Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 19.9.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/95 445/Vl/2011

V Havířově dne 19.9.2011
Zapsala: Petra Valošková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 19.9.2011


247/7ZM/2011 - Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH dne 19.9.2011

248/7ZM/2011 - Schválení programu 7. zasedání ZMH dne 19.9.2011

249/7ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH, konaného dne 19.9.2011

250/7ZM/2011 - Ověření zápisu ze 6. zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011

251/7ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

252/7ZM/2011 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2012

253/7ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha - bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2011

254/7ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2011 - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

255/7ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 52. – 93.

256/7ZM/2011 - Realizace usnesení ZMH č. 178/6ZM/2011

257/7ZM/2011 - Doplnění Statutu fondu nájemního bydlení

258/7ZM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova

259/7ZM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 – červen 2011

260/7ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

261/7ZM/2011 - Dopravní výchova a zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Petřvaldská

262/7ZM/2011 - Převod schválené investiční dotace do příspěvku na provoz v roce 2011 - ASTERIX

263/7ZM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol

264/7ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace dary“ – Havířovská liga středních škol

265/7ZM/2011 - Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011

266/7ZM/2011 - Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český Těšín pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“

267/7ZM/2011 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Havířově

268/7ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a časové omezení provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí ČR

269/7ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR

270/7ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá

271/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice

272/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemků v areálu bývalého Dolu Dukla, k.ú. Dolní Suchá

273/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark

274/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice

275/7ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1622/4, k.ú. Bludovice

276/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město na výstavbu restaurace McDonald´s

277/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

278/7ZM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

279/7ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark

280/7ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark

281/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice

282/7ZM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

283/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

284/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark

285/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark

286/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město

287/7ZM/2011 - Směna pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa

288/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Juniecová

289/7ZM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mrázová

290/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – pan Minár

291/7ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Vlachová, paní Tomiczková

292/7ZM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – pan Kolarčík

293/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Tenisový klub Havířov

294/7ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – manželé Polcrovi

295/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kotásková, paní Dolejšová, paní Kubicová

296/7ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – paní Lichnovská

297/7ZM/2011 - Odkoupení oploceného areálu, k.ú. Šumbark- pan Konečný

298/7ZM/2011 - Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665, k. ú. Prostřední Suchá, MK Nový Svět

299/7ZM/2011 - Výkup pozemků parc. č. 1793/11, parc. č. 1805/1 a části parc. č. 1807/1, k. ú. Prostřední Suchá, MK Úzká

300/7ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Životice“ – I. část

301/7ZM/2011 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“

302/7ZM/2011 - Předání majetku města příspěvkovým organizacím k hospodaření

303/7ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

304/7ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

305/7ZM/2011 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířov

306/7ZM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

307/7ZM/2011 - Půjčka ze sociálního fondu

308/7ZM/2011 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.

309/7ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.9.2011


 

247/7ZM/2011 - Schválení předsednictva 7. zasedání ZMH dne 19.9.2011______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.9.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


248/7ZM/2011 - Schválení programu 7. zasedání ZMH dne 19.9.2011_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.9.2011 upravený dle návrhů členů ZMH.


 

249/7ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 7. zasedání ZMH,
konaného dne 19.9.2011______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.9.2011

Ing. Jiřího Martínka
ng. Tomáše Foldynu


 

250/7ZM/2011 - Ověření zápisu ze 6. zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 6. zasedání ZMH, konaného dne 20. června 2011


 

251/7ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

71/3ZM/2011

Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010

80/3ZM/2011

Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“ a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

207/6ZM/2011

Prodej nebytové jednotky

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

66/3ZM/2011

Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

77/3ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark

154/5ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům

176/6ZM/2011

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

178/6ZM/2011

Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 - rozpočtová opatření č. 20.-51.

