 dle GP 4014-93a/2015
  povinný: Petr Ferfecki , Irma Ferfecká, oba …………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč
     
8. k. ú. Bludovice, parc. č.2919/2, v rozsahu 8 m2 dle GP 4014-93b/2015
  povinný: manž. Ing. Jiří Zelenka, Ing. Monika Zelenková, ……………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 8 = celkem 1.000,- Kč
     
9. k. ú. Bludovice, parc. č. 2932, 2933, 2934 a 2935/1, v celk. rozsahu 502 m2 a 5 ks šachtic dle GP 4014-93b/2015
  povinný: Josef Vilček, ………………………………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 502) + (500,- x 5) = celkem 65.250,- Kč
     
10. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/21, v rozsahu 90 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93b/2015 a parc. č. 2938/20, v rozsahu 38 m2 dle GP 4014-93c/2015
  povinný: Dana Stolariková, …………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 128) + 500,- = celkem 16.500,- Kč
     
11. k. ú. Bludovice, parc. č. 2960, v rozsahu 281 m2 a 3 ks šachtice dle GP 4014-93b/2015
  povinný: manž. Karel Warzecha, Alena Warzechová, …………………..,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 281) + (500,- x 3) = celkem 36.625,- Kč
     
12. k. ú. Bludovice, parc. č. 2809/62, v rozsahu 177 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93c/2015
  povinný: 26 podílových spoluvlastníků pozemku pod příjezdovou komunikací, aktuálně zapsaných na LV 6295 v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 177) + 500,- = celkem 22.625,- Kč, bude rozděleno dle spoluvlastnických podílů
     
13. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/26, v rozsahu 92 m2 dle GP 4014-93c/2015
  povinný: manž. Ing. Petr Smrček, Lenka Smrčková, ………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 92 = celkem 11.500,- Kč
     
14. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/27, v rozsahu 32 m2 dle GP 4014-93c/2015
  povinný: Helena Skalková, ……………………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x32 = celkem 4.000,- Kč
     
15. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/28, v rozsahu 23 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93c/2015
  povinný: Ing. Zbyněk Sedlář, MUDr. Alexandra Sedlářová, ...................,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 23) +500,- = celkem 3.375,- Kč
     
16. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/29, v rozsahu 93 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93c/2015
  povinný: Julius Zagyi, …………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 93) +500,- = celkem 12.125,- Kč
     
17. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/4 , v rozsahu 90 m2 GP 4014-9d/2015
  povinný: Jan Gajdacz, ……………………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2,tj. 125,- x 90 = celkem 11.250,- Kč
     
18. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/14, v rozsahu 38 m2 dle GP 4014-93d/2015
  povinný: manž. Ivan Stoklasa, ………………………………
                a Daniela Stoklasová, …………………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 38 = celkem 4.750,- Kč
     
19. k. ú. Bludovice, parc. č. 2938/16, v rozsahu 57 m2 dle GP 4014-93d/2015
  povinný: Eva Machová, …………………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 57 = celkem 7.125,- Kč
     
20. k. ú. Bludovice, parc. č. 2474/1, 2575/1 a 2476/1 v celk. rozsahu 377 m2 a 3 ks šachtic dle GP 4014-93e/2015
  povinný: Martin Kornas, Bloleslaw Kornas, oba ………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 377) + (500,- x 3) = celkem 48.625,- Kč
     
21. k. ú. Bludovice, parc. č. 2479, v rozsahu 47 m2 dle GP 4014-93e/2015
  povinný: Tomáš Kaňok, ……………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 47 = celkem 5.875,- Kč
     
22. k. ú. Bludovice, parc. č. 2488, v rozsahu 115 m2 dle GP 4014-93e/2015
  povinný: Marta Neuwirthová, ………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 115 = celkem 14.375,- Kč
     
23. k. ú. Bludovice, parc. č. 2489, 2490 v celk. rozsahu 1145 m2, (délka 357,12 m) a 12 ks šachtic dle GP 4014-93f/2015 a dále parc. č. 2494 v rozsahu 252 m2, (délka 78,96 m) a 2 ks šachtic dle GP 1114-93g/2015
  povinný: ČR- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha – Žižkov,IČO: 1312774
  hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 60,-Kč za každý započatý metr, tj. při celkové délce 437 m celkem 26.220,-Kč + DPH
     
