STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/74 334/2015
   
   
 VYŘIZUJE:  Vladimíra Mikulášová
 TEL.:  596 803 218
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  24.09.2015

 

U S N E S E N Í

z 6. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 14.09.2015

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 14.09.2015


211/6ZM/2015 - Schválení předsednictva 6. zasedání ZMH dne 14.09.2015

212/6ZM/2015 - Schválení programu 6. zasedání ZMH dne 14.09.2015

213/6ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 6. zasedání ZMH, konaného dne 14.09.2015

214/6ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 5. zasedání ZMH, konaného dne 15.06.2015

215/6ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH

216/6ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

217/6ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru PČR Havířov

218/6ZM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 2. úprava

219/6ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66, k.ú. Bludovice

220/6ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563, k.ú. Havířov-město

221/6ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice

222/6ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá

223/6ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město

224/6ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město

225/6ZM/2015 - Záměr pronájmu a prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č. p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

226/6ZM/2015 - Záměr směny části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2 oba v k. ú. Šumbark – změna usnesení

227/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá

228/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice

229/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město

230/6ZM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark

231/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice

232/6ZM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark

233/6ZM/2015 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město

234/6ZM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice

235/6ZM/2015 - Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“

236/6ZM/2015 - Přijetí daru pozemků parc.č. 1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3, k.ú. Havířov - město

237/6ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – část města Dolní Suchá“

238/6ZM/2015 - Prodloužení doby smluvního vztahu pro účely stavby „Odkanalizování Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část města Prostřední Suchá a lokalita Jelen, část města Havířov-Šumbark“

239/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Dělnická“

240/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita 1“

241/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. listopadu x Dlouhá třída“

242/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce MK Anglická“

243/6ZM/2015 - Žádost o snížení kupní ceny – manželé Vavříkovi

244/6ZM/2015 - Zřízení Občanských komisí Rady města Havířova

245/6ZM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku

246/6ZM/2015 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace

247/6ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím

248/6ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

249/6ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 56.  89.

250/6ZM/2015 - Návrh na zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova ;

251/6ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

252/6ZM/2015 - Souhlas s pořízením investičního majetku, snížení příspěvku na provoz a převod do fondu investic na rok 2015 – ZŠ M. Kudeříkové

253/6ZM/2015 - Žádost o poskytnutí dotace – CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON

254/6ZM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – Sportovní gymnastika T. Havířov o.s.

255/6ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

256/6ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2015

257/6ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku – oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. IV

258/6ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

259/6ZM/2015 - Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace

260/6ZM/2015 - Požadavek na návrh novely OZV č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

261/6ZM/2015 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z. s.

262/6ZM/2015 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015

263/6ZM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady

264/6ZM/2015 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Mgr. Rudolfy Treichelové

265/6ZM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna společenské smlouvy

266/6ZM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

267/6ZM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady

268/6ZM/2015 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos Horní Suchá, a.s.

269/6ZM/2015 - Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky

270/6ZM/2015 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s.

271/6ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

272/6ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.09.2015


 

211/6ZM/2015 - Schválení předsednictva 6. zasedání ZMH dne 14.09.2015_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.09.2015 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

212/6ZM/2015 - Schválení programu 6. zasedání ZMH dne 14.09.2015____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14září 2015 dle upravené přílohy


 

213/6ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 6. zasedání ZMH, konaného
dne 14.09.2015_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 14.09.2015

pana Ing. Bohuslava MURASE
pana Vojtěcha KOZÁKA


 

214/6ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 5. zasedání ZMH, konaného dne 15.06.2015______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 5. zasedání ZMH, konaného dne 15. června 2015


 

215/6ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

915/20ZM/2013

Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově

186/5ZM/2015

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

339/8ZM/2011

Úplatný převod budoucích staveb v lokalitě Čapí hnízdo, v k.ú. Šumbark, do majetku města

809/18ZM/2013

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Regenerace panel. Sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“

1061/23ZM/2014

Úprava kupní ceny k výkupu po realizaci stavby: „Regenerace panel. sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“

1164/26ZM/2014

Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ II. část

1249/27ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

1257/27ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“

110/4ZM/2015

Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město

132/4ZM/2015

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

160/5ZM/2015

Závěrečný účet města Havířova za rok 2014

175/5ZM/2015

Prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice

176/5ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark

177/5ZM/2015

Prodej části pozemku pod stavbou garáže

178/5ZM/2015

Zrušení předkupního práva

179/5ZM/2015

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Macháčovi

180/5ZM/2015

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Jana Pawlasová

181/5ZM/2015

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Dagmar Čermáková

187/5ZM/2015

Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná“

190/5ZM/2015

Poskytnutí finančního daru na vybudování kanalizační přípojky pro nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice

192/5ZM/2015

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci

195/5ZM/2015

Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury

196/5ZM/2015

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

198/5ZM/2015

Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2015/2016

199/5ZM/2015

Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

200/5ZM/2015

Návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných tříd základních škol ve Sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu ,,Pohybová výchova“

204/5ZM/2015

Změny zástupců města v obchodních společnostech


 

216/6ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za I. pololetí 2015 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov

1. ve výši 12 000,- Kč
na dofinancování podílu města na dílčím projektu „Havířov – Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality v
 roce 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR

2. ve výši 33 200,- Kč
na financování semináře konaného dne 5.11.2015 v rámci třídenního Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy „Projekty prevence kriminality statutárních měst a Hl. m. Prahy“ pořádaného MP Havířov

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015


 

217/6ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově a poskytnutí věcného daru
PČR Havířov______________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov ve výši 67 000,- Kč na zakoupení 2 ks defibrilátorů (typu LIFE POINT PRO AED s příslušenstvím pediatrických elektrod) a 2 ks záchranářský kufr EXPLORER s náplní pro zásahová vozidla

2. poskytnutí věcného daru 2 ks defibrilátorů (typu LIFE POINT PRO AED s příslušenstvím pediatrických elektrod) a 2 ks záchranářský kufr EXPLORER s náplní pro obvodní oddělení Policie ČR na území města Havířova

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015

2. zabezpečit realizaci

Z: ředitel MP
T: 11/2015


 

218/6ZM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 2. úprava_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

2. upravený plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2015 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2015 dle příloh č.1 a č.2.


 

219/6ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, parc.č. 511/23 a parc.č. 511/66,
k.ú. Bludovice______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 485/1, ost. plocha, neplodná půda, parc.č. 511/23, ostatní plocha, zeleň a parc.č. 511/66, ostatní plocha, zeleň o celkové výměře cca 450 až 500 m2, kat. území Bludovice (výměra bude určena na základě geometrického zaměření) panu Jaromíru Janečkovi, bytem ………………………, za účelem zřízení předzahrádky, dětského hřiště a k zajištění přístupu k zadní části budovy


 

220/6ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, parc.č. 3562 a parc.č. 3563,
k.ú. Havířov-město_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3561, zahrada, parc.č. 3562, zahrada a parc.č. 3563, zahrada o celkové výměře cca 300 až 400 m2, kat. území Havířov-město ( přesná výměra bude určena na základě geometrického zaměření) paní ing. Dorotě Sikorové, bytem ………………………, za účelem scelení pozemků a zřízení přístupu a příjezdu k těmto pozemkům


 

221/6ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1681/4, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2, kat. území Bludovice (přesná výměra bude stanovena až na základě geometrického zaměření) manželům Ing. Romanu Slanému a Ing. Bohumile Slané, bytem ………………………, za účelem vybudování nového příjezdu k nemovitostem v jejich vlastnictví, zapsaných na LV č. 2985


 

222/6ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2909-6c/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1195/362 o výměře 7 m2, k. ú. Prostřední Suchá paní Drahomíře Třaskové, bytem …………………… a panu Leonu Třaskovi, bytem ……………………, pod již postavenou garáží


 

223/6ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město o výměře 42 m2 panu Davidu Hermanovi, bytem …………………………………., IČO 73175447, pod již postavenou prodejnou potravin


 

224/6ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420 m2 v kat. území Havířov-město paní Helen Barrett, bytem ……………………… a paní Šárce Seidlové, ………………………………


 

225/6ZM/2015 - Záměr pronájmu a prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1,
budovy č. p. 144
, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice,
ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhlášení záměru pronájmu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č. p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, schváleného RMH dne 2.9.2015

s c h v a l u j e

záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2538/1, budovy č.p. 144, a pozemku parc. č. 2538/2, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice, za podmínek dle přílohy č. 2 oznámení


 

226/6ZM/2015 - Záměr směny části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města,
za část pozemku parc. č. 1707/2 oba v k. ú. Šumbark – změna usnesení______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 1122/25ZM/2014 ze dne 7. 4. 2014, kterým byla schválena směna části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1707/1, orná půda o výměře cca 20 m2, v majetku města, za část pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1707/2 ostatní plocha, o výměře cca 25 m2, ve vlastnictví: manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, ………………………, v rozsahu dle zaměření, s tím, že směňované výměry mohou být i shodné a směna se uskuteční s finančním vyrovnáním rozdílu ve výměře a ceně směňovaných nemovitostí a úhradou 50% nákladů na znalečné a geometrické zaměření, tržní cena obou směňovaných nemovitostí, činí dle znaleckého posudku 380,- Kč/m2

s c h v a l u j e

záměr směny část pozemku parc. č. 1707/1, orná půda dle GP č. 1695-29/2015, ze dne 18. 6. 2015, označeného jako parc. č. 1707/5 o výměře 74 m2, v majetku města, za část pozemku parc. č. 1707/2 ostatní plocha, dle GP označeného jako parc. č. 1707/6, o výměře 74 m2, oba v k.ú. Šumbark, ve vlastnictví: manž. Romana Skácela a Andrey Skácelové, ………………………, kde tržní hodnota obou směňovaných nemovitostí činí 380,-Kč/m2, proto směna bude uskutečněna bez finančního vyrovnání a náklady na znalečné a geometrické zaměření v celkové výši 8.160,- Kč uhradí smluvní strany rovným dílem


 

227/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2909-6b/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1195/363 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Haně Timkové, bytem ……………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 620,- Kč (tj. 310,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

228/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 3977-18/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 3014/28 o výměře 4 m2, k.ú. Bludovice společnosti REMM - software s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1397/121a, IČO 25869019 pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

229/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4227, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 40 m2 v kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Beránek Zdeněk, bytem Havířov-Město, Selská 1503/77 a Beránková Dagmar, bytem ……………………………., za účelem rozšíření stávající zahrady a to za tržní cenu 310,- Kč/m2 (tj. cca 12 400,- Kč) + 1 980,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

230/6ZM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků odměřených GP č.zak. 1754-57/2015, a to části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň, označené jako parc.č. 35/8 o výměře 121 m2 a částí pozemku parc.č. 43, ost.plocha, zeleň, označených jako parc.č. 43/8 o výměře 225 m2 a parc.č. 43/9 o výměře 210 m2 včetně případných trvalých porostů a zpevněné plochy, celkem 556 m2, v kat. území Šumbark panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem …………………………….. za účelem rozšíření poskytovaných služeb u Sanatoria ul. Kochova – pro umístění odpočinkové klidové zóny a vybudování parkoviště, a to za tržní cenu celkem 272 440,- Kč (tj. 490,- Kč/m2) + 1 500,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

231/6ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2996/9 , zeleň o výměře cca 600 m2, kat. území Bludovice Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1453/5, 1454/7, Havířov, Podlesí, IČO 02197201, na které se nachází zpevněná plocha před garážemi, přístup do domu a částečně zeleň navazující na bytové domy čp. 1453 a čp. 1454, a to za cenu smluvní ve výši 200,- Kč/m2, celkem cca 120 000,- Kč + 2 220,- Kč za zpracování znaleckého posudku s tím, že první splátka bude uhrazena do 30 dnů od podepsání kupní smlouvy a druhá splátka nejpozději do konce roku 2016.
Odůvodnění nižší ceny: ochrana majetku vlastníků před vandalismem

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016


 

232/6ZM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2, k.ú. Šumbark, manželům Lukáši a Veronice Staňkovým, bytem …………………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 59.190,-Kč (cca 477,-Kč/m2) + 2.500,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 61.690,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

233/6ZM/2015 - Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - město, nově dle GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/6, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 00415227, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě, za cenu tržní dle znaleckého posudku ve výši 6.930,-Kč (cca 578,-Kč/m2) + 2.380,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 9.310,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a  správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

234/6ZM/2015 - Prodej pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/54, ostatní plocha o výměře 17 m2, k.ú. Bludovice, manželům Pavlu a Romaně Opálenským, bytem ………………………………., za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.190,-Kč (cca 482,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 9.890,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

235/6ZM/2015 - Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci
stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá,
Dolní Suchá“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“

zřízení pozemkové služebnosti, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,

A) k.ú. Prostřední Suchá

1. parc. č. 2284 v rozsahu 47 m2 dle GP 2924-35a/2015, parc. č. 2365 v rozsahu 2 m2 dle GP 2924-35c/2015, parc. č. 2342 v celk. rozsahu 9 m2 dle GP 2924-35c/2015, parc. č. 2664/4 v rozsahu 16 m2 dle GP 2924-35d/2015, parc. č. 1244/1 v rozsahu 9 m2 dle GP 2924-35f/2015
povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích smlouvách, maximálně však 250,-Kč/m2, tj. (250,-x 83 m2) = 20.750,- Kč + DPH

2. parc. č. 2665 v rozsahu 120 m2 dle GP 2924-35b/2015 a GP 2924-35e/2015
povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 196
a)
 3/4 Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 27769143
b)
 1/108 Stanieková Anna, …………………………….
c)
 1/18 Santariusová Danuše, …………………………….
d)
 1/72 Tomisová Jaroslava, …………………………….
e)
 1/144 Sztefek Karel, …………………………….
f)
 1/72 Sztefková Karla, …………………………….
g)
 1/144 Balcárková Romana, …………………………….
h)
 1/54 Adamek Josef, …………………………….
i)
 1/72 Tomis Lubomír, …………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: v bodě a) 250,-Kč/m2 dle podílu + DPH, v
 bodě b) - i) 100,-Kč/m2 dle podílu

B) k.ú. Dolní Suchá

parc. č. 2566/18 v celk. rozsahu 5 m2 dle GP 1216-35a/2015, parc. č. 1899 v celk. rozsahu 18 m2 dle GP 1216-35b/2015, parc. č. 1796 v celk. rozsahu 40 m2 dle GP 1216-35c/2015, parc. č. 2211 v rozsahu 1 m2 a parc. č. 2208 v celk. rozsahu 20 m2 dle GP 1216-35d/2015
povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích smlouvách, maximálně však 250,-Kč/m2, tj. (250,-x 84 m2) = 21.000,- Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016


 

236/6ZM/2015 - Přijetí daru pozemků parc.č. 1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/3,
k.ú. Havířov – město________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru pozemků parc.č. 1236/7, ostatní plocha o výměře 76 m2, parc.č. 1236/8, ostatní plocha o výměře 21 m2, parc.č. 1236/9, ostatní plocha o výměře 79 m2, 1237/3, ostatní plocha o výměře 12 m2, k.ú. Havířov – město, do majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

237/6ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby
„Odkanalizování Havířova – část města Dolní Suchá“____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 76/3ZM/2015, ze dne 26. 1. 2015, v bodě A32, k pozemkům k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, kterým byl schválen celkový rozsah služebnosti 152,45 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013 a hodnota pozemkové služebnosti ve výši 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 152,45) + (500,- x 3) = 20.556,-Kč
povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, ……………………………

s c h v a l u j e

rámci vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova – část města Dolní Suchá “ parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, v celk. rozsahu 252,45 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013
povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, ……………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,- Kč/m2 +
 500,- Kč/1 ks šachtice, tj. 125,- x 252,45 + 500,- x 3 = 33.056,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

238/6ZM/2015 - Prodloužení doby smluvního vztahu pro účely stavby „Odkanalizování
Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část města Prostřední Suchá
a lokalita Jelen, část města Havířov-Šumbark“
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely vypořádání stavby „Odkanalizování Havířova IV. etapa - lokalita Modřínová, část města Prostřední Suchá a lokalita Jelen, část města Havířov-Šumbark“ uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. 740/OSM/2012 ze dne 29. 5. 2012 k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1918/1, 1918/2, 1919/1 a k pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1605, ve vlastnictví povinného: Asental Land s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143, spočívajícího v právu oprávněného, statutárního města Havířova, umístit a provozovat gravitační splaškovou kanalizací DN 300 + 2 ks šachtic, včetně ochranného pásma, s tím, že v dodatku č. 1 bude upraven termín uzavření konečné smlouvy o zřízení věcného břemene takto: po vydání kolaudačního souhlasu k uvedené stavbě, nejpozději však do 31. 5. 2018, ostatní ujednání smlouvy budou beze změny.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 740/OSM/2012

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 3. 2016


 

239/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro
chodce na ulici Dělnická“____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Dělnická“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, na pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 2230/48, v rozsahu cca 45 m2, spočívající v umístění, provozování a udržování podzemního vedení a stožáru veřejného osvětlení, umístěného na pozemku, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova
povinní: manželé RNDr. Emil Hladík a
 Danuše Hladíková, oba bytem ……………………………
hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně, v
 rozsahu daném geometrickým plánem.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

240/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby
„Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita1“______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Parkoviště na ul. Opletalova – lokalita 1“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, na části pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1213/16, v rozsahu cca 150 m2, statutárnímu městu Havířovu, vlastníkovi podzemního vedení veřejného osvětlení a 3 ks sloupů umístěných na pozemku
povinný: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený: Střední škola a Základní škola, Havířov- Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, 676 01 Havířov – Šumbark, IČO: 13644297 - hodnota pozemkové služebnosti: jednorázově 1000,-Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016


 

241/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby
„Oprava SSZ ul. 17. listopadu x Dlouhá třída“__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Oprava SSZ ul. 17. Listopadu x Dlouhá třída“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, na části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 397/14, v rozsahu cca 65 m2, ve prospěch statutárního města Havířova, vlastníka podzemního vedení světelného signalizačního zařízení umístěného na pozemku
povinný: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČO: 00095711,
hodnota pozemkové služebnosti: jednorázově 1000,-Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí SRM
T: 31.03.2016


 

242/6ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce MK Anglická“___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 5031 „Rekonstrukce MK Anglická“

1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2452, v celkovém rozsahu cca 105 m2, k vybudované komunikaci, chodníku, cyklostezce a veřejnému osvětlení, ve vlastnictví oprávněného, statutárního města Havířova,
povinný: METRANS,
 a.s., Podleská 926/5, 104 00 Praha – Uhříněves, IČO:40763811,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 záboru včetně ochranného pásma v
 rozsahu daném geometrickým plánem

2. výkup části pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 2453/2, v celkovém rozsahu cca 20 m2, zastavěného komunikací, chodníkem, cyklostezkou a veřejným osvětlením, ve vlastnictví statutárního města Havířova od vlastníka pozemku: METRANS, a.s., Podleská 926/5, 104 00 Praha – Uhříněves, IČO: 40763811 za kupní cenu, která bude stanovena dle cenových předpisů platných v době výkupu pozemku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1 a 2

Z: vedoucí OSRM
T: 31.03.2016


 

243/6ZM/2015 - Žádost o snížení kupní ceny – manželé Vavříkovi________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení č. 109/4ZM/2015 ze dne 30.3.2015 a nesouhlasí se snížením původní kupní ceny ve výši 95 500,- Kč (tj. cca 465,85 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku na novou kupní cenu ve výši 80 470,- Kč (tj. cca 392,54 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku manželům Marii a Jiřímu Vavříkovým


 

244/6ZM/2015 - Zřízení Občanských komisí RMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

d o p o r u č u j e

Radě města Havířova zřídit občanské komise v částech města Podlesí a Město


 

245/6ZM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého majetku – Software ELO – spisová a archivní služba, inventární číslo 000000003346, rok výroby 2005, pořizovací cena 2 884 560,- Kč, zůstatková cena 313 695,00 

Z: vedoucí ORG
T: 31.10.2015


 

246/6ZM/2015 - Převod movitých věcí do vlastnictví příspěvkové organizace_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

skutečnost, že v rámci investičních akcí 13010 – rozšíření MŠ Frýdecká a 8013 – chodník Frýdecká došlo k technickému zhodnocení majetku svěřeného Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, IČO: 48805289, a zvýšení pořizovací ceny budovy MŠ Frýdecká o 3 477 584,83 Kč, areálu zahrady MŠ Frýdecká o 117 581,02 Kč a oplocení MŠ Frýdecká o 1 689 566,43 

s c h v a l u j e

převod movitých věcí formou daru - myčka nádobí za 112 046,- Kč a majetek neinvestiční v celkové pořizovací ceně 142 416,80 Kč - do vlastnictví organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvkové organizace, IČO: 48805289

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

247/6ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým organizacím:

1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248, nově oceněné stavby – chodníky v areálu školy na pozemku parc. č. 2075, k. ú. Havířov-město, v reprodukční odhadní ceně ve výši 176 860,- 

2. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, nově dokončený areál dětského dopravního hřiště v Havířově-Šumbarku, realizovaný jako investiční akce 6098 – centrum dopravní výchovy, v k. ú. Šumbark
-
 pozemek parc. č. 2469/32, zastavěný provozní budovou v pořizovací ceně 5 607 282,60 Kč - pozemky parc. č. 2469/35, 2469/36, 2469/37, 2469/39, vše nově zaměřené GP č. 1764-164/2015, včetně stavebních objektů dětského dopravního hřiště v celkové pořizovací ceně 8 242 843,16 
-
 samostatné movité věci v pořizovací ceně 646 247,09 
-
 majetek neinvestiční v celkové pořizovací ceně 441 244,42 Kč

u k l á d á

1. vyhotovení úplných znění příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015

2. vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin

Z: vedoucí OPS
T: 30.11.2015


 

248/6ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 24.8.2015 dle přílohy


 

249/6ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 56. – 89.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 56., 57., 58., 59., 60., 61, 62., 63. a 89., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 64. – 88., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 56. – 89. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 790 138,07

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

885 482,64

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

35 585,05

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

4 765,60

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

864 304,78

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 751 652,96

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 433 987,65

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

890,50

tis. Kč

odbor školství a kultury

37 116,64

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

212 875,43

tis. Kč

odbor sociálních věcí

14 672,67

tis. Kč

odbor komunálních služeb

258 676,91

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic

218 768,00

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku

19 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

76 880,35

tis. Kč

odbor ekonomický

572 670,48

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického rozvoje

3 791,23

tis. Kč

odbor kancelář primátora

17 970,44

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

317 665,31

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

710,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

720,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 331,95

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 619,24

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 955,36

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 300,68

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 645,02

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 350,15

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 099,08

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 817,94

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 076,97

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 148,58

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 417,58

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 610,21

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 536,74

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 839,28

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 451,04

tis. Kč

ZŠ Školní

2 539,04

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 118,16

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 737,48

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 745,30

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

42 187,48

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 282,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

45 560,31

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 729,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

35 581,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 228,50

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

44 598,22

tis. Kč

III. Financování celkem

-38 485,11

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-142 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+104 054,89

tis. Kč


 

250/6ZM/2015 - Návrh na zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

bez náhrady Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova schválené ZMH dne 18.9.2006, usn.č. 1333/27/ZM/06, a to s účinností od 15. 9. 2015

u k l á d á

vedoucí odboru školství a kultury informovat veřejnost města o zrušení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2015


 

251/6ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 61.000,- Kč takto:

6. 000,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513)
- v tom:   6.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (1. místo)
     
49.000,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248)
- v tom:     4.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (2. místo)
    10.000,- Kč ………. 50. výročí ZŠ
    35.000,- Kč ………. Akademie k 50. výročí ZŠ
     
3.000,- Kč   Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475)
- v tom:    3.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (3. místo)
     
2.000,- Kč   Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230)
- v tom:    2.000,- Kč ……….Havířovská liga - za umístění (4. místo)
     
1.000,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO: 48805424)
- v tom:    1.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (5. místo)

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2015 o výše uvedené částky

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2015


 

252/6ZM/2015 - Souhlas s pořízením investičního majetku, snížení příspěvku na provoz
a převod do fondu investic na rok 2015 – ZŠ M. Kudeříkové_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248) o částku 50.000,- Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 1

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 50.000,- Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015

Z: vedoucí OŠK
T: září 2015


 

253/6ZM/2015 - Žádost o poskytnutí dotace – CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, ze dne 12.8.2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova, na spolufinancování skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“ dle specifikace v důvodové zprávě

s c h v a l u j e

1. poskytnutí kombinované, tj. investiční a neinvestiční dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 – Rezervy k rozdělení, ve výši

88.542,08 Kč Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, na spolufinancování skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „CHEMICKÝ MONITORING–CHEMON“, s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 30.9.2015

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

254/6ZM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
– Sportovní gymnastika T. Havířov o.s.________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

odvolání proti nedoplatku a žádost o prominutí občanského sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov, IČO: 01629751, dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

prominutí celého penále za prodlení uloženého v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně občanskému sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov, se sídlem Základní škola Žákovská, Havířov-Město, Žákovská 1006/1, IČO: 01629751

n e s c h v a l u j e

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 30.3.2015, č.j.: MMH/28709/2015, občanskému sdružení Sportovní Gymnastika T. Havířov, se sídlem Základní škola Žákovská, Havířov-Město, Žákovská 1006/1, IČO: 01629751, v plné výši 80.000,- 


 

255/6ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

níže uvedené žádosti o dotace a navýšení dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ze sportovní a mimosportovní sféry dle specifikace v důvodové zprávě

sportovní sféra:

1. Atletického oddílu Slavia Havířov, o. s., IČO: 01249673, ze dne 09.07.2015 o navýšení dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015,
2.
 HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181, ze dne 28.05.2015 o navýšení dotace poskytnuté na činnost seniorského hokejového klubu v roce 2015,
3.
 JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, ze dne 13.08.2015 na reprezentaci na mistrovství světa v judu,
4.
 Maniak aerobiku Havířov, z. s., IČO: 22713778, ze dne 01.06.2015 na reprezentaci na Mistrovství světa v aerobiku,
5.
 Městského Fotbalového Klubu Havířov, IČO: 27008240, ze dne 25.05.2015 o navýšení dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015,
6.
 Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323, ze dne 20.08.2015 o navýšení dotace poskytnuté na činnost klubu v roce 2015 s rozšířením působnosti na výchovu mládeže,
7.
 TJ Start Havířov, IČO: 62331345, ze dne 28.05.2015 o navýšení dotace poskytnuté na činnost basketbalového oddílu v roce 2015
8.
 Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČO: 18055991, ze dne 28.08.2015 o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015
9.
 TJ ČSAD Havířov, z.s., IČO: 45215626, ze dne 14.07.2015 na projekt „Bezpečná branka“

mimosportovní sféra:

1. spolku Moje hnízdo z. s., IČO: 03225607, ze dne 29.07.2015 na projekt „Montessori centrum s miniškolkou - vzdělávací rodinné centrum“,
2.
 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace, IČO: 00844896, ze dne 21.08.2015 na pořízení přístrojové techniky,
3.
 Taneční skupiny LIMIT Dance Corporation Havířov, IČO: 26987899, ze dne 27.08.2015 na Světový pohár v Disco Dance v Ostravě,
4.
 Charity Český Těšín, IČO: 60337842, ze dne 31.08.2015 na podporu Charitního centra pro seniory v Havířově

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní sféry takto:

sportovní sféra:

30 000,- Kč   TJ ČSAD Havířov, s., IČO: 45215626, na projekt „Bezpečná branka“ s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2015

mimosportovní sféra:

1 000 000,- Kč   Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, na pořízení přístrojové techniky s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016,
     
30 000,- Kč   spolku Moje hnízdo z. s. IČO: 03225607, na realizaci projektu „Montessori centrum s miniškolkou - vzdělávací rodinné centrum“ v roce 2015

2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry takto:

o   45 000,- Kč   Atletickému oddílu Slavia Havířov, o. s., IČO: 01249673, na činnost klubu v roce 2015 – oddílu atletiky, na celkovou výši 445 000,- Kč,
     
o 300 000,- Kč   Městskému Fotbalovému Klubu Havířov, IČO: 27008240, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši 2 500 000,- Kč,
     
o 200 000,- Kč   Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČO: 18055991, na činnost klubu v roce 2015, na celkovou výši 1 000 000,- 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města Havířova dne 30.03.2015 usn. č. 131/4ZM/2015 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2015

n e s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní a sportovní sféry:

sportovní sféra:

40 000,- Kč   JUDO CLUBU HAVÍŘOV o. s., IČO: 66182760, na reprezentaci na Mistrovství světa v judu,
     
200 000,- Kč   Maniak aerobiku Havířov, z. s., IČO: 22713778, na reprezentaci na Mistrovství světa v aerobiku

mimosportovní sféra:

54 600,-Kč   Taneční skupině LIMIT Dance Corporation Havířov, IČO: 26987899, na Světový pohár v Disco Dance v Ostravě

2. navýšení účelových neinvestičních dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní a mimosportovní sféry takto:

sportovní sféra:

o 500 000,- Kč   HC Havířov 2010 s.r.o., IČO: 28627181, na činnost seniorského hokejového klubu v roce 2015,
     
o 320 000,- Kč   Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323, na činnost klubu v roce 2015 s rozšířením působnosti na výchovu mládeže,
 
o 220 000,- Kč   TJ Start Havířov, IČO: 62331345, na činnost basketbalového oddílu v roce 2015

mimosportovní sféra:

o 55 000,- Kč   Charitě Český Těšín, IČO: 60337842, na podporu Charitního centra pro seniory v Havířově

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova se subjekty uvedenými v bodě 1. a 2. tohoto usnesení v případě poskytnutí dotace nad 400 000,-Kč v jednotlivém případě


 

256/6ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty
města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2015_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2015, dle důvodové zprávy a příloh.


 

257/6ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje
majetku – oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. IV____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU IV dle Přílohy č. 1
2.
 seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU IV dle Přílohy č. 2


 

258/6ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1) nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4697 v k.ú. Havířov - město v rozsahu přílohy č. 1 a 2

2) pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona v  lokalitě č. 2 – na pozemcích parc.č. 2544/2, 2544/1 v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu přílohy č. 1 a 2


 

259/6ZM/2015 - Uzavření smlouvy na provozování dešťové kanalizace____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o provozování dešťové kanalizace mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s. ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o provozování dešťové kanalizace mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s.

Z: vedoucí OKS
T: 10/2015


 

260/6ZM/2015 - Požadavek na návrh novely OZV č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých
mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

požadavek na návrh novely OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

t r v á

na usnesení č. 994/21ZM/2013 ze dne 04.11.2013, kterým byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.


 

261/6ZM/2015 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy
v České republice, z. s.______________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předloženou Smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z. s. dle přílohy č. 1

p o v ě ř u j e

primátora města Bc. Daniela Pawlase podpisem Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z. s.

Z: vedoucí OSV
T: říjen 2015


 

262/6ZM/2015 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města
Havířova v roce 2015_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova v roce 2015

ve výši 18.000,- Kč nezletilým dětem Jaroslavovi, Petrovi a Aleně Škopíkovým, bytem ……………………………, na pořízení patrové postele, postelového rámu pro samostatné lůžko včetně matrací, chráničů matrací a lůžkovin pro všechny děti,

ve výši 4.212,- Kč nezletilým dětem Marianě, Leovi a Terezii Fiedlerovým, bytem ………………………, na pořízení matrací pro děti a edukačních hraček,

ve výši 7.000,- Kč nezletilým dětem Marcele, Radimovi a Radkovi Novákovým, bytem ……………………………, na pořízení dvou postelí s úložným prostorem,

ve výši 4.000,- Kč nezletilému Filipu Bogdanovi, bytem …………………………… na pořízení postele s úložným prostorem.

Z: vedoucí OSV
T: říjen 2015


 

263/6ZM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu
řádné valné hromady_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, konané dne 30.7.2015 v sídle společnosti na ul. 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy


 

264/6ZM/2015 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné
– Mgr. Rudolfy Treichelové__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost paní Mgr. Rudolfy Treichelové, trvale bytem ………………… o uvolnění z funkce přísedící Okresního soudu v Karviné a zánik její funkce ke dni 15.9.2015


 

265/6ZM/2015 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – změna společenské smlouvy____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změny společenské smlouvy společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, uvedené v příloze č. 1
2.
 nové znění zakladatelské listiny společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, dle přílohy č. 2


 

266/6ZM/2015 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2014
a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2014 dle Přílohy č. 1, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 26.6.2015 a

2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly a interního auditu ze dne 21.4.2015 o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 2

u k l á d á

odeslat administrátorovi LUSTON o.p.s. usnesení o projednání Závěrečného účtu za rok 2014 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Z: vedoucí OPS
T: 30.09.2015


 

267/6ZM/2015 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO 45192081 (dále jen „společnost“) konané dne 29.6.2015 od 10:15 hodin v sídle společnosti CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město
2.
 odvolání člena dozorčí rady společnosti RNDr. Vladimíra Macha ke dni 30.6.2015
3.
 zvolení Bc. Daniela Pawlase členem dozorčí rady společnosti ke dni 1.7.2015
4.
 změnu sídla společnosti z adresy Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, PSČ 736 01 na novou adresu Havířov-Podlesí, U stadionu 1654/8, PSČ 736 01


 

268/6ZM/2015 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos Horní Suchá, a.s.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.  IČ: 47677287, dne 5. června 2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, Horní Suchá


 

269/6ZM/2015 - Vyjádření podpory dřívějším důchodům pro horníky____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

p r o j e d n a l o

na svém zasedání dne 14.9.2015 žádost předsedy Sdružení hornických odborů Ing. Jaromíra Pytlíka o podporu návrhu změny zákona č. 155/1992 Sb., umožňující dřívější odchod do důchodu horníkům, a protože zastupuje občany města Havířova, kde z velké části bydlí občané, kteří pracovali a pracují v hornictví, a členové zastupitelstva ví, jak těžká fyzicky náročná a bohužel stále ještě nebezpečná je práce v podzemí, a protože členové zastupitelstva jsou přesvědčeni o tom, že toto opatření alespoň částečně pomůže řešit nezaměstnanost v našem regionu, neboť dle náznaků dalšího vývoje v hornictví hrozí další výrazný útlum těžby na dosud provozovaných dolech a propouštění dalších horníků, kteří v pozdějším věku jsou prakticky nezaměstnatelní

v y j a d ř u j e

1. podporu dřívějšímu odchodu horníků do starobního důchodu

2. podporu vzniku průmyslové zóny v lokalitě " Nad Barborou" mezi městy Karviná a Havířov

u k l á d á

primátorovi města Havířova zaslat toto stanovisko k bodu 1) části vyjadřuje
a)
 premiérovi vlády ČR, místopředsedovi vlády ČR a ministrovi financí ministryni práce a sociálních věcí, ministrovi průmyslu a obchodu
b)
 předsedovi Sdružení hornických odborů Ing. Pytlíkovi

Z: vedoucí KP
T: 9/2015


 

270/6ZM/2015 - Změna zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Bc. Daniela Pawlase na funkci člena dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 (dále jen „společnost SmVaK Ostrava a.s.“) dle Přílohy č. 2

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.

u k l á d á

1. zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě společnosti SmVaK Ostrava a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 30.09.2015

2. informovat ZMH o zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady společnosti SmVaK Ostrava a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 6/2016


 

271/6ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápis ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů dle Příloh č. 2.1, 2.2, 2.3

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Příloh č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 za období červen – srpen 2015


 

272/6ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 04.06.2015 – 02.09.2015


 

                ………………………………….....                             ...…..…….……………………...
                        Bc. Daniel PAWLAS                                                    Ing. Eduard HECZKO
                             
primátor města                                                               náměstek primátora
                                                                                                         pro ekonomiku a správu majetku