181/6ZM/2011

Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011

182/6ZM/2011

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace mateřské škole

183/6ZM/2011

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

184/6ZM/2011

Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Balzacova

185/6ZM/2011

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2011/2012

186/6ZM/2011

Revizní komise havířovského hokeje – zrušení usnesení

187/6ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011

188/6ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

190/6ZM/2011

Asociace Falun Gong ČR – petiční akce

203/6ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice

204/6ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark

205/6ZM/2011

Prodej části pozemku parc. č. 202/2, k. ú. Bludovice

209/6ZM/2011

Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark

211/6ZM/2011

Výkup pozemku parc.č. 1118/1, k.ú. Bludovice

212/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Folwarczná

213/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Bludovice – manželé Balonovi

214/6ZM/2011

Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mamulová

215/6ZM/2011

Výkup pozemku parc.č. 1087/5, k.ú. Bludovice – pan Rotter

216/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Chrobák

217/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi

218/6ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Zotyka

219/6ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Molinek

220/6ZM/2011

Výkup pozemku parc.č. 1651, k.ú. Dolní Suchá- paní Cechelová, paní Molinková

221/6ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – manželé Santariusovi

224/6ZM/2011

Výkup pozemku parc. č. 2641/3, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely výstavby „Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“

228/6ZM/2011

Vynětí majetku z hospodaření PO Sociální služby města Havířova

237/6ZM/2011

Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení fin. prostředků pro úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v roce 2011

241/6ZM/2011

Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov


 

252/7ZM/2011 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2012___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram zpracování „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2012“ a „Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2012“, který je přílohou předkládaného materiálu.


253/7ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti,
rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za období leden – červen 2011________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2011


254/7ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova
v roce 2011 – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z výdajové časti OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011 ve výši 500 000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na opravu elektrorozvodů a podlah garáže a dílny Hasičské stanice Havířov

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011


255/7ZM/2011- Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2011 – rozpočtová
opatření č. 52. – 93. _________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 52. – 63. a 93.;

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 64. – 92.;

b) na základě rozpočtových opatření č. 52. – 93. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 252 805,56 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

887 613,68 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

48 561,09 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 000,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 307 630,79 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 507 156,41 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 203 945,75 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 017,34 tis. Kč

odbor školství a kultury

46 873,20 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

248 768,76 tis. Kč

odbor sociálních věcí

252 056,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

262 654,84 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 040,28 tis. Kč

odbor ekonomický

586 124,27 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

38 030,16 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

303 210,66 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

981,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 455,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 365,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 461,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 034,32 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

6 052,76 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

7 929,50 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 565,08 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 365,69 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

5 974,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 733,44 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

6 466,68 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

8 098,94 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 027,57 tis. Kč

ZŠ Moravská

8 068,89 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 648,90 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 866,82 tis. Kč

ZŠ Školní

2 778,84 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 565,93 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 460,04 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 538,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 300,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 938,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

37 540,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových

sociálních služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 400,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+254 350,85 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+554 386,23 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-374 861,34 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

-22 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+54 500,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-54 500,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+74 825,96 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+5 939,90 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-5 939,90 tis. Kč


256/7ZM/2011 - Realizace usnesení ZMH č. 178/6ZM/2011_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

realizaci ukládací části usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 178/6ZM/2011, ze dne 20.6.2011, která je zpracována v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu.

u k l á d á

Radě města Havířova

    1. jmenovat pracovní skupinu, která bude průběžně navrhovat optimalizaci realizačních kroků projektů financovaných z úvěrového rámce 500 mil. Kč s cílem minimalizovat záporné saldo disponibilních zdrojů tohoto úvěru a která bude současně navrhovat krytí těchto záporných částek

    2. předkládat pololetně aktualizovanou analýzu finančních toků na úvěrovém účtu VÚB, a.s., včetně aktualizovaných provozních nákladů v jednotlivých letech, které městu budou vznikat v souvislosti s realizací dotovaných akcí.


 

257/7ZM/2011 - Doplnění Statutu fondu nájemního bydlení_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění čl. III. odst. 2. Statutu fondu nájemního bydlení, ve znění uvedeném v příloze č. 3, s účinností od 1. 10. 2011.


 

258/7ZM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zhodnocení finančních prostředků Fondu rozvoje hospodářských aktivit (FRHA) města Havířova ve výši 15 000 000,00 Kč na dobu 3 měsíců formou spořícího účtu Ekonto Flexi s tříměsíční výpovědní lhůtou sjednaného u Raiffeisenbank, a.s.


259/7ZM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s.
za období červenec 2010 – červen 2011______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec 2010 až červen 2011, dle důvodové zprávy

s o u h l a s í

s pokračováním volných peněžních prostředků jejich investováním formou správy aktiv prostřednictvím České spořitelny, a.s.


 

260/7ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 282.480,- Kč dle přílohy č. 1


 

261/7ZM/2011 - Dopravní výchova a zvýšení příspěvku na provoz
- MŠ Petřvaldská________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o dopravní výuce na havířovských základních školách v roce 2010 a 2011 dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) o částku 16.000,- Kč na zabezpečení pracovních činností provozu dětského dopravního hřiště dle přílohy č. 2


262/7ZM/2011 - Převod schválené investiční dotace do příspěvku na provoz
v roce 2011 –ASTERIX_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

převod schválené investiční dotace ve výši 120.000,- Kč do příspěvku na provoz v roce 2011 ASTERIXU – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75085747) dle přílohy č. 1


263/7ZM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz základních škol_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114) v celkové výši 78.000,- Kč, a to:
- na dofinancování pracovních činností spojených s přípravou a zabezpečením bezlepkové stravy o částku 19.000,- Kč dle přílohy č. 1,2
- na dofinancování mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců o částku 59.000,- Kč dle přílohy č. 4

2. zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62331248) o částku 49.000,- Kč na dofinancování mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců dle přílohy č. 6


264/7ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10–„Ostatní dotace a dary“-Havířovská liga středních škol__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti za umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ v roce 2011 na nákup sportovních pomůcek, a to takto:

3 000,-Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271

2. uzavření dohody o poskytnutí dotace s příjemcem za podmínek:
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011


265/7ZM/2011 - Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova
v roce 2011
_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o nepřijetí schválené dotace ve výši 25 000,- Kč Občanským sdružením Angelis, IČ 26 65 93 79, na 9. ročník festivalu zdravého životního stylu „Harmonie v duši“ – přednášky, besedy, pracovní dílny, večerní program

n e s c h v a l u j e

1. zvýšení poskytnuté dotace o 250 000,-Kč (tj. celkem na 1 050 000,- Kč) Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91, na projekt Celoroční sportovní činnost, z výdajové části OJ 10 –„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011

2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 –„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011:
- Kraso klubu Havířov, IČ 60 33 81 48, ve výši 48 000,- Kč na provoz/pronájem ledové plochy v prostorách Víceúčelové haly v Havířově
- Mystic Skates, spol. s.r.o., IČ 63 07 54 82, ve výši 15 000,- Kč na Český skateboardový pohár – Těrlicko
- Mgr. Yvoně Tarabové ve výši 23 500,- Kč na VII. Mezinárodní festival Gaude Cantem v Polsku

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat statutární zástupce sportovních subjektů a Mgr. Yvonu Tarabovou o rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova.

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2011


266/7ZM/2011 - Uzavření Smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná
a Český Těšín
pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“.__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci měst Havířov, Orlová, Karviná a Český Těšín pro realizaci projektu „Systém Včasné Intervence“ dle Přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města podpisem smlouvy


267/7ZM/2011 - Závěrečná zpráva o plnění opatření vyplývajících
z Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Havířově____________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečnou zprávu o plnění opatření vyplývajících z Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Havířově dle přílohy


268/7ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa
a časové omezení provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení povolených Ministerstvem financí ČR________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místa a časové omezení provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí ČR


269/7ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí ČR_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR


270/7ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1,
 k.ú. Prostřední Suchá____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1714/1, k.ú. Prostřední Suchá, dle geometrického plánu nově označenou jako parc.č. 1714/172, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 212 m2, manželům Františku a Janě Bartoňovým, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


271/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/42, k.ú. Bludovice_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/42 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 161 m2, manželům Ing. Kateřině a Tomáši Treichelovým, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

272/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemků v areálu bývalého Dolu Dukla,
k.ú. Dolní Suchá______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí ve věci záměru prodeje pozemků parc.č. 63/4 o výměře 97 m2, parc.č. 63/6 o výměře 491 m2 a parc.č. 63/7 o výměře 103 m2 a části pozemku parc.č. 63/9 o výměře cca 370 m2 a pozemku parc.č. 63/17 o výměře cca 1 400 m2, vše k.ú. Dolní Suchá panu Bronislavu Moravcovi, bytem …………………………, IČ: 41365925 k již postaveným stavbám, za účelem vybudování manipulační plochy u stávajících budov a pro dostavbu jeřábové dráhy


273/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/2, k.ú. Šumbark____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1451/2, zahrada o výměře 50 m2, k.ú. Šumbark, manželům Ing. Petru a Aleně Kučerovým, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

274/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 575, k.ú. Bludovice______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 575, zahrada o výměře 181 m2, panu Marku Robenkovi, bytem …………………………, a panu Pavlu Robenkovi, bytem …………………………, za účelem přístupu a příjezdu k objektu ERPEKO, a.s., za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


275/7ZM/2011- Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1622/4, k.ú. Bludovice_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1622/4, k.ú. Bludovice, o výměře cca 67 m2, panu Pavlu Foldynovi, bytem …………………………, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu


276/7ZM/2011 - Záměr prodeje pozemků v kat. území Havířov-město
na výstavbu restaurace McDonald´s__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr  prodeje pozemků parc.č. 2197 o výměře 24 m2, parc.č. 2198 o výměře 5 m2, část parc.č. 2196 o výměře cca 2 900 m2, parc.č. 2199 o výměře  114 m2, v kat. území Havířov-město, tj. plocha o celkové výměře 3 043 m2 společnosti Gibelotte a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Bartoškova 1448/26, IČ: 28195701 za účelem výstavby restaurace rychlého občerstvení McDonald´s s tím, že Zastupitelstvu města Havířova bude předložen materiál ke schválení prodeje uvedených pozemků za splnění následujících podmínek:
- investor zpracuje jednoduchou zastavovací studii komplexně řešící celou zájmovou lokalitu jihovýchodně od Dělnické třídy (tzn.včetně poz.parc.č.2194/1- parkoviště u MSH)mezi ul. Astronautů a Mánesovou s umístěním restaurace rychlého občerstvení McDonald´s a Polyfunkčního domu na poz.parc.č.2194/1 v k.ú. Havířov-město (podklady k dispozici na odboru územního rozvoje MMH)
- zastavovací studie navrhne dopravní řešení celé lokality, kdy navržený obslužný dopravní skelet bude schopen kapacitně obsloužit celou uvažovanou zástavbu mezi ul. Astronautů a Mánesovou a to jak pro dynamickou, statickou dopravu tak i pro pěší a cyklisty a také s ohledem na potenciální zvýšení dopravní zátěže těchto ulic
- zastavovací studie navrhne a prověří architektonické řešení (kompozice hmot, vyvážené výškové řešení-únosná maximální podlažnost nové zástavby s ohledem na okolní stávající zástavbu)celé městské ulicové zástavby mezi uvedenými ulicemi a to s akcentem na budoucí nově vzniklé exponované nároží v křižovatce ul. Astronautů a Dělnické třídy
- zastavovací studie bude obsahovat koordinační situaci v M 1:500, schematické půdorysy provozovny restaurace s popisem navržené dispozice v M 1:250, vymezení obvodového pláště Polyfunkčního domu s vjezdy, výjezdy a vstupy (viz podklady na odboru územního rozvoje), uliční severozápadní rozvinuté pohledy v M 1:400, vizualizaci celé lokality s novou zástavbou
- zastavovací studie bude předána odboru správy majetku k projednání v odborných útvarech MMH(odbory územního rozvoje, komunálních služeb, investiční výstavby, stavební a silniční správní úřad, životního prostředí, Rozvojová komise Rady města Havířova a poté ve vedení města Havířova)

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2200 o výměře 1 850 m2, k.ú. Havířov-město


277/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 20 m2 panu Miroslavu Millerovi, bytem …………………………, za účelem výstavby garáže za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

278/7ZM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město o výměře cca 48 m2 panu Jiřímu Hrabovskému, bytem …………………………, za účelem výstavby garáže pro obytný automobil za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 24 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


279/7ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1452/12 v k.ú. Šumbark, zahrada o výměře 195 m2, paní MUDr. Haně Žákové, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 68.210,-Kč (tj. cca 350,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 69.910,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011


280/7ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1028/18 v k.ú. Šumbark zahrada o výměře 293 m2, manželům Vladimíru a Janě Horylovým, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za tržní cenu ve výši 94.930,-Kč (tj. cca 324,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 96.630,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2012


 

281/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku
parc.č. 2170/117,  k.ú. Bludovice_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2172/5 o výměře cca 88 m2 a části pozemku parc.č. 2170/117 o výměře cca 45 m2, kat. území Bludovice manželům Ing. Igor Třaska a Jana Třasková, bytem …………………………, za účelem rozšíření zahrady za cenu tržní ve výši cca 55 800,- Kč (tj. 400,- Kč/m2 + 2 600,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

282/7ZM/2011 - Prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 673 m2 a pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 508 m2, celkem cca 1181 m2 v kat. území Šumbark manželům Petru Pikalovi a Kateřině Pikalové, bytem …………………………, za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové komunikace k RD za cenu ve výši cca 581 130,- Kč (tj. 490,- Kč/m2 + 2 440,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


283/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 260 m2 manželům Josefu Koláčkovi, bytem …………………………, a Dáši Koláčkové, bytem …………………………, za účelem rozšíření stávajícího autovrakoviště a úpravy pozemku za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem cca 106 000,- Kč (tj. 400,- Kč/m2 + 2 000,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


284/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 2 800 m2 společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 923, IČ: 278 43 599 za účelem vybudování nájemních objektů- nepotravinářské plochy, služby, parkoviště a dopravního napojení za cenu smluvní ve výši cca 2 718 300,- Kč (tj. 970,- Kč/m2 + 2 300,- Kč za zpracování znaleckého posudku) a cenu trvalých porostů (výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu) s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


285/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark o výměře cca 370 m2 manželům Rostislavu Gattnarovi a Miroslavě Gattnarové, bytem …………………………, za účelem rozšíření stávající stavby občanské vybavenosti včetně příjezdových a manipulačních ploch za cenu tržní ve výši cca 186 900,- Kč (tj. 500,- Kč/m2 + 1 900,- Kč za zpracování znaleckého posudku) a cenu trvalých porostů (výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


286/7ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4090, k.ú.Havířov-město o výměře cca 610 m2 panu Martinu Balonovi, bytem …………………………, za účelem realizace polyfunkčního restpointu u stávajícího zařízení s hostinskou činnosti za cenu dle vyhlášky ve výši celkem cca 343 300,- Kč (tj. 560,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku) s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu V kupní smlouvě budou uvedeny tyto podmínky:

- pozemek bude užíván po dobu 10 let jako restpoint bez možnosti změny účelu využití
- v případě změny účelu využití bude pozemek vrácen městu nebo kupující uhradí rozdíl ceny do výše tržní hodnoty pozemku v době vydání stavebního povolení. Tržní cena bude stanovena znaleckým posudkem a splatná do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- pro případ jakéhokoliv zcizení bude sjednáno předkupní právo věcné po dobu 10 let, a to za stejnou kupní cenu, za jakou byl pozemek prodán
- kolaudační souhlas na restpoint bude vydán do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, nesplnění této podmínky bude důvodem k neuzavření konečné kupní smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011


 

287/7ZM/2011 - Směna pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa ______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 1460/239 , ost.plocha, zeleň o výměře cca 338 m2, k.ú. Šumbark ve vlastnictví statutárního města Havířova včetně trvalých porostů za pozemky parc.č. 1454/9, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 65 m2, část parc.č. 1460/43, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 147 m2, parc.č. 1460/45, ost.plocha, zeleň o výměře 14 m2, parc.č. 1460/227, ost.plocha, zeleň o výměře 13 m2 a parc.č. 1460/228, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 99 m2, k.ú. Šumbark o celkové výměře 338 m2, na kterých se nachází část místní komunikace ul. Gen. Svobody, ul. Vedlejší, chodníky a veřejná zeleň v majetku města, ve vlastnictví pana Milana Káni, bytem ………………………, v hodnotě cca 188 953,- Kč tak, aby ceny směňovaných pozemků včetně trvalých porostů byly stejné, bez finančního doplatku (výměra a počet stromů bude upřesněno na základě geometrického plánu)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

288/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Juniecová__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup podílu ve výši ¼ pozemku parc.č. 1087/3, ost.plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 74 m2 a podílu ve výši 5/96 na pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2 010 m2, vše v kat. území Bludovice, na kterých se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od paní Petry Juniecové, bytem …………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 55 626,- Kč (cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

289/7ZM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mrázová_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup podílu ve výši 1/4 pozemku parc.č. 1087/3, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 74 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od paní Zuzany Mrázové, bytem …………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8 169,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

290/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – pan Minár_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup podílu ve výši 1/2 pozemku parc.č. 1087/3, ost.plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 74 m2 a podílu ve výši 5/48 pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2 010 m2, vše v kat. území Bludovice , na kterých se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od pana Jiřího Minára, bytem …………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 111 251,- Kč (cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

291/7ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – paní Vlachová,
paní Tomiczková___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1087/7, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 62 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od spoluvlastníků:
-paní Emmy Vlachové, bytem ………………………, podíl ve výši ½
-paní Anny Tomiczkové, bytem ………………………, podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27 376,-Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

292/7ZM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – pan Kolarčík________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup podílu ve výši 5/96 pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2010 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od pana Davida Kolarčíka, bytem …………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 47 457,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

293/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Tenisový klub Havířov____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1213/14 o výměře 800 m2 a pozemku parc.č. 1213/41 o výměře 1552 m2, oba v kat. území Šumbark od Tenisového klubu Havířov, se sídlem Havířov-Šumbark, Opletalova 1218/8b, IČ: 60337443, za navrhovanou smluvní cenu ve výši 140,- Kč/m2, celkem tedy za 329 280,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

294/7ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Bludovice – manželé Polcrovi________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1087/2, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 100 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od manželů pana Vlastimila Polcra a Andrey Polcrové, bytem …………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 44 160,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

295/7ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Kotásková,
paní Dolejšová, paní Kubicová_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č.2515/6, ost.komunikace, o výměře 68 m2, parc.č. 2515/7, ost. komunikace o výměře 252 m2 a parc.č. 2515/8, ost. komunikace o výměře 103 m2, kat.území Bludovice, na kterých se nachází místní komunikace U Křížů od spoluvlastníků
- Kotásková Mária, bytem …………………………, podíl ve výši ½
- Liana Dolejšová, bytem …………………………, podíl ve výši ¼
- dědicové paní Danuše Kubicové, posledně bytem …………………………, podíl ve výši 1/4

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 186 776,- Kč (tj. cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2012


 

296/7ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – paní Lichnovská________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1435/12, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 419 m2, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Školní od vlastníka paní Pavly Lichnovské, bytem …………………………, dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 185 030,- Kč(tj. cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

297/7ZM/2011 - Odkoupení oploceného areálu, k.ú. Šumbark- pan Konečný_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odkoupení oploceného areálu – pozemku parc.č. 826/2, ost.plocha, jiná plocha o výměře 3 990 m2, pozemku parc.č. 826/4, zast. plocha, nádvoří o výměře 383 m2 a budovy čp. 1219 na pozemku parc.č. 826/4, vše v katastrálním území Šumbark od vlastníka pana Dušana Konečného, bytem …………………………, za dohodnutou kupní cenu ve výši 7 281 000,- Kč, formou dvou splátek v roce 2011 a v roce 2012

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

298/7ZM/2011 - Výkup spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 2665,
k. ú. Prostřední Suchá, MK Nový Svět_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“ výkup spoluvlastnického podílu 1/36, pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2846 m2, užívaného jako veřejná komunikace Nový Svět, spoluvlastník: Anna Dziková, bytem …………………………, kupní cena: dohodou 350,-Kč/m2, tj.při výměře podílu 79,05 m2, celkem 27.670,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2011


299/7ZM/2011 - Výkup pozemků parc. č. 1793/11, parc. č. 1805/1
a části parc. č. 1807/1, k. ú. Prostřední Suchá, MK Úzká__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1793/11 o výměře 171 m2, parc. č. 1805/1 o výměře 268 m2 a části pozemku parc. č. 1807/1 o výměře cca 90 m2, dle zaměření, užívaných jako veřejná komunikace ul. Úzká, prodávající spoluvlastníci:
Irena Pelcová, bytem …………………………,
Olga Rozbrojová, bytem …………………………,
kupní cena: dohodou 400,-Kč/m2, tj. při celkové výměře pozemků cca 529 m2, celkem cca 211.600,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2011


 

300/7ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování
Havířova – městská část Životice“ – I. část_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby
„Odkanalizování Havířova – městská část Životice“
uzavření budoucích kupních smluv

1. parc.č. 1919/4, 1910/8 v k.ú. Prostřední Suchá, o celkové výměře 1503 m2, ve vlastnictví Ing. Jiřího Novotného, bytem …………………………, dle požadavku vlastníka, za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
2. parc.č. 1910/7, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 1371 m2, ve spoluvlastnictví Davida Poláčka, bytem …………………………, a Tomáše Poláčka, bytem …………………………, dle požadavku vlastníků, za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
3. části parc.č. 3022/2, k.ú. Horní Suchá, o výměře cca 190 m2, ve vlastnictví Radky Krištofové, bytem …………………………, za cenu dle požadavku vlastníka 400,-Kč/m2
4. části parc.č. 2466/11, k.ú. o výměře cca 22 m2, ve vlastnictví Zdenky Foltýnové, bytem …………………………, pro účely umístění příjezdové komunikace k čerpací stanici, za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu
5. části parc.č. 2127/11, k.ú. Bludovice, o výměře cca 10 m2, ve spoluvlastnictví Viléma a Haliny Lojkových, bytem …………………, pro účely umístění příjezdové komunikace k čerpací stanici, za cenu dle platných cenových předpisů v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucích kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


 

301/7ZM/2011 - Koupě pozemku pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK
ul. Anglická, Havířov – Šumbark“________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1022/19/ZM/09, ze dne 2. 11. 2009, kterým byla schválena směna části pozemku v majetku města, k.ú. Šumbark, parc. č. 35/1 o výměře cca 258 m2, pro účely přístavby parkoviště ke zdravotnímu středisku, za část pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře cca 86 m2, pro výstavbu chodníku a cyklostezky ve vlastnictví: První Kochova, s.r.o., ul. Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ: 268 64 291

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce MK ul. Anglická, Havířov-Šumbark“ koupi pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 37 o výměře 730 m2, pro účely výstavby chodníku a cyklostezky,
prodávající: První Kochova, s.r.o., ul. Kochova 1227, Havířov-Šumbark, IČ: 26864291
kupní cena: dle požadavku vlastníka obvyklá-tržní ve výši 300.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.11.2011


 

302/7ZM/2011 - Předání majetku města příspěvkovým organizacím
k hospodaření_______________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. stavby tukové kanalizace v pořizovací ceně 594 385,27 Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30, sídlo: Havířov-Město, Žákovská 1006/1,
2. souboru technického zařízení sloužícího osvětlení ledové plochy víceúčelové haly v Havířově-Podlesí, realizovaného v rámci akce 9054, v celkové pořizovací ceně 2 157 456,- Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a
3. elektrického sporáku, inv. číslo 000000001505, rok pořízení 2004, pořizovací

cena 55 965,- Kč, příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985, sídlo: Havířov-Město, Hlavní třída 31a,


 

303/7ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí
pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů dle přílohy


 

304/7ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1. nepořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 856/2 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 856/1 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 7 - na pozemcích parc.č. 626/1, 626/2 v k.ú. Bludovice
v rozsahu příloh č. 1, 2, 3 a 4

2. pořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 1363/2, 1363/6 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 1029, 1030 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č. 5 – na pozemku parc.č. 2328/1 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 2648/11 v k.ú. Bludovice
v lokalitě č. 8 - na pozemcích parc.č. 1737/6, 1737/11 v k.ú. Prostřední Suchá
v rozsahu příloh č. 1, 2, 3 a 4


 

305/7ZM/2011 - Zajištění provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
ve vlastnictví statutárního města Havířov_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o průběhu realizace projektů kanalizace s dotací OPŽP dle důvodové zprávy

2. informaci o průběhu přípravy na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a dešťové kanalizace dle důvodové zprávy

3. informaci o průběhu prací v rámci projektové a inženýrské činnosti na kanalizačních přípojkách dle přílohy č. 3

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. ve znění dle přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.

Z: vedoucí OKS
T: 09-10/2011


 

306/7ZM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově :

a) ve výši 5 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s nájmem za prostory Linky bezpečí
b) ve výši 30 000,- Kč na aktualizaci Informačního systému městské policie provozovaného Městskou policií Havířov
c) ve výši 70 000,- Kč na rozšíření datového úložiště o 8 TB.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2011 dle bodu a), b), c).


 

307/7ZM/2011 - Půjčka ze sociálního fondu__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši 20.000,-Kč paní Marii Gelačákové, bytem …………………………, k úhradě nezbytného stomatologického úkonu za podmínek dle článku IV. Statutu sociálního fondu.

p o v ě ř u j e

tajemníka Magistrátu města Havířova podpisem smlouvy o půjčce.

Z: tajemník MMH
T: 11/2011


 

308/7ZM/2011 - Informace z jednání řádné valné hromady ČSAD Havířov, a.s.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu zástupců města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s. konané dne 10. 6. 2011.


 

309/7ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 9.6.2011 – do 7.9.2011


 

    ………………………………….....                 ...…..…….……………………...
        Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                Ing. Eduard HECZKO
                primátor města                                         náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                            a správu majetku