24. k. ú. Bludovice, parc. č. 2370/1, 2388/2, v celk. rozsahu 356 m2 a 4 ks šachtice dle GP 4014-93h/2015
  povinný: Miroslav Piela, …………………………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 356) + (500,-x 4) = celkem 46.500,- Kč
     
25. k. ú. Bludovice, parc. č. 2392/2, v rozsahu 14 m2 dle GP 4014-93h/2015
  povinný: Jaromír Kožušník, Irena Kožušníková, oba …………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 14 = celkem 1.750,- Kč
     
26. k. ú. Bludovice, parc. č. 2393/1, v rozsahu 4 m2 dle GP 4014-93h/2015
  povinný: manž. Rostislav Polehla, Marie Polehlová, …………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 4 = celkem 500,- Kč
     
27. k. ú. Bludovice, parc. č. 2393/2, v rozsahu 3 m2 dle GP 4014-93h/2015
  povinný: Polehla Rostislav, …………………………………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 3 = celkem 375,- 
     
28. k. ú. Bludovice, parc. č. 2395, 2396, 2397, v celk. rozsahu 223 m2 a 4 ks šachtice dle GP 4014-93h/2015
  povinný: manž. Leoš Penkov, Ing. Kateřina Penkovová, ………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 223) + (500,-x 4) = celkem 29.875,- Kč
     
29. k. ú. Bludovice, parc. č. 1814/1, v celk. rozsahu 978 m2, (celk.délka 319,4 m) a 8 ks šachtic dle GP 4014-93j/2015 a dále 31 m2, (délka 9,47 m) dle GP 4014-93l/2015
  povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711
  hodnota pozemkové služebnosti: sjednána bezúplatně
     
30. k. ú. Bludovice, parc. č. 2131/1, v rozsahu 100 m2 dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Radomír Pawlas, ……………………………………..,
                Libuše Pawlasová, ……………………………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/ tj. (125,- x 100) = celkem 12.500,- Kč
     
31. k. ú. Bludovice, parc. č. 2131/2, v rozsahu 30 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93k/2015
  povinný: manž. Miroslav a Helena Fukalovi, …………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 30) +500,- = celkem 4.250,- Kč
     
32. k. ú. Bludovice, parc. č. 2132/1, v rozsahu 11 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93k/2015
  povinný: David Kiedroň , ……………………………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 11) + 500,- = celkem 1.875,- Kč
     
33. k. ú. Bludovice, parc. č. 2149/1, v rozsahu 111 m2 dle GP 4014-93k/2015
  povinný: manž. Ing. Tomáš Vlačiha a Jana Vlačihová, ...........................,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. (125,- x 111) = celkem 13.875,- Kč
     
34. k. ú. Bludovice, parc. č. 2153, v rozsahu 12 m2 dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Bronislav Szczerba, ………………………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. (125,- x 12) = celkem 1.500,- Kč
     
35. k. ú. Bludovice, parc. č. 2160/1, v rozsahu 139 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Radim Slivka, ……………………………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 139) +500,- = celkem 17.875,- Kč
     
36. k. ú. Bludovice, parc. č. 2160/3, v rozsahu 2  m2 a 2 ks šachtice dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Andrea Hanáková, ……………………………………..
                Iveta Jurczková, ……………………………………….
                Radim Slivka, …………………………………………..
                Marek Hanák, …………………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 27) + 1.000,- = celkem 4.375,- Kč
     
37. k. ú. Bludovice, parc. č. 2165, parc.č. 2166/1, v celkovém rozsahu 133 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Radek Taraba, …………………………………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 133) + 500,- = celkem 17.125,- Kč
     
38. k. ú. Bludovice, parc. č. 2167, v rozsahu 95 m2 dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Karel Taraba, ………………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 95 = celkem 11.875,- Kč
     
39. k. ú. Bludovice, parc. č. 2168, v rozsahu 8 m2 dle GP 4014-93k/2015
  povinný: Monika Rucká, ………………………………….
                Karel Taraba, ………………………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 8 = celkem 1.000,- Kč
     
40. k. ú. Bludovice, parc. č. 2126/3, 2127/12, v celkovém rozsahu 237 m2 a 2 ks šachtice dle GP 4014-93m/2015
  povinný: Ludovít Glejtek, ………………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 237) + 1.000,- = celkem 30.625,- Kč
     
41. k. ú. Bludovice, parc. č. 2133/1, v rozsahu 6 m2 a 1 ks šachtice dle GP 4014-93n/2015
  povinný: manž. Vladimír Bednář a Ivana Bednářová, ……………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 6) + 500,- = celkem 1.250,- Kč
     
42. k. ú. Bludovice, parc. č. 2134/1, v rozsahu 90 m2 dle GP 4014-93n/2015
  povinný: manž. Ing. Radomír Kácal a Bc. Lucie Kácalová, …………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. (125,- x 90) = celkem 11.250,- Kč
     
43. k.ú. Bludovice, parc.č. 2135/2, v rozsahu 94 m2 + 1 ks šachtice dle GP 4014-93n/2015
  povinný: manž. Alois Galač a Libuše Galačová, ………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 94)+ 500,- = celkem 12.250,- Kč
     
44. k.ú. Bludovice, parc.č. 2138, v rozsahu 99 m2 + 1 ks šachtice dle GP 4014-93n/2015
  povinný: manž.Jan Růžička a Katarína Růžičková, …………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 99)+ 500,- = celkem 12.875,- Kč
     
45. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1914/1 v rozsahu 160 m2 (délka 48,43 m) a 2 ks šachtice dle GP 2953-93b/2015
  povinný: ČR- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 1312774
  hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 60,- Kč za každý započatý metr, tj. při celkové délce 49 m celkem 2.940,- Kč + DPH
     
46. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1919/2 v rozsahu 2 m2 dle GP 2953-93b/2015
  povinný: David Poláček …………………………..,………..
                Poláček Tomáš …………………………………….
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 2 = celkem 250,- Kč
     
47. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2671/3 v rozsahu 6 m2 dle GP 2953-93b/2015
  povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
  hodnota pozemkové služebnosti: sjednána jednorázově ve výši 1.000,-Kč + DPH
     
48. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1918/1, 1918/2, 1919/1 v celk. rozsahu 498 m2 a 5 ks šachtic dle GP 2953-93c/2015
  povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 27769143
  hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 250,-Kč/m2 a 3000,-Kč/1ks šachtice + DPH tj. (250,- x 498) + (3000,-x5) = 139.500,-Kč +DPH
     
49. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/69 v rozsahu 1 m2 dle GP 2954-93a/2015
  povinný: Milada Jeziorská, ……………………………………………..
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč
     
50. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/73 v rozsahu 15 m2 dle GP 2954-93a/2015
  povinný: manž. Eugeniuš Přeček a Drahomíra Přečková, .......................,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 15 = celkem 1.875,- Kč
     
51. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1843/4 v rozsahu 7 m2 dle GP 2954-9b/2015
  povinný: Edvard Podwika, ……………………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 7 = celkem 875,- Kč
     
52. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2645/46 v rozsahu 3 m2 dle GP 2954-93b/2015
  povinný: Dan Wala, ………………………………………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 3 = celkem 375,- Kč
     
53. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/1 v rozsahu 28 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2953-93a/2015
  povinný: Świder Czeslaw, ………………………………………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 28) + 500,- = celkem 4.000,- Kč
     
54. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2896/2, 1896/5, 1898 v celk. rozsahu 348 m2 a 3 ks šachtice dle GP 2953-93a/2015
  povinný: manž. Ing. Tomáš Wurzel, ………………………,
                Ing. Ivana Wurzlová, .........................................,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 348) + (500,- x 3) = celkem 45.000,- Kč
     
55. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1896/4 v rozsahu 44 m2 dle GP 2953-93a/2015
  povinný: manž. Milan Bednář, Ing. Jana Bednářová, …………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x 44 = celkem 5.500,- Kč
     
56. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1919/6 v rozsahu 1 m2 dle GP 2953-93a/2015
  povinný: manž. Antonín Viochna, Janina Viochnová, ………………,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč
     
57. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/1 a parc. č. 3149/2 v celk. rozsahu 636 m2 a 6 ks šachtic, dle GP 2278-93a/2015
  povinný: Valerie Gabzdylová, ……………………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 636) + (500,- x 6) = celkem 82.500,- Kč
     
58. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3008/2 v rozsahu 46 m2, dle GP 2278-93a/2015
  povinný: Alena Kocurová, ……………………………………………
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 46 = celkem 5.750,- Kč
     
59. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3022/2 v rozsahu 200 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 2278-93a/2015
  povinný: Radka Kostelencová, ……………………………………….,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 200) + 500,- = celkem 25.500,- Kč
     
60. k. ú. Horní Suchá, parc. č. 3149/1, 3008/3, 3008/4 v celk. rozsahu 160 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 2278-93b/2015
  povinný: Obec Horní Suchá, Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá,
  hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (125,- x 160) + (500,- x 2) = celkem 21.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2016


 

285/7ZM/2015 - Vypořádání pozemků k.ú. Šumbark v majetku Moravskoslezského kraje
– Správy silnic Moravskoslezského kraje_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání souběžně realizovaných dokončených staveb

A) stavba č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ přijetí daru částí pozemků do majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2456 a 2457, dle GP 1764-164/2015 nově rozdělených a označených jako parc. č. 2456/1, 2456/7, 2456/8, 2456/9, 2456/10, 2456/11 a dále 2457/1, 2457/3, celková výměra darovaných pozemků zastavěných chodníky a plochami navazujícími na dětské dopravní hřiště, činí 1481 m2,
dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711

B) stavba „Okružní křižovatka sil. II/479 a ul. Anglická v Havířově – Šumbarku“
1. přijetí daru pozemků do majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/7, 2458/12, 2458/13, 2458/14, 2458/15, 2458/16, 2458/17, 2458/18, 2458/19, včetně nově vzniklé parc. č. 2458/20 a dále parc. č. 2459 a 2460, celková výměra darovaných pozemků zastavěných chodníky, místní komunikací a přilehlými zelenými plochami v majetku města, činí 3.180 m2,
dárce: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul.
 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711

2. záměr darovat pozemky v majetku města v k.ú. Šumbark, parc. č. 2458/3 a 2458/5 o celkové výměře 233 m2, zastavěné částí kruhového objezdu sil. II/479, jehož vlastníkem je obdarovaný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 6. 2016


 

286/7ZM/2015 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č. 4056/14, o výměře 16 m2, katastrální území Havířov-město od vlastníka paní Dagmar Heroutové, bytem ……………………….., která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.


 

287/7ZM/2015 - Úplatný převod parkoviště městu, na části pozemků k.ú. Havířov – město,
parc. č. 425/2 a 441, od společnosti TURČINA s. r. o._____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 938/20ZM/2013, ze dne 23.9.2013, kterým bylo schváleno přijetí daru dokončené stavby parkoviště na pozemcích k.ú. Havířov - město, parc. č. 425/2, 435 a 441, do  majetku města, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
stavebník -dárce: TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 25886550,
odnota daru: bude vyčíslena po kolaudaci stavby

s c h v a l u j e

koupi dokončené stavby parkoviště na částech pozemků v majetku města, k.ú. Havířov - město, parc. č. 425/2 a 441, dle GP 2039-501/2015 označených jako parc. č. 441/2, o výměře 406 m2, do  majetku města,
stavebník – prodávající: TURČINA s.r.o. se sídlem Budovatelů 771/1 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 25886550,
kupní cena: dohodou, za symbolickou částku 1,-Kč, s tím, že prodávající předloží městu vyčíslenou hodnotu stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 12. 2015


 

288/7ZM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci stavby
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ dle geometrického plánu č. 599-125/2015, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, k pozemku parc.č. 566, k.ú. Dolní Datyně, ve vlastnictví Ing. arch. Niny Šťastné, bytem ……………………………, v rozsahu 7 m2, hodnota pozemkové služebnosti ve výši 125,-Kč/m2, tj. celkem 875,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 3. 2016


 

289/7ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání pozemků statutárního města Havířova, nově vytvořených geometrickým plánem č. 580-121/2014 ze dne 23.10.2014, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
-
 pozemek parc. č. 301 o výměře 113 m2 v k. ú. Dolní Datyně, dříve zastavěný plechovým skladem
-
 pozemek parc. č. 303/3 o výměře 33 m2 v k. ú. Dolní Datyně, vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 303 a zastavěný skladem zahradní techniky, s nímž hospodaří příspěvková organizace
-
 pozemky parc. č. 303/1 o výměře 11 608 m2, 303/2 o výměře 978 m2, oba v k. ú. Dolní Datyně, vzniklé oddělením z původního pozemku parc. č. 303
-
 pozemky parc. č. 306/1 o výměře 2 503 m2 a 306/2 o výměře 5 m2, oba v k. ú. Dolní Datyně, vzniklé rozdělením původního pozemku parc. č. 306

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že původní pozemky parc. č. 303 a 306, oba v k. ú. Dolní Datyně, které již v katastru nemovitostí na základě geometrického plánu č. 580-121/2014 ze dne 23.10.2014 zanikly, budou vyňaty z přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace

u k l á d á

1. vyhotovení úplného znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Z: vedoucí OSRM
T: 15.11. 2015

2. vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny

Z: vedoucí OPS
T: 30.11. 2015


 

290/7ZM/2015 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2016__________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2016, který vyhlašuje Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
2.
 finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 30%, což představuje finanční částku maximálně ve výši 96 398,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2016


 

291/7ZM/2015 - Úprava rozpočtovaných výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku
po rozpočtových úpravách č. V_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 4 500 tis. Kč z Fondu nájemního bydlení a snížení rozpočtovaných výdajů OSRM-OI o 1 540 tis. Kč dle přílohy
2.
 navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OSM o 1 000 tis. Kč a navýšení rozpočtovaných výdajů OSRM-OSR o 540 tis. Kč dle důvodové zprávy


 

292/7ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2015 ze sportovní oblasti na nákup sportovních pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním roce 2014/2015 takto:

10 000,- Kč   Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582
    z toho:   7 000,- Kč za 1. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,
        3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců.
         
5 000,- Kč   Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČO 13644271, za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek
         
8 000,- Kč   Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, IČO 62331566
    z toho:   3 000,- Kč za 3. místo v seriálu soutěží HLSŠ dívek,
        5 000,- Kč za 2. místo v seriálu soutěží HLSŠ chlapců.

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30.03.2015 usn. č. 131/4ZM/2015

T: prosinec 2015
Z: vedoucí OŠK


 

293/7ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

níže uvedené žádosti o dotace ze sportovní a mimosportovní sféry  a žádosti o navýšení dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 dle specifikace v důvodové zprávě:

1.   Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizace, IČO: 62331558, ze dne 2.10.2015, na činnost pěveckého sboru,
2.   TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 5.10.2015, o navýšení dotace poskytnuté na činnost basketbalového oddílu v roce 2015,
3.   JUDO CLUBU HAVÍŘOV o.s., IČO: 66182760, ze dne 20.10.2015 o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015,
4.   TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, ze dne 14.10.2015, na projekt „Povrchová úprava fotbalového hřiště“,
5.   BK Havířov, IČO: 22898450, ze dne 26.10.2015, o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015,
6.   Sanatoria Kochova s.r.o., IČO 02402106, ze dne 23.10.2015, na nákup lůžek pro pacienty

s c h v a l u j e

1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací z mimosportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 takto:

30 000,- Kč   Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvkové organizaci, IČO: 62331558, na činnost pěveckého sboru v roce 2015,
     
830 000,- Kč   Sanatoriu Kochova s.r.o., IČO 02402106, na nákup lůžek pro pacienty s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.3.2016

2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry takto:

o 110 000,- Kč   TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového oddílu v roce 2015, na celkovou výši 710 000,- 
     
o 40 000,- Kč   JUDO CLUBU HAVÍŘOV o.s., IČO: 66182760, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši 220 000,- 
     
o 100 000,- Kč   BK Havířov z.s., IČO: 22898450, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou částku 600 000,- 

3. změnu usnesení č.132/4ZM/2015 ze dne 30.03.2015 takto:
v
 části schvaluje se v bodě 1. odst. II. ze sportovní sféry v celkové výši zvyšuje částka z 5 084 200,- Kč na 5 134 200,- Kč, a to na základě změny v příloze č. 7, řádku 47 - Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČO: 14614260, z částky 0,- Kč na 50 000,- 

