Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 17.12.2007

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.jed. KP/123 040/Kl/2007
Č.spisu S/KP/895/ZMH-U/2007

V Havířově dne 18.listopadu 2007
Zapsala: Libuše Bauerová

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2007


314/7/ZM/07 - Schválení předsednictva 7.zasedání ZMH dne 17.12.2007

315/7/ZM/07 - Schválení programu 7.zasedání ZMH dne 17.12.2007

316/7/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 7.zasedání ZMH dne 17.12.2007

317/7/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 7.zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2007

318/7/ZM/07 - Ověření zápisu ze 6.zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2007

319/7/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH

320/7/ZM/07 - Rozpočet města Havířova na rok 2008

321/7/ZM/07 - Rozpočet výdajů na investiční akce a opravy odboru investiční výstavby a odboru školství a kultury na rok 2008

322/7/ZM/07 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2009 – 2010

323/7/ZM/07 - Specifikace finančních objemů výdajové části „Ostatní dotace a dary“ v roce 2008

324/7/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury

325/7/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2007

326/7/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 94. – 109.

327/7/ZM/07 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2008

328/7/ZM/07 - Příspěvková organizace „Domov seniorů Havířov“ – změna data zřízení

329/7/ZM/07 - Směny pozemků v rámci investiční akce města

330/7/ZM/07 - Výkup pozemků parc.č. 1642/10 a 1642/7, k.ú. Šumbark

331/7/ZM/07 - Plán obnovy veřejného osvětlení statutárního města Havířova - způsoby finančního zabezpečení

332/7/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č.10/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

333/7/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“

334/7/ZM/07 - Poskytnutí dotace občanskému sdružení Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc

335/7/ZM/07 - Režijní náklady a náklady na dopravu spojených se zabezpečením stravování dětí a žáků

336/7/ZM/07 - Výuka plavání na základních školách

337/7/ZM/07 - Žádost o změnu procentuálního vyjádření dotace poskytnuté v roce 2007

338/7/ZM/07 - Darování PC seniorům Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových

339/7/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 5. 6. do 3.12.2007.

340/7/ZM/07 - Informativní zpráva z jednání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

341/7/ZM/07 - Výtvarná soutěž o „Návrh vodního prvku před KD Radost“ - schválení výsledků výtvarné soutěže

342/7/ZM/07 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova  I. pololetí roku 2008, včetně letního období

343/7/ZM/07 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

344/7/ZM/07 - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 9/2007, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů

345/7/ZM/07 - Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í
ze 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 17.12.2007


 

314/7/ZM/07 - Schválení předsednictva 7.zasedání ZMH dne 17.12.2007___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2007 dle předloženého návrhu


 

315/7/ZM/07 - Schválení programu 7.zasedání ZMH dne 17.12.2007______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2007 se změnou doby zařazení interpelací a to od 10,00 - 11,00 hod.


 

316/7/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 7.zasedání ZMH dne 17.12.2007_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 7. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 17.12.2007 ve složení:
předseda komise: MUDr. Radomil SCHREIBER
členové: Miroslav POLAK
               Jaroslav JEZIORSKI
               Mgr. Rudolf ŠIMEK
               Monika KRPELÍKOVÁ – referent oddělení kanceláře primátora


 

317/7/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 7.zasedání ZMH, konaného dne 17.12.2007___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.12.2007

PaedDr. Miladu HALÍKOVOU
Ing. Jiřího ŠPIŘÍKA


 

318/7/ZM/07 - Ověření zápisu ze 6.zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2007________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2007


 

319/7/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č. 1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

216/5/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice

217/5/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice pod bytovým domem

218/5/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

220/5/ZM/07

Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú. Havířov - město

227/5/ZM/07

Bezúplatný převod TZ komunikace v  k.ú. Šenov u Ostravy městu Šenov

288/6/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

289/6/ZM/07

Prodej pozemků společnosti ČEZ Distribuce, a.s

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1226/26/ZM/06

Poskytnutí investiční dotace pro r. 2006 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

139/4/ZM/07

Zásady hospodaření s majetkem města

156/4/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice

186/4/ZM/07

Přistoupení k Svazku měst a obcí okresu Karviná

212/5/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 9/2, k.ú. Dolní Datyně sportovním a mimosportovním subjektům

240/5/ZM/07

Informace o provozu školních hřišť

262/6/ZM/07

Převod zůstatků finančních prostředků

266/6/ZM/07

Poskytnutí mimořádné dotace VICTORIA SK BOX na zakoupení boxerského ringu

267/6/ZM/07

Poskytnutí mimořádné dotace Billiard clubu KIMEX Havířov na zakoupení kulečníkového stolu

268/6/ZM/07

Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

270/6/ZM/07

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006

271/6/ZM/07

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ mimosportovní sféry

272/6/ZM/07

Žádost Slezské církve evangelické a.v., Farního sboru Havířov-Bludovice na sanaci dřevěných krovů evangelického kostela Havířov-Bludovice

273/6/ZM/07

Cena města Havířova za rok 2007

291/6/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město – nesouhlas s cenou

293/6/ZM/07

Směna pozemků města zastavěných garážemi ve vlastnictví SBD Havířov za pozemky pod komunikacemi v lokalitách Urban a Osinky

295/6/ZM/07

Výkup pozemků k.ú. Šumbark

296/6/ZM/07

Výkup pozemků k.ú. Šumbark u hřbitova

297/6/ZM/07

Výkup pozemku parc. č. 1642/11, k.ú. Šumbark

306/6/ZM/07

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města


320/7/ZM/07 - Rozpočet města Havířova na rok 2008___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.

Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2008

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř. 1 – daňové příjmy
           tř. 2 – nedaňové příjmy
           tř. 3 – kapitálové příjmy
           tř. 4 – přijaté dotace

1 509 960,00 tis. Kč
894 239,00 tis. Kč
50 030,00 tis. Kč
5 000,00 tis. Kč
560 691,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 680 963,00 tis. Kč
1 444 573,00 tis. Kč
775,00 tis. Kč
52 330,00 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
184 740,00 tis. Kč
2 340,00 tis. Kč
228 050,00 tis. Kč
408 115,00 tis. Kč
28 101,00 tis. Kč
63 370,00 tis. Kč
474 602,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé (ÚSP)
           Domov seniorů
           Ostatní dotace a dary

236 390,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
790,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
830,00 tis. Kč
1 210,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
710,00 tis. Kč
1 120,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
690,00 tis. Kč
680,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
585,00 tis. Kč
560,00 tis. Kč
495,00 tis. Kč
620,00 tis. Kč
3 600,00 tis. Kč
3 800,00 tis. Kč
3 000,00 tis. Kč
3 820,00 tis. Kč
2 700,00 tis. Kč
2 100,00 tis. Kč
2 900,00 tis. Kč
2 400,00 tis. Kč
4 200,00 tis. Kč
3 400,00 tis. Kč
3 400,00 tis. Kč
5 640,00 tis. Kč
5 400,00 tis. Kč
1 500,00 tis. Kč
2 800,00 tis. Kč
1 020,00 tis. Kč
3 550,00 tis. Kč
1 240,00 tis. Kč
16 983,00 tis. Kč
33 085,00 tis. Kč
35 989,00 tis. Kč
26 988,00 tis. Kč
11 205,00 tis. Kč
2 000,00 tis. Kč
38 070,00 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 171 003,00 tis. Kč
- 43 080,00 tis. Kč
+ 214 083,00 tis. Kč

II.

Zapojení účelových fondů FRR, FŽP, FNB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2008

b e r e    n a    v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2008 dle důvodové zprávy

d o p o r u č u j e

Radě města Havířova aby v roce 2008 investiční akce, u nichž existuje možnost získání dotace ze SR nebo fondů EU, byly zahajovány až po přiznání této dotace

s c h v a l u j e

zahrnout v průběhu roku 2008 do výdajů města náklady na zpracování studie řešení dopravní situace kruhového objezdu u ŽS Havířov


 

321/7/ZM/07 - Rozpočet výdajů na investiční akce a opravy odboru investiční výstavby
a odboru školství a kultury na rok 2008__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozpis závazného ukazatele výdajů odboru investiční výstavby na rok 2008 ve výši 408 115 tis. Kč dle přílohy č.1, v členění investičních akcí a oprav na realizace, projektové dokumentace a ostatní výdaje

2. rozpis položky ,,budovy, haly a stavby“ a části položky ,,opravy a udržování – akce většího rozsahu“ odboru školství a kultury na rok 2008 ve výši 39 300 tis. Kč dle přílohy č.2

z m o c ň u j e

Radu města Havířova k zadávání veřejných zakázek a k rozhodování o realizaci schválených veřejných zakázek v případě, že celková cena realizace díla nepřekročí 20% předpokládané ceny, uvedené v příloze č.1 a č.2 a současně nepřekročí závazný ukazatel výdajů OIV a OŠK stanovený pro rok 2008


 

322/7/ZM/07 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2009 – 2010____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

rozpočtový výhled města Havířova na léta 2009 a 2010

d o p o r u č u j e

zpracovat navazující materiál týkající se budoucích potřebných investic do roku 2011 (např. odkanalizování okrajových částí města, rekonstrukce veřejného osvětlení, řešení dopravní situace kruhového objezdu u ŽS apod.) s předložením k projednání v dubnu 2008


 

323/7/ZM/07 - Specifikace finančních objemů výdajové části „Ostatní dotace a dary“
v roce 2008_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení finančních prostředků výdajové části ,, Ostatní dotace a dary ” v celkové výši 38 070,00 tis. Kč v roce 2008 dle jednotlivých oblastí, a to takto :

a) subjekty z mimosportovní sféry v celkové výši 4.310.000,- Kč
z toho : 1.000.000,- Kč …. sociální oblast
            1.850.000,- Kč …. kulturní oblast
            1.000.000,- Kč …. školská oblast
               250.000,- Kč …. prevence kriminality a protidrogové prevence
               200.000,- Kč …. partnerské vztahy
                 10.000,- Kč …. bezpečnost silničního provozu

b) subjekty ze sportovní sféry v celkové výši 4.990.000,- Kč

c) granty v celkové výši 200.000,- Kč

2. poskytnutí dotací těmto subjektům :

a) sportovní oblast
- Městský fotbalový klub Havířov, IČ 27 00 82 40, na činnost ve výši 2.650.000,- Kč

- Tělovýchovná jednota Havířov - Dolní Datyně, IČ 45 23 91 34, na činnost ve výši 80.000,- Kč

- Tělovýchovná jednota ČSAD Havířov, IČ 45 21 56 26, na činnost ve výši 80.000,- Kč

- Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, IČ 14 61 42 60 ve výši 1.950.000,- Kč
z toho :    450.000,- Kč …. na činnost
            1.500.000,- Kč …. investiční dotace

- Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91, na činnost ve výši 700.000,- Kč

- Florbalový klub Torpedo Havířov, IČ 64 63 04 55, na činnost ve výši 350.000,- Kč

- občanské sdružení Slavie Havířov, IČ 68 32 11 39 - oddíl volejbalu, na činnost ve výši 400.000,- Kč

- občanské sdružení Slavie Havířov, IČ 68 32 11 39 Slavia - oddíl plavání, ve výši 400.000,- Kč na plavání na krytém bazénu v Havířově – Šumbarku

- Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97 na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku, ve výši 2.100.000,- Kč, na zajištění plavání základních škol a veřejnosti

- Sbor dobrovolných hasičů, o.s., IČ 65 46 81 04, na činnost a na XIX.ročník mladých hasičů ve výši 50.000,- Kč

- Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, MS VZS ČČK Těrlicko, IČ 68 89 88 78, na zajištění organizované preventivní a záchranné činnosti vč. poskytování první pomoci na hladině Těrlické a Žermanické přehradě ve výši 100.000,- Kč

b) kulturní oblast
- Paralympiáda – PARA consulting s.r.o., IČ 27 79 64 18, na činnost ve výši 400.000,- Kč

- Inkubátor – VIKING agency s.r.o., IČ 26 86 98 45, na činnost ve výši 400.000,- Kč

c) sociální oblast
- Ozdravné a rekondiční pobyty, na zajištění rekondičně-ozdravných pobytů ve výši 2.550.000,- Kč

- Armáda spásy Havířov, IČ 40 61 34 11, na projekt Armáda spásy – Azylový dům pro muže a noclehárna pro muže, Dům pro matky s dětmi, Komunitní centrum ve výši 730.000,- Kč

- Charita Český Těšín, IČ 00 44 53 12, na úhradu služeb ve výši 85.000,- Kč

d) ostatní
- Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Místní skupina PZKO v Havířově-Bludovicích, IČ 69 62 40 54, na opravu oken ve výši 345.000,- Kč

3. uzavření dohod s příjemci dotací

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2. náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2008

s c h v a l u j e

úpravu způsobu poskytování dotací pro jednotlivé subjekty ze sportovní a mimosportovní sféry takovým způsobem, aby finanční prostředky byly k 30.6.2008 čerpány pouze do výše 60-70% z celkově vyčleněného objemu a tím bude následně zachována potřebná rezerva pro řešení mimořádných dotací v průběhu II. pololetí 2008

Člen Zastupitelstva města Havířova p. Dalibor KLIMŠA (ODS) v tomto bodě nehlasoval (střet zájmu)


 

324/7/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu
odboru školství a kultury______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám, základním školám a ASTERIXu - středisku volného času takto :

2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190
    ( IČ 61 98 86 85 )
    -v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
7.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240,
    příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 89 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        5.000,-Kč …….. výročí MŠ
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Čs.armády 5/201
    ( IČ 61 98 85 61 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403,
    příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 20 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194
    ( IČ 61 98 86 34 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Lipová 15 ( IČ 65 89 07 01 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319
    ( IČ 61 98 86 26 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147
    ( IČ 61 98 85 96 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404
    ( IČ 61 98 85 88 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,
    příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 97 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262
    ( IČ 61 98 85 70 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková
    Organizace ( IČ 70 95 82 46 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908
    ( IČ 61 98 87 07 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619
    ( IČ 61 98 87 15 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497
    ( IČ 61 98 86 93 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a (IČ 65 89 07 10)
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993,
    příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 54 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková
    Organizace ( IČ 70 95 82 62 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60
    ( IČ 65 89 06 98 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
2.500,- Kč   Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688,
    příspěvková organizace ( IČ 70 95 82 03 )
    - v tom:   2.500,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
             
13.300,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,
    příspěvková organizace ( IČ 75 02 75 69 )
    - v tom:   5.000,-Kč ……… investiční činnost a péče o majetek
        5.800,-Kč ……… odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
28.500,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná
    ( IČ 62 33 12 21 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        3.000,-Kč ……… Havířovská liga základních škol –
            4.místo
        18.000,-Kč ……… odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2 500,-Kč ……… sběr listí
             
73.860,- Kč   Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres
    Karviná, příspěvková organizace ( IČ 62 33 12 48 )
    - v tom:   12.000,-Kč …….. Havířovská liga základních škol –
            1.místo
        5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        54.360,-Kč ……… odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
20.940,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží,
    příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 71 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        13.440,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
22.060,- Kč   Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,
    příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 22 )
    - v tom:   5.000,-Kč ……… investiční činnost a péče o majetek
        14.560,-Kč ……… odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
45.100,- Kč   Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres
    Karviná ( IČ 62 33 12 30 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        37.600,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
10.440,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice
    Frýdecká, příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 89 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        5.440,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
             
19.240,- Kč   Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem
    vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková
    organizace ( IČ 75 02 75 77 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        14.240,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
             
8.440,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537
    okres Karviná ( IČ 61 98 87 23 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        3.440,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
             
25.080,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564
    okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 14 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        20.080,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
             
30.860,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372
    okres Karviná ( IČ 48 80 54 24 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        23.360,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
37.640,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284
    okres Karviná ( IČ 48 80 55 13 )
    - v tom:   5.000,-Kč ……... investiční činnost a péče o majetek
        5.000,-Kč …….. Havířovská liga základních škol –
            3.místo
        27.640,-Kč ……… odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
             
18.260,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851
    okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 65 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        10.760,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
27.340,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497
    okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 31 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        19.840,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
9.500,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151
    okres Karviná ( IČ 48 80 54 75 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        2.000,-Kč ……… Havířovská liga základních škol –
            5.místo
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
29.620,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814
    okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 49 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        7.000,-Kč …….. Havířovská liga základních škol –
            2.místo
        15.120,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
13.900,- Kč   Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57
    okres Karviná ( IČ 61 98 86 00 )
    - v tom:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        6.400,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků
        2.500,-Kč ……… sběr listí
             
26.280,- Kč   ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková
    organizace ( IČ 75 08 57 47 )
    z toho:   5.000,-Kč …….. investiční činnost a péče o majetek
        21.280,-Kč …….. odměny vedoucím sport.
            a mimosport.kroužků

2. zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení neinvestičního příspěvku středním školám takto

2.500,- Kč   Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace
    ( IČ 62 33 15 82 )
    - z toho:   2.500,- Kč ……… sběr listí
             
2.500,- Kč   Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková
    organizace ( IČ 62 33 15 58 )
    - z toho:   2.500,- Kč ……… sběr listí
             
2.500,- Kč   Střední škola Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková
    organizace ( IČ 13 64 42 71 )
    - z toho:   2.500,- Kč ……… sběr listí

u k l á d á

ekonomickému odboru :
1. zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám,základním školám a ASTERIXu - středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2007

2. zapracovat zvýšení neinvestičního příspěvku středním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2007

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2007


 

325/7/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
říjen 2007___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2007.


 

326/7/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 94. – 109._____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 94. – 109.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2007:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 661 522,82 tis. Kč
857 686,32 tis. Kč
34 085,43 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
767 251,07 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 982 384,33 tis. Kč
1 752 599,53 tis. Kč
1 502,42 tis. Kč
53 077,01 tis. Kč
2 232,33 tis. Kč
50,00 tis. Kč
186 616,45 tis. Kč
304 317,00 tis. Kč
225 262,70 tis. Kč
0,00 tis. Kč
453 617,00 tis. Kč
39 903,45 tis. Kč
61 620,00 tis. Kč
424 401,17 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé (ÚSP)
           Ostatní dotace a dary

229 784,80 tis. Kč
828,50 tis. Kč
775,50 tis. Kč
602,50 tis. Kč
1 077,50 tis. Kč
825,50 tis. Kč
807,50 tis. Kč
872,50 tis. Kč
1 193,76 tis. Kč
1 202,50 tis. Kč
704,35 tis. Kč
1 104,25 tis. Kč
652,50 tis. Kč
672,50 tis. Kč
727,50 tis. Kč
572,50 tis. Kč
702,50 tis. Kč
567,50 tis. Kč
642,50 tis. Kč
487,50 tis. Kč
612,50 tis. Kč
3 636,28 tis. Kč
3 435,32 tis. Kč
3 325,98 tis. Kč
3 611,15 tis. Kč
3 327,48 tis. Kč
2 233,79 tis. Kč
3 199,32 tis. Kč
2 735,68 tis. Kč
4 805,59 tis. Kč
3 476,71 tis. Kč
3 655,05 tis. Kč
5 933,84 tis. Kč
5 569,82 tis. Kč
1 645,85 tis. Kč
2 962,82 tis. Kč
1 770,77 tis. Kč
1 033,96 tis. Kč
3 948,34 tis. Kč
3 355,31 tis. Kč
17 699,74 tis. Kč
28 496,52 tis. Kč
31 595,62 tis. Kč
26 549,00 tis. Kč
11 214,00 tis. Kč
34 935,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijatý úvěr
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+320 861,51 tis. Kč
+180 000,00 tis. Kč
-26 746,67 tis. Kč
+167 608,18 tis. Kč

2.
zapojení dotací, které město Havířov získá po zpracování návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2007 do rozpočtu roku 2007 s tím, že tyto dotace budou dodatečně schváleny na prvním zasedání ZMH v roce 2008 dle důvodové zprávy.


 

327/7/ZM/07 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2008___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2008 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na rok 2008 dle příloh č.1 a č.2.


 

328/7/ZM/07 - Příspěvková organizace „Domov seniorů Havířov“ – změna data zřízení______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení čís. 308/6/ZM/07 ze dne 5.11.2007 v části „zřizuje“ takto:
„z ř i z u j e
příspěvkovou organizaci statutárního města Havířova „Domov seniorů Havířov“ s účinností od 1.4.2008 ...“

u k l á d á

provést změny ve zřizovací listině „Domova seniorů Havířov“ schválené dne 5.11.2007 související s posunutím termínu zřízení z 1.1.2008 na 1.4.2008


 

329/7/ZM/07 - Směny pozemků v rámci investiční akce města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby „ Parkoviště Nad Terasou“

1.
směnu části pozemku parc.č. 308/1 o výměře cca 116 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví spol.Gastronomia a.s, Český Těšín, Hlavní třída 108/24, IČ: 451 92 774 za část pozemku parc.č. 1405/111 o výměře cca 116 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví města Havířova s tím, že finanční rozdíl bude vyrovnán za podmínky, že bude zachována plocha o šířce minimálně 8 m pro budoucí příjezdovou komunikaci, přesná výměra bude stanovena až na základě GP

2.
směnu části pozemku parc.č. 315/1 o výměře cca 42 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví Vzdělávací akademie Havířov, s.r.o., Tajovského 2, Havířov-Podlesí, IČ: 25354019 za část pozemku parc.č. 317/1 o výměře cca 10 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví města Havířova s tím, že finanční rozdíl bude vyrovnán

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: po kolaudaci stavby


 

330/7/ZM/07 - Výkup pozemků parc.č. 1642/10 a 1642/7, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1642/10 orná půda o výměře 7630 m2 a parc.č. 1642/7, orná půda, o výměře 6579 m2,
ve vlastnictví: paní Pavly Tomanové, bytem Výletní 311, Havířov - Šumbark,
za kupní cenu: 300,-Kč/m2, tj. za výměru 14.209 m2, celkem 4.262.700,- Kč, kterou město uhradí ve dvou splátkách

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


 

331/7/ZM/07 - Plán obnovy veřejného osvětlení statutárního města Havířova - způsoby
finančního zabezpečení________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

finanční zabezpečení rekonstrukce veřejného osvětlení formou „Přenesené správy“


 

332/7/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška č.10/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních
škol v Havířově______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č.10/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově dle přílohy č.1


 

333/7/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

částečné rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2007 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.-XII. měsíc roku 2007 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a za umístění v celoroční soutěži „Havířovská liga středních škol“ v roce 2007, a to takto:

17 280,- Kč   Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
    organizace IČ 13 64 42 89
    z toho:   17 280,- Kč ……. sport. a mimosport. kroužky
             
23 840,-Kč   Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková
    organizace, IČ 13 64 42 71
    z toho:   23 840,-Kč ……. sport. a mimosport. kroužky
             
19 640,- Kč   Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.,
    IČ 25 37 80 66
    z toho:   19 640,- Kč ……. sport. a mimosport. kroužky
             
25 480,- Kč   Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,
    IČ 62 33 15 82
    z toho:   19 480,- Kč ……. sport. a mimosport. kroužky
        6 000,- Kč ……. za umístění v Havířovské lize
            středních škol
             
20 360,- Kč   Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková
    organizace, IČ 62 33 15 58
    z toho:   13 360,- Kč ……. sport. a mimosport. kroužky
        7 000,- Kč ……. za umístění v  Havířovské lize
            středních škol
             
6 240,- Kč   Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark,
    Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
    z toho:   6 240,- Kč ……. sport. kroužky

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: prosinec 2007
Z: vedoucí OŠK


 

334/7/ZM/07 - Poskytnutí dotace občanskému sdružení Slezská humanita, humanitární
společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace občanskému sdružení Slezská humanita, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc, Sokolovská 1761, 736 01 Karviná-Nové Město, IČ 42 86 49 17, ve výši 200 000,- Kč na rekonstrukci bezbariérového sálu Domova pro seniory Slezské humanity, o.s. v Orlové – Lazích


 

335/7/ZM/07 - Režijní náklady a náklady na dopravu spojených se zabezpečením stravování
dětí a žáků__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí režijních nákladů a nákladů na dopravu spojených se zabezpečením stravování dětí v r. 2008 pro :

Mateřská škola MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13,Havířov-Šumbark, IČ 25 37 27 93 ve výši 165.000,- Kč

n e s c h v a l u j e

prominutí režijních nákladů spojených se zabezpečením stravování žáků v r. 2008 pro :

Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov, s.r.o., Moravská 539/29, Havířov - Šumbark, IČ 25 36 76 84 ve výši 150.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2007


 

336/7/ZM/07 - Výuka plavání na základních školách___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

financování výuky plavání na základních školách od roku 2008 z rozpočtu města Havířova


 

337/7/ZM/07 - Žádost o změnu procentuálního vyjádření dotace poskytnuté v roce 2007______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

změnu procentuálního vyjádření poskytnuté dotace v roce 2007 Tělovýchovné jednotě Start Havířov, IČ 62 33 13 45, na projekt „Sportovní činnost TJ Start Havířov“ z  původně schválených 14% na požadovaných 22%

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci občanského sdružení TJ Start Havířov

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2007


 

338/7/ZM/07 - Darování PC seniorům Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření darovaného počítače příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50, sídlo Šrámkova 2, 736 01 Havířov-Podlesí v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

u k l á d á

ředitelce příspěvkové organizace Městské knihovny Havířov převzetí počítače a po jeho dodání zajistit jeho využití pro seniory v zařízeních městské knihovny

Z: ředitelka MKH
T: prosinec 2007


 

339/7/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 5. 6. do 3.12.2007_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 5.6.2007 do 3.12.2007


 

340/7/ZM/07 - Informativní zpráva z jednání valné hromady společnosti Depos
Horní Suchá, a.s._____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informace z jednání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. konané dne 29.10.2007


 

341/7/ZM/07 - Výtvarná soutěž o „Návrh vodního prvku před KD Radost“
- schválení výsledků výtvarné soutěže___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

dle čl.6 bodu 6.2. a čl.9 bodu 9.4 Soutěžních podmínek výsledky výtvarné soutěže o „Návrh vodního prvku před KD Radost“ v následujícím pořadí určeném odbornou porotou

1. místo návrh „H“ – „Světlo a voda“
2. místo návrh „O“ – „List s vodním proudem“
3. místo návrh „M“ – „Závoj“

s c h v a l u j e

výsledky výtvarné soutěže o „Návrh vodního prvku před KD Radost“ v tomto pořadí:

1. místo návrh „H“ – „Světlo a voda“
- Doc. arch. soch. Jan Ambrůz, Šarovy 95, Bohuslavice u Zlína

2. místo návrh „O“ – „List s vodním proudem“
- Jiří Sibinský, Zahradní 380, Václavovice

3. místo návrh „M“ – „Závoj“
- Jiří Moldřík, nám. Republiky 2, Havířov-Město


 

342/7/ZM/07 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova  I. pololetí roku 2008, včetně letního období______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v I. pololetí roku 2008 takto:

28.01.2008
14.04.2008
23.06.2008
08.09.2008

b e r e    n a    v ě d o m í

termíny schůzí Rady města Havířova v I. pololetí roku 2008 a to včetně letního období takto:

16.01.2008
06.02.2008
27.02.2008
12.03.2008
02.04.2008
23.04.2008
07.05.2008
28.05.2008
11.06.2008
23.07.2008
20.08.2008


 

343/7/ZM/07 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově v roce 2007:
částku 12 959,50 Kč – pořízení 2 ks kompletů oblečení s reflexními prvky pro Bezpečnostní radu města Havířova


 

344/7/ZM/07 - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 9/2007, kterou se stanoví místa a časové
vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

návrh Obecně závazné vyhlášky č.9/2007, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů, který doručil Magistrátu města Havířova za klub ODS člen Zastupitelstva města Havířova Bc. Zdeněk Fikáček dne 3.12.2007

s c h v a l u j e

návrh klubu ODS podaný prostřednictvím člena Zastupitelstva města Havířova Bc. Zdeňka Fikáčka na vydání Obecně závazné vyhlášky č.9/2007, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů s úpravou Čl. 3 a 6 předloženého návrhu

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2007, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů ve znění dle přílohy s úpravami Čl. č. 3 a 6 takto:

Čl. 3
Určení času
Na místech uvedených v čl. 2 lze provozovat výherní hrací přístroje v tomto časovém rozmezí:
od pondělí do neděle od 13,00 do 7,00 hod

Čl. 6 se upravuje takto:
Ustanovení společná a závěrečná

Bod 1)
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.8/2007, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů

Bod 2)
Beze změny

Člen Zastupitelstva města Havířova p. Libor ČTVRTKA (ODS) v tomto bodě nehlasoval (střet zájmu)


 

345/7/ZM/07 - Závěrečné usnesení___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise ze 7.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 17.prosince 2007


 

………………………………….                                                    ……………………………………
František C H O B O T                                                                        Ing. Eduard H E C Z K O
    primátor města                                                                                        náměstek primátora
                                                                                                        pro ekonomiku a správu majetku