Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 6. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 5.11.2007

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/108 182/Kl/2007
Č.spisu S/KP/895/ZMH-U/2007

V Havířově dne 6.listopadu 2007
Zapsala: Monika Krpelíková

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í
ze 63. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 5.11.2007


255/6/ZM/07 - Schválení předsednictva 6.zasedání ZMH dne 5.11.2007

256/6/ZM/07 - Schválení programu 6.zasedání ZMH dne 5.11.2007

257/6/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 6.zasedání ZMH dne 5.11.2007

258/6/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 6.zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2007

259/6/ZM/07 - Ověření zápisu z 5.zasedání ZMH, konaného dne 3.9.2007

260/6/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH

261/6/ZM/07 - Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu ZMH k postupu při oznámení střetu zájmů

262/6/ZM/07 - Převod zůstatků finančních prostředků

263/6/ZM/07 - Soukromá mateřská škola Sadová – změna usnesení

264/6/ZM/07 - Dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféra

265/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace Tenisovému klubu Havířov na dofinancování akce „Výstavba nafukovací haly“

266/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace VICTORIA SK BOX na zakoupení boxerského ringu

267/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace Billiard clubu KIMEX Havířov na zakoupení kulečníkového stolu

268/6/ZM/07 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy

269/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace Slavii Havířov, oddíl volejbalu

270/6/ZM/07 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006

271/6/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10-„Ostatní dotace a dary“ mimosportovní sféry

272/6/ZM/07 - Žádost Slezské církve evangelické a.v., Farního sboru Havířov-Bludovice na sanaci dřevěných krovů evangelického kostela Havířov-Bludovice

273/6/ZM/07 - Cena města Havířova za rok 2007

274/6/ZM/07 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč na rok 2007

275/6/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 69. – 93.

276/6/ZM/07 - Zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova pro období od 1. ledna do dne schválení rozpočtu města na daný rozpočtový rok

277/6/ZM/07 - Návrh úpravy rozpočtu hospodářské činnosti města za rok 2007

278/6/ZM/07 - Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova

279/6/ZM/07 - Změna právních vztahů příspěvkových organizací města k nemovitostem

280/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2043/5, k.ú. Bludovice

281/6/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice

282/6/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Bludovice

283/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi

284/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/182 a části pozemku (EN 1460/48), k.ú. Šumbark

285/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1315 a 1323, k.ú. Bludovice

286/6/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4874/1, k.ú. Havířov-město

287/6/ZM/07 - Záměr směny pozemků v rámci investiční akce města

288/6/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

289/6/ZM/07 - Prodej pozemků společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

290/6/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice

291/6/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město – nesouhlas s cenou

292/6/ZM/07 - Směna pozemků pod kontejnerovými stanovišti

293/6/ZM/07 - Směna pozemků města zastavěných garážemi ve vlastnictví SBD Havířov za pozemky pod komunikacemi v lokalitách Urban a Osinky

294/6/ZM/07 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

295/6/ZM/07 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark

296/6/ZM/07 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark u hřbitova

297/6/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 1642/11, k.ú. Šumbark

298/6/ZM/07 - Výkup částí pozemků zastavěných v rámci stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“ – doplnění

299/6/ZM/07 - Pronájem nebytových prostor pro Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

300/6/ZM/07 - OŘ 18/OSRM/05 „Most přes Sušanku, Havířov-Město“ – dohoda o sankcích za nedodržení termínu realizace

301/6/ZM/07 - „ZŠ V. Nezvala – úprava venkovního hřiště“– prominutí smluvní pokuty společnosti MORYS s.r.o.

302/6/ZM/07 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků

303/6/ZM/07 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů

304/6/ZM/07 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

305/6/ZM/07 - Soutěž o návrh logotypu města Havířova

306/6/ZM/07 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města

307/6/ZM/07 - CHROMSTAV, s. r. o. „v likvidaci“ – poskytnutí informací ke smluvním vztahům

308/6/ZM/07 - Zřízení příspěvkové organizace města „Domov seniorů Havířov“

309/6/ZM/07 - Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova

310/6/ZM/07 - Nový Statut a Jednací řád Kontrolního výboru ZMH

311/6/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období srpen – říjen 2007

312/6/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

313/6/ZM/07 - Závěrečné usnesení

U S N E S E N Í
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2007


 

255/6/ZM/07 - Schválení předsednictva 6.zasedání ZMH dne 5.11.2007____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

složení předsednictva 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2007 dle návrhu


256/6/ZM/07 - Schválení programu 6.zasedání ZMH dne 5.11.2007_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2007


257/6/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 6.zasedání ZMH dne 5.11.2007______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 5.11.2007 ve složení
předseda komise: Ing. Tamara ŠELIGOVÁ
členové
: Libor ČTVRTKA MUDr. Jiřina HEROKOVÁ
              Doc.RSDr.Eduard PAWERA, CSc.
              Monika KRPELÍKOVÁ – referent kanceláře primátora


258/6/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 6.zasedání ZMH, konaného dne 5.11.2007____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2007

paní Jiřinu BRABLCOVOU
Bc. Zdeňka FIKÁČKA


 

259/6/ZM/07 - Ověření zápisu z 5.zasedání ZMH, konaného dne 3.9.2007__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.9.2007


 

260/6/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

156/4/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice

172/4/ZM/07

Výkup pozemku parc.č. 235/2, k.ú. Dolní Datyně

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

321/8/ZM/03

Informativní zpráva o jednáních k transformaci NsP Havířov

81/3/ZM/07

Žádost občanského sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR

94/3/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 2388/2, k.ú. Havířov-město

125/4/ZM/07

Sloučení základních škol

130/4/ZM/07

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

158/4/ZM/07

Prodej pozemků zastavěných stavbami garáží

161/4/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 4083 a části pozemku parc.č. 4085/1, k.ú. Havířov-město

164/4/ZM/07

Prodej částí pozemků parc.č. 944/503, k.ú. Šumbark a parc.č. 246, k.ú. Bludovice

166/4/ZM/07

Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule v AČR – nesouhlas s usnesením ZMH

208/5/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice

209/5/ZM/07

Prodej pozemku parc.c. 944/593, k.ú. Šumbark

210/5/ZM/07

Prodej pozemků parc.č. 347/2 a 347/3, k.ú. Prostřední Suchá

211/5/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

213/5/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město

215/5/ZM/07

Prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží

219/5/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 1727 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7), k.ú. Šumbark

225/5/ZM/07

Výkup pozemku parc.č. 2995/17 a parc.č. 2995/16, k.ú. Bludovice

234/5/ZM/07

Dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféra

235/5/ZM/07

Žádost o dotaci na činnost Svazku měst a obcí okresu Karviná v roce 2007

236/5/ZM/07

Žádost o mimořádnou dotaci MFK Havířov

239/5/ZM/07

Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova

241/5/ZM/07

Projekt protidrogové politiky města Havířova - Centrum primární prevence

251/5/ZM/07

Písemnost adresovaná ZMH – p. Stanislav Toupal


 

261/6/ZM/07 - Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu ZMH k postupu při oznámení střetu zájmů___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Havířova ve znění dle přílohy


 

262/6/ZM/07 - Převod zůstatků finančních prostředků__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23) o částku 742.467,50 Kč jako zůstatek nevyčerpaných provozních prostředků k 31.8. 2007 Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801

2.
převod zůstatků fondů Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801 k 31.8. 2007 v celkové výši 605.546,29 Kč Základní škole Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčené základní škole do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2007 o výše uvedenou částku

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2007


 

263/6/ZM/07 - Soukromá mateřská škola Sadová – změna usnesení_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 128/4/ZM/07 ze dne 18.6. 2007 v části ,, schvaluje ” bod 3. takto:
„3. Mateřské škole Sadová,s.r.o., Sadová 3, Havířov – Město, IČ 25370871
....................................................................................................ve výši 267.500,- Kč,
která bude účelově vázána na úhradu nájmu a služeb a bude vyplácena pronajímateli a dalším dodavatelům služeb ve výši 1/6 měsíčně z navrhované částky vždy do 10. dne běžného měsíce, počínaje měsícem červencem 2007“

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. E/465/OŠK/2007

u k l á d á

nařídit provedení veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace – v Mateřské škole Sadová,s.r.o.

Z: primátor města
T: 12/2007


 

264/6/ZM/07 - Dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféra______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2007 níže uvedeným subjektům:

- Tělovýchovná jednota SPORT MORAVIA, IČ 26 60 01 88, 45% z celkových skutečných výdajů max. 30 000,- Kč ,na organizaci 1. ročníku Memoriálu Martina Balšána

- Florbalový klub Torpedo Havířov, IČ 64 63 04 55, zvýšení poskytnuté dotace o 50 000,- Kč (tj. celkem na 378 000,-Kč) na zvýšené náklady na činnost klubu, tj. 18% z celkových skutečných výdajů max. 378 000,- Kč

- občanské sdružení Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, 47% z celkových skutečných výdajů max. 20 000,- Kč na biketrialové závody –Pohár české motocyklové federace

- Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 68 14 93 52, zvýšení poskytnuté dotace o 101 000,- Kč (tj. celkem na 781 000,- Kč) na zvýšené náklady na činnost klubu tj. 29% z celkových skutečných výdajů max. 781 000,- Kč

- Rugby clubu Havířov, IČ 66 18 26 97, 10 000,- Kč na materiální vybavení projektu „Ragby do škol“

- Kraso klub Havířov, IČ 60 33 81 48, 28% z celkových skutečných výdajů max. 27 000,- Kč na projekt „Havířovská růže“

- Tělovýchovná jednota Havířov-Dolní Datyně, IČ 45 23 91 34, zvýšení poskytnuté dotace o 133 000,- Kč (tj. celkem na 163 000,- Kč) na zvýšené náklady na činnost mládeže tj. 33% z celkových skutečných výdajů max. 163 000,- Kč

p o v ě ř u j e

- vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací
- náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků k dohodám o poskytnutí dotace

T: prosinec 2007
Z: vedoucí OŠK

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotací do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2007 o výše uvedené schválené částky

T: prosinec 2007
Z: vedoucí EO


 

265/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace Tenisovému klubu Havířov na dofinancování
akce „Výstavba nafukovací haly“_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2007 ve výši 299 000,- Kč Tenisovému klubu Havířov, IČ 60 33 74 43, na dofinancování akce „Výstavba nafukovací haly“

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: prosinec 2007
Z: vedoucí OŠK

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2007 o výše uvedenou schválenou částku

T: prosinec 2007
Z: vedoucí EO


 

266/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace VICTORIA SK BOX na zakoupení boxerského
ringu_______________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace VICTORIA SK BOX, IČ 70 23 76 62, v požadované výši 100 000,- Kč (tj. 20% z celkových skutečných výdajů) na projekt: „Zakoupení boxerského ringu“

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci občanského sdružení VICTORIA SK BOX

T: listopad 2007
Z: vedoucí OŠK


 

267/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace Billiard clubu KIMEX Havířov na zakoupení
kulečníkového stolu__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace Billiard clubu KIMEX, IČ 64 63 02 34, v požadované výši 50 000,- Kč (tj. 28% z celkových skutečných výdajů) na projekt: „Zakoupení velkého kulečníkového stolu“

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci občanského sdružení Billiard club KIMEX

T: listopad 2007
Z: vedoucí OŠK


 

268/6/ZM/07 - Zvýšení příspěvku na provoz základní školy______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace :
Základní škole Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) ve výši 133.455,- Kč na nákup kompenzační pomůcky ,,Kamerová zvětšovací televizní lupa” pro integrovanou žákyni

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace výše dotčené základní škole do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2007 o výše uvedenou částku

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2007


 

269/6/ZM/07 - Poskytnutí mimořádné dotace Slavii Havířov, oddíl volejbalu_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Havířova v roce 2007 ve výši 200 000,- Kč občanskému sdružení Slavia Havířov, oddílu volejbalu, IČ 68 32 11 39, na činnost oddílu volejbalu v rámci účasti v 1. lize ČR v sezóně 2007/2008

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: prosinec 2007
Z: vedoucí OŠK

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2007 o výše uvedenou částku

T: prosinec 2007
Z: vedoucí EO


 

270/6/ZM/07 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí vrácení poměrné části poskytnuté dotace z výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2006 ve výši 23 686,- Kč, tj. 22%, žadateli Sdružení služba lidem, Třeneckého 8/98, Havířov - Město, IČ 60 33 78 34

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH žadateli o dotaci

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2007


 

271/6/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10-„Ostatní dotace a dary“
mimosportovní sféry__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace Občanskému sdružení KERIT, ul. Dělnická 535, Orlová, IČ 26 65 83 48, 100% z celkových skutečných výdajů max. 57 951,- Kč na projekt „Sociální integrace obětí domácího násilí“.

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí ZMH žadateli o dotaci

Z: vedoucí OŠK
T: listopad 2007


272/6/ZM/07 - Žádost Slezské církve evangelické a.v., Farního sboru Havířov-Bludovice
na sanaci dřevěných krovů evangelického kostela Havířov-Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí investiční dotace Slezské církvi evangelické a.v., Farnímu sboru Havířov-Bludovice, IČ 69 62 45 85, ve výši 300 000,- Kč na sanace dřevěných krovů evangelického kostela Havířov-Bludovice, čp. 428, ul. Selská 12, par. č. 1281, k ú Bludovice a uzavření dohody o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: 11/2007
Z: vedoucí OŠK

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2007

T: 11/2007
Z: vedoucí EO


 

273/6/ZM/07 - Cena města Havířova za rok 2007______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u d ě l u j e

„Cenu města Havířova“ za rok 2007:

- Ing. arch. Zdeňku Špačkovi - in memoriam, za významný přínos při výstavbě města Havířova

- uměleckému vedoucímu Ing. Jiřímu Slavíkovi, CSc. za významný přínos v kulturní oblasti a reprezentaci města Havířova

- folklórnímu souboru Vonička pod uměleckým vedením Ing. Jiřího Slavíka, CSc. a Ing. Emilie Slavíkové za významný přínos v kulturní oblasti a reprezentaci města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč, každému oceněnému, občanskému sdružení Vonička, Ing. Jiřímu Slavíkovi, CSc. a manželce Ing.arch. Špačka z výdajové části rozpočtu organizační jednotky 6 organizačního odboru MMH

u k l á d á

odboru školství a kultury

1. informovat veřejnost o udělení ceny

2. pozvat manželku Ing. arch. Zdeňka Špačka a umělecké vedoucí Ing. Jiřího Slavíka, CSc., Ing. Emilii Slavíkovou a předsedkyni sdružení Bc. Libuši Hrejsemnou k předání ceny v KD Radost

T: 12/2007
Z: vedoucí OŠK


274/6/ZM/07 - Žádost o navýšení příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč na rok 2007________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč na rok 2007 Správě sportovních a rekreačních zařízení, Havířov - Podlesí, Těšínská 2, IČO 00306754


 

275/6/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 69. – 93.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu III. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 69. – 93. ;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2007:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 720 934,93 tis. Kč
857 686,32 tis. Kč
34 085,43 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
826 663,18 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 041 796,44 tis. Kč
1 811 225,73 tis. Kč
1 502,42 tis. Kč
52 597,37 tis. Kč
2 232,33 tis. Kč
50,00 tis. Kč
186 736,77 tis. Kč
364 509,74 tis. Kč
225 004,42 tis. Kč
453 217,00 tis. Kč
39 747,45 tis. Kč
61 620,00 tis. Kč
424 008,23 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé (ÚSP)
           Ostatní dotace a dary

230 570,71 tis. Kč
826,00 tis. Kč
768,00 tis. Kč
600,00 tis. Kč
1 075,00 tis. Kč
823,00 tis. Kč
805,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 191,26 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
701,85 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
725,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
565,00 tis. Kč
640,00 tis. Kč
485,00 tis. Kč
610,00 tis. Kč
3 614,22 tis. Kč
4 426,88 tis. Kč
3 315,54 tis. Kč
3 575,38 tis. Kč
3 304,64 tis. Kč
2 212,93 tis. Kč
3 168,46 tis. Kč
2 711,68 tis. Kč
4 759,99 tis. Kč
3 463,85 tis. Kč
3 614,34 tis. Kč
5 857,37 tis. Kč
5 534,17 tis. Kč
1 622,39 tis. Kč
2 933,20 tis. Kč
1 770,77 tis. Kč
1 020,66 tis. Kč
3 900,99 tis. Kč
3 711,76 tis. Kč
17 677,16 tis. Kč
28 416,52 tis. Kč
32 564,70 tis. Kč
26 549,00 tis. Kč
11 214,00 tis. Kč
34 055,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijatý úvěr
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+320 861,51 tis. Kč
+180 000,00 tis. Kč
-26 746,67 tis. Kč
+167 608,18 tis. Kč


276/6/ZM/07 - Zásady rozpočtového provizoria pro financování potřeb města Havířova pro
období od 1. ledna do dne schválení rozpočtu města na daný rozpočtový rok___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

„Zásady rozpočtového provizoria“ pro financování potřeb města Havířova pro období od 1. ledna do dne schválení rozpočtu města na daný rozpočtový rok s doplněním dle návrhu FV ZMH v bodě č. 5 - Zásad rozpočtového provizoria – „ve vyjímečných případech“


 

277/6/ZM/07 - Návrh úpravy rozpočtu hospodářské činnosti města za rok 2007_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrh úpravy rozpočtu hospodářské činnosti města za rok 2007


 

278/6/ZM/07 - Rozúčtování nákladů na teplo v bytech v majetku města Havířova___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

dopis nájemců bytů z ulice Petra Bezruče ze dne 15.9.2007

u k l á d á

předložit zastupitelstvu města návrh na případné zavedení poměrového měření tepla za finanční spoluúčasti nájemců

Z: Rada města Havířova
T: 31.3.2008


 

279/6/ZM/07 - Změna právních vztahů příspěvkových organizací města k nemovitostem_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví statutárního města Havířova v účetní hodnotě ke dni 31.12.2007 do správy příspěvkovým organizacím zřízeným městem Havířovem k jejich vlastnímu hospodářskému využití, v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

1. Městská knihovna Havířov, IČ: 00 60 12 50
2. Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00 31 79 85
3. Sociální služby města Havířova, IČ: 60 33 75 83
4. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54
5. SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním postižením, IČ: 00 84 74 70
6. ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 08 57 47
7. Základní škola Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 22
8. Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ: 61 98 87 23
9. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace IČ: 48 80 52 89
10. Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČ: 48 80 55 13
11. Základní škola Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62 33 12 21
12. Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 65
13. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61 98 86 00
14. Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ: 48 80 54 24
15. Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62 33 12 48
16. Základní škola Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 14
17. Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70 95 81 31
18. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková organizace IČ: 48 80 52 71
19. Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČ: 48 80 54 75
20. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 77
21. Základní škola Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,IČ: 70 95 81 49
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace,IČ: 75 02 75 69
23. Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30
24. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 03
25. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60, IČ: 65 89 06 98
26. Mateřská škola Havířov – Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 62
27. Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 54
28. Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a, IČ: 65 89 07 10
29. Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497, IČ: 61 98 86 93
30. Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/619, IČ: 61 98 87 15
31. Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908, IČ: 61 98 87 07
32. Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 46
33. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61 98 85 70
34. Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, IČ: 70 95 82 97
35. Mateřská škola Havířov – Šumbark, Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61 98 85 88
36. Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, IČ: 61 98 85 96
37. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15, IČ: 65 89 07 01
38. Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, IČ: 61 98 86 26
39. Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČ: 61 98 86 34
40. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace IČ: 70 95 82 20
41. Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201, IČ: 61 98 85 61
42. Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace IČ: 70 95 82 89
43. Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85

u k l á d á

odboru právních služeb předložit návrh dodatků ke zřizovacím listinám, resp. návrh nových zřizovacích listin, jednotlivých příspěvkových organizací, kterým bude nemovitý majetek svěřen

Z: vedoucí OPS
T: 12/ 2007


 

280/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2043/5, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 2043/5 v k.ú. Bludovice, o výměře 88 m2, manželům Marcelu Horákovi a Petře Horákové, bytem Rodinná 15b/1598, Havířov-Bludovice, za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

281/6/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 6/1, k.ú. Bludovice___________________
(
hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č.6/3 o výměře 7 m2, parc.č. 6/4 o výměře 1 m2, parc.č. 6/5 o výměře 3 m2, pod vybudovanou nájezdovou rampou a vybudovanými vstupy do obytného domu na ul. 17. listopadu 18, 20, 22 v Havířově-Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov,Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 004 15 227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

282/6/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 580/1 o výměře cca 4 m2, k.ú. Bludovice manželům Ing. Alojz Tóth a Růžena Tóthová , oba bytem Havířov-Podlesí, Želivského 1345 za účelem výstavby garáže, a to za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za cca 2 000,00 Kč


 

283/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků pod garážemi__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 576/9 o výměře 11 m2, k.ú. Bludovice manželům Františku Petríkovi a Svatavě Petríkové, oba bytem Havířov-Město, Uzavřená 2/1008 k  již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 5 500,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 576/11 o výměře 5 m2, k.ú. Bludovice paní Gabriele Šelongové, bytem Petrovice 1, Lanškroun k již postavené garáži,za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč/m2

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 576/8 o výměře 4 m2, k.ú. Bludovice panu Daliboru Faldíkovi, bytem Havířov-Šumbark, Konzumní 383/16 k již postavené garáži,za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 000,- Kč

4. záměr prodeje pozemku parc.č. 1583 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město paní Lence Svobodové, bytem Havířov-město, U Stromovky 261/2 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč

5. záměr prodeje pozemku parc.č. 1649 o výměře 22 m2, k.ú. Havířov-město panu ing. Zoltánu Kozákovi, bytem Havířov-Město, Na Nábřeží 20/35 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

6. záměr prodeje pozemku parc.č. 3315 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město manželům Pavlu Sikorovi a Vlastě Sikorové, oba bytem Havířov-Město, J. Wericha 446 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy za 10 500,- Kč

7. záměr prodeje pozemku parc.č. 1775 o výměře 22 m2, k.ú. Havířov-město manželům Ivanu Čujkovi a Vlastě Čujkové, oba bytem Havířov-Město, Dělnická 21 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

8. záměr prodeje pozemku parc.č. 2055 o výměře 21 m2, k.ú. Havířov-město panu ing. Zdeňku Trnavskému, bytem Havířov-Město, Dlouhá třída 11 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek nejpozději do 30.6.2008

9. záměr prodeje pozemku parc.č. 2461/2 o výměře 2 m2, k.ú. Havířov-město panu Františku Kyškovi, bytem Havířov-Šumbark, Nákupní 9 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

10.záměr prodeje pozemku parc.č. 484/197 o výměře 22 m2 , k.ú. Bludovice panu MUDr. Bohumilu Kolářovi a panu Tomáši Kolářovi, oba bytem Havířov-Město, Náměstí republiky 3/571 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tady za 11 000,00 Kč

11.záměr prodeje pozemku parc.č. 484/68 o výměře 22 m2, k.ú. Bludovice manželům Jaroslavu Frídovi a Heleně Frídové, bytem Havířov-Podlesí, Mládežnická 1587 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 11 000,- Kč

12.záměr prodeje pozemku parc.č. 2506 o výměře 21 m2, k.ú., Havířov-město manželům Stanislavu Tomečkovi a Jaroslavě Tomečkové, bytem Havířov-Město, Moskevská 1111 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 500,00 Kč

13.záměr prodeje pozemku parc.č. 1862 o výměře 20 m2, k.ú. Havířov- město panu Davidu Hartigovi, bytem Havířov-Město, Sukova 819 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 10 000,- Kč

14.záměr prodeje pozemku parc.č. 576/10 o výměře 11 m2, k.ú. Bludovice panu Lubomíru Studenému, bytem Havířov-Podlesí, Kosmonautů 2/1318 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 5 500,- Kč


 

284/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/182 a části pozemku (EN 1460/48),
k.ú. Šumbark_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a  l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1460/182 o výměře 106 m2 a části pozemku parc.č. (EN 1460/48) o výměře cca 80 m2, k.ú. Šumbark paní Aigan Pekala, bytem Havířov-Šumbark, U parkoviště 431/4 k již vybudované stavbě občerstvení, přístupu, předzahrádky a na stavbu dětského hřiště


 

285/6/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1315 a 1323, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků v majetku města, v k.ú. Bludovice, parc.č. 1315, zbořeniště, o výměře 272 m2 a parc.č. 1323, trvalý travní porost, o výměře 2440 m2, pro účely vybudování penzionu s ubytováním a sportovně relaxačního centra
do vlastnictví: paní Jany Gazurové, bytem Jablunkov 345, 739 91 Jablunkov podnikající na základě živnostenského listu IČ: 730 62 464
kupní cena: dle znaleckého posudku, navýšena o cenu za jeho zpracování


 

286/6/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4874/1, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku v majetku města,  parc. č. 4874/1, k.ú. Havířov- město, o výměře cca 104 m2, pro účely zajištění přístupu k nemovitostem
do vlastnictví: pana Radima Struže, bytem Škroupova 3/1388, Havířov - Podlesí
kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, v rozsahu dle zaměření


 

287/6/ZM/07 - Záměr směny pozemků v rámci investiční akce města______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby „ Parkoviště Nad Terasou“

1. záměr směny části pozemku parc.č. 308/1 o výměře cca 116 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví spol.Gastronomia a.s, Český Těšín, Hlavní třída 108/24, IČ: 451 92 774 za část pozemku parc.č. 1405/111 o výměře cca 116 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve vlastnictví města Havířova s tím, že finanční rozdíl bude vyrovnán za podmínky, že bude zachována plocha o šířce 10 m pro budoucí příjezdovou komunikaci, přesná výměra bude stanovena až na základě GP

