STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

 NAŠE Č. j.:  MMH/21 886/2015
   
   
 VYŘIZUJE:  Vladimíra Mikulášová
 TEL.:  596 803 218
 FAX:  596 811 143
 E-MAIL:  Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz
   
 DATUM:  01.04.2015

 

U S N E S E N Í

z 4. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 30.3.2015

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 30.03.2015


95/4ZM/2015 - Schválení předsednictva 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015

96/4ZM/2015 - Schválení programu 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015

97/4ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 4. zasedání ZMH, konaného dne 30.03.2015

98/4ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 3. zasedání ZMH, konaného dne 26.01.2015

99/4ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH

100/4ZM/2015 - Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR

101/4ZM/2015 - Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov

102/4ZM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení - Jana Wislová

103/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město

104/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark

105/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže

106/4ZM/2015 - Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice

107/4ZM/2015 - Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá

108/4ZM/2015 - Prodej pozemku pod stavbou garáže

109/4ZM/2015 - Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark

110/4ZM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město

111/4ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice

112/4ZM/2015 - Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města

113/4ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.

114/4ZM/2015 - Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá

115/4ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“

116/4ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město

117/4ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část

118/4ZM/2015 - Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“

119/4ZM/2015 - Účast města v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Dolní Datyně

120/4ZM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková

121/4ZM/2015 - Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur

122/4ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

123/4ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2014

124/4ZM/2015 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2014

125/4ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 4. – 22.

126/4ZM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50

127/4ZM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 - změna termínu konání akce Havířov v pohybu 2015

128/4ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu odboru školství a kultury

129/4ZM/2015 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost o prošetření nesrovnalostí ve zřizovací listině ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí

130/4ZM/2015 - Informativní zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014

131/4ZM/2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova

132/4ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“

133/4ZM/2015 - Poskytnutí účelové dotace na základě uzavřené Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

134/4ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

135/4ZM/2015 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“

136/4ZM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou

137/4ZM/2015 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“

138/4ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

139/4ZM/2015 - Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ – zrušení schválených zadávacích podmínek

140/4ZM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

141/4ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. II

142/4ZM/2015 - Poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s., Havířov z Fondu životního prostředí

143/4ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

144/4ZM/2015 - „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“ – předběžné oznámení veřejné zakázky a zajištění budoucího financování

145/4ZM/2015 - Roman Milo – prominutí pohledávky s příslušenstvím

146/4ZM/2015 - Stížnosti p. Tomáše Rejče na primátory města a blíže neurčené členy zastupitelstva města

147/4ZM/2015 - Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK)

148/4ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH

149/4ZM/2015 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

150/4ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

151/4ZM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova

 

 

U S N E S E N Í
z 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.03.2015


 

95/4ZM/2015 - Schválení předsednictva 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.03.2015 ve složení:

Bc. Daniel Pawlas, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

96/4ZM/2015 - Schválení programu 4. zasedání ZMH dne 30.03.2015 ____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30března 2015 dle upravené přílohy


 

97/4ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 4. zasedání ZMH, konaného
dne 30.03.2015______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 30.03.2015

pana Karla ĎURKÁČE
pana Bc. Marka PLAWNEHO


 

98/4ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 3. zasedání ZMH, konaného dne 26.01.2015_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 3. zasedání ZMH, konaného dne 26. ledna 2015


 

99/4ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

1249/27ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků od spol. ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

1251/27ZM/2014

Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1, k.ú. Šumbark

1252/27ZM/2014

Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá

1268/27ZM/2014

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

1120/25ZM/2014

Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků

1125/25ZM/2014

Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města

1127/25ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“

1253/27ZM/2014

Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích v k.ú. Havířov – město

26/2ZM/2014

Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město

27/2ZM/2014

Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice

32/2ZM/2014

Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr

34/2ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně“ III. část

35/2ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“

37/2ZM/2014

Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“

48/2ZM/2014

Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX.

72/3ZM/2015

Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město

77/3ZM/2015

Vyřazení neupotřebitelného majetku

83/3ZM/2015

Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů

84/3ZM/2015

Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015

85/3ZM/2015

Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

89/3ZM/2015

Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování

93/3ZM/2015

Darovací smlouva o darování věci movité - SDH Albrechtice


 

100/4ZM/2015 - Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov
a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2014 z hlediska činnosti Policie ČR


 

101/4ZM/2015 - Změny koncepce činnosti Městské policie Havířov_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změny koncepce činnosti Městské policie Havířov dle důvodové zprávy


102/4ZM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení - Jana Wislová______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

p. Janě Wislové, t.b. ………………………………, prominutí části poplatku z prodlení ve výši 56.112,- Kč evidovaného MRA, s.r.o. u bytu č. 29 o vel. 1+3 v domě na ul. Čelakovského 1594/2b v Havířově-Podlesí v celkové výši 74.816,- Kč pod podmínkou, že jmenovaná uhradí zůstatek dlužné částky na nájmu a službách spojených s bydlením v předmětném bytě, a doplatí zbývající část poplatku z prodlení ve výši 18.704,- Kč


 

103/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

t r v á

na svém usnesení ze dne 22.9.2014, č. 1240/27ZM/2014 ve znění:
„Zastupitelstvo města Havířova n e s c h v a l u j e záměr převodu části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420 m2 v kat. území Havířov-město paní Helen Barrett, bytem ………………………………“


 

104/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, k.ú. Šumbark_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 35/1, ost. plocha, zeleň o výměře cca 190 m2, kat. území Šumbark panu MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, MBA., bytem ………………………………, za účelem vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření parkoviště pro klienty zdravotnického zařízení


 

105/4ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemku pod stavbou garáže_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1338/64, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2910-1/2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1338/104 o výměře 4 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jánu Leňkovi, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží


 

106/4ZM/2015 - Záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, k.ú. Bludovice____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 200 m2, k.ú. Bludovice, za účelem vybudování chodníku, parkoviště a vodovodní přípojky ke zdravotnickému zařízení, spol. OPTOMED Havířov s.r.o., IČ: 02248565


 

107/4ZM/2015 - Prodej pozemku k.ú. Dolní Suchá_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m2 společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. se sídlem Karviná – Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu za tržní kupní cenu pozemku ve výši 4 727,- Kč (tj. cca 363,60 Kč/m2 ) + DPH, a to za podmínek uvedených v usnesení ZMH č. 74/3ZM/2015 ze dne 26.1.2015

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 97/OSM/2015

Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2015


 

108/4ZM/2015 - Prodej pozemku pod stavbou garáže___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č.1197/87, k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2888-49/2014 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1197/276 o výměře   m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Rostislavu Fečíkovi, bytem ………………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 310,- Kč (tj. 310,- Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2015


 

109/4ZM/2015 - Prodej pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2 a parc.č. 1452/11, ost. plocha o výměře 124 m2, kat. území Šumbark manželům Vavřík Jiří a Vavříková Marie, oba bytem ………………………………k již užívané zahradě, k odstavné ploše a příjezdu do garáže, a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši 95 500,- Kč (tj. cca 465,85 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou splátek, a to při podpisu kupní smlouvy uhradí částku ve výši 50.000,- Kč a nejpozději do 31.12.2015 zbývající část kupní ceny ve výši 47.200,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


110/4ZM/2015 - Prodej části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemků parc.č. 3979, zeleň o výměře cca 199 m2 a parc.č. 3940/1, ost.plocha o výměře cca 110 m2 , kat. území Havířov-město společnosti VPV TRADING OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Výškovice, Nováčkova 717/5, IČ 25845543 k vybudování obslužné komunikace a výsadbě zeleně u objektu Hotelu Rudolf, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku u části pozemku parc. č. 3979 ve výši cca 335,70 Kč/m2 a u části pozemku parc.č. 3940/1 ve výši cca 298,40 Kč/m2 + 1 960,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2015


 

111/4ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 2270/9, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2270/22, ostatní plocha o výměře 27 m2, k.ú. Bludovice, manželům Janu a Jarmile Domesovým, bytem ………………………………, za účelem rozšíření vjezdu a vybudování brány u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku, jako cenu tržní ve výši 8.389,-Kč (tj. 310,70 Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 10.089,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


 

112/4ZM/2015 - Zpětné odkoupení pozemků v k.ú. Šumbark do majetku města_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zpětné odkoupení - výkup pozemků parc.č. 2044/2 o výměře 130 m2 a parc.č. 2008/196 o výměře 1 585 m2, k.ú.Šumbark od pana Miroslava Maléře, bytem ……………………………… za cenu 250,- Kč/m2, celkem tedy za kupní cenu ve výši 428 750,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.5.2015


 

113/4ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby:
„Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ – IV.
_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření č. 531-50K/2013, 531-50L/2013, 531-50M/2013, 560-45/2014, k pozemkům povinného a v hodnotě pozemkových služebností níže uvedených:

k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 424/24, v celkovém rozsahu 52,12 m2, parc.č. 424/2, v celkovém rozsahu 1245,21 m2 a 7 ks šachtic,
povinný: Josef Pietrus, ………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice
tj. (125,-Kč x 1297,33m2) + 3.500,-Kč =165.666,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o zřízení služebnosti

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


 

114/4ZM/2015 - Přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru části pozemků parc. č. 2604/13, 2604/14, k. ú. Prostřední Suchá, v rozsahu dle geometrického zaměření, trvale zastavěných stavbou chodníku podél silnice č. III/4746 (ul. Dělnická) do majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/4, Karviná, IČO: 00095711

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy.

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2016


 

115/4ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova,
část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby „Odkanalizování města Havířova, část města Prostřední Suchá, doplnění stoky z ul. Modřínová na stoku A“

A) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova a udělení práva provést stavbu na pozemcích:

A1. v k.ú. Prostřední Suchá, na části pozemku parc. č. 1914/4, v rozsahu cca 120 m2, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, stavebníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek umístěných na pozemku,
povinní: manž. Vojtěch Kozák a Denisa Kozáková, ………………………
- hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku

A2. v k.ú. Prostřední Suchá, na části pozemku parc. č. 1914/2, v rozsahu cca 90 m2, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, stavebníka kanalizační stoky a veřejné části přípojky umístěné na pozemku, povinní:
manž. Jan Zimmer a Karin Zimmerová, ………………………………
- hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku

A3. v k.ú. Prostřední Suchá, na části pozemku parc. č. 1913/4, v rozsahu cca 180 m2, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, stavebníka kanalizační stoky a veřejné části přípojky umístěné na pozemku,
povinný: Kubala Josef, ………………………………
- hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 plochy břemene, včetně ochranného pásma, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku

B) zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v právu zřídit a provozovat a udržovat na služebném pozemku kanalizační zařízení, včetně jeho příslušenství, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova a udělení práva provést stavbu

v k.ú. Prostřední Suchá, na části pozemku parc. č. 1914/1, v délce cca 39 m, a 1 ks revizní šachtice, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, stavebníka kanalizační stoky umístěné na pozemku,
povinný: ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, IČ: 01312774,
- hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/ 1m délky břemene, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby a 500,-Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku, s tím, že minimální hodnota břemene bude činit 1000,-Kč,
- za užívání pozemku po dobu výstavby uhradí stavebník před podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jednorázovou paušální úplatu 1560,-Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu A1-B

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2016


 

116/4ZM/2015 - Smluvní vztahy pro účely vybudování parkoviště na části pozemku
parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. výkup části pozemku parc. č. 3751/1, k.ú. Havířov-město, dle GP č. 2012-46/2014 označeného jako parc. č. 3751/8, o výměře 2598 m2, do majetku města, pro účely výstavby parkoviště,
prodávající: České dráhy, a.s., Nábřeží L.
 Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226
kupní cena: za cenu smluvní ve výši 700.000,- Kč, (cca 269,- Kč/m2)

2. zřízení služebnosti ke  stávajícím sítím technického vybavení, (teplovod, kabelová trasa), umístěným na kupovaném pozemku parc. č. 3751/8, k.ú. Havířov – město, jako budoucím majetku povinného, statutárního města Havířov,
ve prospěch oprávněného: České dráhy, a.s., Nábřeží L.
 Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226 a ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČ: 61459445 hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně

3. zřízení služebnosti ke stávajícím sítím technického vybavení, (kabelová trasa, vodovodní přípojka) umístěným na kupovaném pozemku parc. č. 3751/8, k.ú. Havířov-město a pro vstup a vjezd, jako budoucím majetku
povinného, statutárního města Havířov,
ve prospěch oprávněného: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha
 1 – Nové Město, IČ: 70994234 hodnota pozemkové služebnosti: bezúplatně

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1-3.

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2015


 

117/4ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby
„Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“

zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,

1. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2548/1 v rozsahu 60,16 m2 dle GP 1145-53E/2013,
povinný: Olga Trčková, ……………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 60,16) = 7.520,- Kč

2. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/14 v rozsahu 12,7 m2 dle GP 1145-53E/2013,
povinný: Luděk Král, ………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 12,7) = 1.588,-Kč

3. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2750/1 v rozsahu 517,02 m2 a 5 ks šachtice dle GP 1145-53E/2013 a dále v rozsahu 135,84 m2 dle GP 1156-53C/2013 a dále parc. č. 2750/1 v rozsahu 144,61 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1135-53K/2013,
povinný: Advanced World Transport a.s., ………………………………, IČ:
 476 75 977
hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozí smlouvě bude stanovena znaleckým posudkem

4. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2736/2 v rozsahu 997,08 m2 a 11 ks šachtic, dle GP 1145-53E/2013, dále parc. č. 2740 v rozsahu 9,8 m2, dle GP 1160-53/2013, dále parc. č. 249/2, 2736/2, 2750/5, 2755/2, 2755/51, v celkovém rozsahu 1156,42m2 a 11 ks šachtic, dle GP 1159-53/2013, dále parc. č. 2736/1 v rozsahu 55,99 m2 a 2 ks šachtic, dle GP 1145-53F/2013 a dále parc. č. 2736/2 v rozsahu 107,22 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-53C/2013,
povinný: Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095711
hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána pro jednotlivé stoky včetně umístění šachtic bezplatně, případně za zvýhodněnou jednorázovou úhradu 1000,-Kč + DPH, cena bude upřesněna při uzavření smluv

5. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2691/33 v rozsahu 202,54 m2 a 3 ks šachtic, dle GP 1160-53/2013, dále parc. č. 540/2, 543/1, 1889/2, 1889/5, 1889/25, 1889/26, 1898/1, 1898/4, 1900 a 2755/49, v celkovém rozsahu 2136,5 m2 a 21 ks šachtic dle GP 1159-53/2013 a dále parc. č. 2566/18 v rozsahu 160,21 m2 dle GP 1145/53D/2013, dále parc. č. 2140/1, 2141, 2142, 2208, 2211, 2212 a 2217 v celk. rozsahu 1074,48 m2 a 11 ks šachtic dle GP 1156-53G/2013, dále parc. č. 485/1, 486/1, 2158 a 2737/2 v celk. rozsahu 202,37m2 a 4 ks šachtice dle GP 1156-53C/2013, dále parc. č. 2140/1a 2142 v celk. rozsahu 117,35m2 a 1 ks šachtice dle GP 1156-53B/2013, dále parc. č. 1791/5a 1796 v celk. rozsahu 332,24 m2 a 4 ks šachtice dle GP 1135-53C/2013, dále parc. č. 153/2 a 1869 v celk. rozsahu 70,88 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1135-53B/2013 a dále parc. č. 1899 v rozsahu 844,08 m2 a 8 ks šachtic dle GP 1135-53K/2013,
povinný: Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: dle ujednání v předchozích smlouvách, maximálně však 250,-Kč/m2 + 3000,-Kč/1ks šachtice, tj. (250,-x 5140,65) + (3000,-x 55) = 1285.163,- + 165.000 = celkem 1.450.163,-Kč + DPH

6. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 368 v rozsahu 12,99 m2 dle GP 1145-53F/2013,
povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1807
a)
 1/2 Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 27769143
b)
 1/8 Green Gas DPB, a.s., ………………………………,
c)
 1/48 Przeczková Emílie, ………………………………,
d)
 1/48 Kozielová Marie, ………………………………,
e)
 1/8 Waloszek Radek, ………………………………,
f)
 1/4 Kožušník Josef, ………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: a), b) 250,-Kč/m2 dle podílu + DPH, c), d), e), f) 100,-Kč/m2 dle podílu

7. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 369 v rozsahu 140,96 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1145-53F/2013,
povinný: Heczko Jan, ………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (100,- x 140,96) = 14.096,- Kč + 500,- Kč = celkem 14.596,-Kč

8. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2325, 2326, 2329, v celk. v rozsahu 675,92 m2 a 6 ks šachtic, dle GP 1145-53A/2013,
povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 140
-
 Kristina Zachwiejová, ………………………………,
-
 Jana Wolná, ………………………………,
-
 Anna Kowal, ………………………………,
-
 Bronislaw Zender, ………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (100,- x 675,92) = 67.592,- Kč + (500,- x6) = 3.000,- Kč = celkem 70.592,-Kč

9. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2418/1 a 2418/2, v celk. v rozsahu 6,71 m2 dle GP 1145-53B/2013,
povinný: dle LV 524 a spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1879
- Jaroslav Žák, ………………………………,
- Luděk Král, ………………………………,
- Kateřina Miczková, ………………………………,
- Ladislav Kania, ………………………………,
- Josef Timp, Šárka Timpová, ………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 6,71) = 839,- Kč

10. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2123/2 a 2124/4 v celk. rozsahu 96,4 m2 dle GP 1156-53G/2013,
povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 1753
- Záhorcová Andrea, ………………………………,
- Záhorcová Liběna, ………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 tj. (100,- x 96,4) = 9.640,-Kč

11. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2124/2 v rozsahu 70,09 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-53G/2013,
povinný: Kováčová Anna, ………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (125,- x 70,09) +500,- = 9.261,- Kč

12. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2143 v rozsahu 0,78 m2 dle GP 1156-53G/2013, dále parc. č. 2143, 2144, 2145/2 a 2146/1 v celk. rozsahu 234,08 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 1156-53C/2013, dále parc. č. 2146/2 v rozsahu 280,32 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156/53B/2013,
povinný: Miroslav Kurka, ………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: dle předchozí smlouvy 200,-Kč/m2 a
 500,-Kč/1ks šachtice, tj. (200,- x 515,18) = 103.036,- Kč + (500,- x 3) = 1.500,- Kč = celkem 104.536,-Kč

13. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2156 v rozsahu 9,47 m2 dle GP 1156-53C/2013,
povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 343
a)
 Miroslav Kurka, Bělehradská 7/13, 140 00 Praha – Nusle,
b)
 Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: a) 200,-Kč/m2 dle podílu, b)250,-Kč/m2 dle podílu + DPH

14. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2228/2 v rozsahu 17,75 m2 dle GP 1156-53G/2013,
povinný: manž. Pavel Koziel, Jindřiška Kozielová, ………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 17,75) = 2.219,- Kč

15. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2152/1, v rozsahu 68,17 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-53B/2013,
povinný: Miroslava Rajnochová, …………………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (125,- x 68,17) = 8.521,- Kč +500,- Kč = celkem 9.021,- Kč

16. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1673 a 1674, v celk. rozsahu 106,11 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 1135-53C/2013,
povinný: manž. Durčák Oldřich, ……………………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (100,- x 106,11) = 10.611,- Kč + (500,- x2) = 1.000,-Kč=celkem 11.611,-Kč

17. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1675, 1676/1 a 1677 v celk. rozsahu 99,99 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 1135-53C/2013,
povinný: Durčáková Kateřina, ……………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (100,- x 99,99) = 9.999,- Kč + (500,- x2) = 1.000,- Kč = celkem 10.999,-Kč

18. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1881 v rozsahu 91,46 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 1135-53B/2013,
povinný: Stanislav Matušek, ………………………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (125,- x 91,46) = 11.433,- Kč + (500,- x2) = 1.000,- Kč = celkem 12.433,- 

19. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 1885 v rozsahu 120,47 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1135-53B/2013,
povinný: manž. Marcel Mareš a Růžena Marešová, ………………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 a 500,-Kč/1ks šachtice, tj.
 (125,- x 120,47) = 15.059,- Kč + 500,- Kč = 15.559,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu 1 - 19.

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2015


 

118/4ZM/2015 - Vypořádání dokončené stavby „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce
stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely vypořádání dokončené stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká, rekonstrukce stávajícího a výstavba nového - 1. etapa“

1. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1329/1, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné přeložky veřejného osvětlení, v délce 16,54 m, dle  GP 3946-16/2015, a ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné dešťové kanalizace, v délce 273,17 m, dle GP 3935-14/2014, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka umístěných vedení
povinný: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711
- hodnota pozemkové služebnosti: dle vnitřních předpisů povinného jednorázově 1000,- Kč + DPH, pro každé umístěné vedení, tj. 2000,- Kč+DPH

2. zřízení pozemkové služebnosti na pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1338, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách umístěné dešťové kanalizace, v rozsahu 40,43 m2, dle GP 3935-14/2014, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířov, vlastníka umístěné dešťové kanalizace,
povinný: Karel Jasiok, ………………………………………,
- hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 včetně ochranného pásma a 500,- Kč/1ks kanalizační šachtice tj. (125,- x 40,43) +500,- = 5554,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu 1, 2.

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


 

119/4ZM/2015 - Účast města v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Dolní Datyně_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc.č. 563/3, vodní plocha o výměře 319 m2 a parc.č. 563/10, trvalý travní porost o výměře 183 m2, k.ú. Dolní Datyně, vedených na LV 165, obec Havířov od paní Bohumily Zarzecké, bytem ………………., prodávané v elektronické dražbě č.j. 009 EX 4535/08-137, a složení jistoty ve výši 2.000,- Kč před konáním elektronické dražby na účet soudního exekutora, Exekutorský úřad Brno - město

p o v ě ř u j e

Radu města Havířova stanovením maximální ceny v den konání dražby č.j. 009 EX 4535/08-137


 

120/4ZM/2015 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Bronislava Klimoszková__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 558/1, ost. vodní plocha o výměře 472 m2, kat. území Bludovice od paní Bronislavy Klimoszkové, bytem ……………………,
za cenu dle cenového předpisu ve výši 16 590,- Kč (tj. cca 35,15 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2015


 

121/4ZM/2015 - Informace k odkoupení areálu hotelového domu Merkur_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o jednáních se zástupci společnosti Asental Business, s.r.o., IČ: 27769135, ve věci odkoupení areálů hotelových domů Impuls a Merkur, včetně pozemků

2. odstoupení společnosti Asental Business, s.r.o., IČ: 27769135, od nabídky prodeje areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků


 

122/4ZM/2015 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím
a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým organizacím:

1. příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova2/1190, IČ: 61988685, majetek v celkové pořizovací ceně 603 248,16 Kč – dětské venkovní atrakce situované na školní zahradě

2. příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, IČ: 00601250, majetek v celkové pořizovací ceně 1 269 763,20 Kč – vybavení stálé výstavní expozice Historie psaná uhlím, situované ve Společenském domě Reneta

3. příspěvkové organizaci SANTÉ - centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ: 00847470, dlouhodobý hmotný majetek – technické zhodnocení nebytových prostor v bytovém domě Nerudova 12, ve vlastnictví RPG Byty, s. r. o., v celkové účetní ceně 2 034 322,70 Kč

4. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754,
-
 stavby v celkové pořizovací ceně 10 194 298,20 Kč (pořízeno v rámci investiční akce 13036 - Sportovně rekreační areál Zemědělská, Dolní Datyně)
-
 stavby v celkové pořizovací ceně 450 110,30 Kč a lavičky za 14 453,50 Kč;
vše na dětském hřišti v Havířově – Dolní Datyně (pořízeno v rámci investiční akce 14012 – Bav se a uč)

r u š í

část usnesení č. 1182/26ZM/2014, odst. 1b, odrážka poslední a

s c h v a l u j e

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, sídlo: Havířov – Město, Hlavní třída 246/31a, IČ: 00317985, předání vybavení kina Centrum v celkové pořizovací ceně 30 539 894,30 z toho nehmotný majetek v pořizovací ceně 149 616,- Kč, hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 26 242 615,12 Kč a majetek neinvestiční v celkové pořizovací ceně 4 147 663,18 

B. Darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova do vlastnictví příspěvkových organizací:

1. Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122, dlouhodobý hmotný majetek – schodišťovou plošinu v pořizovací ceně 514 371,74 

2. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ: 00306754, lavičky za 16 988,40 Kč pořízené v rámci investiční akce 13036 - Sportovně rekreační areál Zemědělská, Dolní Datyně.

3. příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985, pamětní desku v pořizovací ceně 30 250,- Kč, připomínající zateplení objektu KD Leoše Janáčka v rámci dotační investiční akce 7111 – Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka

b e r e   n a  v ě d o m í

skutečnost, že v souvislosti s přístavbou budovy ZŠ 1. máje (propojení budovy školy s budovou školní jídelny a družiny), došlo na základě geometrického plánu č. 2015-66/2014 ke změně údajů v katastru nemovití, s nimiž hospodaří Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 70958122, kdy z pozemku parc.č. 833/1 o výměře 6459 m² byla oddělena část o výměře 37 m², která byla sloučena s pozemkem parc.č. 831 (zastavěno budovou školy, vč. přístavby), a část o výměře 3195 m², nově označená jako pozemek parc.č. 833/6.

u k l á d á

1. vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin dle bodu A návrhu usnesení

Z: vedoucí OPS
T: 31. 5. 2015

2. vyhotovení úplných znění příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací

Z: vedoucí OSM
T: 15. 5. 201

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv dle bodu B návrhu usnesení

Z: vedoucí OSM
T: 31.8.2015


 

123/4ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – prosinec 2014________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2014, dle důvodové zprávy a příloh


 

124/4ZM/2015 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací
za rok 2014________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2014, dle důvodové zprávy a příloh.


 

125/4ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 4. – 22.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 4. a 5., 21. a 22, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 6. – 20., dle důvodové zprávy
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 4. – 22. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 665 209,21

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

896 778,00

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

23 506,54

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

4 500,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

740 424,67

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 637 198,47

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 341 280,37

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

815,56

tis. Kč

odbor školství a kultury

38 293,00

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

209 165,45

tis. Kč

odbor sociálních věcí

14 577,67

tis. Kč

odbor komunálních služeb

256 060,81

tis. Kč

odbor investiční výstavby

205 923,00

tis. Kč

odbor správy majetku

19 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 002,70

tis. Kč

odbor ekonomický

501 052,94

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

3 700,00

tis. Kč

oddělení kanceláře primátora

17 014,24

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

295 918,10

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

710,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

720,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 300,00

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 555,00

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 325,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 280,00

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 580,00

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 240,00

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 050,00

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 497,08

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 780,00

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 113,82

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 370,00

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 070,00

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 450,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 775,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

930,00

tis. Kč

ZŠ Školní

2 500,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 090,00

tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 856,98

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 745,00

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

33 623,00

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 141,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

45 380,00

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

11 715,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 606,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 188,00

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

44 598,22

tis. Kč

III. Financování celkem

-28 010,74

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-142 540,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+114 529,26

tis. Kč


 

126/4ZM/2015 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
– Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
Kpt. Jasioka 635/50_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13644271, o prominutí odvodu a penále

s c h v a l u j e

1. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem ze dne 22.12.2014, č.j.: MMH/105902/2014, Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13644271, v plné výši 26.880,- 

2. prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem č. 3/2014 ze dne 22.12.2014, č.j.: MMH/105943/2014, Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kpt. Jasioka 635/50, IČ: 13644271, v plné výši 9.489,- 


 

127/4ZM/2015 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015
- změna termínu konání akce Havířov v pohybu 2015_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu termínu konání akce Havířov v pohybu, a to z původního data 27. – 28. 11. 2015 nově na 19. – 20. 11. 2015


 

128/4ZM/2015 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 v rozpočtu
odboru školství a kultury____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2015 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času v celkové výši 842.800,- Kč takto:

514.000,- 

 

Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75027577) na dofinancování výjimky z počtu žáků

     

54.000,- Kč

 

54.000,- Kč Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62331230) na dofinancování trenérů projektů ,,Pohybová výchova a Míčové hry“

     

24.000,- Kč

 

Základní škole Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958165) na dofinancování nerentabilního provozu

     

95.300,- Kč

 

ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75085747)

- v tom:

 

81.000,-  … Havířovská liga - organizování

   

14.300,- Kč … dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

35.700,- Kč

 

Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61988600) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

19.400,- Kč

 

Základní škole a Mateřské škole Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48805271) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

46.700,- Kč

 

Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

21.000,- Kč

 

Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958149) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

7.100,- Kč

 

Základní škole Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres Karviná (IČ 48805475) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

3.700,- Kč

 

Základní škole Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

     

21.900,- Kč

 

Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513) na dofinancování mzdových prostředků dle novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., včetně zákonných odvodů

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2015 o výše uvedené částky


 

129/4ZM/2015 - Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost o prošetření
nesrovnalostí ve zřizovací listině ZŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí___________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost pana Miloslava Vyorálka, ze dne 28. 2. 2015, ve věci prošetření nesrovnalostí ve zřizovací listině Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, adresovanou Zastupitelstvu města Havířova dle Přílohy č. 1

s c h v a l u j e

odpověď adresovanou panu Miloslavu Vyorálkovi dle Přílohy č. 2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora Mgr. Daniela Vachtarčíka podpisem odpovědi dle Přílohy č. 2


 

130/4ZM/2015 - Informativní zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města
Havířova v roce 2014________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2014


 

131/4ZM/2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního
města Havířova____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vzor „Veřejnoprávní smlouvy“ o poskytnutí dotace vyhotovený v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1


 

132/4ZM/2015 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2015
sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 10
„Ostatní dotace a dary“_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2015:

I. zmimosportovní sféry v celkové výši 3 379 800,- Kč, a to takto:

  sociální oblast   870 000,- Kč   dle přílohy č. 1
  kulturní oblast   1 384 000,- Kč   dle přílohy č. 2
  školská oblast   772 800,- Kč   dle přílohy č. 3,8
  oblast partnerských vztahů   66 000,- Kč   dle přílohy č. 4
  oblast prevence kriminality,        
  protidrogové prevence        
  a bezpečnosti v silničním provozu   145 000,- Kč   dle přílohy č. 5
  oblast bezpečnosti a ochrany zdraví   142 000,- Kč   dle přílohy č. 6
           

II. ze sportovní sféry v celkové výši 5 084 200,- Kč dle přílohy č. 7,8

           

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 8 tohoto materiálu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech.

Z: vedoucí OŠK, OSV
T: červen 2015


 

133/4ZM/2015 - Poskytnutí účelové dotace na základě uzavřené Smlouvy o podpoře sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s  c h v a l u j e

poskytnutí účelové dotace v celkové výši 4 041 475 Kč na základě uzavřené Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dne 16.8.2012, a to na druh služby: azylové domy.


 

134/4ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

1) nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 2374/2, 2360, 2361 v k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 1 a 2

2) pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 44 písm. d), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 4681/3 v k.ú. Havířov – město v rozsahu příloh č. 1 a 2


 

135/4ZM/2015 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014)
v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2014 v rámci IPRM pro IOP „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy


 

136/4ZM/2015 - Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje
m
ěsta – Zóna Šumbark II Za Teslou___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dodatku č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou

Z: vedoucí OSR
T: duben 2015


 

137/4ZM/2015 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2014) v rámci IPRM
pro ROP „Přitažlivé město Havířov“__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Rada města Havířova

s c h v a l u j e

Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2014 v rámci IPRM pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy


 

138/4ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 10.3.2015 dle přílohy


 

139/4ZM/2015 - Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ – zrušení schválených
zadávacích podmínek_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH čís. 1141/25ZM/2014 ze dne 7.4.2014 o schválení odůvodnění a zajištění financování podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (číslo stavby 13058)


 

140/4ZM/2015 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci č. 449/OIV/2012 mezi Českými drahami, a.s. a statutárním městem Havířov

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci č. 449/OIV/2012


 

141/4ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2015 po rozpočtových úpravách č. II_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II dle Přílohy č. 1
2.
 seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 po RU II dle Přílohy č. 2


 

142/4ZM/2015 - Poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,
Havířov z Fondu životního prostředí___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s.,  Havířov, IČ: 63730235, ve výši 57 500,- Kč na léčení včelstev a rozvoj včelařství, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace


 

143/4ZM/2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1.


 

144/4ZM/2015 - „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“
– předběžné oznámení veřejné zakázky a zajištění budoucího financování___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. záměr zahájení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“
2.
 zveřejnění předběžného oznámení této veřejné zakázky, vč. odůvodnění její účelnosti, ve znění přílohy č. 1

u k l á d á

souvislosti se zajištěním realizace veřejné zakázky na dodávky „Měření rychlosti vozidel na komunikacích Dělnická a Těšínská“ Městské policii Havířov (OJ 12) zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů v roce 2016 a v následujících letech částku odpovídající ceně uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci předmětné veřejné zakázky

Z: ředitel MP
T: 9/2015


 

145/4ZM/2015 - Roman Milo – prominutí pohledávky s příslušenstvím____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí úroků z prodlení ve výši 8% z částky 114.240 Kč od 20.4.2001 do zaplacení,

n e s c h v a l u j e

prominutí zůstatku pohledávky ve výši 9 420 Kč, nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 4.570 Kč a nákladů soudního výkonu rozhodnutí ve výši 2 290 Kč


 

146/4ZM/2015 - Stížnosti p. Tomáše Rejče na primátory města a blíže neurčené členy
zastupitelstva města_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 12.1.2015 (příloha č. 1) na nesprávný postup bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při zpracování návrhu pořadu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 7.11.2014, do kterého nezařadil stížnost pana Tomáše Rejčeze dne 31.10.2014 (příloha č. 2)
2.
 stížnost pana Tomáše Rejče ze dne 2.2.2015 (příloha č. 3) na nesprávný postup primátora města Bc. Daniela Pawlase, když podání pana Tomáše Rejče ze dne 12.12.2014 (příloha č. 4) nepředložil k projednání na 5. schůzi Rady města Havířova dne 17.12.2014
3.
 podání p. Tomáše Rejče ze dne 5.3.2015 (příloha č. 5) poukazující na „nezákonné excesy v havířovské veřejné správě“ a stížnost na nesprávný postup blíže neurčených členů ZMH, kteří „nepoukázali na nekalé praktiky“

k o n s t a t u j e

1. že v napadeném postupu bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka a v napadeném postupu primátora města Bc. Daniela Pawlase neshledalo pochybení
2.
 že v budoucnu Zastupitelstvo města Havířova nebude projednávat stížnosti na nesprávný postup bývalého primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka

p o v ě ř u j e

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi ve znění dle Přílohy č. 6


 

147/4ZM/2015 - Členství Statutárního města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu
Karviná (SMOOK)_________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přistoupení města Havířova ke Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ 75066611

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem dodatku smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanov svazku


 

148/4ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zápisy ze schůzí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova dle Přílohy č. 1a, b

2. zprávy o provedených kontrolách dle předložených protokolů v Příloze č. 2a, b

3. zprávy o provedených kontrolách plnění usnesení dle Přílohy č. 3a, b, c, d

za období leden – březen 2015


 

149/4ZM/2015 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

účinností od 1.4.2015

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
-
 za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.730,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 683,- Kč/měsíc tj. celkem 5.413,- Kč/měsíc,
-
 za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.384,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 683,- Kč/měsíc tj. celkem 4.067,- Kč/měsíc,
-
 za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.996,- Kč/měsíc,
-
 za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.159,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 683,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.842,- Kč/měsíc

tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci,

2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Havířova, měsíční odměnu za výkon funkce ve výši, která náleží za výkon této funkce členům zastupitelstva dle odstavce 1) tohoto usnesení

3) odměna za výkon funkce podle odst. 1) a 2) tohoto usnesení náleží ode dne jmenování nebo zvolení do funkce.


 

150/4ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 15.1.2015 – 18.3.2015


 

151/4ZM/2015 - Jednací řád Zastupitelstva města Havířova_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova s účinností od 30.3.2015 ve znění dle upravené přílohy č. 2


 

 

            ………………………………….....                                    ...…..…….……………………...
                      Bc. Daniel PAWLAS                                                        Ing. Eduard HECZKO
                           
primátor města                                                                  náměstek primátora
                                                                                                           pro ekonomiku a správu majetku