Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 5. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 28.3.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/30 681/Kl/2011

V Havířově dne 28.3.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 28.3.2011


106/5ZM/2011 - Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 28.3.2011

107/5ZM/2011 - Schválení programu 5. zasedání ZMH dne 28.3.2011

108/5ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH, konaného dne 28.3.2011

109/5ZM/2011 - Ověření zápisu ze 3. zasedání ZMH, konaného dne 24.1.2011a ze 4.zasedání ZMH, konaného dne 28.2.2011

110/5ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

111/5ZM/2011 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

112/5ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2010

113/5ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.

114/5ZM/2011 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2010

115/5ZM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec – prosinec 2010

116/5ZM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků města Havířova

117/5ZM/2011 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09

118/5ZM/2011 - Dodatek č. 1 Statutu fondu nájemního bydlení

119/5ZM/2011 - Změna „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění“

120/5ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

121/5ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark

122/5ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice

123/5ZM/2011 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 18 – MUDr. Heroková

124/5ZM/2011 - Záměr prodeje nebytové jednotky

125/5ZM/2011 - Záměr bezúplatného převodu objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark

126/5ZM/2011 - Žádosti o odprodej nemovitosti na Národní tř. 581, Havířov-Město

127/5ZM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice

128/5ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark

129/5ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město

130/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Baníková

131/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Niemczyk

132/5ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Čapla

133/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Voral, paní PaedDr. Kuchejdová

134/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Šikulová

135/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Pavlica, paní Táborská

136/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Jan a Leopold Kociánovi

137/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark –pan Šipula

138/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark –paní Křižánková, paní Káňová

139/5ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Ing. Vaněk, paní Gronychová

140/5ZM/2011 - Bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1509/2, z majetku ČR, do majetku města

141/5ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby „Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“

142/5ZM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc.č. 1995/8, k.ú. Šumbark

143/5ZM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 385/10, k. ú. Dolní Suchá

144/5ZM/2011 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se společností ERPEKO, a.s.

145/5ZM/2011 - Převod majetku příspěvkovým organizacím do vlastnictví

146/5ZM/2011 - Předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření

147/5ZM/2011 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 41 – p. Lukaštík

148/5ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

149/5ZM/2011 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury

150/5ZM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

151/5ZM/2011 - Souhlas zřizovatele s prodloužením návratné finanční výpomoci - financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

152/5ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury

153/5ZM/2011 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010

154/5ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním a mimosportovním subjektům

155/5ZM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací

156/5ZM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010

157/5ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

158/5ZM/2011 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“

159/5ZM/2011 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“

160/5ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

161/5ZM/2011 - Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (SPRMSK)

162/5ZM/2011 - Informace o změnách zástupců města v orgánech obchodních společností města a návrh na znovuzvolení členů představenstva společnosti TSH a.s. a dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.

163/5ZM/2011 - Odměny členům komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních orgánů

164/5ZM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II. pololetí roku 2011

165/5ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
ze 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.3.2011


 

106/5ZM/2011 - Schválení předsednictva 5. zasedání ZMH dne 28.3.2011_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.3.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

107/5ZM/2011 - Schválení programu 5. zasedání ZMH dne 28.3.2011____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.3.2011


 

108/5ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 5. zasedání ZMH, konaného
dne 28.3.2011______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.3.2011

p. Leoše Lukaštíka
p. Miroslava Kronenberga


 

109/5ZM/2011 - Ověření zápisu ze 3. zasedání ZMH, konaného dne 24.1.2011
a ze 4.zasedání ZMH, konaného dne 28.2.2011__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 3.zasedání ZMH, konaného dne 24. ledna 2011 a ze 4.zasedání ZMH, konaného dne 28. února 2011


 

110/5ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

70/3ZM/2011

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním subjektům

87/3ZM/2011

Darovací smlouva o darování věci movité

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

384/8/ZM/08

Průběžné hodnocení „Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“

1195/23/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark

1221/23/ZM/10

Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 19. – 64.

1264/24/ZM/10

Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova

1271/24/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

37/2ZM/2010

Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice

46/2ZM/2010

Snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2010

68/3ZM/2011

Městský program prevence kriminality na rok 2011

69/3ZM/2011

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko – zvýšení

76/3ZM/2011

Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice

78/3ZM/2011

Prodej pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město

79/3ZM/2011

Prodej pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark

88/3ZM/2011

Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Havířova.

94/3ZM/2011

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí


 

111/5ZM/2011 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné
hromady společnosti____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. dne 28.3.2011 ve 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje, číslo dveří D 200

2. pořad jednání dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

změnu výše majetkové účasti statutárního města Havířov v právnické osobě KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00, IČ 28564111, při zvyšování základního kapitálu této společnosti podle rozhodnutí její valné hromady zmíněné v bodě 1. tohoto usnesení z 8,66 % na 8,33 %
- což představuje upsání 8 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě za částku 800.000 Kč

u k l á d á

zástupci města jednat a hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady KIC Odpady, a.s. dne 28.3.2011 takto:
- body 1 – 7 a 9 programu: shodně s návrhem představenstva společnosti KIC Odpady, a.s.

- bod 8 programu : shodně s tímto usnesením tj. pro schválení navýšení základního kapitálu o 10.000.000,- Kč a pro upsání městem Havířov 8 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě za částku 800.000 Kč

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova předložit Moravskoslezskému kraji požadavky statutárního města Havířova na spolufinancování

a) přípravy a realizace projektu města k ochraně a zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel ve městě (např. obnova zeleně, revitalizace vodních toků, snižování prašnosti a emisí, nakládání s odpady, budování obnovitelných zdrojů, ozdravné pobyty občanů města)v letech 2012 – 2016

b) předprojektové přípravy obchvatu města Havířova

u k l á d á

Radě města Havířova účinně hájit oprávněné zájmy statutárního města Havířova z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel města v rámci všech řízení ve věci výstavby a povolení provozu „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ vedených před příslušnými správními úřady


 

112/5ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2010________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2010


 

113/5ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová
opatření č. 1. – 19._______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 1. – 19.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 094 360,84 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

880 970,17 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

26 255,07 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 000,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 178 135,60 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 391 497,41 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 100 784,51 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

800,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

57 412,50 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

247 941,62 tis. Kč

odbor sociálních věcí

251 950,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

256 500,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

683 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

65 731,00 tis. Kč

odbor ekonomický

487 069,39 tis. Kč

oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

34 000,00 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

290 712,90 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

960,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

940,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 210,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 000,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

860,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 450,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

740,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 310,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

800,00 tis. Kč

MŠ Resslova

620,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

810,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

650,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

724,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 360,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 030,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 860,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

7 807,90 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 500,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 510,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 150,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 700,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 000,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 015,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 340,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 160,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 050,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 400,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 740,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 200,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 200,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 370,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

32 871,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

16 910,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

33 000,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 000,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

37 540,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 585,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 100,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+297 136,57 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+569 610,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

- 347 080,00 tis. Kč

aktivní operace řízení likvidity – příjmy

+54 500,00 tis. Kč

aktivní operace řízení likvidity – výdaje

- 54 500,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+ 74 606,57 tis. Kč


 

114/5ZM/2011 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2010________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2010.


 

115/5ZM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období
červenec – prosinec 2010____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec – prosinec 2010


 

116/5ZM/2011 - Návrh na zhodnocení finančních prostředků
města Havířova______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zhodnocení finančních prostředků Fondu rozvoje hospodářských aktivit města Havířova ve výši 22 000,0 tis. Kč na dobu 6-ti měsíců formou termínovaného vkladu u společnosti Volksbank CZ, a.s., IČ: 25083325.


 

117/5ZM/2011 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09 uzavřené dne 30.10.2009 mezi městem Havířovem a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., IČ: 31320155, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 05/09.


 

118/5ZM/2011 - Dodatek č. 1 Statutu fondu nájemního bydlení____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 Statutu fondu nájemního bydlení, ve znění přílohy č. 1, s účinností od 1.4.2011


 

119/5ZM/2011 - Změna „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví
na společných částech domu z majetku města Havířova
dle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění“__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. změnu „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění“ dle přílohy

2. úplné znění „Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění“ účinných od 1.4.2011


 

120/5ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku statutárního
města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej bytu č.697/9 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 697/5, včetně podílu ve výši 808/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 611 – zast. plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území 637556 Havířov-Město panu Antonínu Hudečkovi za kupní cenu 283.078,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedeným kupujícím


 

121/5ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark o výměře 19 m2 panu Petru Kubicovi, bytem …………………………… pod již postavenou garáží za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 9 500,- Kč


 

122/5ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/56 v k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 2 m2, manželům Ing. Václavu Jůchovi a Marii Jůchové, bytem ………………………… za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

123/5ZM/2011 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 18 – MUDr. Heroková
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení členky Zastupitelstva města Havířova MUDr. Jiřiny Herokové (VV) o střetu zájmu ve věci záměru prodeje nebytové jednotky

s c h v a l u j e

vyloučení členky ZMH paní MUDr. Jiřiny Herokové z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 18 schváleného programu 5. zasedání ZMH, konaného dne 28.3.2011


 

124/5ZM/2011 - Záměr prodeje nebytové jednotky________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje nebytové jednotky č. 1050/3 o výměře 82,80 m2 v 1.nadzemním podlaží obytného domu ul. Matuškova č. p. 1050 a podíl v rozsahu 9658/10000 na společných částech domu a pozemku parcela č. 1054, zastavěná plocha o výměře 232 m2 v k. ú. Havířov – město, p. MUDr. Jiřině Herokové, ke zřízení střediska všeobecných zdravotních služeb


 

125/5ZM/2011 - Záměr bezúplatného převodu objektu na ul. B. Němcové 1207,
Havířov-Šumbark__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr bezúplatného převodu nemovitostí – budovy č. p. 1207 na pozemku parc.č. 334 a pozemek parc.č. 334, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 466 m2, vše v k. ú. Šumbark, občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 813.02 Havířov, IČ: 18055958, k provozování zařízení pro děti a mládež, z důvodu podpory činnosti organizace zabývající se prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí


 

126/5ZM/2011 - Žádosti o odprodej nemovitosti na Národní tř. 581, Havířov-Město__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části nemovitosti č. p. 581 na pozemku parc. č. 422 a pozemek parc. č. 422 o výměře 306 m2 v k.ú. Havířov-město


 

127/5ZM/2011 - Prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice o výměře cca 912 m2 společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem Havířov-Podlesí, Okrajová 1636/4c, IČ: 26794845 za účelem vybudování nového firemního objektu, parkovacích míst a obslužné komunikace za tržní cenu ve výši celkem cca 1 050 500,- Kč (tj. 1 150,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011


 

128/5ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1390/16, k.ú.Šumbark, zahrada o výměře 24 m2, manželům - Orestis Vlachopulos a Kateřina Vlachopulosová, bytem …………………………… za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 86.450,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 88.150,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.5. 2011
Z: vedoucí OSM


 

129/5ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov-město________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2797 v k.ú. Havířov-město, o výměře 3 m2, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2797/2, k vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže k obytnému domu na ul. Karvinská 51, Havířov-Město, paní PhDr. Michaele Štěpánkové, bytem …………………………… za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.850,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.700,-Kč, celkem 3.550,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

T: 31.5. 2011
Z: vedoucí OSM


 

130/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Baníková_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1460/215, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2, parc.č. 1460/218, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 a parc.č. 1460/220, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodník a část budovy zdravotního střediska, celková výměra pozemků je 42 m2 od vlastníka paní Olgy Baníkové, bytem …………………………… dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 21 690,- Kč (tj. cca 516,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

131/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Niemczyk______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1374/195, ost.plocha, zeleň o výměře 35 m2, parc.č. 1374/197, ost.plocha, zeleň o výměře 5 m2, parc.č. 1374/206, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 5 m2, parc.č, 1454/4, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 13 m2, parc.č. 1460/208, ost.plocha, zeleň o výměře 5 m2, parc.č. 1460/210, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodníky a část MK Gen. Svobody, celková výměra pozemků je 84 m2
od vlastníka pana Karla Niemczyka, bytem …………………………… za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 24 260,- Kč (tj. cca 289,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

132/5ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Čapla________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1435/2, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 207 m2, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází část místní komunikace ul. Školní od vlastníka pana Antonína Čaply, bytem …………………………… dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 91 400,- Kč (tj. cca 441,50 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

133/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Voral, paní PaedDr. Kuchejdová__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1122, ost. plocha , ost.komunikace o výměře 590 m2, k.ú. Šumbark, na kterém se nachází část místní komunikace ulice Školní od spoluvlastníků:
- pana Josefa Vorala, bytem ……………………………, podíl ve výši ¼
- paní PaedDr. Kuchejdové Voralové , bytem …………………… podíl ve výši ¾
za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 250 520,- Kč (tj. cca 424,60 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

134/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Šikulová____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1374/173, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 36 m2, parc.č. 1374/176, ost.plocha, zeleň o výměře 16 m2, parc.č. 1374/180, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2 a parc.č. 1374/192, ost.plocha, zeleň o výměře 85 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodník, zeleň a část obytného domu v majetku města, celková výměra pozemků je 144 m2
od vlastníka paní Anežky Šipulové, bytem …………………………… dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 47 580,- Kč ( tj. cca 330,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

135/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Pavlica, paní Táborská_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1370,zahrada o výměře 303 m2, parc.č. 1374/209, ost.plocha, zeleň o výměře 35 m2 a parc.č. 1374/211, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 55 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází zpevněná plocha chodníků a veřejná zeleň u ulice Gen.Svobody, celková výměra pozemků je 393 m2 od spoluvlastníků:
- pan Zdeněk Pavlica, bytem …………………………… podíl ve výši ½
- paní Alena Táborská, bytem …………………………… podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 111 320,-Kč (tj. cca 283,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

136/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark – Jan a Leopold Kociánovi_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č.1374/160, ost. plocha , zeleň o výměře 9 m2, parc.č. 1374/167, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 15 m2, parc.č. 1374/172, zast.plocha, nádvoří o výměře 46 m2, parc.č. 1374/179, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2, parc.č. 1374/181, ost.plocha, zeleň o výměře 22 m2, parc.č.1374/183, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 24 m2, parc.č.1374/194, ost.plocha, zeleň o výměře 90 m2, parc.č. 1374/199, ost.plocha, zeleň o výměře 7 m2, parc.č. 1374/208, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2, parc.č. 1454/6, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 20 m2, parc.č. 1460/211, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 23 m2, parc.č. 1460/213, ost.plocha, zeleň o výměře 16 m2 a parc.č. 1460/214, ost.plocha, zeleň o výměře 30 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodníky, část MK Gen. Svobody, část obytného domu ve vlastnictví města, celková výměra pozemků je 314 m2 od spoluvlastníků:
- pan Jan Kocián, bytem ……………………………, podíl ve výši ½
- pan Leopold Kocián, bytem ……………………………, podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 110 070,- Kč  (tj. cca 351,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

137/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark –pan Šipula__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1374/157, ost.plocha, zeleň o výměře 65 m2, parc,.č. 1374/163, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 1 m2, parc.č. 1374/166, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 28 m2, parc.č.1374/170, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 23 m2, parc.č. 1374/171, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 16 m2, parc.č. 1448/30, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 2 m2, parc.č. 1448/50, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 7 m2 a parc.č. 1461/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 , k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodníky, část MK Petřvaldská, část obytného domu ve vlastnictví města , celková výměra pozemků je 153 m2 od vlastníka pana Jaroslava Šipuly, bytem …………………………… za cenu dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 56 860,- Kč (tj. cca 372,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

138/5ZM/2011 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark –paní Křižánková, paní Káňová_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č. 1374/155, ost.plocha, zeleň o výměře 96 m2, parc.č. 1374/161, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 8 m2, parc.č. 1374/164, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2 , parc.č. 1374/169, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 6 m2, parc.č. 1431/38, ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, parc.č. 1431/39, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2, parc.č. 1448/31, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 8 m2, parc.č. 1448/52, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 19 m2, parc.č. 1461/3, ost.plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, parc.č. 1475/21, ost.plocha, ost.komunikace o výměře 107 m2, k.ú. Šumbark, na kterých se nachází chodníky a část MK Petřvaldská a Školní, celková výměra pozemků je 308 m2 od spoluvlastníků:
- paní Pavla Křižánková , bytem …………………, podíl ve výši ¼
- paní Božena Káňová , bytem …………………..., podíl ve výši ¾
dle znaleckého posudku, a to za kupní cenu celkem 122 590,- Kč (tj. cca 398,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

139/5ZM/2011 - Výkup pozemku k.ú. Šumbark – pan Ing. Vaněk, paní Gronychová_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2162/1, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 207 m2, na které se nachází místní komunikace ul. Nová od spoluvlastníků:
- pan ing. Roman Vaněk, bytem …………………… podíl ve výši ½
- paní Dana Gronychová, bytem …………………... podíl ve výši ½
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 91 494,-Kč (tj. 442,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

140/5ZM/2011 - Bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1509/2, z majetku ČR,
do majetku města___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 979/21/ZM/05, bod 3), ze dne 19. 9. 2005, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. (PK 1475/1) o výměře 149 m2, z vlastnictví: ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města s omezujícími podmínkami dle usnesení

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku k.ú. Šumbark, parc. č. 1509/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2, užívaného jako část veřejné komunikace Na Kremplách, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ 697 97 111,

do majetku statutárního města Havířova, bez omezujících podmínek

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011

________________________________________________________________________________

141/5ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely stavby „Výstavba chodníku na
ul. Josefa Kotase“_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely stavby „Výstavba chodníku na ul. Josefa Kotase“ výkupy pozemků

1. části parc.č. 9/11, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 8 m2, ve vlastnictví paní Lenky Uhrové, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

2. části parc.č. 9/10, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 54 m2, ve vlastnictví pana Jaroslava Budaře, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

3. částí parc.č. 9/7, 11/2, k.ú. Dolní Datyně, o celkové výměře cca 86 m2, ve spoluvlastnictví PaedDr. Jiřího Mezulánika, Csc. a Ing. Blanky Mezulánikové, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

4. částí parc.č. 232, 233 k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 69 m2, ve vlastnictví Pavla Koštiála, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

5. části parc.č. 11/1, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 56 m2, ve vlastnictví Ludmily Valicy, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj.ve výši 300,-Kč/m2

6. částí parc.č. 2, 4, 5, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 140 m2, ve vlastnictví Emila Kolorze, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

7. částí parc.č. 270, 271, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 45 m2, ve vlastnictví Miroslavy Rybářové, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

8. části parc.č. 228, k.ú. Dolní Datyně, o výměře cca 12 m2, ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stachy, bytem …………………………… Havířov-Dolní Datyně a Věry Stachové, bytem …………………………… za cenu dle aktuálně platných cenových předpisů, tj. ve výši 300,-Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

T: ke stavebnímu řízení
Z: vedoucí OSM


 

142/5ZM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc.č. 1995/8,
k.ú. Šumbark_____________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova v rámci vypořádání stavby: „Světelná křižovatka Orlovská, Požárnická, U Skleníků“

r u š í

část usnesení ZMH č. 1190/25/ZM/06, ze dne 27. 3. 2006, v bodě D1, kterým by schválen výkup pozemku za cenu dle znaleckého posudku, po zaměření stavby

s c h v a l u j e

výkup pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1995/8 o výměře 14 m2, dle požadavku prodávajícího: Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, IČ: 476 75 977, za kupní cenu dohodou ve výši 16.900,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011


 

143/5ZM/2011 - Navýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 385/10,
k. ú. Dolní Suchá_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 224/5/ZM/07, ze dne 3. 9. 2007, kterým by schválen výkup pozemku parc. č. 385/10 k. ú. Dolní Suchá za cenu dle znaleckého posudku,

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 385/10, vodní plocha, o výměře 62 m2, dle požadavku prodávajícího: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234 za kupní cenu dohodou, ve výši 15.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011


 

144/5ZM/2011 - Prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy se
společností ERPEKO, a.s.____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínu do 29. 2. 2012, pro uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku v majetku města, parc. č. 2173/1 k.ú. Havířov – město, pro účely výstavby sídla společnosti ERPEKO, a.s. Těšínská 3/991, Havířov-Bludovice, IČ: 253 85 224

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Eduarda Heczka, podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, ev. č. E/62/OSRM/06, ze dne 13.2. 2006

Z: vedoucí OSM
T: 30. 4. 2011


 

145/5ZM/2011 - Převod majetku příspěvkovým organizacím do vlastnictví_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod neinvestičního majetku města, příspěvkovým organizacím dle přílohy:

1. Majetek v celkové pořizovací ceně 15 102,24 Kč - .příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace IČ: 70 95 81 22, sídlo: Havířov-Město, 1.máje 956/10a, PSČ: 736 01

2. Majetek v celkové pořizovací ceně 152 557,00 Kč - příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69, sídlo: Havířov-Životice, Zelená 112/2, PSČ 736 01

3. Majetek v celkové pořizovací ceně 15 451,00 Kč - příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČ: 62331221, sídlo: Havířov-Město, Gorkého 329/1, PSČ: 736 01

4. Majetek v celkové pořizovací ceně 192 000,00 Kč - příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov- Město Horymírova 7/1194, IČ: 61988634, sídlo: Havířov – Město, Horymírova 1194/7, PSČ: 736 01


 

146/5ZM/2011 - Předání majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I.
předání majetku statutárního města Havířova k hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. předání pozemku parc. číslo 2514/1, orná půda, o výměře 691 m2, katastrální území Bludovice, k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Zelená Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69, sídlo: Havířov-Životice, Zelená 112/2

2. předání pozemků parc. číslo: 1274/2, ostatní plocha, o výměře 222 m2, 1274/3, ostatní plocha, o výměře 855 m2 a 1274/4, ostatní plocha, o výměře 169 m2, vše v katastrálním území Bludovice, k hospodaření příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská 14, příspěvková organizace, IČ: 75027577, sídlo: Havířov-Bludovice, Selská 429/14

3. předání pozemků parc. číslo 988/3, zastavěná plocha, o výměře 2670 m2 a 988/5, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 687 m2, vše katastrální území Havířov-město, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a

4.  předání vnitřního vybavení budovy Sportovní hala, ul. Komunardů 1548/1, Havířov-Město:
- dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 505 534,26 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 472 574,46 Kč
- drobný majetek pod stanovenou hranici v pořizovací ceně 12 185,34 Kč
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a, dle přílohy č. 1

5. předání budovy občerstvení a veřejných toalet v  Parku Lučina v pořizovací ceně 5 095 359,27 Kč, pozemku parc. č. 4037/4, o výměře 35 m2, zastavěného stavbou občerstvení a veřejných toalet, a stavby sjezdovky s vlekem v pořizovací ceně 287 409,55 Kč, vše v katastrálním území Havířov-město, k hospodaření příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00 30 67 54, sídlo: Havířov-Podlesí, Těšínská 2a

II.
vyjmutí pozemků parc. č. 988/3, zastavěná plocha, o výměře 2670 m2, č. 988/4, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 660 m2 a č. 988/5, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 687 m2, které byly odměřeny z dřívějšího pozemku parc. číslo 988, katastrální území Havířov-město, z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62 33 12 30, sídlo: Havířov-Město, Žákovská 1006/1, s tím, že se zbývajícími částmi pozemku dřívějšího parc. č. 988, dnes pozemek parc. č. 988/1, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, o výměře 5 440 m2, pozemek parc. č. 988/2, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, o výměře 857 m2, a pozemek parc.č. 988/6, ostatní plocha – zeleň, o výměře 180 m2, bude Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná hospodařit i nadále

u k l á d á

odboru správy majetku zpracování dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle čl. I a II

Z: vedoucí OSM
T: 30.9. 2011


 

147/5ZM/2011 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 41 – p. Lukaštík_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

oznámení člena Zastupitelstva města Havířova pana Leoše Lukaštíka (ODS) o střetu zájmu ve věci záměru prodeje nebytové jednotky

s c h v a l u j e

vyloučení člena ZMH pana Leoše Lukaštíka z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 41 schváleného programu 5. zasedání ZMH, konaného dne 28.3.2011


 

148/5ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1. pořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona
v lokalitě č. 1 - na části pozemku parc.č. 2344/1 a pozemku parc.č. 2345 v k.ú. Dolní Suchá
v lokalitě č. 2 - na části pozemku parc.č. 651 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 5 - na pozemcích parc.č. 4034, 4038, 4035, 4036 v k.ú. Havířov - město
v lokalitě č. 6 - na pozemku parc.č. 1101 v k.ú. Bludovice
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3

2. nepořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 3 - na pozemku parc.č. 179 v k.ú. Prostřední Suchá
v lokalitě č. 4 - na části pozemku parc.č. 4478 v k.ú. Havířov-město
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3


 

149/5ZM/2011 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2011
z rozpočtu odboru školství a kultury__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení příspěvku na dítě z 3.000,- Kč na 3.500,- Kč

2. poskytnutí dotace na provoz na rok 2011 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury, a to takto:
- Mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13, Havířov-Šumbark (IČ 25372793)………………………… ve výši 262.500,- Kč
- Sdružení pro činnost SMŠ K. Čapka, K. Čapka 8, Havířov-Město (IČ 66182476)………………………… ve výši 238.000,- Kč

3. uzavření dohod s příjemci jednotlivých dotací

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011


 

150/5ZM/2011 - Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení příspěvku na provoz Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13) o částku 340.000,- Kč a poskytnutí investiční dotaci ve výši 340.000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011


 

151/5ZM/2011 - Souhlas zřizovatele s prodloužením návratné finanční výpomoci - financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení návratné finanční výpomoci dotace na projekty v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezského pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání jednotlivých základních škol do 31.3. 2012, a to pro:

1. ZŠ M. Pujmanové ve výši 9.232.369,00 Kč

2. ZŠ a MŠ Frýdecká ve výši 2.169.837,00 Kč

3. ZŠ Gen. Svobody ve výši 8.215.444,00 Kč

4. ZŠ 1. máje ve výši 4.249.770,00 Kč

5. ZŠ K. Světlé ve výši 2.529.609,00 Kč

6. ZŠ Jarošova ve výši 1.699.972,00 Kč

Z: vedoucí OŠK
T: duben 2011


 

152/5ZM/2011 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu odboru školství a kultury_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a mateřským školám v celkové výši 2.342.180,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011


 

153/5ZM/2011 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova za rok 2010


 

154/5ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011
sportovním a mimosportovním subjektům______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011 subjektům uvedeným v přílohách č.1 – 6 takto:
sociální oblast 1 850 000,- Kč dle přílohy č. 1
sportovní sféra 16 118 000,- Kč dle přílohy č. 2
kulturní oblast 1 438 000,- Kč dle přílohy č. 3
školská oblast 607 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast partnerských vztahů 31 000,- Kč dle přílohy č. 5
oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 121 000,- Kč dle přílohy č. 6

s tím, že procentuální podíl spolufinancování projektu nebo činnosti uvedený v přílohách č. 1 – 6 nebude v roce 2011 uplatněn

2. poskytnutí investiční dotace ve výši 1 000 000,- Kč pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace se sídlem Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00 84 48 96, na zakoupení laparoskopické věže pro centrální operační sály k provádění laparoskopických operací

3. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení za podmínek:
- uvedení konkrétního účelu (účelů) použití dotace včetně finančního vyčíslení v souladu s požadavkem příjemce dotace,
- udělení souhlasu příjemce dotace se zveřejněním dohody o poskytnutí dotace a jejího vyúčtování na webových stránkách města Havířova,
- udělení souhlasu příjemce dotace s předložením celkového svého hospodaření za daný kalendářní rok, případně všech příjmů a výdajů konkrétního projektu, k případné kontrole prováděné poskytovatelem dotace

4. zvýšení navrhovaných dotací těmto subjektům, a to takto:

Sportovní oblast

Prosport – cz o.s., IČ 22 67 10 72 na projekt „Mezinárodní závody silničních motocyklů Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu“ o částku 200 000,- Kč (z původní navrhované výše 400 000,-Kč na celkovou výši 600 000,- Kč)

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov IČ 14 61 42 60 na projekt „Činnost Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov“ o částku 300 000,- Kč (z původní navrhované výše 300 000,-Kč na celkovou výši 600 000,- Kč)

Tělovýchovná jednota Start Havířov IČ 62 33 13 45 na projekt „Sportovní činnost TJ Start Havířov“ o částku 100 000,- Kč (z původní navrhované výše 150 000,-Kč na celkovou výši 250 000,- Kč)

Tělovýchovná jednota Start Havířov - oddíl basketbalu IČ 62 33 13 45 na projekt „Sportovní činnost TJ Start Havířov - oddíl basketbalu“ o částku 200 000,- Kč (z původní navrhované výše 500 000,-Kč na celkovou výši 700 000,- Kč)

Tělovýchovná jednota Slovan Havířov IČ 45 23 90 70 na projekt „Činnost oddílů TJ vč. účasti v soutěžích a turnajích“ o částku 50 000,- Kč (z původní navrhované výše 200 000,-Kč na celkovou výši 250 000,- Kč)

p. Hegedüs Marek, občan města na projekt „Světové hry policistů a hasičů 2011 New York“ o částku 8 000,- Kč (z původní navrhované výše 0,-Kč na celkovou výši 8 000,- Kč)

Kulturní oblast

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov – Město IČ 66 18 29 81 na projekt „Noc kostelů 2011“ o částku 30 000,- Kč (z původní navrhované výše 0,-Kč na celkovou výši 30 000,- Kč)

Matice školská v České republice IČ 44 94 08 58 XII. na projekt „Festival dětské písně“ o částku 50 000,- Kč (z původní navrhované výše 0,-Kč na celkovou výši 50 000,- Kč)

Tyto jednotlivé položky zvýšení dotací jsou již zahrnuty v celkovém finančním objemu pro sportovní sféru a kulturní oblast uvedeném v bodě č.1 tohoto usnesení

u k l á d á

vyzvat příjemce schválených dotací ke konkrétnímu určení použití přidělené dotace dle položkového rozpočtu projektu

Z: vedoucí OŠK a OSV
T: květen 2011

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace vyšší než 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK a OSV
T: červenec 2011


 

155/5ZM/2011 - Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47) o částku 153.000,- Kč na dokrytí úvazku údržbáře v r. 2011

2. zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Město Švabinského7/993, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 54) o částku 102.000,- Kč na dlouhodobý projekt „Pohybem ke zdraví“ v r. 2011

Z: vedoucí OŠK
T: červen 2011


 

156/5ZM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zánik organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace INNA Havířov k 20.07.2010 , IČ 66 18 29 99 a vznik sdružení INNA o.s. Havířov onkologická organizace, IČ 22 85 86 44

s c h v a l u j e

1. změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace INNA Havířov ve výši 22 000,- Kč v rozsahu 24,44 % z celkových skutečných výdajů, a to takto:
- do 20.07.2010 vyúčtuje vyčerpanou část dotace původní příjemce dotace, tj. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace INNA Havířov
- a dále do 31.12.2010 vyúčtuje zbylou část dotace nástupce svaz INNA o.s. Havířov onkologická organizace

2. prominutí procentuálního podílu poskytnuté dotace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace INNA Havířov, IČ 66 18 29 99 ve výši 24,44% z celkových skutečných výdajů na činnost „Provoz organizace INNA a činnost CENTRA POMOCI“

u k l á d á

odboru sociálních věcí informovat žadatele svaz INNA o.s. Havířov onkologická organizace o rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

T: duben 2011
Z: vedoucí OSV


 

157/5ZM/2011 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


 

158/5ZM/2011 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010 v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“


 

159/5ZM/2011 - „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“ (za rok 2010) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010 pro ROP „Přitažlivé město Havířov“


 

160/5ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

161/5ZM/2011 - Členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (SPRMSK)_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. členství statutárního města Havířova ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

2.primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka k zastupování města ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje


 

162/5ZM/2011 - Informace o změnách zástupců města v orgánech obchodních společností města a návrh na znovuzvolení členů představenstva společnosti TSH a.s. a dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o._________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

provedené volby nových zástupů města v orgánech obchodních společností města ke dni 1.3.2011 dle přílohy č. 1

n a v r h u j e

1. znovuzvolení Vojtěcha Kozáka a Vladislava Fukaly do funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 31.5.2011

2. znovuzvolení Jaroslavy Konečné do funkce členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o. ke dni 17.5.2011


 

163/5ZM/2011 - Odměny členům komisí RMH, výborů ZMH a zvláštních orgánů___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

1. s účinností od 1.1. 2011 odměnu členům komisí Rady města Havířova, výborů Zastupitelstva města Havířova a zvláštních orgánů města zřízených primátorem města podle zvláštních předpisů za výkon funkce ve výši 250,- Kč/1 zasedání, kterého se člen komise (výboru nebo zvláštního orgánu města zřízeného primátorem města podle zvláštních předpisů) zúčastní, maximálně však 3.000,- Kč/rok

2. výplata odměn bude provedena po vyhodnocení účasti za předchozí rok jednorázově ke 31.3. následujícího roku

3. podmínkou vyplacení odměny je minimálně 50% účast na jednáních v hodnoceném roce


 

164/5ZM/2011 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II. pololetí roku 2011_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II. pololetí roku 2011 takto:
19.09.2011
14.11.2011
19.12.2011

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova ve II. pololetí roku 2011:
20.07.2011
17.08.2011
07.09.2011
21.09.2011
12.10.2011
02.11.2011
16.11.2011
30.11.2011
07.12.2011
21.12.2011


 

165/5ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 13.1. 2011 – 16.3. 2011


 

    ………………………………….....                                    ...…..…….……………………...
        Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                 Ing. Eduard HECZKO
               
primátor města                                                                    náměstek primátora
                                                                                                  pro ekonomiku a správu majetku