4. změnu usnesení č. 255/6ZM/2015 ze dne 14.09.2015 takto:
v části schvaluje se v
 bodě 2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry zvyšuje částka z 300 000,- Kč na 600 000,- Kč u Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši z 2 500 000,- Kč na 2 800 000,- 

5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. a 3. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30.03.2015 usn. č. 131/4ZM/2015 a uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. a 4. tohoto usnesení

n e s c h v a l u j e

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze sportovní sféry výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 takto:

32 440,- Kč   TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, na projekt „Povrchová úprava fotbalového hřiště“

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivém případě

Z: vedoucí OŠK
T: 11/2015


 

294/7ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy OŠK a převod mezi
neinvestičním a investičním příspěvkem pro rok 2015____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o zvýšení příspěvku na provoz, konkrétně na vyplacení odměny za mimořádné pracovní nasazení zaměstnanců školy v souvislosti odstraněním následků vodovodní havárie, dle přílohy č. 1

2. žádost Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvkové organizace, o převedení finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč z provozního příspěvku do investičního příspěvku na rok 2015 dle přílohy č. 2

s c h v a l u j e

1. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury ve výši 33.750,- Kč, a to formou zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221) na vyplacení odměny za mimořádné pracovní nasazení zaměstnanců školy v souvislosti s odstraněním následků vodovodní havárie

2. snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248) o částku 120.000,- Kč a  poskytnutí investičního příspěvku ve výši 120.000,- 

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat:
1. do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2015 zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná o 33.750,- 

2. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015 snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace o 120.000,- Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 120.000,- 

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2015


 

295/7ZM/2015 - Výsledek vyhlášeného výběrového řízení na kronikáře a zajištění zpracování
kroniky statutárního města Havířova__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. ukončení činnosti stávajícího kronikáře města Mgr. Jozefa Pintéra
2.
 výsledek výběrového řízení na kronikáře statutárního města Havířova, ve kterém se do 31.8.2015 nepřihlásil žádný uchazeč

s c h v a l u j e

účinností od 1.1.2016 Dodatek č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov ke dni 1.1.2013, kterým se doplňuje čl. IV Účel a předmět činnosti PO takto:
1.
 odst. 1 se doplňuje o druhou větu tohoto znění: „Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, zpracovává kroniku statutárního města Havířova.“ 2. odst. 2 se doplňuje o nový bod 2.8. „shromažďování podkladů a zpracovávání kroniky města Havířova v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb.“


 

296/7ZM/2015 - Ocenění občanů městem Havířov a udělení Ceny města Havířova
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. udělení ocenění občanům městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích:
  a) Sociální oblast – kategorie:
    „Osobnost v sociální oblasti“
    Mgr. Přemysl Mikoláš
    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé aktivity vedoucí ke zkvalitňování života rodin dětí s poruchami autistického spektra
     
    František Procházka
    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory města Havířova
     
    „Kolektiv v sociální oblasti“
    Kolektiv pracovníků Intervenčního centra Havířov, Slezská diakonie Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark
    - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za pomoc osobám ohroženým domácím násilím
     
  b) Kulturní oblast – kategorie:
    „Osobnost kultury“
    ThLic. Vladislav Volný, Th.D.
    - jmenovaný obdrží ocenění za významný přínos ke kulturním, vzdělávacím a duchovním aspektům života svým významem přesahující evangelické společenství
     
    Kamil Křenek
    - jmenovaný obdrží ocenění za podporu, obnovení a uchování kulturně historického dědictví regionu s důrazem na město Havířov
     
    „Talent“
    Lukáš Malyška, zobcová flétna
    - jmenovaný obdrží ocenění za vzornou reprezentaci města Havířova
     
    Kristýna Švihálková, hráčka na marimbu, klavíristka
    - jmenovaná obdrží ocenění za vzornou reprezentaci města Havířova
     
  c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie:
    „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
    Kolektiv pracovníků Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově, Haškova 1, Havířov
    - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouholetou systematickou a komplexní práci s dětmi a mládeží a jejich aktivizaci pestrou nabídkou zájmových činností
     
    František Kurtin
    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti a dlouhodobou systematickou práci s dětmi a mládeží
     
  d)  Sportovní oblast - kategorie:
    „Sportovec roku“ - s členěním dle skupin:
     
    - žáci
    Matěj Siwiec, (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov)
    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
     
    David Čurilla, (krasobruslení, Kraso klub Havířov)
    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
     
    - dorost
    Anežka Kopecká - (basketbal, BK Havířov o.s.)
    - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
     
    Natálie Rašková - (basketbal, BK Havířov o.s.)
    - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
     
    Lukáš Ožana, (atletika, Atletický oddíl Slavia Havířov)
    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
     
    - junioři – družstvo
    Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik)
    - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
     
    - dospělí
    David Pastrňák,(lední hokej, působí v týmu Boston Bruins, americká NHL)
    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na mezinárodní úrovni
     
    Alexandr Jurečka - in memoriam (judo, Judo club Havířov)
    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
     
    - dospělí - družstvo
    Billiard club Havířov A (biliard)
    - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
     
    - handicapovaní sportovci
    Kristýna Koyšová, (atletika, lyžování, „SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH BANÍK OSTRAVA“)
    - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
    „Trenér“
    Marek Franta, (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov)
    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti
     
    „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“
    Ing. Karel Konečný
    - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti
     
2. udělení Ceny města pro rok 2015:
     
  panu Mgr. Jozefu Pintérovi za pečlivé a zodpovědné zachycení a uchování historie města Havířova pro budoucí generace
     
  panu Ing. Václavu Bezecnému (in memoriam) za celoživotní přínos k rozvoji sítě vzdělávání ve městě Havířově a zásluhy o věhlas města na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

k l á d á

odboru školství a kultury
1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 26.11.2015

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2015


 

297/7ZM/2015 - Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník
Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra talentované
mládeže stolního tenisu v letech 2016 – 2017____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČO 18055991, na spolufinancování projektu „Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST“ v letech 2016  2017, a to max. 30 % hodnoty projektu, nejvýše však 12 mil. Kč v roce 2016 a 12 mil. Kč v roce 2017, za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov


 

298/7ZM/2015 - Přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí
města ke dni 15.9.2015_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

přehled zástupců města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města ke dni 15.9.2015 ve znění přílohy č. 1


 

299/7ZM/2015 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – dodatek. č. 5 ke Smlouvě o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a dodatek č. 2 ke Stanovám____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. vznik členství statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 7506661 (dále jen „SMOOK“), od 1.9.2015
2.
 návrh SMOOK Dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ve znění přílohy č. 3
3.
 návrh SMOOK Dodatku č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění přílohy č. 4

s c h v a l u j e

první část dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí zn. 848/EO/2015 ze dne 16.9.2015, kterým se dosavadní znění čl. IV. „Členství ve svazku obcí“ odst. 2. písm. b): „přistoupení schválí výbor svazku po předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech členských obcí a měst“ nahrazuje novým zněním: „přistoupení schválí členská schůze po předcházejícím projednání v zastupitelstvech všech členských obcí a měst“

n e s c h v a l u j e

1. druhou část dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí zn. 848/EO/2015 ze dne 16.9.2015, kterým se dosavadní znění čl. IV. „Členství ve svazku obcí“ odst. 5: „Majetkové vypořádání se členem, který vystoupil nebo byl vyloučen ze svazku, musí být provedeno do 30 dnů od schválení zprávy auditora o hospodaření svazku za kalendářní rok, ve kterém člen vystoupil (byl vyloučen) ze svazku, a to v alikvotní výši příslušející podle zaplacených základních příspěvků a délky členství.“ má nahradit novým zněním: „Při zániku členství, s výjimkou zániku členství zánikem svazku, se nevrací vklady ani podíly na majetku svazku.“
2.
 dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění přílohy č. 4


 

300/7ZM/2015 - Stížnost na nesprávný úřední postup primátora města____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis p. Tomáše Rejče ze dne 30.9.2015 ve kterém si m.j. stěžuje na nesprávný úřední postup primátora města Bc. Daniela Pawlase při vyřizování jeho stížnosti ze dne 31.7.2015 na „ty osoby, které tak, nezákonně, rozhodly o nedoručení jeho podání ze dne 16.6.2015 Radě města Havířova“ dle přílohy č. 1

k o n s t a t u j e,

že v postupu primátora města Bc. Daniela Pawlase při vyřizování stížnosti p. Tomáše Rejče ze dne 31.7.2015 neshledalo pochybení a

s c h v a l u j e

text odpovědi na stížnost p. Tomáše Rejče ze dne 30.9.2015 ve znění dle přílohy č. 7

p o v ě ř u j e

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi dle přílohy č. 7


 

301/7ZM/2015 - Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na
území města Havířova z rozpočtu města na rok 2016 a 2017_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vytvoření rozpočtové rezervy ve výši celkem 5 mil. Kč v rozpočtech města Havířova na roky 2016 a 2017 na spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova
2.
 záměr spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Havířova v letech 2016 a 2017
3.
 záměr poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 5 % způsobilých výdajů dílčího projektu každé fyzické osoby na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva umístěného v rodinném domě (bytě) na území města Havířova (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč dle Základních pravidel), kterým bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským krajem na základě nové výzvy v letech 2016 a 2017


 

302/7ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2767 v k.ú. Bludovice,
v lokalitě č. 2 – na pozemku parc.č. 699/1 k.ú. Dolní Datyně
v rozsahu přílohy č. 1 a 2


 

303/7ZM/2015 - Žádost zapsaného spolku Junák – český skaut, středisko Havířov o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně a navazujícího penále_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o prominutí odvodu a penále podanou zapsaným spolkem Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18055958 a

n e s c h v a l u j e

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 8.9.2015 č.j. MMH/79462/2015 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18055958, v plné výši 5.269,00 Kč

s c h v a l u j e

prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem č. 6/2015 ze dne 8.9.2015, č.j. MMH/79468/2015 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, se sídlem B. Němcové 3, Havířov-Šumbark, IČO: 18055958, v plné výši 2.488,00 Kč a dále prominutí dosud nevyměřeného penále.


 

304/7ZM/2015 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2015_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města:
Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8, v hodnotě do 25 tis. 
-
 Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, v hodnotě do 25 tis. 
-
 SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. 
-
 Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21, v hodnotě do 35 tis. 
-
 MŠ Paraplíčko, Havířov-Město, Mozartova 2 v hodnotě do 20 tis. 

u k l á d á

informovat výše uvedené subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: vedoucí OKP
T: 4. 12. 2015


 

305/7ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 90. – 110.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 90., 91., 92., 109. a 110., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 93. – 108., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 90. – 110. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 813 886,55

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

885 482,64

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

36 575,25

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

4 765,60

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

887 063,06

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 775 323,30

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 455 486,89

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

925,67

tis. Kč

odbor školství a kultury

37 055,64

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

214 800,44

tis. Kč

odbor sociálních věcí

14 672,67

tis. Kč

odbor komunálních služeb

258 722,11

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku
– investiční výstavba

221 728,00

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku
- správa majetku

20 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

76 947,35

tis. Kč

odbor ekonomický

587 658,34

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku
- strategický rozvoj

4 331,23

tis. Kč

odbor kancelář primátora

17 970,44

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

319 836,41

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

710,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

720,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 331,95

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 619,24

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 955,36

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 300,68

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 651,02

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 350,15

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 099,08

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

6 295,20

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 076,97

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 197,58

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 420,58

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 610,21

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 536,74

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 839,28

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 451,04

tis. Kč

ZŠ Školní

2 539,04

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 118,16

tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 422,99

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 684,23

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

42 187,48

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 282,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

45 571,71

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 729,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

35 581,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 228,50

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

44 598,22

tis. Kč

III. Financování celkem

-38 563,25

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-142 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+103 976,75

tis. Kč


 

306/7ZM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu
řádné valné hromady dne 3.9.2015____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, konané dne 3.9.2015 v sídle společnosti na ul. 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy


 

307/7ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů dle Příloh č. 2.1, 2.2

3. zprávu o provedené kontrole plnění usnesení dle Přílohy č. 3 za období září 2015.


 

308/7ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 03.09.2015 – 21.10.2015


 

309/7ZM/2015 - Volba předsedy finančního výboru ZMH_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Pavla Rapanta


 

                    ………………………………….....                 ...…..…….……………………...
                            Bc. Daniel PAWLAS                                        Ing. Eduard HECZKO
                                 
primátor města                                                  náměstek primátora
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku