Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

ze 6. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 20.6.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/60 752/Vl/2011

V Havířově dne 21.6.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D U   S N E S E N Í
přijatých na 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 20.6.2011


166/6ZM/2011 - Schválení předsednictva 6.zasedání ZMH dne 20.6.2011

167/6ZM/2011 - Schválení programu 6.zasedání ZMH dne 20.6.2011

168/6ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 6.zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011

169/6ZM/2011 - Ověření zápisu z 5.zasedání ZMH, konaného dne 28.3.2011

170/6ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

171/6ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města Havířov

172/6ZM/2011 - Zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov

173/6ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

174/6ZM/2011 - „Dopravní terminál Havířov“ – schválení principů přípravy a realizace projektu

175/6ZM/2011 - Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov

176/6ZM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

177/6ZM/2011 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2010

178/6ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.

179/6ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – březen 2011

180/6ZM/2011 - Svěření pravomoci Radě města Havířova - rozpočtová opatření

181/6ZM/2011 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011

182/6ZM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace mateřské škole

183/6ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

184/6ZM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Balzacova

185/6ZM/2011 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská pro školní rok 2011/2012

186/6ZM/2011 - Revizní komise havířovského hokeje – zrušení usnesení

187/6ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011

188/6ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol

189/6ZM/2011 - Nabídka společnosti Viking agency s.r.o. pro akci Havířovské slavnosti

191/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá

192/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město

193/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark

194/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice

195/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město

196/6ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark

197/6ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark

198/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark

199/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město

200/6ZM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark

201/6ZM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa

202/6ZM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice – pan Przybyla, paní Jandová

203/6ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice

204/6ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark

205/6ZM/2011 - Prodej části pozemku parc. č. 202/2, k. ú. Bludovice

206/6ZM/2011 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 40 – MUDr. Heroková

207/6ZM/2011 - Prodej nebytové jednotky

208/6ZM/2011 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov – město, z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

209/6ZM/2011 - Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark

210/6ZM/2011 - Přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1, k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“

211/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1118/1, k.ú. Bludovice

212/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Folwarczná

213/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – manželé Balonovi

214/6ZM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mamulová

215/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1087/5, k.ú. Bludovice – pan Rotter

216/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Chrobák

217/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi

218/6ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Zotyka

219/6ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Molinek

220/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1651, k.ú. Dolní Suchá- paní Cechelová, paní Molinková

221/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – manželé Santariusovi

222/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš

223/6ZM/2011 - Výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření ul. Výletní

224/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc. č. 2641/3, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely výstavby „Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“

225/6ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“

226/6ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení

227/6ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“

228/6ZM/2011 - Vynětí majetku z hospodaření PO Sociální služby města Havířova

229/6ZM/2011 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod

230/6ZM/2011 - Nabídka přebytečného majetku příspěvkových organizací

231/6ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

232/6ZM/2011 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místníchpoplatcích

233/6ZM/2011 - Poskytnutí finančních a věcných darů-soutěž 17. Mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011 v Havířově

234/6ZM/2011 - Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rekonstrukci Domova se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích a jeho zařazení do komunitního plánování

235/6ZM/2011 - Strategický plán Lokálního partnerství Havířov

236/6ZM/2011 - Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Domov seniorůHavířov, p.o.

237/6ZM/2011 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení fin. prostředků pro úhradu prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v roce 2011

238/6ZM/2011 - Topolánek s.r.o. – nabídka k odkoupení pohledávky za společností TEVOS, s.r.o.

239/6ZM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova– žádost Ing. Antonína Vojtany

240/6ZM/2011 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010 a přistoupení obce Těrlicko

241/6ZM/2011 - Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov

242/6ZM/2011 - Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města

243/6ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

244/6ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7. 9. 2010 do 31. 5. 2011

245/6ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2011

246/6ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011


 

166/6ZM/2011 - Schválení předsednictva 6. zasedání ZMH dne 20.6.2011_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

167/6ZM/2011 - Schválení programu 6. zasedání ZMH dne 20.6.2011___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011


 

168/6ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 6. zasedání ZMH, konaného
dne 20.6.2011______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011

MUDr. Ivanu Hladíkovou
Ing. Milana Černého


 

169/6ZM/2011 - Ověření zápisu z 5. zasedání ZMH, konaného dne 28.3.2011_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 5.zasedání ZMH, konaného dne 28. března 2011


 

170/6ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

38/2ZM/2010

Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

71/3ZM/2011

Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010

77/3ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

645/12/ZM/08

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby: „Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

1209/23/ZM/10

Změna části usnesení Zastupitelstva města Havířova 760/14/ZM/09 ze dne 26.1.2009

39/2ZM/2010

Směna pozemků, k.ú. Havířov-město

70/3ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním subjektům

81/3ZM/2011

Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

87/3ZM/2011

Darovací smlouva o darování věci movité

127/5ZM/2011

Prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice

128/5ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark

129/5ZM/2011

Prodej části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město

130/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Baníková

131/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Niemczyk

132/5ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Čapla

133/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Voral, paní PaedDr. Kuchejdová

134/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Šikulová

135/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Pavlica, paní Táborská

136/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Jan a Leopold Kociánovi

137/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Šipula

138/5ZM/2011

Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Křižánková, paní Káňová

139/5ZM/2011

Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Ing. Vaněk, paní Gronychová

140/5ZM/2011

Bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1509/2, z majetku ČR, do majetku města

142/5ZM/2011

Navýšení kupní ceny za pozemek parc.č. 1995/8, k.ú. Šumbark

143/5ZM/2011

Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 385/10, k. ú. Dolní Suchá

144/5ZM/2011

Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.

146/5ZM/2011

Předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření

149/5ZM/2011

Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury

150/5ZM/2011

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

151/5ZM/2011

Souhlas zřizovatele s prodloužením návratné finanční výpomoci - financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

152/5ZM/2011

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

155/5ZM/2011

Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací

156/5ZM/2011

Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010


 

171/6ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města Havířov____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

pořídit úpravu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


 

172/6ZM/2011 - Zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení požadavků a podnětů podaných při projednání návrhu zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu


 

173/6ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1. nepořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 81/2 v k.ú. Dolní Datyně v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3

2. pořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 2487/8 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2172, 2173 v k.ú. Šumbark
v lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 2150, 2151, 2152, 2153 v k.ú. Šumbark
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o odmítnutí návrhů na pořízení změn Územního plánu města Havířov na pozemku parc.č. 2867 v k.ú. Bludovice a na pozemcích parc.č. 2893/6, 2894/16, 2894/15, 2894/6, 2894/7 v k.ú. Bludovice

2. způsob posouzení návrhů na pořízení změn územního plánu města Havířov dle vzoru Hodnotícího listu, jež je součástí přílohy č. 4 tohoto materiálu


 

174/6ZM/2011 - „Dopravní terminál Havířov“ – schválení principů přípravy a realizace
projektu________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) principy přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál Havířov“ dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení

b) předložený harmonogram přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál Havířov“ dle Přílohy č.3

u k l á d á

předložit smlouvy související s realizací projektu „Dopravní terminál Havířov“ s Českými drahami a.s.

Z: Rada města Havířova
T: 09/2011


 

175/6ZM/2011 - Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku o Městské policii Havířov dle Přílohy č. 1


 

176/6ZM/2011 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a) ve výši 8 288,- Kč na zakoupení 2 ks Informační stojanové tabule A2 a 2 ks plexi kapes na letáky pro Městskou policii Havířov
b) ve výši 10 406,60,- Kč včetně DPH a 1,5 % míry inflace k uhrazení nájmu za umístění části Městského kamerového dohlížecího systému na střeše domu č.p. 19/226 ul. Fibichova v Havířově – Městě v majetku SBD Havířov.
c) Městské policii Havířov ve výši 1 140,- Kč na zajištění přednášky o bezpečnosti v silničním provozu pro studenty střední školy - Vzdělávací akademie Havířov, Tajovského 2, Havířov-Podlesí
d) zvýšení výdajů odboru sociálních věcí ve výši 62 000,- Kč + DPH na nákup a montáž kamerového systému pro Centrum volnočasových aktivit na ul. Horymírova.
e) zvýšení výdajů organizačního odboru ve výši 130 000,- Kč včetně DPH na úhradu nákladů spojených s pořízením a instalací kamerového systému parkoviště před budovou hotelu Zámek.
f) v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
1. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ 61988596) o částku 5 000,- Kč na opravu zařízení, které je součástí dopravního hřiště
2. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61988570) o částku 40 000,- Kč na nákup venkovních tabulí pro výuku, režijního materiálu, koloběžek, trojkolek, odrážedel a na výrobu polic na přilby
3. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131) o částku 20 000,- Kč na nákup dětských silničních kol s příslušenstvím, dětských ochranných přileb a rozlišovacích vest
4. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513) o částku 5 000,- Kč na nákup startovních čísel pro účastníky dopravní soutěže.

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám, odboru sociálních věcí a organizačnímu odboru z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011 dle bodu a), b), c), d), e) a f)


 

177/6ZM/2011 - Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný
účet města Havířova za rok 2010______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v souladu s § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti za rok 2010 ve výši 15 740 170,00 Kč na ZBÚ města do 30.6.2011

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti za rok 2010 po zdanění ve výši 7 120 097,11 Kč na ZBÚ města do 30.6.2011

________________________________________________________________________________

 

178/6ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 205 872,88 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

880 970,17 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

36 479,22 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 000,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 279 423,49 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 502 995,58 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 209 018,12 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

878,73 tis. Kč

odbor školství a kultury

51 874,32 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

248 027,06 tis. Kč

odbor sociálních věcí

251 994,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

259 611,67 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 020,44 tis. Kč

odbor ekonomický

590 200,84 tis. Kč

oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

38 030,16 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

293 977,46 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

960,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 450,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 325,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova;

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 444,76 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 030,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 967,80 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

7 885,62 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 549,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 355,85 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 244,40 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 725,68 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 093,60 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

8 068,94 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 000,21 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 757,52 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 624,48 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 505,50 tis. Kč

ZŠ Školní

2 759,80 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 212,12 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 420,92 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 523,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 150,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 688,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

37 540,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 100,00 tis. Kč

 

 

III. Financování celkem

+297 122,70 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+569 610,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-347 080,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

-22 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+54 500,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-54 500,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+74 592,70 tis. Kč

u k l á d á

1. zpracovat analýzy finančních toků na úvěrovém účtu VÚB, a.s. vzniklé čerpáním úvěru v jednotlivých letech podle akcí, a to rozdělením na výdaje, které budou dotovány (uznatelné výdaje) a na výdaje, které jsou hrazeny ze zdrojů města. Zapracovat i přijaté transfery v jednotlivých letech podle akcí a položek, které budou zdrojem splátek jistin tohoto úvěru.

Z: vedoucí EO
T: jednání ZMH v 9/2011

2. vyčíslit provozní náklady v jednotlivých letech, které městu budou vznikat v souvislosti s realizací dotovaných akcí

Z: vedoucí EO
T: jednání ZMH v 9/2011


 

179/6ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – březen 2011_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – březen 2011


 

180/6ZM/2011 - Svěření pravomoci Radě města Havířova - rozpočtová opatření_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s v ě ř u j e

Radě města Havířova pravomoc schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Regionální rady přijatých na účet města Havířova, u nichž musí město zabezpečit pouze jejich neprodlený transfer jiným subjektům - konečným příjemcům dotací v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě


 

181/6ZM/2011 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení výtěžku tomboly ve výši 25.660,- Kč a zisku ve výši 36.562,- Kč z Reprezentačního plesu města Havířova 2011 takto:

1. Nadaci rozvoje občanské společnosti, se sídlem Praha 1, Jelení 15/196 (IČ 49279416) na sbírkové konto Pomozte dětem ve výši 36.562,- Kč
2. nezletilému Tomáši Charvátovi, bytem ………………………… na zakoupení notebooku ve výši 12.830,- Kč
3. nezletilému Milanu Vítek Kulikowskému, bytem …………………… na zakoupení notebooku ve výši 12.830,- Kč

p o v ě ř u j e

podpisem darovací smlouvy primátora statutárního města Havířov

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2011


 

182/6ZM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace mateřské škole
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ 61 98 85 70) o částku 20.000,- Kč a poskytnout investiční dotaci ve výši 20.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: září 2011


 

183/6ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času v celkové výši 742.220,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: září 2011


 

184/6ZM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Balzacova__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ 61 98 86 85) o částku 21.000,- Kč na dofinancování mzdových prostředků včetně odvodů hlavní kuchařky zabezpečující přípravu bezlepkové diety

Z: vedoucí OŠK
T: září 2011


 

185/6ZM/2011 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice,
Selská pro školní rok 2011/2012_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2011/2012 udělené Radou města Havířova dne 1.6.2011

s c h v a l u j e

případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2011/2012

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011


 

186/6ZM/2011 - Revizní komise havířovského hokeje – zrušení usnesení___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH čís. 1251/24/ZM/10 ze dne 20.9. 2010, kterým bylo schváleno uzavření dohody s HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28627181 a HC Havířov Panthers, občanské sdružení, IČ 68941994, o revizní komisi všech politických stran ZMH v HC Havířov Panthers, občanské sdružení

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat statutární zástupce výše uvedených hokejových klubů o zrušení revizní komise

T: červenec 2011
Z: vedoucí OŠK


 

187/6ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace
a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení poskytnutých dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům uvedeným v příloze č.1

2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům uvedeným v příloze č.2

3. poskytnutí investiční dotace ve výši 350 000,- Kč pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00 84 48 96, na zakoupení shaveru s příslušenstvím pro ortopedické operace

4. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace

u k l á d á

vyzvat příjemce schválených dotací ke konkrétnímu určení použití přidělené dotace dle položkového rozpočtu projektu

Z: vedoucí OŠK a OSV
T: červenec 2011

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace vyšší než 400 000,- Kč.

Z: vedoucí OŠK a OSV
T: srpen 2011

n e s c h v a l u j e

zvýšení nebo poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům uvedeným v příloze č.4

u k l á d á

informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2011


 

188/6ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol
a Havířovská liga středních škol_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2011 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.- V. měsíc roku 2011 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů v seriálu sportovních soutěží „Havířovská liga středních škol“ v roce 2011, a to takto:

55 520,-Kč   Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13644271
    z toho: 49 520,- Kč ... sport. a mimosport. kroužky
      6 000,- Kč ... na pořádání  Havířovské ligy
           
26 720,- Kč   Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13644297
    z toho: 10 720,- Kč ... sport. a mimosportovní kroužky
      16 000,- Kč ... na pořádání  Havířovské ligy
           
16 000,- Kč   Slavia Havířov, IČ 68321139, na pořádání Havířovské ligy
           
3 000,- Kč   Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18055991, na pořádání Havířovské ligy

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace

T: srpen 2011
Z: vedoucí OŠK

________________________________________________________________________________

 

189/6ZM/2011 - Nabídka společnosti Viking agency s.r.o. pro akci Havířovské slavnosti___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. nabídku společnosti Viking agency s.r.o. na spolupráci při pořádání Havířovských slavností v roce 2011 dle přílohy č.1

2. odpověď společnosti Viking agency s.r.o. zaslané primátorem města dle přílohy č. 2


 

190/6ZM/2011 - Asociace Falun Gong ČR – petiční akce________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis jednatelky Asociace Falun Gong ČR č.j. OŠK 42756/2011 ze dne 4.5.2011 s žádostí o připojení zastupitelů města k petiční akci proti pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně dle přílohy č. 1 a č. 2

u k l á d á

zaslání vyjádření zastupitelů města Asociaci Falun Gong ČR

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2011


 

191/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1 k.ú. Prostřední Suchá o výměře cca 260 m2 manželům Josefu Koláčkovi, bytem ………………………… a Dáša Koláčkové, bytem ………………………… za účelem rozšíření stávajícího autovrakoviště a úpravy pozemku


 

192/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú.Havířov-město o výměře cca 610 m2 panu Martinu Balonovi, bytem ………………………… za účelem realizace polyfunkčního restpointu u stávajícího zařízení s hostinskou činnosti za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

193/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark o výměře cca 370 m2 manželům Rostislavu Gattnarovi a Miroslavě Gattnarové, bytem ………………………… za účelem rozšíření stávající stavby občanské vybavenosti včetně příjezdových a manipulačních ploch za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

194/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č.
2170/117, k.ú. Bludovice___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 o výměře cca 88 m2 a části pozemku parc.č. 2170/117 o výměře cca 45 m2, kat. území Bludovice manželům Ing. Igor Třaska a Jana Třasková, bytem ………………………… za účelem rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

195/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město o výměře cca 20 m2 panu Miroslavu Millerovi, bytem ………………………… za účelem výstavby garáže za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč


 

196/6ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12 v k.ú. Šumbark, zahrada o výměře 195 m2, paní MUDr. Haně Žákové, bytem ………………………… za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

197/6ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18 v k.ú. Šumbark zahrada o výměře 293 m2, manželům Vladimíru a Janě Horylovým, bytem ………………………… za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

198/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1, k.ú. Šumbark o výměře cca 3 600 m2 společnosti TTC PARK s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 923, IČ: 27843599 za účelem vybudování nájemních objektů- nepotravinářské plochy, služby, parkoviště a dopravního napojení


 

199/6ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město o výměře cca 48 m2 panu Jiřímu Hrabovskému, bytem ………………………… za účelem výstavby garáže pro obytný automobil za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 24 000,- Kč


 

200/6ZM/2011 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 o výměře cca 673 m2 a pozemku parc.č. 1642/1 o výměře cca 508 m2, celkem cca 1181 m2 v kat. území Šumbark manželům Petru Pikalovi a Kateřině Pikalové, bytem ………………………… za účelem vybudování rodinného domu, přístupové a příjezdové komunikace k RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

201/6ZM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č. 1460/239 , ost.plocha, zeleň o výměře cca 338 m2, ve vlastnictví statutárního města Havířova za pozemky parc.č. 1454/9, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 65 m2, část parc.č. 1460/43, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 147 m2, parc.č. 1460/45, ost.plocha, zeleň o výměře 14 m2, parc.č. 1460/227, ost.plocha, zeleň o výměře 13 m2 a parc.č. 1460/228, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 99 m2, k.ú. Šumbark o celkové výměře 338 m2, na kterých se nachází část místní komunikace ul. Gen. Svobody, ul. Vedlejší, chodníky a veřejná zeleň v majetku města, ve vlastnictví pana Milana Káni, bytem ………………………… tak aby ceny směňovaných pozemků byly stejné, bez finančního doplatku (přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena GP)


 

202/6ZM/2011 - Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice – pan Przybyla, paní Jandová____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr směny pozemku parc.č. 464/184, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 321 m2 a pozemku parc.č. 464/183, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 79 m2, kat. území Bludovice ve vlastnictví statutárního města Havířova za 1/3 pozemku parc.č. 479/1, lesní pozemek o výměře cca 2 162 m2, kat. území Bludovice, ve vlastnictví:
- pan Evžen Przybyla, bytem …………………………, podíl ½
- paní Emilie Jandová, bytem …………………………, podíl ½,
a to za podmínky změny územního plánu na zbývají 2/3 pozemku parc.č. 479/1 a pozemku parc.č. 480/1, kat. území Bludovice na výstavbu bytových jednotek, nízkopodlažní objekty.


 

203/6ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1629/56 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 2 m2, manželům Ing. Václavu Jůchovi a Marii Jůchové, bytem …………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 960,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 2.660,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

204/6ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark o výměře 19 m2 panu Petru Kubicovi, bytem ………………………… pod již postavenou garáží za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

205/6ZM/2011 - Prodej části pozemku parc. č. 202/2, k. ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 991/18/ZM/2009 ze dne 14. 9. 2009, kterým byl schválen prodej části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře 447 m2, dle zaměření, pro účely rozšíření stávajícího autobazaru a vybudování autosalonu, kupujícímu: Ing. Jindřichu Sznapkovi, bytem ………………………… za podmínky, že v nových objektech nebudou umístěny hrací automaty a restaurace za kupní cenu obvyklou - tržní 1500,- Kč/m2, tj. při výměře 447 m2, 670.500,- Kč a cenu trvalých porostů 125.660,- Kč, tj. celkem 796.160,- Kč, s tím že tato kupní cena bude navýšena o náklady na znalečné a na geometrické zaměření pozemku v celkové výši 6.980,-Kč.

s c h v a l u j e

prodej části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře 447 m2, dle zaměření, pro účely rozšíření stávajícího autobazaru a vybudování autosalonu, kupujícímu: Ing. Jindřichu Sznapkovi, bytem ………………………… za podmínky, že v nových objektech nebudou umístěny hrací automaty a restaurace, za kupní cenu zjištěnou dle znaleckého posudku 840,-Kč/m2, tj, při výměře 447 m2, 375.480,- Kč, s tím, že tato kupní cena bude navýšena o náklady na znalečné a na geometrické zaměření pozemku v celkové výši 6.980,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2011


 

206/6ZM/2011 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 40 – MUDr. Heroková_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení členky Zastupitelstva města Havířova MUDr. Jiřiny Herokové (VV) o střetu zájmu ve věci záměru prodeje nebytové jednotky

s c h v a l u j e

vyloučení členky ZMH paní MUDr. Jiřiny Herokové z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 40 schváleného programu 6. zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011


 

207/6ZM/2011 - Prodej nebytové jednotky_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej nebytové jednotky č. 1050/3 o výměře 82,80 m2 v 1. nadzemním podlaží obytného domu ul. Matuškova č. p. 1050 a podíl v rozsahu 9658/10000 na společných částech domu a pozemku parcela č. 1054, zastavěná plocha o výměře 232 m2 v k. ú. Havířov – město, p. MUDr. Jiřině Herokové, bytem ………………………… ke zřízení střediska všeobecných zdravotních služeb za tržní cenu ve výši 700.000,- Kč, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč, celkem 703.000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2011


 

208/6ZM/2011 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov – město,
z majetku ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku k. ú. Havířov - město, parc. č. 2837/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17985 m2, užívaného jako přístupové komunikace v areálu garáží ul. Garážnická, v Havířově-Městě, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2012


 

209/6ZM/2011 - Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod nemovitostí – budovy č. p. 1207 na pozemku parc. č. 334 a pozemek parc. č. 334, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 466 m2, vše v k. ú. Šumbark, občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 813.02 Havířov, IČ: 18055958, k provozování zařízení pro děti a mládež, z důvodu podpory činnosti organizace zabývající se prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, za podmínek:
- zřízení předkupního práva pro město na dobu 20 let za smluvní cenu 1,- Kč
- závazek nabyvatele, že po dobu 20 let nezmění on ani případný nástupce účel využití nemovitostí, v případě porušení může město odstoupit od smlouvy
- nabyvatel uzavře nájemní smlouvy se stávajícími nájemci objektu za podmínek, obvyklých v dané lokalitě
- nabyvatel provede rekonstrukci objektu do konce roku 2018 podle navrženého harmonogramu, doklady o provedených investicích předloží vždy k 31. 12. odboru správy majetku MMH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

Z: vedoucí OSM
T: 31. 8. 2011


 

210/6ZM/2011 - Přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1, k.ú. Havířov-město,
v rámci vypořádání stavby: „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru pozemku parc. č. 3663/1 k.ú. Havířov-město, o celkové výměře 2791 m2, z majetku MS kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, právo hospodařit přísluší Správě silnic MS kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711, do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 3. 2012


211/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1118/1, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1118/1, ost.plocha, ost. komunikace, k.ú. Bludovice o výměře 187 m2 , na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od paní Adély Očenáškové, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 72 570,- Kč (tj.cca 388,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

212/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Folwarczná____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1087/6, ost.plocha, ost. komunikace, k.ú. Bludovice o výměře 80 m2 a podílu ve výši ½ na pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2010 m2, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od paní Jany Folwarczné, bytem …………………………, za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 474 080,- Kč (cca 439,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


213/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Bludovice – manželé Balonovi___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1087/1, ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 193 m2 a podílu ve výši 1/12 na pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2010 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od manželů Balon Bruno a Balonová Lenka, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 159 255,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

214/6ZM/2011 - Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mamulová________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup podílu ve výši 5/24 pozemku parc.č. 1087/4, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 2010 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází místní komunikace ul. Zákostelí od paní Radmily Mamulové, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 184 901,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

215/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1087/5, k.ú. Bludovice – pan Rotter____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1087/5, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 25 m2, k.ú. Bludovice, na které se nachází část místní komunikace ul. Zákostelí od pana Edvarda Rottera, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11 039,- Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

216/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Chrobák_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1691/13, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 87 m2 a pozemku parc.č. 1691/14, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází místní komunikace ul. Nová od vlastníka pana Marcela Chrobáka, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 78 676,-Kč (tj. 442,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

217/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 711/2, ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 560 m2, na které se nachází místní komunikace ul. Občanská a pozemků parc.č. 457/3, orná půda o výměře 6328 m2 a parc.č. 457/5, orná půda o výměře 4432 m2, vše v kat. území Dolní Datyně od manželů Bartoň František a Bartoňová Ema, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku - u pozemku parc.č. 457/3 za cenu 139 460,- Kč (tj. cca 22,- Kč/m2) u pozemku parc.č. 457/5 za cenu 119 610,- Kč (tj. cca 27,- Kč/m2) u pozemku parc.č. 711/2 za cenu 158 000,- Kč (tj. cca 282,- Kč/m2), celkem za kupní cenu 417 070,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

218/6ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Zotyka__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.1282/10,ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, k.ú. Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Středová od vlastníka pana Tadeáše Zotyky, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 91 560,- Kč (tj. cca 389,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

219/6ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Molinek_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1267/12, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 104 m2, k.ú. Prostřední Suchá, na kterém se nachází část místní komunikace U Splavu od vlastníka pana Karla Molinka, bytem ………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 45 968,-Kč (tj. 442,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

220/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc.č. 1651, k.ú. Dolní Suchá- paní Cechelová,
paní Molinková_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1651, ost.plocha, ost. komunikace o celkové výměře 281 m2, k.ú. Dolní Suchá, na které se nachází část místní komunikace ul. U Školy od spoluvlastníků:
-paní Helena Cechelová, bytem ………………………… podíl ve výši ½
-paní Anna Molinková, bytem ………………………… podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 124 090,-Kč (tj.cca 441,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

221/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – manželé Santariusovi________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku podílu ve výši 13/24 pozemku parc.č. 1323/11, ost.plocha, ost. komunikace, o výměře 31 m2, na které se nachází místní komunikace ul. Dr. Jánského a podílu 13/24 pozemku parc.č. 1653, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 1885 m2   pozemků parc.č. 1656, ost.plocha, neplodná půda o výměře 250 m2 a a parc.č. 1660, ost.plocha, neplodná půda o výměře 1405 m2, vše v kat. území Šumbark od vlastníků, manželů Gustava Santariuse a Kazimíry Santariusové, bytem ………………………… za cenu u podílu pozemku parc.č. 1323/11 za cenu 7 414,- Kč (tj. cca 441,60 Kč/m2), u podílu pozemku parc.č. 1653 za cenu 306 312,- Kč (tj. 300,- Kč/m2), u pozemku parc.č. 1656 za cenu 1 371,- Kč (tj. cca 5,50 Kč/m2) a u pozemku parc.č. 1660 za cenu 7 703,- Kč (tj. cca 5,50 Kč/m2) celkem za kupní cenu ve výši 322 800,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

222/6ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci akce „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. Etapa - Vnitroblok č. 18, č.19, obytná ulice Tovární, alej ul. Lidická a obvodový park“

1. výkup pozemků včetně trvalých porostů parc.č. 864/1, lesní pozemek o výměře 12 m2 , parc.č. 864/2, lesní pozemek o výměře 54 m2, parc.č. 864/3, lesní pozemek o výměře 186 m2, parc.č. 864/5, lesní pozemek o výměře 2032 m2, parc.č. 864/6, lesní pozemek o výměře 155 m2, pozemek parc.č. 944/656, ost.plocha ost. komunikace o výměře 56 m2, vše v kat. území Šumbark od paní Marie Pánové, bytem …………………………za cenu dle znaleckého posudku u pozemku parc.č. 864/1 za cenu 1 195,- Kč (tj. cca 99,60 Kč/m2), u pozemku parc.č. 864/2 za cenu 3 598,- Kč (tj. cca 66,60 Kč/m2), u pozemku parc.č. 864/3 za cenu 14 903,- Kč (tj. cca 80,10 Kč/m2), u pozemku parc.č. 864/5 za cenu 412 095,- (tj. cca 202,80 Kč), u pozemku parc.č. 864/6 za cenu 13 676,- Kč, (tj. cca 88,20 Kč), u pozemku parc.č. 944/656 za cenu 24 727,- Kč (tj. cca 441,55 Kč), celkem tedy za kupní cenu ve výši 470 194,- Kč

2. výkup pozemku včetně trvalých porostů parc.č. 864/4, lesní pozemek o výměře 602 m2, kat.území Šumbark od spoluvlastníků
- Marie Pánová, bytem …………………………, podíl ve výši 1/3
- Františka Růžičková, bytem …………………………, podíl ve výši 1/3
- dědicové pana Vladimíra Jaroše, posledně bytem ………………………… podíl ve výši 1/3
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 69 075,- Kč ( tj. cca 114,70 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: bod 1) 31.12. 2011
bod 2) po ukončení děd. řízení


 

223/6ZM/2011 - Výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření
ul. Výletní_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup části pozemku parc. č. 1654, k.ú. Šumbark, v rozsahu cca 400 m2, dle zaměření, pro účely rozšíření ul. Výletní a výstavbu chodníku prodávající: RAMONA real. s.r.o., nám. 14. Října 1307/2, Praha 5, Smíchov, IČ: 27856208
kupní cena: dohodou 300,- Kč/m2, tj. při výměře cca 400 m2, celkem cca 120.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2011


 

224/6ZM/2011 - Výkup pozemku parc. č. 2641/3, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely výstavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“ výkup pozemku parc. č. 2641/3 ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2, jež je součástí ul. Na Pavlasůvce,
prodávající: Jitka Pawlasová, bytem …………………………
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 441,55Kč/m2, tj. při výměře 84 m2, celkem 37.090,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2011


 

225/6ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část
Dolní Datyně“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“ výkup části pozemku parc. č. 72/5, orná půda, o předpokládané výměře cca 1300 m2, dle zaměření, pro vybudování účelové příjezdové komunikace ke kalové čerpací stanici ČS3,
spoluvlastníci: Lenka Kosiecová, Tomáš Kosiec, oba bytem ……………………
kupní cena: dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí 300,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2011


 

226/6ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek - změna usnesení________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH ze dne 22. 6. 2009, č. 886/17/ZM/09, bod a) kterým byl pro účely stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1/01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ schválen výkup části pozemku parc. č. 923, k.ú. Bludovice, o výměře cca 9 m2, dle zaměření dokončené stavby
prodávající:
spoluvlastníci Dagmar Sláčalová, bytem ………………………… Pavla Kasprzyková, bytem …………………………
za kupní cenu dohodou 300,- Kč/m2

s c h v a l u j e

pro účely stavby
„1. etapa cyklostezek, stavba 1/ 01- trasa Havířov – Žermanická přehrada“ výkup pozemku parc. č. 923, k. ú. Bludovice, o výměře cca 9 m2, dle geometrického zaměření, před vydáním stavebního povolení,
prodávající:
spoluvlastníci Dagmar Sláčalová, bytem ………………………… Pavla Kasprzyková, bytem …………………………
za kupní cenu dohodou 300,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2011


 

227/6ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby:
„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova
pro účely realizace stavby
„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“

r u š í

část usnesení ZMH č. 892/17/ZM/09, ze dne 22. 6. 2009, bod 2 a), b) a bod 4 a), b), kterými byl schválen výkup pozemků za cenu dle znaleckého posudku a neschválen výkup dle požadavků vlastníků 1000,-Kč/m2,

a) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/1 o výměře cca 280 m2 a části pozemku parc. č. 425/6 o výměře cca 7 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi čp 3228, 723 25 Ostrava-Martinov, IČ: 19014325

b) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/4 o výměře cca 210 m2 v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, IČ: 48401722

s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 425/1 o výměře cca 280 m2 a části pozemku parc. č. 425/6 o výměře cca 7 m2, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: HRUŠKA, spol s.r.o., Na Hrázi čp 3228, 723 25 Ostrava-Martinov, IČ: 19014325
kupní cena: dle požadavku vlastníka 1000,- Kč/m2

b) výkup části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 425/4 o výměře cca 210 m2 v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, IČ: 48401722
kupní cena: dle požadavku vlastníka 1000,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucí a konečné kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení


 

228/6ZM/2011 - Vynětí majetku z hospodaření PO Sociální služby města Havířova______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vynětí budovy č. p. 893, situované na pozemku parc. č. 197, katastrální území Šumbark, a pozemků parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 556 m2, a parc. č. 198, ostatní plocha – zeleň, o výměře 3414 m2, vše v katastrálním území Šumbark, z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583,
sídlo: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, PSČ: 736 01

u k l á d á

odboru správy majetku zpracování dodatku přílohy – soupis majetku
- ke zřizovací listině zn. ZL /8/2009, příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2011


 

229/6ZM/2011 - Odúčtování majetku z účtu mank a škod____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odpis způsobené škody:
- 31 487,-Kč (nevratné poškození notebooku - Amilo PRO V 8010)
- 23 907,-Kč (nevratné poškození notebooku - IBM Lenovo Think Pad R60e)
z účtu mank a škod


 

230/6ZM/2011 - Nabídka přebytečného majetku příspěvkových organizací______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí přebytečného majetku od Městského kulturního střediska Havířov, IČ: 00317985:
- 105 ks židlí, které budou využity v nově vzniklém Centru volnočasových aktivit, Horymírova 1511/9, Havířov-Město, které je jedním ze zařízení, přímo řízených odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova

n e s c h v a l u j e

bezúplatné převzetí přebytečného majetku od příspěvkových organizací:
- Městská knihovna Havířov – 213 svazků knih v celkové pořizovací ceně 9 759,80 Kč.
- Sociální služby města Havířova - věci v celkové pořizovací ceně 49 058,92 Kč, viz příloha č. 1
- Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/362 - věci v celkové pořizovací ceně 99 174,- Kč, viz příloha č. 2
- Městské kulturní středisko Havířov – majetek v celkové pořizovací ceně 199 417,- Kč, viz důvodová zpráva


 

231/6ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej bytu č.793/8 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 793/17, včetně podílu ve výši 823/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 700 – zast. plocha o výměře 215 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město paní Marii Lojkáskové za kupní cenu 263.525,- Kč

2. prodej bytu č.794/7 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 890/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město panu Pavlu Chludilovi za kupní cenu 294.759,- Kč

3. prodej bytu č.679/2 o velikosti 1+2 na ul. Hornická 679/63, včetně podílu ve výši 2474/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 1324 – zast. plocha o výměře 176 m2, v katastrálním území 637742 Prostřední Suchá manželům Vladislavu a Lucii Slowikovým za kupní cenu 310 374,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

232/6ZM/2011 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a úlevách na místních poplatcích v roce 2010


 

233/6ZM/2011 - Poskytnutí finančních a věcných darů-soutěž 17. Mistrovství Evropy
ve floristice EUROPA CUP 2011 v Havířově____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních a věcných darů pro oceněné soutěžící mezinárodní floristické soutěže EUROPA CUP 2011, pořádané ve dnech 2. až 3.9.2011 v rámci 17. mistrovství Evropy ve floristice EUROPA CUP 2011 v Havířově, takto:

za 1. místo - finanční dar ve výši 1 000,- Euro,
  - věcný dar (váza z reliéfního pískovaného skla) v hodnotě 8 500,- Kč (vč. boxu s potiskem),
za 2. místo - finanční dar ve výši 700,- Euro,
  - věcný dar (váza s reliéfního pískovaného skla) v hodnotě 7 200,- Kč (vč. boxu s potiskem),
za 3. místo - finanční dar ve výši 500,- Euro,
  - věcný dar (váza z reliéfního pískovaného skla) v hodnotě 5 600,- Kč (vč. boxu s potiskem)

 

234/6ZM/2011 - Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova
na rekonstrukci Domova se zvláštním režimem Pohoda v Dolních
Domaslavicích a jeho zařazení do komunitního plánování______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rekonstrukci Domova se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích č.p. 249, 739 38 Dolní Domaslavice ve výši 2.708.354,-Kč

2. žádost o zařazení do komunitního plánování města Havířova Domov se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích č.p. 249, 739 38 Dolní Domaslavice


 

235/6ZM/2011 - Strategický plán Lokálního partnerství Havířov______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov zpracovaný Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách dle přílohy č. 1


 

236/6ZM/2011 - Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Domov seniorů Havířov, p.o.__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 32.487,00 Kč Domovu seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, IČ 75 13 92 43.


 

237/6ZM/2011 - Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení fin. prostředků pro úhradu
prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)
v roce 2011_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

navýšení finančních prostředků, určených dopravci ČSAD Havířov a.s. ke krytí prokazatelné ztráty v systému MHD v r. 2011 o částku 1 416 000 Kč, ze stávajících 49 674 385 Kč na 51 090 385 Kč, k vyrovnání finančního schodku v objemu dosahovaných tržeb z přepravy

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat navýšení výdajů odboru komunálních služeb na dopravní obslužnost o částku 1 416 000 Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2011

Z: vedoucí EO
T: 09/2011


 

238/6ZM/2011 - Topolánek s.r.o. – nabídka k odkoupení pohledávky za společností
TEVOS, s.r.o.______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pohledávky 3 530 081,83 Kč za společností TEVOS,s.r.o. od společnosti Topolánek s.r.o., IČ 26 88 17 81


 

239/6ZM/2011 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova
– žádost Ing. Antonína Vojtany____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a  v ě d o m í

žádost Ing. Antonína Vojtany o podporu statutárního města Havířov v kampani za přejmenování OKD, a.s.

s c h v a l u j e

návrh odpovědi dle přílohy č. 2


 

240/6ZM/2011 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010
a přistoupení obce Těrlicko___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2010, který byl schválen na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná dne 24.5.2011 dle přílohy č. 1

p r o j e d n a l o

přistoupení obce Těrlicko do Svazku měst a obcí okresu Karviná od 1.8.2011

u k l á d á

zástupci města Havířova na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná hlasovat pro přistoupení obce Těrlicko od 1.8.2011 do Svazku měst a obcí okresu Karviná


 

241/6ZM/2011 - Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e n a v ě d o m í

1. informaci o průběhu realizace projektů kanalizace s dotací OPŽP dle důvodové zprávy

2. informaci o průběhu přípravy na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a dešťové kanalizace dle přílohy č. 1

3. informaci o průběhu prací v rámci projektové a inženýrské činnosti na kanalizačních přípojkách dle přílohy č. 6

s c h v a l u j e

1. provozování kanalizace pro veřejnou potřebu prostřednictvím společnosti Technické služby Havířov a.s. při využití ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („in-house“ zadání)

2. základní principy smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve znění přílohy č. 2

3. uzavření Smlouvy o provozování dešťové kanalizace mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. ve znění dle přílohy č. 5

4. navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 168 000,- Kč (973 000,- Kč bez DPH) pro zabezpečení financování činností Technických služeb Havířov a.s. pro období 07-12/2011 (kanalizace)

u k l á d á

1. zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 1 168 000,- Kč

Z: vedoucí EO
T: 09/2011

2. Radě města Havířova předložit ke schválení Zastupitelstvu města Havířova smlouvu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s. zpracovanou v souladu se základními principy smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu dle přílohy č. 2

Z: vedoucí OKS
T: 09/2011

p o v ě ř u j e

primátora města Havířova podpisem Smlouvy o provozování dešťové kanalizace mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov a.s.

Z: vedoucí OKS
T: 06/2011


 

242/6ZM/2011 - Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

účast statutárního města Havířova v rámci společné expozice Moravskoslezského kraje na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2012 s tím, že náklady statutárního města Havířova spojené se zřízením této expozice nepřesáhnou částku 900 tis. Kč


 

243/6ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů dle přílohy


 

244/6ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 7. 9. 2010 do 31. 5. 2011__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7.9.2010 do 31.5.2011


 

245/6ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I.pololetí 2011_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za únor – květen 2011

2. zprávy o provedených kontrolách za I. pololetí 2011 dle předložených protokolů


 

246/6ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 17.3.2011 – do 8.6.2011


 

        ………………………………….....                    ...…..…….……………………...
            Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                Ing. Eduard HECZKO
                   
primátor města                                                náměstek primátora
                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku