Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 5. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 3.9.2007

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

 

 


Č.jed. KP/86752/Kl/2007
Č.spisu S/KP/895/ZMH-U/2007

V Havířově dne 3.září 2007
Zapsala: Monika Krpelíková

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í
z 35. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 23.9.2007


196/5/ZM/07 - Schválení programu 5.zasedání ZMH dne 3.9.2007

197/5/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 5.zasedání ZMH dne 3.9.2007

198/5/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu z 5.zasedání ZMH, konaného dne 3.9.2007

199/5/ZM/07 - Ověření zápisu ze 4.zasedání ZMH, konaného ve dnech 18.6. a 19.6.2007

200/5/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH

201/5/ZM/07 - Návrh 30% slevy z věcně usměrňovaného nájemného v obecních bytech - půdních nástavbách v domě na ul. K.V. Raise 2,4,6 v Havířově-Městě

202/5/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

203/5/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/64, k.ú. Bludovice

204/5/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice

205/5/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1740,k.ú. Šumbark

206/5/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/361 a parc.č. 944/353,k.ú. Šumbark

207/5/ZM/07 - Záměr směny pozemků pod kontejnerovými stanovišti

208/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice

209/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.c. 944/593, k.ú. Šumbark

210/5/ZM/07 - Prodej pozemků parc.č. 347/2 a 347/3, k.ú. Prostřední Suchá

211/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

212/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 9/2, k.ú. Dolní Datyně

213/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město

214/5/ZM/07 - Prodej části pozemku za účelem výstavby sportovně rehabilitačního centra, k.ú. Havířov-město

215/5/ZM/07 - Prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží

216/5/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice

217/5/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice pod bytovým domem

218/5/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

219/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1727 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7), k.ú. Šumbark

220/5/ZM/07 - Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.c. 3809/1 v k.ú. Havířov – město

221/5/ZM/07 - Bezúplatný převod pozemků pro účely stavby:„Chodníky Hlavní třída Havířov, II. a III. etapa“

222/5/ZM/07 - Darování části pozemku parc. č. 1323/5, k.ú. Šumbark

223/5/ZM/07 - Darování části pozemku parc. č. 1315/2, k.ú. Prostřední Suchá

224/5/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

225/5/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 2995/17 a parc. č. 2995/16, k.ú. Bludovice

226/5/ZM/07 - Odúčtování zbytkových hodnot plynovodů

227/5/ZM/07 - Bezúplatný převod TZ komunikace v  k.ú. Šenov u Ostravy městu Šenov

228/5/ZM/07 - Jednostranné zvyšování nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova

229/5/ZM/07 - Záměr převodu části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město

230/5/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury

231/5/ZM/07 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřské školy

232/5/ZM/07 - Rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13, Havířov – Šumbark

233/5/ZM/07 - Změna účelu schváleného finančního objemu určeného na poskytnutí grantů z rozpočtu města Havířova v roce 2007

234/5/ZM/07 - Dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféra

235/5/ZM/07 - Žádost o dotaci na činnost Svazku měst a obcí okresu Karviná v roce 2007

236/5/ZM/07 - Žádost o mimořádnou dotaci MFK Havířov

237/5/ZM/07 - Poskytnutí investiční dotace pro r. 2007 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – upřesnění dotace

238/5/ZM/07 - Informativní zpráva o změně použití investiční dotace

239/5/ZM/07 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova

240/5/ZM/07 - Informace o provozu školních hřišť

241/5/ZM/07 - Projekt protidrogové politiky města Havířova - Centrum primární prevence

242/5/ZM/07 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 108/02/LCD (394/EO/02) ze dne 27.3.2002

243/5/ZM/07 - Zrušení Fondu výstavby nájemních bytů a zřízení Fondu nájemního bydlení

244/5/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2007

245/5/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 31. – 68.

246/5/ZM/07 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2008

247/5/ZM/07 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s.

248/5/ZM/07 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

249/5/ZM/07 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

250/5/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – CHROMSTAV, s. r. o. – v likvidaci

251/5/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – p. Stanislav Toupal

252/5/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období březen – srpen 2007

253/5/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

254/5/ZM/07 - Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.9.242007


196/5/ZM/07 - Schválení programu 5.zasedání ZMH dne 3.9.2007________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.9.2007


 

197/5/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 5.zasedání ZMH dne 3.9.2007______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 3.9.2007 ve složení
předseda komise
: Miroslav KRONENBERG
členové
:   Dalibor KLIMŠA
                Ing. Jiří ŠPIŘÍK
                Radim MUDRA
                Monika KRPELÍKOVÁ – referent kanceláře primátora


 

198/5/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu z 5.zasedání ZMH, konaného dne 3.9.2007______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.9.2007

Ing. Karla CHODURU
pana Aleše RÁDLA


 

199/5/ZM/07 - Ověření zápisu ze 4.zasedání ZMH, konaného ve dnech 18.6. a 19.6. 2007_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu ze 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného ve dnech 18.6. a 19.6.2007


 

200/5/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov – Bludovice, okružní křižovatka“

125/4/ZM/07

Sloučení základních škol

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

656/15/ZM/04

Přijetí daru stavby - kontejnerová stanoviště a parkovací místa v k.ú. Havířov-město a v k.ú. Šumbark

980/21/ZM/05

Bezúplatný převod nemovitostí

988/21/ZM/05

Darování pozemku parc.č. 2750/5 k.ú. Dolní Suchá a přijetí daru pozemku parc.č. 2458/1 k.ú. Šumbark.

1281/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení chodníku ul. Padlých hrdinů a přechod pro pěší, Havířov- Životice“

36/2/ZM/07

Záměr prodeje pozemků parc.č. 1430 a 1431, k.ú. Havířov-město

47/2/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 4100 a části pozemku parc.č. 4120, k.ú. Havířov-město

48/2/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 2025/18, k.ú.Prostřední Suchá

80/3/ZM/07

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

82/3/ZM/07

Žádost Havířovské hokejové společnosti s.r.o.

96/3/ZM/07

Prodej částí pozemků parc.č. 2045/1, parc.č. 2105/675 a pozemku parc.č. 2045/2, k.ú. Šumbark

97/3/ZM/07

Směna pozemků k.ú. Havířov – město, pro účely realizace staveb

105/3/ZM/07

Vypořádání pozemků k.ú. Prostřední Suchá, zastavěných chodníkem

113/3/ZM/07

Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2006 a návrh na odprodej

121/4/ZM/07

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

122/4/ZM/07

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury_

123/4/ZM/07

Zvýšení příspěvku na provoz základních a mateřských škol

124/4/ZM/07

Zápis v rejstříku škol – změna typu školní jídelny na výdejnu stravy

128/4/ZM/07

Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2007 z rozpočtu odboru školství a kultury_

131/4/ZM/07

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“

133/4/ZM/07

Rozpočet na slavnostní otevření Kulturního domu Radost a jeho provoz pro rok 2007

159/4/ZM/07

Prodej částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú.Havířov-město

160/4/ZM/07

Prodeje pozemků parc.č. 2049/13, 2043/4, k.ú. Bludovice a 1028/24, k.ú.Šumbark

162/4/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice

163/4/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 2056/2, k.ú. Bludovice

167/4/ZM/07

Odkoupení zdravotních středisek na území statutárního města Havířova


201/5/ZM/07 - Návrh 30% slevy z věcně usměrňovaného nájemného v obecních bytech
- půdních nástavbách v domě na ul. K.V. Raise 2,4,6 v Havířově-Městě_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyplacení finančních prostředků celkem ve výši 258 094,- Kč nájemcům bytů - půdních nástaveb v obecních bytech – půdních nástavbách

1.
v domě na ul. K.V. Raise 2 v Havířově-Městě zpětně za období od 1.2.2003 do 30.9.2006:
byt č. 13 - nájemci bytu manž. Ing. Radek Foldyna a Miriam Foldynová
               - částka ve výši 48 664,- Kč
byt č. 14 - nájemce bytu paní Strániková Monika - částka ve výši 21 049,- Kč

2.
v domě na ul. K.V. Raise 4 v Havířově-Městě zpětně za období od 1.2.2003 do 30.9.2006:
byt č. 13 - nájemce bytu pan Ivo Koždoň - částka ve výši 48 664,- Kč
byt č. 14 - nájemci bytu manž. Vladislav Rouchal a Petra Rouchalová
               - částka ve výši 21 577,- Kč
byt č. 15 - nájemce bytu paní Kateřina Bojková - částka ve výši 38 159,- Kč

3.
v domě na ul. K.V. Raise 6 v Havířově-Městě zpětně za období od 1.2.2003 do 30.9.2006:
byt č. 13 - nájemci bytu manž. Jiří Brabec a Věra Brabcová
               - částka ve výši 41 822,- Kč
byt č. 15 - nájemci bytu manž. Lucie Šlosarová a Aleš Šlosar
               - částka ve výši 38 159,- Kč

z Fondu výstavby nájemního bydlení z důvodu schválené slevy ve výši 30% z věcně usměrňovaného nájemného za období od 1.2.2003 do 30.9.2006


 

202/5/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků společnosti ČEZ Distribuce, a.s.__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 376 o výměře 39 m2, k.ú. Havířov-město a pozemků parc.č. 2105/236 o výměře 36 m2 a parc.č. 2105/172 o výměře 42 m2, k.ú. Šumbark společnosti ČEZ Distribuce, a.s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425, k již postaveným stavbám trafostanic ve vlastnictví společnosti, a to za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku, navýšeného o cenu za jeho zpracování


 

203/5/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/64, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 524/64 v k.ú. Bludovice, o výměře 156 m2, manželům Ing. Oldřichu Kročkovi a Aleně Kročkové, bytem Boční 4/1439, Havířov - Podlesí, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu a zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

204/5/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku v majetku města, parc.č. 1295/1, k.ú. Bludovice, o výměře cca 30 m2, pro účely zřízení přístupu do vlastnictví: manž. Jany Lipusové a Ing. Vladislava Lipuse, bytem Karvinská 1285,Havířov - Město kupní cena: dle platných cenových předpisů


 

205/5/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1740,k.ú. Šumbark_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1740 o výměře 388 m2 , k.ú. Šumbark , Církevnímu středisku volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, Havířov-Město, IČ: 48806030 za účelem využití pro sport a volný čas dětí, , a to za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku, navýšeného o cenu za jeho zpracování


 

206/5/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/361 a parc.č. 944/353, k.ú. Šumbark
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/361 a parc.č. 944/353 o celkové výměře cca 5 300 m2, k.ú. Šumbark společnosti InterCora, spol.s.r.o., Plzeň, Lochotínská 18, IČ: 477 14 018 za účelem vybudování diskontní prodejny s parkovištěm typu PLUS-Discount.


 

207/5/ZM/07 - Záměr směny pozemků pod kontejnerovými stanovišti_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny
- pozemků v majetku města zastavěných nově vybudovanými kontejnerovými stanovišti
a) část parc. č. 314 o vým. 8 m2 a část parc. č. 322 o vým. 16 m2, k.ú. Havířov - město
b) část parc. č. 1996 o vým. 16 m2, k.ú. Havířov - město
c) část parc. č. 253 o vým. cca 20 m2, k.ú. Havířov - město
d) část parc. č. 35 o vým. 32 m2, k.ú. Šumbark
tj. celkem cca 92 m2, dle zaměření

- za pozemky pod původními kontejnerovými stanovišti v majetku Technických služeb Havířov, a.s. se sídlem Karvinská 66/1461, Havířov- Město, IČ: 253 75 601,
a) parc. č. 4961 o vým. 11 m2, k.ú. Havířov - město
b) parc. č. 5049 o vým. 8 m2, k.ú. Havířov - město
c) parc. č. 4956 o vým. 9 m2 k.ú. Havířov- město
tj. celkem 28 m2,

s tím, že za rozdíl ve směňovaných výměrách uhradí nabyvatel, Technické služby Havířov, a.s., částku 300,-Kč/m2.


 

208/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 606/6 v k.ú. Bludovice, o výměře 165 m2, p. Petru Kupkovi, bytem : K Vleku 140, Albrechtice, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 66.000,- Kč ( tj. cca 400,- Kč/m2) + 2.000,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 68.000,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

209/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.c. 944/593, k.ú. Šumbark___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. (EN 944/283) v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/593 o výměře 5 m2 pod přístavbou vstupu do obytného domu na ul. Mládí 14/1140,  Havířov – Šumbark, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 00415227, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 2.183,-Kč (tj. cca 437,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč, celkem za 4.183,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

 Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

210/5/ZM/07 - Prodej pozemků parc.č. 347/2 a 347/3, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č 347/2, o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve prospěch manž. Lenky Maindové a Romana Maindy, bytem Havířov – Šumbark, Odlehlá 4/1173, k již postavené zahradní chatce, za cenu tržní ve výši 200,- Kč/m2, tj. 1.000,-Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč, celkem za 2 000,-Kč

2. prodej pozemku parc.č. 347/3, o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve prospěch manž. Marie Dvořákové a Viléma Dvořáka, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Havířská 23/703, k již postavené zahradní chatce, za cenu tržní  ve výši 200,-Kč/m2, tj. 1 400,- Kč + cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 1 000,- Kč, celkem za 2 400,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z:vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

211/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1914/2 o výměře 1 998 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Kristíně Havránkové a panu Zbyňku Johanisovi, bytem Havířov - Prostřední Suchá, Na Bělidle 23, za účelem vybudování rodinného domu, a to za tržní cenu pozemku ve výši 700 000,- Kč , (tj. cca 350,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem 702 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

212/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 9/2, k.ú. Dolní Datyně___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 9/2 o výměře 2 900 m2, k.ú. Dolní Datyně manželům MUDr. Michalu Šťávovi a PaedDr. Ireně Šťávové, bytem Havířov - Dolní Datyně, V Zaryjach 158/7 za účelem vybudování rodinného domu, a to za tržní cenu pozemku ve výši 725 000,- Kč , (tj. cca 250,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč- Kč, celkem 727 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

213/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 3941 o výměře 704 m2 , k.ú.Havířov-město, včetně zpevněné plochy, společnosti VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 za účelem „Nadstavby a přístavby garáží hotelu Formule nad restaurační částí hotelu“ za tržní cenu pozemku ve výši 1 500 000,- Kč , (tj. cca 2 130,67 Kč /m2 pozemku včetně zpevněné plochy) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 500,- Kč, celkem 1 502 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

214/5/ZM/07 - Prodej části pozemku za účelem výstavby sportovně rehabilitačního centra,
k.ú. Havířov-město___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4079, k.ú. Havířov-město o výměře cca 1160 m2, manželům Miroslavu Magyaricsovi a Šárce Magyaricsové, bytem Havířov-Město, Alšova 3/183, za účelem vybudování sportovně rehabilitačního centra, a to za tržní cenu pozemku ve výši 1 160 000,- Kč , (tj. 1 000,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem 1 162 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

215/5/ZM/07 - Prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.prodej pozemku parc.č. 1197/170 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Bohumilu Novákovi, bytem Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1536/3 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1195/307 o výměře 24 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jaroslavu Gelnarovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Obvodová 1291/23a k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 12 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

216/5/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice o výměře cca 14 m2 manželům Ing. Karlu Kotulovi a Mgr. Aleně Kotulové, bytem Havířov-Město, Selská 33a, a to za účelem zajištění přímého přístupu a příjezdu z pozemku z parc.č. 1143/2, k.ú. Bludovice ,a to za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za cca 4 200,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

217/5/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice pod bytovým domem____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1143/1 o výměře cca 220 m2 , k.ú. Bludovice, panu Ivo Tylečkovi, bytem Frýdlant nad Ostravicí, Alšova 758, na kterém se nachází stavba bytového domu čp. 425 v jeho vlastnictví s tím, že si vlastník nechá na vlastní náklady zaměřit budovu a s podmínkou, že dořeší odstranění znečišťování pozemku parc. č. 1201 v k.ú. Bludovice za tržní cenu 99 000,- Kč (tj. 450,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2 000,- Kč, celkem cca 101 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

218/5/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1500 m2, k.ú. Bludovice manželům Miroslavě Nápravníkové a Jiřímu Nápravníkovi, oba bytem Havířov-Šumbark, E. Destinnové 1c za účelem vybudování rodinného domu, za tržní cenu pozemku ve výši 450 000,- Kč , (tj. cca 300,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 2 000,- Kč, celkem cca 452 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007

b e r e    n a    v ě d o m í

námitku pana Ing. Richarda Krause, bytem Havířov-Bludovice, U Lipek čp. 122/2A

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 470 m2, k.ú. Bludovice (dle přiloženého snímku ) za účelem rozšíření zahrady u stávajícího RD manželům ing. Richardu Krausovi a ing. Monice Krausové, bytem Havířov –Bludovice, U Lipek čp. 122/2A za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

219/5/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1727 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7),
k.ú. Šumbark_______________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.1727, trvalý travní porost o výměře 65 m2 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7), nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 1460/202 o výměře 24 m2, k.ú. Šumbark, tj. celkem 89 m2, panu Michalu Kurkovi, bytem Havířov – Šumbark, Lomená 15/229, za účelem rozšíření zahrady u RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování, tj. za tržní cenu pozemku ve výši 26.700,-Kč (tj. 300,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 2.000,-Kč, celkem za 28.700,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

220/5/ZM/07 - Směna částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú.
Havířov - město_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 3834, k.ú. Havířov – město (nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 3834/2) o výměře 420 m2 a části pozemku parc.č. 3835/1, k.ú.Havířov – město (nově dle geometrického plánu označené parc.č.3835/3 o výměře 2 m2, 3835/4 o výměře 10 m2, 3835/5 o výměře 13 m2), o výměře celkem 25 m2, ve vlastnictví statutárního města Havířova

za část pozemku parc.č.3809/1, k.ú. Havířov – město (nově dle geometrického plánu označené parc.č. 3809/3 o výměře 31 m2, parc.č. 3809/4 o výměře 43 m2, parc.č.3809/5 o výměře 23 m2), o výměře celkem 97 m2, ve vlastnictví Ing. Ivana Urbance, bytem ČSA 37/2955 Karviná - Hranice, s tím, že cenový rozdíl stanovený dle znaleckého posudku ve výši 104.400,-Kč + cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 3000,-Kč uhradí Ing. Ivan Urbanec.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem směnné smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

221/5/ZM/07 - Bezúplatný převod pozemků pro účely stavby:„Chodníky Hlavní třída
Havířov, II. a III. etapa“______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby :„Chodníky Hlavní třída Havířov, II. a III. etapa“ bezúplatný převod částí pozemků trvale zastavěných chodníkem, parc. č. 1534 ostatní plocha, silnice a parc.č. 1532 ostatní plocha, silnice, k.ú. Havířov – město, z majetku : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, IČ: 659 93 390 do majetku města, v rozsahu dle geometrického zaměření dokončené stavby

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: po realizaci stavby


 

222/5/ZM/07 - Darování části pozemku parc. č. 1323/5, k.ú. Šumbark_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování části pozemku v majetku města, k.ú. Šumbark, parc.č. 1323/5 zastavěného silnicí III/4726 ul. Petřvaldská, o výměře 6049 m2, do vlastnictví: Moravskoslezskému kraji, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711 hodnota daru: 300,-Kč/m2, tj při výměře 6049 m2 celkem 1.814.700,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2008


 

223/5/ZM/07 - Darování části pozemku parc. č. 1315/2, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

darování části pozemku v majetku města,  k.ú. Prostřední Suchá, parc.č. 1315/2 o výměře 9 m2, zastavěného rampou pro imobilní studenty, do vlastnictví: Moravskoslezskému kraji, a do správy Střední škole, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvkové organizaci, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 136 44 271 hodnota daru: 300,-Kč/m2, tj při výměře 9 m2 celkem 2.700,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2008


 

224/5/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Dolní Suchá, parc.č. 385/10, vodní plocha, o výměře 62 m2, ve vlastnictví: ČR- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8, IČ: 709 94 234 kupní cena: dle znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6. 2008


 

225/5/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 2995/17 a parc. č. 2995/16, k.ú. Bludovice_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Bludovice,

a) parc. č. 2995/17, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, ve vlastnictví manž. Karla a Amálie Kubečkových, bytem U Stružníku 524, Havířov - Bludovice

b) parc. č. 2995/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2, v podílovém spoluvlastnictví: manž. Karla a Amálie Kubečkových, bytem U Stružníku 524, Havířov - Bludovice a nabyvatelů uvedených na LV 2872, po dokončení dědického řízení po Anně a Emanuelovi Badurových. kupní cena: 300,-Kč/m2, tj. za výměru 107 m2 celkem 32.100,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31. 10. 2007


226/5/ZM/07 - Odúčtování zbytkových hodnot plynovodů_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

odúčtování:

1.
zbytkových hodnot plynovodů realizovaných z prostředků státu do r. 1992 v rámci tzv. komplexní bytové výstavby, a to částku představující u MMH evidované stavební a projektové náklady na plynovody:
NTL plynovod – 1. část 6 707,- Kč
NTL plynovod – 3. část 58 635,- Kč
NTL plynovod – 5. část 22 314,- Kč
NTL plynovod - 6. část 4 871,- Kč
NTL plynovod - 7. část 2 194,- Kč
NTL plynovod – 8. část 2 052,- Kč

2.
nákladů na přeložku plynu v účetní hodnotě 103 155,- Kč, která byla v době do 31.12.1992 provedena z finančních prostředků státu v souvislosti s výstavbou řadových družstevních domků v Havířově - Prostřední Suché ve vlastnictví SBD Havířov.


 

227/5/ZM/07 - Bezúplatný převod TZ komunikace v  k.ú. Šenov u Ostravy městu Šenov_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

bezúplatný převod technického zhodnocení (živičného povrchu) místní komunikace U Panelárny ve vlastnictví města Šenova v pořizovací ceně 112 530,- Kč, městu Šenov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


 

228/5/ZM/07 - Jednostranné zvyšování nájmu u bytů ve vlastnictví města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

jednostranné zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova dle zákona č. 107/2006 Sb., a to v maximálním rozsahu dle sdělení MMR č. 151/2007 Sb.,

navýšení nájemného v  maximální výši dle stejné metodiky (zákon č.107/2006 Sb. a sdělení MMR č.151/2007 Sb.) u bytů se smluvním nájemným ve výši regulovaného nájmu (např. byty mimořádně přidělené RMH, přidělené poměrovým regulativem, byty 0+1 a byty zvláštního určení) – tento postup se uplatní i u nově uzavíraných nájemních smluv,

a to v termínu od 1.1.2008.

zachování stávajícího nájemného u všech bytů jejichž současné nájemné je vyšší než regulované.

p o v ě ř u j e

MRA, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení

Z: ředitel MRA
T: 1.1.2008


 

229/5/ZM/07 - Záměr převodu části pozemku parc.č. 649, pozemku parc.č. 648 a stavby
na pozemku parc.č. 648, k.ú. Havířov-město______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 649 o výměře cca 3 300 m2, pozemku parc.č. 648 o výměře 900 m2 a záměr prodeje budovy školní jídelny na pozemku parc.č. 648, vše v katastrálním území Havířov-město

za účelem vybudování polyfunkčního domu pro bydlení, garážových stání (včetně podzemních garáží) a nezbytných služeb

žádost záměru prodeje výše uvedených pozemků musí obsahovat:
- předprojektovou architektonickou studii
- návrh ceny, kterou nabízí uchazeč za výše uvedené pozemky včetně budovy školní jídelny na pozemku parc. č. 648
- termín zahájení a dokončení výstavby v případě, že bude schválena požadovaná změna územního plánu města Havířova

Z: vedoucí OSM
T: 30.1.2008


 

230/5/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu
odboru školství a kultury______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v  rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám takto :

154.000,- Kč 9; Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace ( IČ 48 80 52 89 )
- z toho: 154.000,-Kč……..nerentabilní provoz

10.000,- Kč 9; Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace ( IČ 70 95 81 49 )
- z toho: 10.000,-Kč……….taneční soutěž ,,Školská jednička 2007”

146.000,- Kč Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00)
- z toho : 146.000,-Kč……..nerentabilní provoz

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným základním školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2007 o výše uvedené částky.


 

231/5/ZM/07 - Zvýšení příspěvku na provoz mateřské školy_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov - Město Lipová 15 (IČ 65 89 07 01) o částku 50.000,- Kč na vybavení druhé výdejny stravy

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčené mateřské škole do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2007 o výše uvedenou částku


 

232/5/ZM/07 - Rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy
MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13, Havířov – Šumbark__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření účelu použití poskytnuté dotace na provoz Mateřské školy MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13, Havířov-Šumbark ( IČ : 25 37 27 93 ) o stavební úpravu posledního sociálního zařízení pro děti

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města podpisem dodatku č. 1 dohody o poskytnutí dotace


 

233/5/ZM/07 - Změna účelu schváleného finančního objemu určeného na poskytnutí grantů
z rozpočtu města Havířova v roce 2007__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelsvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu účelu finančního objemu 200 000,- Kč určeného na poskytnutí grantů z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary rozpočtu města Havířova v roce 2007.


 

234/5/ZM/07 - Dotace z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sportovní sféra______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč TJ Baník Havířov, oddíl ČASPV (senioři), IČ 00 53 34 41, na projekt „Světová gymnaestráda v Rakousku“ z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2007

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace

T:září 2007
Z: vedoucí OŠK

o d k l á d á

projednání poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2007 níže uvedeným subjektům:

- Tělovýchovná jednota SPORT MORAVIA, IČ 26 60 01 88, v požadované výši 30 000,- Kč (tj. 45% z celkových skutečných výdajů ) na organizaci 1. ročníku Memoriálu Martina Balšána

- Klub vodního lyžování Havířov, IČ 64 62 86 63, v požadované výši 300 000,- Kč (tj. 30% z celkových skutečných výdajů) na nákup motorového člunu

- Florbalový klub Torpedo Havířov, IČ 64 63 04 55, v požadované výši 50 000,- Kč (tj. 35% z celkových skutečných výdajů) na účast v kvalifikaci Ligy mistrů

- Kraso klub Havířov, IČ 60 33 81 48, v požadované výši 27 000,- Kč (tj. 28% z celkových skutečných výdajů) na projekt „Havířovská růže“

- Tělovýchovná jednota Havířov-Dolní Datyně, IČ 45 23 91 34, v požadované výši 340 000,- Kč (tj. 68% z celkových skutečných výdajů) na činnost mládeže fotbalového klubu

- PARA consulting s.r.o., IČ 27 79 64 18, v požadované výši 95 000,- Kč (tj. 70% z celkových skutečných výdajů) na zajištění akce „The best scooters vol.2 Havířov“

- Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39, v požadované výši:
42 000,- Kč (tj. 100% z celkových skutečných výdajů) na biketrialové závody – Pohár motocyklové federace
800 000,- Kč (tj. 90% z celkových skutečných výdajů) na činnost oddílu volejbalu
30 000,- Kč (tj. 100% z celkových skutečných výdajů) na nákup plaveckých drah pro oddíl plavání
120 000,- Kč (tj. 100% z celkových skutečných výdajů) na nákup speciální žíněnky pro oddíl sportovní gymnastiky
160 000,- Kč (tj. 100% z celkových skutečných výdajů) na nákup a techniky na údržbu atletického hřiště
855 000,- Kč (tj. 100% z celkových skutečných výdajů) na projekt: „Údržba atletického oválu, Astronautů 2“

- Billiard club KIMEX Havířov, IČ 64 63 02 34, v požadované výši 50 000,- Kč (tj. 28% z celkových skutečných výdajů) na projekt: „Zakoupení velkého kulečníkového stolu“

- VICTORIA SK BOX, IČ 70 23 76 62, v požadované výši 100 000,- Kč (tj. 20% z celkových skutečných výdajů) na projekt: „Zakoupení boxerského ringu“

n e s c h v a l u j e

změnu procentuálního vyjádření poskytnuté dotace Tanečnímu klubu Flodur Havířov, IČ 26 98 87 80, z původně schválených 8% na požadovaných 11%, na projekt „Účast na tanečních soutěžích v rámci ČR vč. přípravy, účast na mezinárodních soutěžích“

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci žadatele

T: září 2007
Z: vedoucí OŠK


 

235/5/ZM/07 - Žádost o dotaci na činnost Svazku měst a obcí okresu Karviná v roce 2007____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč  na financování činnosti sdružení Svazku měst a obcí okresu Karviná, Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 75 06 66 11

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova statutárnímu zástupci žadatele o dotaci

&#&# Z: vedoucí OŠK
T: září 2007


 

236/5/ZM/07 - Žádost o mimořádnou dotaci MFK Havířov______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí mimořádné dotace Městskému fotbalovému klubu Havířov, občanskému sdružení, IČ 27 00 82 40, ve výši  800 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s uzavřením Dohody o postoupení soutěže ze dne 26.6. 2007, zvýšení provozních nákladů a nákup nových hráčů. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu města Havířova v roce 2007.

2. uzavření dohody s příjemcem dotace

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace

T: září 2007
Z: vedoucí OŠK


 

237/5/ZM/07 - Poskytnutí investiční dotace pro r. 2007 Nemocnici s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace – upřesnění dotace_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu použití investiční dotace ve výši 695.000,- Kč pro rok 2007 pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace ( IČ 00 84 48 96 ), pro novorozenecké a porodní oddělení , a to na pořízení tohoto zdravotnického vybavení :

- kardiotokograf pro dvojčata
- přístroj ultrazvukový, přenosný

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města podpisem dohody o poskytnutí dotace


 

238/5/ZM/07 - Informativní zpráva o změně použití investiční dotace_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu účelu použití investiční dotace pro rok 2007 ve výši 60.000,- Kč pro Základní školu Havířov – Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 49), a to z nákupu interaktivní tabule na nákup keramické pece


 

239/5/ZM/07 - Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu
města Havířova______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 20 000,- Kč takto:

1. ve prospěch nezletilé Kateřiny Křístkové, Havířov – Podlesí, ul Družstevnická 10 000,- Kč na pořízení počítače

2. ve prospěch nezletilé Veroniky Golábové, Havířov – Město, ul. Slovanská 10 000,- Kč na pořízení počítače

u k l á d á

odboru školství a kultury oznámit rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: září 2007


 

240/5/ZM/07 - Informace o provozu školních hřišť_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz :

1. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná ( IČ 62 33 12 21 ) o částku 10.000,- Kč na financování správce hřišť

2. Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23), a to pro odloučené pracoviště Základní školy Havířov - Město V. Nezvala 1/801 o částku 21.600,- Kč na financování ostrahy hřiště

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným základním školám do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2007 o výše uvedené částky

Z: vedoucí EO
T: listopad 2007


 

241/5/ZM/07 - Projekt protidrogové politiky města Havířova - Centrum primární prevence__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace humanitární organizaci církve Charita Český Těšín, IČ 60 33 78 42, ve výši 85 000,- Kč na projekt protidrogové politiky města Havířova na rok 2007 „Centrum primární prevence“

u k l á d á

zapracovat poskytnutí dotace do návrhu úprav rozpočtu na rok 2007 o výše uvedenou částku (po schválení v ZMH)

Z: vedoucí EO
T: listopad 2007


 

242/5/ZM/07 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 108/02/LCD (394/EO/02) ze dne 27.3.2002__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 108/02/LCD (394/EO/02) ze dne 27.3.2002 ve znění uvedeném v příloze č. 2.


 

243/5/ZM/07 - Zrušení Fondu výstavby nájemních bytů a zřízení Fondu nájemního bydlení__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinnosti od 1.1.2008:

1. zrušení stávajícího Fondu výstavby nájemních bytů vč. jeho statutu
2. zřízení Fondu nájemního bydlení
3. statut Fondu nájemního bydlení a to ve znění dle textu uvedeného v důvodové zprávě.


 

244/5/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvaha – bilance
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období
leden – červen 2007.__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahu – bilanci a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období leden – červen 2007.


 

245/5/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 31. – 68.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 31. – 68.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2007:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 657 640,25 tis. Kč
857 686,32 tis. Kč
29 934,08 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
767 519,85 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 981 139,85 tis. Kč
1 753 020,38 tis. Kč
1 417,11 tis. Kč
52 543,97 tis. Kč
2 232,33 tis. Kč
50,00 tis. Kč
186 400,71 tis. Kč
325 950,74 tis. Kč
224 967,56 tis. Kč
0,00 tis. Kč
441 217,00 tis. Kč
39 591,45 tis. Kč
61 620,00 tis. Kč
417 029,51 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé (ÚSP)
           Ostatní dotace a dary

228 119,47 tis. Kč
826,00 tis. Kč
770,00 tis. Kč
600,00 tis. Kč
1 075,00 tis. Kč
823,00 tis. Kč
805,00 tis. Kč
870,00 tis. Kč
1 191,26 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
701,85 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
725,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
565,00 tis. Kč
640,00 tis. Kč
485,00 tis. Kč
610,00 tis. Kč
3 614,22 tis. Kč
3 636,90 tis. Kč
3 315,54 tis. Kč
3 557,64 tis. Kč
3 294,64 tis. Kč
2 212,93 tis. Kč
3 168,46 tis. Kč
2 711,68 tis. Kč
4 300,53 tis. Kč
3 460,98 tis. Kč
3 614,34 tis. Kč
5 857,37 tis. Kč
5 534,17 tis. Kč
1 622,39 tis. Kč
2 933,20 tis. Kč
1 770,77 tis. Kč
1 020,66 tis. Kč
3 900,99 tis. Kč
3 711,76 tis. Kč
17 677,16 tis. Kč
28 416,52 tis. Kč
32 291,51 tis. Kč
25 949,00 tis. Kč
11 214,00 tis. Kč
33 755,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: dlouhodobě přijatý úvěr
           splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+323 499,60 tis. Kč
+180 000,00 tis. Kč
-26 746,67 tis. Kč
+170 246,27 tis. Kč


246/5/ZM/07 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2008___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

harmonogram přípravy rozpočtu města Havířova na rok 2008


 

247/5/ZM/07 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s.___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s. dne 12.6.2007 a zprávu zástupců města o jejím průběhu.

Ing. Jaroslav Gongol, CSc. v tomto bodě nehlasoval (střet zájmu)


248/5/ZM/07 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. dne 8.6.2007 a zprávu zástupce města o jejím průběhu.


 

249/5/ZM/07 - Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 4.6.2007 a zprávu zástupců města o jejím průběhu

2. nezařazení volby člena dozorčí rady SmVaK a.s. za město Havířov na program valné hromady konané dne 4.6.2007


 

250/5/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – CHROMSTAV, s. r. o. – v likvidaci__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

písemnost adresovanou Zastupitelstvu města Havířova společnosti CHROMSTAV, s.r.o. – v likvidaci, včetně odpovědi zaslané likvidátorce JUDr. Zdeňce Pechancové dne 28.6.2007

u k l á d á

Radě města Havířova předložit na příštím zasedání ZMH odpovědi na tyto otázky:

  1. zda po ukončení plné moci byly uzavírány s firmou CHROMSTAV, s.r.o. další smlouvy
  2. zda na MMH byla doručena písemná informace o ukončení plné moci a ke kterému datu
  3. zda byl vyžadován při každém výběrovém řízení doklad o plné moci
  4. kolik smluv s touto firmou bylo uzavřeno po ukončení plné moci
  5. kolik zakázek na základě výběrového řízení z celkového počtu bylo uděleno firmě CHROMSTAV, s.r.o. za roky 2000-2007

 

251/5/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – p. Stanislav Toupal_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

písemnost pana Stanislava Toupala adresovanou zastupitelstvu města ohledně problematiky výherních hracích automatů

u k l á d á

  1. radě města předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města v měsíci listopadu 2007 návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje

   Z: Rada města Havířova
   T: listopad 2007

  2. primátorovi města v měsíci září 2007 svolat kulatý stůl k této problematice

Z: primátor města
T: září 2007


 

252/5/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období březen – srpen 2007_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMH za období březen – červenec 2007


 

253/5/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


 

254/5/ZM/07 - Závěrečné usnesení___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise z 5.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 3.září 2007


 

………………………………….                                                      ……………………………………

    p. František C H O B O T                                                                    Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                                 náměstek primátora
                                                                                                            pro ekonomiku a správu majetku