Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 4. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 28.2.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/21 132/Kl/2011

V Havířově dne 28.2.2011
Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 28.2.2011


102/4ZM/2011 - Schválení předsednictva 4. zasedání ZMH dne 28.2.2011

103/4ZM/2011 - Schválení programu 4. zasedání ZMH dne 28.2.2011

104/4ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 4. zasedání ZMH, konaného dne 28.2.2011

105/4ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek

 

U S N E S E N Í
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.2.2011


 

102/4ZM/2011 - Schválení předsednictva 4. zasedání ZMH dne 28.2.2011___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.2.2011 ve složení:
Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

103/4ZM/2011 - Schválení programu 4. zasedání ZMH dne 28.2.2011______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.2.2011 dle návrhu


 

104/4ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 4. zasedání ZMH, konaného dne 28.2.2011_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 28.2.2011

p. Radima Mudru
p. Ivanu Kožmínovou


 

105/4ZM/2011 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod investorství soukromých částí kanalizačních přípojek po nabytí právní moci územního rozhodnutí, včetně bezúplatného převodu zpracované projektové dokumentace kanalizačních přípojek zpracovaných na náklady města ke dni 31.12.2010, budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek

2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do tří let po uplynutí doby udržitelnosti projektů investičních akcí Odkanalizování části města Havířova – I.etapa (Dolní a Prostřední Suchá) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.03617, akceptační číslo 09030901 a Odkanalizování části města Havířova-Bludovice, Dolní Datyně číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/09.05727, akceptační číslo 09047211

3. poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek, na základě jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační přípojky po odečtení cen výkopových prací za těchto podmínek:

a) splatnost půjčky:
- 18 měsíců při půjčce do 20.000,-Kč
- 36 měsíců při půjčce 20.000,- Kč – 50.000,- Kč
- 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč od měsíce následujícího od poskytnutí půjčky

b) vlastník nemovitosti uzavře smlouvu s provozovatelem kanalizačního řadu o odvodu splaškových vod z nemovitosti do 9 měsíců od poskytnutí půjčky

c) v případě zmaření účelu půjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti ke kanalizačnímu řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí půjčky) bude sjednána smluvní pokuta 25.000,-Kč

d) při nedodržení termínů splatnosti nebo termínu napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad bude požadován úrok z prodlení zpětně ode dne poskytnutí půjčky

e) půjčka bude poskytnuta do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu příslušné části kanalizačního řadu za předpokladu podání žádosti o půjčku před zahájením zkušebního provozu

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se na hlavní kanalizační řad v navrhované lhůtě

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv dle bodu 4. usnesení


 

………………………………….....                        ...…..…….……………………...
    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                    Ing. Eduard HECZKO
           
primátor města                                                        náměstek primátora
                                                                                    pro ekonomiku a správu majetku