2. záměr směny části pozemku parc.č. 315/1 o výměře cca 42 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví Vzdělávací akademie Havířov, s.r.o., Tajovského 2, Havířov-Podlesí, IČ: 25354019 za část pozemku parc.č. 317/1 o výměře cca 10 m2, k.ú. Bludovice ve vlastnictví města Havířova s tím, že finanční rozdíl bude vyrovnán


 

288/6/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 500 m2 , k.ú. Bludovice za účelem rozšíření zahrady u stávajícího RD manželům Ing. Richardu Krausovi a Ing. Monice Krausové, bytem Havířov - Bludovice, U Lipek čp. 122/2A za tržní cenu pozemku, která činí 150 000,- Kč, (tj. cca 300,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 1 500,- Kč, celkem 151 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

289/6/ZM/07 - Prodej pozemků společnosti ČEZ Distribuce, a.s.__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 376 o výměře 39 m2, k.ú. Havířov-město a pozemků parc.č. 2105/236 o výměře 36 m2 a parc.č. 2105/172 o výměře 42 m2, k.ú. Šumbark společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425, k již postaveným stavbám trafostanic ve vlastnictví společnosti, za cenu dle znaleckého posudku podle vyhlášky, která činí 58 760,- Kč, (tj. 502,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem 60 760,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


 

290/6/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku v majetku města, parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 30 m2, v rozsahu dle zaměření, pro účely zřízení přístupu do vlastnictví: manž. Jany Lipusové a Ing. Vladislava Lipuse, bytem Karvinská 1285, Havířov - Město kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za cca 30 m2 celkem cca 9000,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2008


 

291/6/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město – nesouhlas s cenou________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 213/5/ZM/07 ze dne 3.9.2007

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 3941 o výměře 704 m2, k.ú. Havířov-město, včetně zpevněné plochy, společnosti VPV TRADING OSTRAVA,a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 za účelem „Nadstavby a přístavby garáží hotelu Formule nad restaurační částí hotelu“ za navrhovanou smluvní cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 352 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

292/6/ZM/07 - Směna pozemků pod kontejnerovými stanovišti___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků v majetku města zastavěných nově vybudovanými kontejnerovými stanovišti
a) část parc.č. 314 o vým. 8 m2 a část parc.č. 322 o vým. 16 m2, k.ú. Havířov - město
b) část parc.č. 1996 o vým. 16 m2, k.ú. Havířov - město
c) část parc.č. 253 o vým. cca 20 m2, k.ú. Havířov - město
d) část parc.č. 35 o vým. 32 m2, k.ú. Šumbark
tj. celkem cca 92 m2, dle zaměření

- za pozemky pod původními kontejnerovými stanovišti v majetku Technických služeb Havířov, a.s. se sídlem Karvinská 66/1461, Havířov- Město, IČ: 253 75 601,
a) parc.č. 4961 o vým. 11 m2, k.ú. Havířov - město
b) parc.č. 5049 o vým. 8 m2, k.ú. Havířov - město
c) parc.č. 4956 o vým. 9 m2 k.ú. Havířov- město
tj. celkem 28 m2,
s tím, že za rozdíl ve směňovaných výměrách uhradí nabyvatel, Technické služby Havířov, a.s., částku 300,-Kč/m2.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o směně pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2008


 

293/6/ZM/07 - Směna pozemků města zastavěných garážemi ve vlastnictví SBD Havířov za
pozemky pod komunikacemi v lokalitách Urban a Osinky__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu pozemků, a to

- pozemky v lokalitě Osinky, parc.č. 2170/1, 2170/21, 2170/22, 2170/23 a parc.č. 2170/117 o celkové výměře 6 449 m2, k.ú. Bludovice zastavěných stavbami komunikací a kalovou čerpací stanicí v majetku města

- pozemek v lokalitě Urban, parc.č. 1808/1 o výměře 1 013 m2, k.ú. Prostřední Suchá včetně stavby komunikace celková výměra pozemků : 7 462 m2

ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 00415227 za pozemky ve vlastnictví statutárního města Havířov, a to

- pozemky pod řadovými garážemi parc.č. 581/2 až 581/102 a parc.č. 581/117, k.ú. Bludovice o celkové výměře 2 014 m2

- pozemky pod halovými garážemi parc.č. 2500 o výměře 2 627 m2 a parc.č. 2502/2 o výměře 140 m2, k.ú. Havířov-město celková výměra pozemků : 4 781 m2
bez finančního vyrovnání

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2008


 

294/6/ZM/07 - Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 17/800 od vlastníka paní Jany Wolné, bytem Havířov-Šumbark, Konzumní 454/19 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 1 728,- Kč

2. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/200 od vlastníků manželů Ing. Igora Švábika a Romany Švábikové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 207 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 406,50 Kč

3. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 7/50 od vlastníků manželů Karla Bolka a Marie Bolkové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Orlovská 290/5 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 11 382,- Kč

4. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/25 od vlastníků manželů Ervína Malyszka a Hildegardy Malyszkové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 195/53 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 252,00 Kč

5. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/25 od vlastníka paní Hildegardy Malyszkové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 195/53 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 252,- Kč

6. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 3/100 od vlastníka paní Ireny Przeczkové, bytem Havířov-Bludovice, Dělící 945/3 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy 2 439,- Kč

7. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 17/800 od vlastníka paní Kristiny Zachwiejové, bytem Český Těšín, Koperníkova 1581/3 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy 1 728,- Kč

8. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 3/100 od vlastníka paní Jiřiny Mlčákové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 183/94, za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy 2 439,- Kč

9. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka, paní Vladěny Hrkelové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 329/43, za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy 813,- Kč

10. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu1/100 od vlastníků manželů Dušana Hrkela a Daniely Hrkelové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 329/43, za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 813,- Kč

11. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 17/200 od vlastníka pana Tadeáše Przeczka, bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 190/35 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy 6 910,- Kč

12. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 17/400 od vlastníka pana Bronislava Zendery, bytem Targowskie Gory, Kolorowa 24c/6, Polsko za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy 3 455,- Kč

13. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka paní Zdeňky Kršjakové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 180/102 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 813,- Kč

14. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 37/200 od vlastníka paní Anny Machejové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 187/51 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 15 040,-Kč

15. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka paní Emilie Gieckové, bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 31/189 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 813,- Kč

16. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka pana Evžena Giecka, bytem Havířov-Dolní Suchá, Šumbarská 31/189 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 813,- Kč

17. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/50 od vlastníků manželů Františka Konečného a Věry Konečné, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Nový Svět 168 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 1 626,- Kč

18. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/25 od vlastníka pana Jiřího Pytlíka, bytem Havířov-Dolní Suchá, Prachatická 49/186 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 252,- Kč

19. výkup části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/50 od vlastníka pana Jindřicha Kocha, bytem Havířov-Podlesí, Čelakovského 1271/6 za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za 1 626,- Kč

20. přijetí daru části pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 1/100 od vlastníka pana Daniela Matuška, bytem Havířov-Šumbark, Učňovská 1057

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2008


 

295/6/ZM/07 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1642/8, orná půda o výměře 38 m2 a parc.č. 1642/9, orná půda o výměře 11 297 m2, k.ú. Šumbark, celkem 11 335 m2, od spoluvlastníků:
Schubertová Soňa, bytem Staříč 179, podíl ve výši 1/4
Holovanišinová Vlasta, bytem Havířov-Podlesí, K.H. Borovského 9, podíl ve výši 1/4
Dunička Danuš, bytem Havířov-Šumbark, Generála Svobody 234, podíl ve výši 1/6
Dunička Radomír, bytem Havířov-Šumbark, Školní 501, podíl ve výši 1/6
Peterová Vlasta , bytem Ostrava-Zábřeh, Zimmlerova 2891, podíl ve výši 1/6
za smluvní částku ve výši 300,- Kč/m2, celkem tedy za 3 400 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

296/6/ZM/07 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark u hřbitova________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 2008/53, orná půda o výměře 402 m2 , parc.č. 2008/54, orná půda o výměře 10 073 m2, parc.č. 2036/1, ost.plocha,komunikace o výměře 179 m2, parc.č. 2036/2, ost.plocha, komunikace o výměře 28 m2, k.ú. Šumbark , celkem 10 682 m2 od spoluvlastníků
Dunička Danuš, bytem Havířov-Šumbark, Generála Svobody 234, podíl ve výši 1/3
Dunička Radomír, bytem Havířov-Šumbark, Školní 501, podíl ve výši 1/3
Peterová Vlasta , bytem Ostrava-Zábřeh, Zimmlerova 2891, podíl ve výši 1/3
za smluvní částku ve výši 600,- Kč/m2, celkem tedy za 6 409 200,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


 

297/6/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 1642/11, k.ú. Šumbark___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1642/11, orná půda, o výměře 6516 m2, ve vlastnictví: Jany Klapetkové, Lazecká 150/6, Havířov – Dolní Suchá za kupní cenu: dohodou 100,-Kč/m2, tj. za 6516 m2 celkem 651.600,-Kč s tím, že město uhradí rozdíl v dani z převodu nemovitosti mezi cenou zjištěnou a cenou sjednanou, který činí cca 9800,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


 

298/6/ZM/07 - Výkup částí pozemků zastavěných v rámci stavby: „Rekonstrukce místní
komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně“ – doplnění____________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků, zjištěných zaměřením dokončené stavby: „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Zaryjach, Havířov – Dolní Datyně,“

a) část parc. č. 388/1 k.ú. Dolní Datyně, o vým. 1 m2 ve vlastnictví: manž. MUDr. Michala Šťávy a PaedDr. Ireny Šťávové, bytem V Zaryjach 158, Havířov - Dolní Datyně

b) parc. č. 360/6, 360/7 a část parc.č. 372/5, 372/7 a 372/8, k.ú. Dolní Datyně, o celkové vým. 402 m2, ve vlastnictví paní Ivety Garnolové, bytem Hybešova 156, Havířov - Město

c) část parc. č. 372/4, k.ú. Dolní Datyně, o vým. 5 m2 ve vlastnictví pana Stanislava Kolorze, bytem V Zaryjach 152, Havířov - Dolní Datyně

s tím, že výkup pozemků dle bodu a), b), c), se uskuteční za cenu dle platné vyhlášky o oceňování nemovitostí, ve výši 300,- Kč/ m2, v rozsahu dle GP.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2008


 

299/6/ZM/07 - Pronájem nebytových prostor pro Vysokou školu sociálně správní, Institut
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

využití objektu ZŠ Nezvala v Havířově-Městě od 1.8.2008 pro potřeby Vysoké školy sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání o.p.s.


 

300/6/ZM/07 - OŘ 18/OSRM/05 „Most přes Sušanku, Havířov-Město“ – dohoda o sankcích za
nedodržení termínu realizace_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. započtení pohledávek společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ 25 31 76 28 za provedené práce ve výši 697 080,- Kč bez DPH na smluvní pokutu města 1 234 924,- Kč za prodlení s dodáním díla „Most přes Sušanku, Havířov – Město“ o 19 dnů

2. provedení rekonstrukce zpevněné plochy u hasičské zbrojnice v Havířově – Městě, Karvinská 1 v roce 2008 společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ 25 31 76 28 v hodnotě 500.000,-Kč

3. uzavření dohody o narovnání se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ 25 31 76 28 s tím, že stavební práce na stavbě u hasičské zbrojnice v Havířově – Městě, Karvinská 1 v hodnotě 500.000,-Kč bez DPH budou započteny na zbývající část smluvní pokuty města , nekryté započtením dle bodu 1. tohoto usnesení

4. vzdání se práva na uplatnění zůstatku smluvní pokuty ve výši 37 844,- Kč za prodlení společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ 25 31 76 28 s dodáním díla „Most přes Sušanku, Havířov – Město“

p o v ě ř u je

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Zdenka Osmanczyka podpisem dohody o narovnání se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČ 25 31 76 28


 

301/6/ZM/07 - „ZŠ V. Nezvala – úprava venkovního hřiště“
– prominutí smluvní pokuty společnosti MORYS s.r.o.____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí smluvní pokuty v celé výši společnosti MORYS s.r.o. vyplývající z SoD č. E/560/OSRM/06 tj. částky 4.998.895,90,- Kč vč. DPH


 

302/6/ZM/07 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 14/2001/ORG ze dne
19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků.__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.j. 14/2001/ORG ze dne 19.11.2001, ve znění pozdějších změn a doplňků .


 

303/6/ZM/07 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a časové vymezení
provozu povolených výherních hracích přístrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místa a časové vymezení provozu povolených výherních hracích přístrojů.

Člen ZMH p. Libor Čtvrtka (ODS) v tomto bodě nehlasoval (střet zájmu)


 

304/6/ZM/07 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích__________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v prvním pololetí roku 2007.


 

305/6/ZM/07 - Soutěž o návrh logotypu města Havířova_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

vítězný návrh výtvarné soutěže „O návrh logotypu města Havířova“ pana Adama Guzdeka:


 

306/6/ZM/07 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů z fondu primátora města :

Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,
v hodnotě do 20 tis. Kč
Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
v hodnotě do 15 tis. Kč
SANTÉ- Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Havířov-Podlesí,
Tajovského 1, v hodnotě do 20 tis. Kč
Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21,
v hodnotě do 20 tis.Kč
MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,
v hodnotě do 10 tis. Kč
MŠ Lipová 15, Havířov-Město,
v hodnotě do 10 tis.Kč,
SANTÉ- ROSA, Dětskému dennímu stacionáři, Havířov-Město, Lipová 12,
v hodnotě do 15 tis. Kč

u k l á d á

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci.

Z: kancelář primátora
T: 30.11.2007


 

307/6/ZM/07 - CHROMSTAV, s. r. o. „v likvidaci“ – poskytnutí informací ke smluvním
vztahům____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

projednání materiálu č. 53 ve věci - Informace ke smluvním vztahům města se společností CHROMSTAV, s.r.o. – v likvidaci, do doby ukončení kontroly KV ZMH a předložení závěrečné zprávy zastupitelstvu města


 

308/6/ZM/07 - Zřízení příspěvkové organizace města „Domov seniorů Havířov“____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

z ř i z u j e

příspěvkovou organizaci statutárního města Havířova „Domov seniorů Havířov“ s účinností od 1.1.2008 s tím, že nejsou na ni převáděna žádná práva a závazky

s c h v a l u j e

zřizovací listinu příspěvkové organizace „Domov seniorů Havířov“ ve znění dle přílohy tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

primátora města zápisem příspěvkové organizace do obchodního rejstříku a Ústředního věstníku ČR ve smyslu ustanovením § 27 odst. 4 a 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů primátora města a náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem zřizovací listiny


 

309/6/ZM/07 - Změna Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, a to změnu jejího dosavadního sídla Mánesova 1103/1 f, Havířov-Město, na nové sídlo Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí, s účinností od 5.11.2007

p o v ě ř u j e

primátora města k podpisu Dodatku č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova


 

310/6/ZM/07 - Nový Statut a Jednací řád Kontrolního výboru ZMH______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Jednací řád Kontrolního výboru ZMH s účinností od 5.11.2007 ve znění dle přílohy č. 1

2. Statut Kontrolního výboru ZMH s účinností od 5.11.2007 ve znění dle přílohy č. 2


 

311/6/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období srpen – říjen 2007___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMH za období srpen – říjen 2007

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti do konce roku 2007


 

312/6/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


 

313/6/ZM/07 - Závěrečné usnesení___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 6.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.listopadu 2007


 

………………………………….                                                         ……………………………………
    p. František C H O B O T                                                                        Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                                       náměstek primátora
                                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku