STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/47 993/2015
   
   
 VYŘIZUJE:  Veronika Richterová, DiS.
 TEL.:  596 803 228
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  richterova.veronika@havirov-city.cz
   
 DATUM:  23.06.2015

 

U S N E S E N Í

z 5. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 15.06.2015

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 15.06.2015


152/5ZM/2015 - Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 15.06.2015

153/5ZM/2015 - Schválení programu 5. zasedání ZMH dne 15.06.2015

154/5ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH, konaného dne 15.06.2015

155/5ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 30.03.2015

156/5ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH

157/5ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

158/5ZM/2015 - Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov

159/5ZM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 1. úprava

160/5ZM/2015 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2014

161/5ZM/2015 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019

162/5ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 23. – 55.

163/5ZM/2015 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA) formou spořicího účtu

164/5ZM/2015 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016

165/5ZM/2015 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá spol. ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o.

166/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice

167/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark

168/5ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark

169/5ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov - město

170/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město

171/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže

172/5ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice

173/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark

174/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže

175/5ZM/2015 - Prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice

176/5ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark

177/5ZM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže

178/5ZM/2015 - Zrušení předkupního práva

179/5ZM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Macháčovi

180/5ZM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Jana Pawlasová

181/5ZM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Dagmar Čermáková

182/5ZM/2015 - Výkup pozemku parc.č. 2471,  k.ú. Prostřední Suchá

183/5ZM/2015 - Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně

184/5ZM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí “

185/5ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026 „ Areál volného času Havířov“

186/5ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá“

187/5ZM/2015 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “

188/5ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Prostřední Suchá

189/5ZM/2015 - Zřízení služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01 Havířov Žermanická přehrada“, na pozemku parc. č. 4340, v k.ú. Havířov - město

190/5ZM/2015 - Poskytnutí finančního daru na vybudování kanalizační přípojky pro nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice

191/5ZM/2015 - Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská

192/5ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci

193/5ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

194/5ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje majetku oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. III

195/5ZM/2015 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury

196/5ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

197/5ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

198/5ZM/2015 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice pro školní rok 2015/2016

199/5ZM/2015 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

200/5ZM/2015 - Návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných tříd základních škol ve Sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu ,,Pohybová výchova“

201/5ZM/2015 - Souhlas s odpovědí na interpelaci pana Oldřicha Blažka

202/5ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

203/5ZM/2015 - Kompenzace předpokládaných finančních nákladů na výstavbu nového oplocení pozemku – Ing. Darina Vážanská

204/5ZM/2015 - Změny zástupců města v obchodních společnostech

205/5ZM/2015 - Návrh na odepsání pohledávky

206/5ZM/2015 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos Horní Suchá, a.s.

207/5ZM/2015 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti

208/5ZM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady

209/5ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

210/5ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.06.2015


 

152/5ZM/2015 - Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 15.06.2015_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.06.2015 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

153/5ZM/2015 - Schválení programu 5. zasedání ZMH dne 15.06.2015 ___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15. června 2015 dle přílohy


 

154/5ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH, konaného
dne 15.06.2015_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.06.2015

Ing. Ondřeje BARÁNKA
paní Evu RADOVOU


 

155/5ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 30.03.2015_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání ZMH, konaného dne 30. března 2015


 

156/5ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

459/12ZM/2012

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce a dobudování chodníku na ul. Na Záguří“

619/14ZM/2012

Převod pozemků k.ú. Bludovice, z majetku ČR, do majetku města

1105/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“

1106/25ZM/2014

Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část

1116/25ZM/2014

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál Dolní Datyně“- II

1164/26ZM/2014

Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ II. část

1169/26ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice

1177/26ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1178/26ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část

1249/27ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

1251/27ZM/2014

Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark

1257/27ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Bludovice“

28/2ZM/2014

Převod pozemků Moravskoslezskému kraji

109/4ZM/2015

Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark

118/4ZM/2015

Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1126/25ZM/2014

Majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

1182/26ZM/2014

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

1256/27ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1268/27ZM/2014

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

36/2ZM/2014

Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

74/3ZM/2015

Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá

107/4ZM/2015

Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá

108/4ZM/2015

Prodej pozemku pod stavbou garáže

111/4ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice

112/4ZM/2015

Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města

113/4ZM/2015

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.

120/4ZM/2015

Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková

122/4ZM/2015

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

136/4ZM/2015

Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou


 

157/5ZM/2015 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za I. čtvrtletí 2015 dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“

1. v souladu s rozpočtem pro komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:
a)
 Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČ: 61988570 o částku 31.950,- Kč na nákup dětských šlapacích aut,
b)
 Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754 o částku 40.500,- Kč na nákup jízdních kol, cyklistických přileb a chráničů na lokty a kolena

2. Městské policii Havířov
a)
 ve výši 4 000,- Kč na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte se bránit“
b)
 ve výši 847 000,- Kč na finanční krytí VZ/13/MP/15 – Rekonstrukce radiové sítě městské policie – II. etapa
c)
 ve výši 235 950,- Kč na úhradu poskytovaných služeb elektronických komunikací společnosti PODA a.s., připojení Městského kamerového dohlížecího systému pro rok 2015

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015


 

158/5ZM/2015 - Přijetí úvěru ve výši 160 000 tis. Kč pro snížení energetické náročnosti
bytových domů ve vlastnictví statutárního města Havířov_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr přijetí úvěru na realizaci prací ke snížení energetické náročnosti bytových domů v majetku města od r. 2016 ve výši 160 000 tis. 
2.
 vyhlášení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru s tím, že úvěr bude na 7 let s pevnou úrokovou sazbou, z toho 2 roky čerpání úvěru a 5 let splácení jistiny v 60-ti měsíčních splátkách

Z: vedoucí EO

u k l á d á

předložení smlouvy o přijetí úvěru ke schválení Zastupitelstvu města Havířova

Z: vedoucí EO
T: do 31.12.2015


 

159/5ZM/2015 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2015 – 1. úprava_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

upravený plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2015 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2015 dle příloh č.1 a č.2.


 

160/5ZM/2015 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2014____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. závěrečný účet města Havířova za rok 2014 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31, a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“,
2.
 účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014, v rozsahu příloh č. 24  30.

u k l á d á

1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2014 ve výši 21 577 350,00 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.6.2015

2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2014 po zdanění ve výši 9 786 237,41 Kč na ZBÚ města,

Z: ředitel MRA, s.r.o.
T: 30.6.2015

3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2014.

Z: vedoucí EO
T: 30.6.2015

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené k 31.12.2014.


 

161/5ZM/2015 - Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019, dle přílohy


 

162/5ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 23. – 55.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 23., 24., 25., 54. a 55, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 26. – 53., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 23. – 55. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 752 995,51

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

898 550,76

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

25 070,24

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

4 545,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

824 829,51

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 723 046,33

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 408 596,09

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

849,96

tis. Kč

odbor školství a kultury

37 459,20

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

209 877,89

tis. Kč

odbor sociálních věcí

14 672,67

tis. Kč

odbor komunálních služeb

256 240,19

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení investic

220 968,00

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení správy majetku

19 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 748,20

tis. Kč

odbor ekonomický

551 600,74

tis. Kč

odbor správy a rozvoje majetku - oddělení strategického rozvoje

3 700,00

tis. Kč

odbor kancelář primátora

17 804,24

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

314 450,24

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

710,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

720,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 300,00

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 555,00

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 325,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 280,00

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 601,90

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 299,55

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 074,00

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 497,08

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 815,70

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 113,82

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 377,10

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 073,70

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 496,70

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 794,40

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 444,00

tis. Kč

ZŠ Školní

2 521,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 090,00

tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 910,98

tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 745,30

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

42 187,48

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 282,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

45 410,31

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 729,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

35 581,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 188,00

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

44 598,22

tis. Kč

III. Financování celkem

-29 949,18

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-142 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+112 590,82

tis. Kč


 

163/5ZM/2015 - Návrh na zhodnocování finančních prostředků účelového fondu (FVPA)
formou spořicího účtu_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zhodnocování finančních prostředků účelového Fondu veřejně prospěšných aktivit (FVPA) ve výši 24 500,00 tis. Kč formou spořicího účtu vedeného u Sberbank CZ, a.s.


 

164/5ZM/2015 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2016“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2016“, který je přílohou předkládaného materiálu.


 

165/5ZM/2015 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá spol. ABAKAP
MAGRATHEA, s.r.o._______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků v kat. území Dolní Suchá o výměře cca 5 000 m2 až 10 000 m2 společnosti ABAKAP MAGRATHEA , s.r.o., Budovatelská 333, Bohumín - Záblatí, IČO 29441099 za účelem výstavby montované výrobně skladovací haly a manipulační plochy pro skladování, manipulaci a úpravu průmyslových surovin a průmyslových odpadů


 

166/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2996/9, k.ú. Bludovice______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2996/9 , zeleň o výměře cca 500 m2 až 600 m2 , kat. území Bludovice Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1453/5, 1454/7, Havířov, Podlesí, IČO 02197201, na které se nachází zpevněná plocha před garážemi, přístup do domu a částečně zeleň navazující na bytové domy čp. 1453 a čp. 1454


 

167/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, k.ú. Šumbark______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1494/14, ostatní plocha, o výměře cca 210 m2, k.ú. Šumbark, paní Renatě Pechové, bytem ………………., ………………., za účelem zahrady u rodinného domu


 

168/5ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, k.ú. Šumbark__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2, k.ú. Šumbark, manželům Lukáši a Veronice Staňkovým, bytem ………………, …………………., za účelem zahrady u rodinného domu


 

169/5ZM/2015 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 2797/1, ostatní plocha, k.ú. Havířov - město, nově dle GP označených jako pozemky parc.č. 2797/4, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/5, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/6, o výměře 3 m2, parc.č. 2797/7, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Havířov – město, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 00415227, zastavěné stavbou venkovních schodišť k obytnému domu na ul. Karvinská č.p. 1270, 1271, 1272, 1273 v Havířově – Městě


 

170/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4227, ost.plocha, ost. komunikace o výměře cca 40 m2 v kat. území Havířov-město (výměra bude upřesněna na základě GP) manželům Beránek Zdeněk, bytem …………………….. a Beránková Dagmar, bytem ………………………………, za účelem rozšíření stávající zahrady


 

171/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1195/1, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2909-6b/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1195/363 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Haně Timkové, bytem ……………………………………., pod již postavenou garáží


 

172/5ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, k.ú. Bludovice__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/54, ostatní plocha o výměře 17 m2, k.ú. Bludovice, manželům Pavlu a Romaně Opálenským, bytem ……………….., ………………….., za účelem zahrady u rodinného domu


 

173/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1 a parc.č. 43, k.ú. Šumbark______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 135 m2 a parc.č. 43 o výměře cca 370 m2 včetně případných trvalých porostů a zpevněné plochy, kat. území Šumbark panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem ……………., za účelem rozšíření poskytovaných služeb u Sanatoria ul.  ochova – pro umístění odpočinkové klidové zóny a vybudování parkoviště


 

174/5ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3014/1, k.ú. Bludovice, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 3977-18/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 3014/28 o výměře 4 m2, k.ú. Bludovice společnosti REMM - software s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1397/121a, IČO 25869019 pod již postavenou garáží


 

175/5ZM/2015 - Prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 200 m2, k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, parkoviště a vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČO: 0224856, za podmínek:
-
 s kupujícím bude uzavřena do 90 dnů od vyhotovení usnesení Zastupitelstva města Havířova, kterým byl schválen prodeje části nemovité věci, smlouva o budoucí kupní smlouvě
-
 kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena tržní podle aktuálního cenového předpisu v roce 2017
-
 budoucí kupující vybuduje na pozemku přístupový chodník, 5 parkovacích stání a vodovodní přípojku, po dokončení zajistí geometrické zaměření zastavěného pozemku na své náklady, a to nejpozději do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, o splnění této podmínky doloží budoucí kupující opatření stavebního úřadu s nabytím právní moci a geometrický plán na oddělení zastavěného pozemku
-
 v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavření kupní smlouvy z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, se budoucí kupující vzdává nároku na vynaložené náklady k datu odstoupení
-
 kupní smlouva bude uzavřena nejdříve v srpnu 2017, tj. po uplynutí závazku města, vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené v roce 2007 s Moravskoslezským krajem.
-
 kupujícímu bude odprodána pouze část pozemku pod přístupovým chodníkem, pozemek ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku parc. č. 398/4, k.ú. Bludovice, zůstane včetně stavby chodníku na tomto pozemku v majetku města z důvodu plánované výstavby cyklostezky, kupující daruje část stavby chodníku městu.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucí kupní smlouvy a kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2015


 

176/5ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 190 m2, kat. území Šumbark panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem …….., za účelem vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření parkoviště pro klienty zdravotnického zařízení, a to za tržní cenu 490,- Kč/m2(tj. cca 93 100,- Kč) + 2 280,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

177/5ZM/2015 - Prodej části pozemku pod stavbou garáže______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1338/64, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2910-1/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1338/104 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jánu Leňkovi, bytem ……………………………….., pod již postavenou garáží pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 320,- Kč (tj. 580,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

178/5ZM/2015 - Zrušení předkupního práva__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. uzavření dohody se společností Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO 27769143 o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č. 2759/7 a parc.č. 2759/8, kat. území Dolní Suchá ve prospěch společnosti Asental Land, s.r.o.,

2. uzavření dohody se společností Autodům Vrána s.r.o., Havířov-Město, Železničářů 1492/3, IČO 26826399 o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č. 3739/2, 3739/5, 3739/6 a parc.č. 3739/7, kat. území Havířov-město ve prospěch statutárního města Havířov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dohod

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

179/5ZM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – manž. Macháčovi______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 2131/2 ost.plocha, ost. komunikace o výměře 88 m2, na kterém se nachází část zpevněné plochy pěší komunikace v majetku města u místní komunikace Zručná včetně přilehlého pozemku parc.č. 2140/45, ost.plocha, zeleň o výměře 17 m2, celkem 105 m2, katastrální území Prostřední Suchá ve vlastnictví manželů Stanislava Macháče a Danuše Macháčové, oba bytem …………………………….. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 24 740,- Kč, (tj. cca 235,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

180/5ZM/2015 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá – paní Jana Pawlasová___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků, na kterých se nachází část zpevněné plochy pěší komunikace v majetku města u místní komunikace Zručná a přilehlých pozemků, a to pozemku parc.č. 2133/1, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 112 m2, parc.č. 2140/46, ost.plocha, zeleň o výměře 7 m2, parc.č. 2140/47, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, parc.č. 2140/48, ost. plocha, zeleň o výměře 5 m2, parc.č. 2140/49, ost.plocha, zeleň o výměře 1 m2 a parc.č. 2655/2, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 16 m2, celkem 144 m2 , katastrální území Prostřední Suchá ve vlastnictví paní Jany Pawlasové, bytem ………………………….. ………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 31 390,- Kč, (tj. cca 218,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

181/5ZM/2015 -Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – paní Dagmar Čermáková_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku přilehlého k místní komunikaci Zručná, a to parc.č. 2140/43 ost.plocha, zeleň o výměře 18 m2, v katastrálním území Prostřední Suchá ve vlastnictví paní Dagmar Čermákové, bytem ……………………, …………….................. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 060,- Kč, (tj. cca 225,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

182/5ZM/2015 - Výkup pozemku parc.č. 2471,  k.ú. Prostřední Suchá____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2471, lesní pozemek o výměře 1701 m2 v kat. území Prostřední Suchá, včetně trvalých porostů, ve spoluvlastnictví manželů Czapka Jiří a Czapková Dáša, oba bytem ……………………………………………… a manželů Konečný Miroslav a Konečná Vlasta, oba bytem ………………. , ……………………………. za navrhovanou smluvní cenu ve výši 42 525,- Kč (tj. 25,- Kč/m2)


 

183/5ZM/2015 - Elektronická dražba pozemků v k.ú. Dolní Datyně_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci, že město Havířov vydražilo v elektronické dražbě čj. 009 EX 4535/08-137 pozemky parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře 319 m2 a parc.č. 563/10, trvalý travní porost o výměře 183 m2, k.ú. Dolní Datyně, a to za celkovou částku ve výši 23.395,- 


 

184/5ZM/2015 - Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce
komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov - Podlesí “_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci vypořádání stavby č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, Havířov-Podlesí“

1. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování veřejného osvětlení, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, jež je vlastníkem umístěné sítě,

a) k pozemkům k.ú. Bludovice, parc. č. 425/1 a 425/6, v rozsahu 2 m2, dle GP č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,
povinný: SEMPRONEMO, s.r.o. Na
 Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO: 02615169
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-
 Kč/m2 a 500,- Kč za sloup umístěný na pozemku, tj. (125,- x 2) + 500,- = 750,- Kč + DPH

b) k pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/2 v rozsahu 6 m2, dle GP č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,
povinný: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. Října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 45193665
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x
 6 = 750,- Kč + DPH

c) k pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 425/4 v rozsahu 53 m2, dle GP č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,
povinný: Naturprodukt CZ spol. s
 r.o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, IČO: 48401722
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a
 500,- Kč za každý sloup umístěný na pozemku tj. (125,- x 53) + (500,- x 2) = 7.625,- Kč + DPH

d) k pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 433/1 v rozsahu 12 m2, dle GP č. 3951-30/2014 včetně ochranného pásma,
povinný: GUSTO Service s.r.o., Polanecká
 132, 742 83 Klimkovice, Václavovice, IČO: 27854957
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, tj. 125,- x
 12 = 1500,- Kč + DPH

2. zřízení pozemkové služebnosti, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova,  umístit, provozovat a udržovat dešťovou kanalizaci a vyústní objekt – čelo propustku včetně zpevnění svahu na části pozemku k.ú. Bludovice, parc.č. 444/1, dle GP 3951-30/2014 označené jako parc. č. 444/15 o výměře 19 m2
povinný: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova
 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO: 42196451, zastoupený LS Ostrava, 739 34 Šenov u Ostravy, Těšínská 993
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x
 19 = 2375,- Kč, + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1a – d, k bodu 2.

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

185/5ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby č. 3026 „ Areál volného
času Havířov“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č. 3026 „Areál volného času Havířov“ výkup pozemku parc.č. 4023 k.ú. Havířov-město o výměře 3821 m2 a venkovních úprav (modelářské dráhy, zpevněné asfaltové plochy, plotu a ocelových vrat) od vlastníka:
Leteckomodelářský Klub METEOR Havířov, se sídlem Havířov-Město, Marušky Kudeříkové
 1143/14, IČO 63025019, a to za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 1 686 730,- Kč (pozemek za cenu 916 150,- Kč tj. cca 239,80 Kč/m2 a venkovní úpravy za cenu 770 580,- Kč) s tím, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách:
při podpisu kupní smlouvy bude uhrazena částka za pozemek a
 zbývající část kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 31.3.2016

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

186/5ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova - části města Prostřední Suchá“______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

1. část usnesení ZMH č. 76/3ZM/2015, ze dne 26.1.2015, v bodě A26, k pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, kterým byla schválena hodnota pozemkové služebnosti ve výši 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice.
povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143

2. část usnesení ZMH č. 1178/26ZM/2014, ze dne 21.6.2014, v bodě C2a), k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2342, 2348, 2365, kterým byla schválena hodnota pozemkové služebnosti ve výši 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá “

1. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky a zemní kabelové přípojky NN, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2, v rozsahu 708 m2, dle GP č. 2894-239/2014
povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143,
hodnota pozemkové služebnosti: 250,- Kč/m2 + DPH + 3.000,- Kč/1 ks šachtice + DPH, tj. 250,- x 708 + 3.000,- x 2 = 177.000,- + 6.000,- = 183.000,- Kč

2. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k pozemkům k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2342, 2348, 2365, v celk. rozsahu 205,41 m2 dle GP 2826-50G/2013
povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: 250,- Kč/m2 + DPH + 3.000,- Kč/1 ks šachtice + DPH, tj. 250,- x 204,41 + 3.000,- x 1 = 51.103,- + 3.000,- = 54.103,- Kč

3. výkup zbytkového pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/20, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4 m2, která navazuje na pozemek k.ú. Prostřední Suchá, parc. 1409/25 o výměře 950 m2, který nabude město do vlastnictví kupní smlouvou na základě usnesení č. 76/3ZM/2015, ze dne 26.1.2015, bod B1,
prodávající: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143
kupní cena: je stanovena dle znaleckého posudku, jako cena tržní, za oba pozemky celkem činí 145.800,-
 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1-3

Z: vedoucí OSRM
T: 31.8.2015


 

187/5ZM/2015 - Uzavření smluvního vztahu v rámci stavby „ Sesuv svahu na ul. Svážná “____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v  rámci stavby č. 15003 „Sesuv svahu na ul. Svážná“ zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc.č. 2090/3, k.ú. Bludovice ve vlastnictví povinného: Lesy České republiky s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196454, zast. Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy spočívající v právu zřízení, provozování, umístění a zajištění erozní rýhy přírodním žebrem z kamene v délce cca 50 m a v rozsahu cca 293 m2 na pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním erozní rýhy ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, jakožto vlastníka stavby, hodnotu věcného břemene služebnosti: 250,- Kč/m2, v rozsahu dle geometrického plánu, nejméně však 10.000,- Kč + DPH a úplatu po dobu provádění stavby na pozemku v rozsahu cca 2.084 m2 do uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti ve výši 4.785,- Kč bez DPH za každý započatý měsíc

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o smlouvě budoucí a konečné smlouvy o zřízení služebnosti

Z: vedoucí OSRM
T: 31. 10. 2015


 

188/5ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Úprava Životického potoka
v ř. km 0,000 – 0,450“, k.ú. Prostřední Suchá____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby č.14004 „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000 – 0,450“

1. výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/18 zastavěného částí gabionové opěrné zídky v rozsahu cca 14 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastník pozemku: Jarmila Cimalová, …………….,
kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby

2. výkup části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/22 zastavěného částí gabionové opěrné zídky v rozsahu cca 5 m2, dle zaměření dokončené stavby
vlastníci pozemku: manž. MUDr. Bronislav Firla a JUDr. Halina Firlová, ………………………………
kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby

3. výkup celého pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1295/16 o výměře 114 m2, dotčeného abrazí břehu a zastavěného částí gabionové opěrné zídky vlastník pozemku: Věslav Pawlas ………………………..,
kupní cena: bude stanovena dle znaleckého posudku vyhotoveného po dokončení stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu 1-3

Z: vedoucí OSRM
T: po dokončení stavby


 

189/5ZM/2015 - Zřízení služebnosti pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01
Havířov Žermanická přehrada“, na pozemku parc. č. 4340,
v k.ú. Havířov – město_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, zřízení pozemkové služebnosti na části pozemku k.ú. Havířov –město, parc. č. 4340, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, umístit a provozovat na pozemku konstrukci a opěry lávky přes Lučinu pro pěší včetně opevnění koryta v rozsahu trvalého záboru cca 101 m2, dle zaměření dokončené stavby, včetně práva provést stavbu s předpokládaným rozsahem záboru cca 259 m2,
vlastník: ČR - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 70890021
hodnota pozemkové služebnosti: sjednána ve výši 150,-Kč/m2 x 101 m2, tj. cca 15.150,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a právu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a konečné smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti

Z: vedoucí OSRM
T: 31.12.2015


 

190/5ZM/2015 - Poskytnutí finančního daru na vybudování kanalizační přípojky pro
nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč, jako příspěvku na vybudování kanalizační přípojky pro nemovitost na pozemku parc.č. 2136, k.ú. Bludovice, ve prospěch manželů Jana a Kataríny Růžičkových, bytem ……………….. ……………., s tím, že nebudou požadovat úhradu za zřízení služebnosti pro uložení hlavního kanalizačního řadu na pozemcích v jejich vlastnictví, a to na pozemcích parc.č. 2136 a 2138, k.ú. Bludovice, jak bylo sjednáno ve smlouvě č. 1864/OSM/2011 ze dne 27.12.2011

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2015


 

191/5ZM/2015 - Úplatný převod technické infrastruktury v k.ú. Bludovice, ul. Datyňská_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

úplatný převod dokončené infrastruktury – řad splaškové kanalizace, určené pro 4 rodinné domy, ul. Datyňská, umístěné na pozemcích parc.č. 982, k.ú. Bludovice ve vlastnictví statutárního města Havířov, na pozemku parc.č. 945/1 , k.ú. Bludovice ve vlastnictví pana Gustava Kunčického, bytem ………………………. a parc.č. 947/1, k.ú. Bludovice ve vlastnictví manželů Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, bytem ……………………… od investora – manželů Weiss Zdeněk a Weissová Ingrid, bytem …………………………….. do majetku města s tím, že město uhradí investorovi 20% skutečných nákladů + DPH, vyčíslených po dokončení stavby, maximálně však do výše 20% předpokládaných pořizovacích nákladů + DPH předložených investorem takto:
za stavbu řadu splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 982, parc.č. 945/1 a parc.č. 947/1, k.ú. Bludovice 20% předpokládaných nákladů 1.000.000,-
 Kč, tj. maximálně 200.000,- Kč + DPH s podmínkou, že
a)
 stavba bude převedena do majetku města v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, včetně zřízených věcných břemen
b)
 kanalizační přípojky k jednotlivým RD zůstanou ve správě jednotlivých vlastníků RD

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.10.2015


 

192/5ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předání majetku statutárního města Havířova, a to drobná stavba, inv. číslo 000000035939, dětský mobiliář, inv. číslo 000000035934 až 000000035938, vše v celkové pořizovací ceně 246 895,00 Kč, situované v areálu sportovního hřiště u ZŠ Zelená, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, sídlo Havířov-Podlesí, Těšínská 2b, IČO: 00306754, dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

u k l á d á

1. vyhotovení úplného znění přílohy č. 1 zřizovací listiny

Z: vedoucí OSRM
T: 20. 9. 2015

2. vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny

Z: vedoucí OPS
T: 30. 9. 2015


 

193/5ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 26.5.2015 dle přílohy


 

194/5ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru správy a rozvoje
majetku oddělení investic na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. III______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III dle Přílohy č. 1
2.
 seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu OSRM-OI na rok 2015 po RU III dle Přílohy č. 2


 

195/5ZM/2015 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2015 z
rozpočtu odboru školství a kultury____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČO: 25372793) ve výši 300.000,- Kč

2. uzavření smlouvy s příjemcem dotace

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2015


 

196/5ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 587.840,- Kč na dofinancování plavání takto:

64.240,- Kč   Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958122)
     
20.680,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČO: 48805289)
     
43.120,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČO: 48805513)
     
50.600,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČO: 62331221)
     
25.080,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958165)
     
44.000,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČO: 48805424)
     
17.160,- Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČO: 61988600)
     
34.760,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 62331248)
     
40.480,- Kč   Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČO: 48805475)
     
63.800,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958114)
     
40.040,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958131)
     
44.880,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČO: 48805271)
     
7.040,- Kč   Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577)
     
18.040,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958149)
     
28.160,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace (IČO: 75027569)
     
45.760,- Kč   Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230)

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015 o výše uvedené částky

Z: vedoucí OŠK
T: září 2015


 

197/5ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

e r e   n a   v ě d o m í

žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy

ze sportovní sféry:

1. České olympijské a.s, IČO: 25268708, na projekt „Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů“,
2.
 Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČO: 22713778, na projekt „ME v aerobiku v holandském Dordrechtu“,
3.
 Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČO: 65468104, na nákup překážek pro požární sport,
4.
 Sportovního klubu moderní gymnastiky Havířov, IČO: 26595109, o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015,
5.
 Sportovního klubu volejbalu Havířov, IČO: 48806323, o navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015,
6.
 Střední školy a základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace, IČO: 13644297, o navýšení dotace na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku

z mimosportovní sféry:

1. Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, z.s., Český Těšín, IČO: 00442771, na úhradu nákladů spojených s organizací 26. Festiwalu PZKO,
2.
 Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s, IČO: 25840886, na provoz vysoké školy v roce 2015,
3.
 Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČO: 18055958, na činnost skautského střediska v roce 2015,
4.
 Junáka – Českého skauta, střediska Havířov, z.s., IČO: 18055958, na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“,

c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry:

50 000,- Kč   Maniak aerobiku Havířov, o.s., IČO: 22713778, na projekt „Mistrovství Evropy v aerobiku v holandském Dordrechtu“, které se uskutečnilo ve dnech 12. – 16. 05. 2015.
     
30 000,- Kč   Sboru dobrovolných hasičů Havířov – Město, IČO: 65468104, na nákup překážek pro požární sport,
     
50 000,- Kč   Sportovnímu klubu moderní gymnastiky Havířov, IČO: 26595109, na navýšení dotace činnost na klubu v roce 2015,
     
100 000,- Kč   Střední škole a základní škole, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizaci, IČO: 13644297, na navýšení dotace na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku

2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry:

50 000,- Kč   Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s., IČO: 18055958, na činnost skautského střediska v roce 2015,
     
15 000,- Kč   Junáku – Českému skautu, středisku Havířov, z.s., IČO18055958, na projekt „Kdo si hraje, nezlobí!“,
     
50 000,- Kč   Vysoké škole sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s, IČO: 25840886, na provoz vysoké školy v roce 2015.

3. uzavření věřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

Z: vedoucí OŠK
T: srpen 2015

e s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 ze sportovní sféry:

155 000,- Kč   České olympijské a.s., IČO: 25268708, na projekt „Odznak všestrannosti Olympijských Vítězů“,
     
2 000 000,- Kč   Sportovnímu klubu volejbalu Havířov, IČO48806323, na navýšení dotace na činnost klubu v roce 2015

2. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2015 z mimosportovní sféry:

100 000,- Kč   Polskému kulturně-osvětovému svazu v České republice, z.s., Český Těšín, IČO: 00442771, na úhradu nákladů spojených s organizací 26. Festiwalu PZKO

 

198/5ZM/2015 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice
pro školní rok 2015/2016_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 udělené Radou města Havířova

s c h v a l u j e

úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 2015/2016

u k l á d á

odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2015


 

199/5ZM/2015 - Návrh nového znění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Havířova____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova ve znění upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 01.07.2015, s výjimkou bodu 1. článku VIII, který nabývá účinnosti od 1.2.2016

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost o nových Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: červenec 2015


 

200/5ZM/2015 - Návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných
tříd základních škol ve Sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu
,,Pohybová výchova“________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrh změn v realizaci ,,Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných tříd základních škol ve sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu ,,Pohybová výchova“ od školního roku 2015/2016 dle důvodové zprávy

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 122.000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2015

Z: vedoucí EO
T: září 2015


 

201/5ZM/2015 - Souhlas s odpovědí na interpelaci pana Oldřicha Blažka__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s o u h l a s í

odpovědí zaslanou na interpelaci pana Blažka podanou dne 30.3.2015


 

202/5ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1) nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 4647/1 v k.ú. Havířov - město v rozsahu příloh č. 1 a 2

2) pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. §45 odst. 4 stavebního zákona v  lokalitě č. 2 – na severní části pozemků parc.č. 2208, 2206/6 v k.ú. Prostřední Suchá v rozsahu příloh č. 1 a 2


 

203/5ZM/2015 - Kompenzace předpokládaných finančních nákladů na výstavbu nového
oplocení pozemku – Ing. Darina Vážanská______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

budoucí kompenzaci vynaložených finančních nákladů na výstavbu nového oplocení pozemku parc. čís. 1693 v k.ú. Prostřední Suchá, ve výši prokázaných vynaložených nákladů na stavbu, max. 60.000 Kč paní Ing. Darině Vážanské, trv. bytem ……………………………


 

204/5ZM/2015 - Změny zástupců města v obchodních společnostech______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

ústní rezignaci podanou dne 3.6.2015 na 16. schůzi RMH paní Alicí Hegyi na funkci členky představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s., IČO 25375681
rezignaci Bc.
 Aleny Olšokové na funkci členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 25385534
rezignaci Mgr.
 Ivy Georgiu na funkci jednatelky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 25385534
rezignaci Petera Hrabčáka na funkci člena dozorčí rady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO
 64084744

s c h v a l u j e

změnu usnesení ze dne 15.12.2014, č. usnesení 52/2ZM/2014, v části „navrhuje“ bod 1 takto: „1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081 odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s. zvolení Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s.“

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zvolení Ivety Kočí Palkovské do funkce členky představenstva společnosti Technické služby Havířov a.s., IČO
 25375681
zvolení Bc.
 Darji Tomaniecové do funkce členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO 25385534
zvolení Mgr.
 Ivy Georgiu do funkce členky dozorčí rady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO 64084744

u k l á d á

zaslat návrh na zvolení nového zástupce města v dozorčí radě obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 17.6.2015


 

205/5ZM/2015 - Návrh na odepsání pohledávky_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí pohledávky a její odepsání z účetnictví města:

a) ve výši 26.802 Kč, která vznikla úhradou odvodu do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu „Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov“

b) ve výši 124.985,70 Kč, která vznikla vrácením neoprávněně nárokovaných a proplacených výdajů Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko při realizaci projektu „Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží“


 

206/5ZM/2015 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos Horní Suchá, a.s.
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání mimořádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.  IČ: 47677287, dne 26. března 2015 v 8:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, Horní Suchá


 

207/5ZM/2015 - KIC Odpady, a.s., Ostrava - informace z jednání valné hromady společnosti_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu z jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, konané dne 26. března 2015 v budově KÚ MSK v Ostravě, dle důvodové zprávy


 

208/5ZM/2015 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu
řádné valné hromady_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 konané dne 26. května 2015 v hotelu Imperial Hotel Ostrava, dle důvodové zprávy


 

209/5ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č.1.1, 1.2

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v Příloze č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Přílohy č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 za období březen – květen 2015


 

210/5ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 19.03.2015 do 03.06.2015


 

            ………………………………….....                                ...…..…….……………………...
                    Bc. Daniel PAWLAS                                                    Ing. Eduard HECZKO
                       
primátor města                                                                náměstek primátora
                                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku