Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 4. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 18.6.2007 a 19.6.2007

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

Č.jed. KP/ 62294 /Kl/2007
Č.spisu S/KP/895/RMH-/2007

V Havířově dne 20.června 2007
Zapsala: Monika Krpelíková

 

P Ř E H L E D      U S N E S E N Í

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 18.6.2007 a 19.6.2007


116/34/ZM/07 - Schválení programu 34.zasedání ZMH dne 18.6.2007

117/4/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 4.zasedání ZMH dne 18.6.2007

118/4/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 4.zasedání ZMH, konaného dne 18.6.2007

119/4/ZM/07 - Ověření zápisu z 3.zasedání ZMH, konaného dne 2.4. 2007

120/4/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH

121/4/ZM/07 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

122/4/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury

123/4/ZM/07 - Zvýšení příspěvku na provoz základních a mateřských škol

124/4/ZM/07 - Zápis v rejstříku škol – změna typu školní jídelny na výdejnu stravy

125/4/ZM/07 - Sloučení základních škol

126/4/ZM/07 - Organizační opatření ke snížení nákladů v Předškolním zařízení města Havířova

127/4/ZM/07 - Informativní zpráva o prováděné údržbě a plánovaném využití pozemku p.č. 1430, k.ú. Havířov-město – školní zahrada při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

128/4/ZM/07 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2007 z rozpočtu odboru školství a kultury

129/4/ZM/07 - Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku v roce 2006

130/4/ZM/07 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

131/4/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“

132/4/ZM/07 - Písemnost Velvyslanectví Kanady a České sportovní a.s. adresovaná Zastupitelstvu města Havířova

133/4/ZM/07 - Rozpočet na slavnostní otevření Kulturního domu Radost a jeho provoz pro rok 2007

134/4/ZM/07 - Vyúčtování hospodaření města Havířova a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 2006, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova

135/4/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2007

136/4/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 1. – 30.

137/4/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší

138/4/ZM/07 - „Zásady převodu obytných budov z majetku města Havířova“, „Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění„

139/4/ZM/07 - Zásady hospodaření s majetkem města

140/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží

141/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město

142/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice

143/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice

144/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice pod bytovým domem

145/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice

146/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1727 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7), k.ú. Šumbark

147/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 347/1, 347/2, 347/3, k.ú. Prostřední Suchá

148/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku za účelem výstavby sportovně rehabilitačního centra, k.ú. Havířov-město

149/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město

150/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

151/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 9/2, k.ú. Dolní Datyně

152/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá

153/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 944/593, 944/594, k.ú. Šumbark

154/4/ZM/07 - Záměr darovat část pozemku parc.č. 1323/5, k.ú. Šumbark

155/4/ZM/07 - Záměr darovat část pozemku parc. č. 1315/2, k.ú. Prostřední Suchá

156/4/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice

157/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 98/1, k.ú. Bludovice

158/4/ZM/07 - Prodej pozemků zastavěných stavbami garáží

159/4/ZM/07 - Prodej částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú. Havířov – město

160/4/ZM/07 - Prodeje pozemků parc.č. 2049/13, 2043/4, k.ú. Bludovice a 1028/24, k.ú. Šumbark

161/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 4083 a části pozemku parc.č. 4085/1, k.ú. Havířov-město

162/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice

163/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 2056/2, k.ú. Bludovice

164/4/ZM/07 - Prodej částí pozemků parc.č. 944/503, k.ú. Šumbark a parc.č. 246, k.ú. Bludovice

165/4/ZM/07 - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bludovice z majetku ČR do majetku města

166/4/ZM/07 - Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule v AČR – nesouhlas s usnesením ZMH

167/4/ZM/07 - Odkoupení zdravotních středisek na území statutárního města Havířova

168/4/ZM/07 - Žádost o bezúplatný převod rekreačního zařízení v obci Pstruží

169/4/ZM/07 - Přijetí darů staveb

170/4/ZM/07 - Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

171/4/ZM/07 - Dar staveb od spol. Lidl Česká republika v.o.s.

172/4/ZM/07 - Výkup pozemku parc.č. 235/2, k.ú. Dolní Datyně

173/4/ZM/07 - Výkup pozemku parc.č. 4705/1 k.ú.Havířov – město

174/4/ZM/07 - Výkup pozemku parc.č. 2238/5, k.ú. Bludovice

175/4/ZM/07 - Výkupy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/02 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“

176/4/ZM/07 - Svěření majetku města Sociálním službám města Havířova

177/4/ZM/07 - Svěření majetku města ZŠ 1. máje a ZŠ Gen. Svobody

178/4/ZM/07 - Přerušení 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova

179/4/ZM/07 - Pokyny pro zpracování návrhu změny č.13 územního plánu města Havířova

180/4/ZM/07 - Územní studie (ÚS) Areálu volného času v Havířově-městě – informativní zpráva o přípravě a následném zpracování

181/4/ZM/07 - Informativní zpráva o způsobu vyřízení petice proti vedení rychlostní komunikace R 67 v konceptu změny č.13 územního plánu města Havířova

182/4/ZM/07 - Memorandum o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty

183/4/ZM/07 - Zástupci města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města

184/4/ZM/07 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady

185/4/ZM/07 - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova

186/4/ZM/07 - Přistoupení k Svazku měst a obcí okresu Karviná

187/4/ZM/07 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova a schůzí Rady města Havířova ve II. pololetí roku 2007

188/4/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – Magistrát města Plzně

189/4/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – NsP Havířov

190/4/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

191/4/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7.2. do 4.6. 2007

192/4/ZM/07 - Příprava na sanaci bytových panelových domů, veřejného osvětlení a jiných budov v majetku města

193/4/ZM/07 - Rozšíření programu 4.zasedání ZMH

194/4/ZM/07 - Žádost o převod rekreačního zařízení v obci Pstruží

195/4/ZM/07 - Závěrečné usnesení

 

 

U S N E S E N Í

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.6.2007 a 19.6.2007


116/34/ZM/07 - Schválení programu 4.zasedání ZMH dne 18.6.2007_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšířený program 34.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.6.2007


117/4/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 4.zasedání ZMH dne 18.6.2007______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 18.6.2007
ve složení: předseda komise: p. Jiřina BRABLCOVÁ
členové
:  Bc. Zdeněk FIKÁČEK Bc. Marek PLAWNY
                Mgr. Rudolfa TREICHELOVÁ
                Monika KRPELÍKOVÁ – referent kanceláře primátora


118/4/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu ze 4.zasedání ZMH, konaného dne 18.6.2007____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu ze 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.6.2007

pana Miroslava POLAKA
paní Moniku HAVLÍČKOVOU


119/4/ZM/07 - Ověření zápisu z 3.zasedání ZMH, konaného dne 2.4. 2007_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.4.2007


120/4/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č.1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

980/21/ZM/05

Bezúplatný převod nemovitostí

988/21/ZM/05

Darování pozemku parc.č. 2750/5 k.ú. Dolní Suchá a přijetí daru pozemku parc.č. 2458/1 k.ú. Šumbark.

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č.1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1202/25/ZM/06

Investiční dotace subjektu (právnické osobě) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava na akci „Sil.I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

1370/27/ZM/06

Výkup pozemku parc.č. 2381/2, k.ú.Šenov u Ostravy

47/2/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 4100 a části pozemku parc.č. 4120, k.ú. Havířov-město

48/2/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 2025/18, k.ú.Prostřední Suchá

53/2/ZM/07

Zpráva k rekonstrukci kina Centrum

82/3/ZM/07

Žádost Havířovské hokejové společnosti s.r.o.

97/3/ZM/07

Směna pozemků k.ú. Havířov-město, pro účely realizace staveb

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

299/7/ZM/03

Darování pozemků a staveb Správě silnic MS kraje a přijetí daru

843/19/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1915 k.ú. Prostř. Suchá

907/20/ZM/05

Smluvní vztahy pro účely stavby „Světelná křižovatka ul. Těšínská, Frýdecká, Okrajová v Havířově – Bludovicích“

967/21/ZM/05

Konečné vypořádání pozemků a dokončené stavby „Světelná křižovatka ul. Těšínská, Frýdecká, Okrajová v Havířově – Bludovicích“

1273/26/ZM/06

Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule o.s

1358/27/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město

46/2/ZM/07

Prodeje pozemků parc.č. 1338/68, parc.č. 1245/73 a parc.č. 1245/76, k.ú. Prostřední Suchá

49/2/ZM/07

Smluvní vztahy – užívání části pozemku parc.č. 1609, k.ú. Bludovice, ul. Na Grůni

57/2/ZM/07

Projekt regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark, lokalita Za Teslou - změna etapizace

74/3/ZM/07

Přiměřený zisk na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2007 pro dopravce ČSAD Havířov a.s.

77/3/ZM/07

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury

78/3/ZM/07

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006

79/3/ZM/07

Žádost o prominutí pohledávky Občanského sdružení Angelis

93/3/ZM/07

Prodeje pozemků parc.č. 1195/310, parc.č. 1195/311 a parc.č. 1197/241, k.ú. Prostřední Suchá

95/3/ZM/07

Prodej pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice

98/3/ZM/07

Výkup pozemku parc. č. 2938/19, k.ú. Bludovice

101/3/ZM/07

Výkup pozemků parc. č. 3000/6 a 3000/7, k.ú. Bludovice

102/3/ZM/07

Výkup pozemků k.ú. Šumbark, komunikace Nová

103/3/ZM/07

Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá

107/3/ZM/07

Darování podílu na pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

108/3/ZM/07

Výsledek veřejné soutěže

 


121/4/ZM/07 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Havířov s účelovým určením, a to :

1. investiční dotace s účelovým určením pro příspěvkovou organizaci ASTERIX
- středisko volného času Havířov, příspěvková organizace ( IČ 75 08 57 47 )
……………………………………………..…investiční fond ve výši 64.409,- Kč

2. neinvestiční dotace s účelovým určením pro příspěvkovou organizaci ASTERIX
- středisko volného času Havířov, příspěvková organizace ( IČ 75 08 57 47 )
………………………………………….….…... rezervní fond ve výši 16.987,- Kč
………………………………………..……..…. fond FKSP ve výši 50.360,- Kč

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města pana Františka Chobota podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

u k l á d á

- odboru školství a kultury zaslat rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

- ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2007

Z: vedoucí OŠK
T: 25.6. 2007


122/4/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu
odboru školství a kultury______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským školám,základním školám a středisku volného času takto :

25.000,-Kč   Mateřská škola Havířov – Město E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 20)
    - z toho :
      5.000,-Kč…….. výročí založení MŠ
    20.000,-Kč…….. akademie
     
10.000,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Lipová 15 (IČ 65 89 07 01)
    - z toho :
    10.000,-Kč……...akce ,, Jarní koncert – zpíváme pro miminka ,,
     
25.000,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Radniční 2/497 (IČ 61 98 87 15)
    - z toho :
    25.000,- Kč……… akce ,, Mažoretky ,,
     
5.000,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (IČ 70 95 82 54)
    - z toho :
    3.000,-Kč………..akce ,, Zahradní slavnost ,,
    2.000,-Kč………..sportovní olympiáda
     
 23.000,- Kč   Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194 (IČ 61 98 86 34)
    - z toho :
      5.000,-Kč……… výročí založení MŠ
    18.000,-Kč……… akademie
     
26.000,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí Balzacova 2/1190, příspěvková organizace (IČ 61 98 86 85)
    - z toho :
    26.000,-Kč………..akce ,, Jarní koncert – zpíváme pro miminka ,,
     
5.000,- Kč   Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ 61 98 86 26)
    - z toho :
    5.000,- Kč……… výročí založení MŠ
     
13.940,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 69)
    - z toho :
    11.440,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      2.500,-Kč…….....jarní úklid
     
38.724,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
    - z toho :
    26.224,-Kč……....odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      2.500,-Kč………jarní úklid
    10.000,-Kč………sportovní turnaj ve volejbale, florbale
     
137.452,- Kč   Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)
    - z toho :
    67.452,-Kč…….…odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
    17.000,-Kč……….Havířovská liga základních škol
    46.000,-Kč……….sportovní turnaje v basketbalu, vybíjené
   

  5.000,-Kč……….Zelená stezka

      2.000,-Kč……….výstava ŠD
     
420.716,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 71)
    - z toho :
      18.216,-Kč…….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
    397.000,-Kč…….dofinancování mezd řidičů a závozníků
        2.500,-Kč……..jarní úklid
        3.000,-Kč……..sportovní soutěž ve florbalu
     
11.572,- Kč   Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 06)
    - z toho :
    11.572,-Kč…..…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
     
50.732,- Kč   Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 22)
    - z toho :
   

23.232,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

      3.000,-Kč……..jazyková soutěž ,, Den evropských jazyků ,,
      4.000,-Kč……..jarní koncert
      3.000,-Kč……..Den země
      5.000,-Kč……..rozloučení se žáky 9.tříd
    10.000,-Kč……..sportovní den, soutěž v lehké atletice
      2.500,-Kč……..jarní úklid
     
152.512,- Kč    Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
    - z toho :
    67.012,-Kč……..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
   

  3.000,-Kč……..Havířovská liga základních škol

   

30.000,-Kč……..jarní koncert

    20.000,-Kč……..vánoční koncert
    30.000,-Kč……..výjezdy na soutěže a festivaly
   

  2.500,-Kč……..jarní úklid

     
113.784,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89)
    - z toho :
    25.784,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      8.000,-Kč…….…spolupráce s polskou družební školou
    80.000,-Kč……….výtvarná soutěž ,, Krásná jako kvítka ,,
     
58:.940,- Kč   Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov–Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)
    - z toho :
   

11.440,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

    35.000,-Kč……..…lidový soubor „Evropan – Evropanka“
    10.000,-Kč…….….sportovní meziškolní atletický mítink
      2.500,-Kč………..jarní úklid
     
22.696,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)
    - z toho :
    20.196,-Kč……...odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      2.500,-Kč……...jarní úklid
     
67.576,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14)
    - z toho :
    37.576,-Kč…….…odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
    10.000,-Kč………výročí založení ZŠ
      5.000,-Kč………akademie
      5.000,-Kč………jazyková soutěž ,, Jazyk hrou ,,
    10.000,-Kč………Debatní liga
     
87.060,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
    - z toho :
    43.560,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      2.000,-Kč…….…Havířovská liga základních škol
      2.000,-Kč……….nejlepší pohybová skladba
    30.000,-Kč……….hudebně pohybová skupina RADOST
      7.000,-Kč…….….krajské kolo soutěže v moderní gymnastice
      2.500,-Kč……..…jarní úklid
     
176.484,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13)
    - z toho :
      60.984,-Kč……...odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
        3.000,-Kč…….. Havířovská liga základních škol
    100.000,-Kč……...paralympiáda
      10.000,-Kč……...dopravní soutěž mladých cyklistů
        2.500,-Kč……...jarní úklid
     
16.368,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65)
    - z toho :
    10.868,-Kč…….…odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      3.000,-Kč……….soutěž o ekologii
      2.500,-Kč……….jarní úklid
     
367.340,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)
    - z toho :
      26.840,-Kč……...odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
   

321.000,-Kč….…..dofinancování mezd řidičů a závozníků

        5.000,-Kč……...dějepisná soutěž ,, Permoníček ,,
   

    4.000,-Kč………futsalový turnaj o ,, Putovní pohár ZŠ ,,

        8.000,-Kč…….…dopravní soutěž
        2.500,-Kč……..…jarní úklid
     
39.056,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75)
    - z toho :
    34.056,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      5.000,-Kč……….sportovní soutěž
     
38.800,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 49)
    - z toho :
    36.300,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
      2.500,-Kč……….jarní úklid
     
23.276,- Kč   Základní škola Havířov - Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00)
    - z toho :
    17.776,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků
   

  3.000,-Kč……….přebor ZŠ v šachu jednotlivců

   

  2.500,-Kč……….jarní úklid

     
14.000,- Kč   ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace (IČ 75 08 57 47)
    - z toho :
    14.000,-Kč…….….. Havířovská liga základních škol

u k l á d á

- odboru školství a kultury oznámit dotčeným ředitelům základních a mateřských škol rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

- ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným mateřským školám,základním školám a středisku volného času do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2007 o výše uvedené částky.

Z: vedoucí OŠK
vedoucí EO
T: 29.6. 2007


123/4/ZM/07 - Zvýšení příspěvku na provoz základních a mateřských škol_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz :

1. Základní škole Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48) o částku 33.400,- Kč na úhradu nákladů na produktivní práci učňů Střední školy řemesel a služeb, Havířov – Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace

2. Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21) o částku 50.000,- Kč na financování správce hřišť

3. Mateřské škole Havířov - Město Resslova 2/497 ( IČ 61 98 86 93 ) o částku 50.000,- Kč na vybavení zahrady

4. Mateřské škole Havířov - Město Sukova 2a ( IČ 65 89 07 10 ) o částku 100.000,- Kč na dovybavení zahrady dřevěným zahradním domečkem a na pořízení dětského mobiliáře

u k l á d á

- odboru školství a kultury oznámit dotčeným ředitelům základních a mateřských škol rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

- ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz výše dotčeným základním a mateřským školám do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2007 o výše uvedené částky

Z: vedoucí OŠK
vedoucí EO
T: 29.6. 2007


124/4/ZM/07 - Zápis v rejstříku škol – změna typu školní jídelny na výdejnu stravy_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu typu školní jídelny na výdejnu stravy Základní školy a Mateřské školy Havířov – Životice Zelená, příspěvková organizace u odloučeného pracoviště Mateřské školy U Křížů 2/150, Havířov-Životice, k termínu 1.9.2007

u k l á d á

odboru školství a kultury podat návrh u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě na změnu zápisu v rejstříku škol

Z: vedoucí OŠK
T: 29.6. 2007


125/4/ZM/07 - Sloučení základních škol______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) sloučení Základní školy Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61 98 87 23 a Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70 95 81 06 s účinností od 1.9.2007

b) zrušení Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70 95 81 06 s účinností k 1.9. 2007

c) že přejímací organizací se stane Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61 98 87 23

d) že všechna práva a závazky Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70 95 81 06 přejdou dnem sloučení na přejímající Základní školu Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61 98 87 23

e) dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 18.6. 2001 Základní školy Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61 98 87 23 týkající se rozšíření hlavní činnosti u příspěvkové organizace, a to takto :

kdy v části ,, Hlavní činnost ˝ se tečka na konci mění na čárku a doplní se o ,, provoz odloučeného pracoviště Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města podpisem dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 18.6.2001

u k l á d á

zveřejnit v Ústředním věstníku ČR sloučení Základní školy Havířov – Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČ 61 98 87 23 a Základní školy Havířov – Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 70 95 81 06

Z: vedoucí OŠK
T: 29.6. 2007

p. Jiřina BRABLCOVÁ (ČSSD) v tomto bodě nehlasovala


126/4/ZM/07 - Organizační opatření ke snížení nákladů v Předškolním zařízení města
Havířova___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1) zrušení organizační složky Předškolního zařízení města Havířova, k termínu 31.12.2007

2) změnu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova, Mánesova 1103/1f, Havířov – Město (IČ 60 33 75 83) týkající se rozšíření hlavní činnosti u příspěvkové organizace, a to takto:
- kdy v části ,, Hlavní činnost ˝ se tečka na konci mění na čárku a doplní se o ,,zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let ”

3) uzavření dohody o převodu činnosti zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let ze zaměstnavatele statutárního města Havířov na Sociální služby města Havířova, s účinností od 1.1. 2008

p o v ě ř u j e

- primátora statutárního města k podpisu dodatku zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova, Mánesova 1103/1f, Havířov – Město

- náměstka primátora pro sociální rozvoj k podpisu dohody o převodu činnosti zabezpečení péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let ze zaměstnavatele statutárního města Havířov na Sociální služby města Havířova

Z: vedoucí OŠK
tajemník MMH
T: 30.12. 2007


127/4/ZM/07 - Informativní zpráva o prováděné údržbě a plánovaném využití pozemku
p.č. 1430, k.ú. Havířov-město – školní zahrada při Základní škole Havířov-
Město Gorkého 1/329 okres Karviná____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informativní zprávu o prováděné údržbě a plánovaném využití pozemku p.č.1430, k.ú.Havířov–město - školní zahrada při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná


128/4/ZM/07 - Poskytnutí dotace na provoz soukromým mateřským školám na rok 2007
z rozpočtu odboru školství a kultury____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na provoz na rok 2007 pro níže uvedené soukromé mateřské školy z rozpočtu odboru školství a kultury :

1. Mateřské škole MATEŘINKA spol.s.r.o.,Okružní 13,Havířov-Šumbark, IČ 25 37 27 93
………………………………………………………………ve výši 207.500,-Kč

2. Sdružení pro činnost SMŠ K.Čapka ,K.Čapka 8,Havířov-Město, IČ 66 18 24 76
………………………………………………………………ve výši 162.500,-Kč

3. Mateřské škole Sadová,s.r.o.,Sadová 3,Havířov-Město, IČ 25 37 08 71
……………………………………………………………... ve výši 267.500,-Kč,

která bude účelově vázána na úhradu nájmu a služeb a bude vyplácena ve výši 1/6 měsíčně z navrhované částky vždy do 10. dne běžného měsíce, počínaje měsícem červencem 2007

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj JUDr. Bronislava Bujoka k podpisu dohod o poskytnutí dotace.

Z: vedoucí OŠK
T: 29.6. 2007


129/4/ZM/07 - Zpráva o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou
politiku v roce 2006__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na protidrogovou politiku v roce 2006


130/4/ZM/07 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 neziskovým
sportovním a mimosportovním subjektům_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

evidované žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 dle přílohy č. 7

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 -„Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2007:

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 1 355 000,- Kč, a to takto:
sociální oblast ; 485 000,- Kč dle přílohy č.1
kulturní oblast ; 490 000,- Kč dle přílohy č.2
školská oblast ; 245 000,- Kč dle přílohy č.3
oblast prevence kriminality a protidrog. prevence 95 000,- Kč dle přílohy č.4
rezerva mimosportovní sféry   40 000,- Kč dle přílohy č.5

b) ze sportovní sféry ve výši 1 980 000,- Kč dle přílohy č.6

2. uzavření dohod s příjemci dotací

3. snížení výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2007 o částku 130 000,- Kč a poskytnutí investiční dotace ve výši 130 000,- Kč příspěvkové organizaci Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54, na bezbariérový přístup k bazénu v Městské sportovní hale Havířov dle důvodové zprávy a zapracování této finanční operace do návrhu úprav II. rozpočtu města Havířova na rok 2007

Z: vedoucí EO
T: září 2007
Z: vedoucí EO
T: září 2007

p o v ě ř u j e

1. vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

2. náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

Z: vedoucí OŠK
T: září 2007


131/4/ZM/07 - Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

částečné rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2007 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za I.-V. měsíc roku 2007 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním „Havířovské ligy základních a středních škol“ v roce 2007, a to takto:

28 988,- Kč   Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČ 62 33 15 82
    z toho:
    26 488,- Kč …………………. sport. a mimosport. kroužky
      2 500,- Kč …………………. na pořádání Havířovské ligy
     
2 500,- Kč   Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska v Havířově,
    IČ 48 80 60 30 …………………….. na pořádání Havířovské ligy
     
26 520,- Kč   Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97
    z toho:
    14 520,- Kč ………….…………sport. kroužky
    12 000,- Kč ……………………na pořádání Havířovské ligy
     
29 000,- Kč   Slavia Havířov, IČ 68 32 11 39 ..…na pořádání Havířovské ligy
     
3 000,- Kč   Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov,
    IČ 18 05 59 91 ……………………na pořádání Havířovské ligy

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací

T: 13.7. 2007
Z: vedoucí OŠK


132/4/ZM/07 - Písemnost Velvyslanectví Kanady a České sportovní a.s. adresovaná
Zastupitelstvu města Havířova_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a   v ě d o m í

písemnost Velvyslanectví Kanady a České sportovní a.s.


133/4/ZM/07 - Rozpočet na slavnostní otevření Kulturního domu Radost a jeho provoz
pro rok 2007________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozpočet na zajištění programu k zahájení provozu objektu KD Radost a jeho následný provoz do konce roku 2007 dle přílohy 1, 2 a 3.

u k l á d á

zapracovat do rozpočtu města na rok 2007 v rámci rozpočtových úprav č.II tyto náklady a příjmy s návaznosti na případné zapojení účelových fondů MKS Havířov

T: září 2007
Z: vedoucí EO


134/4/ZM/07 - Vyúčtování hospodaření města Havířova a hospodaření městem zřízených
příspěvkových organizací za rok 2006, finanční vypořádání a závěrečný účet
města Havířova_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) v souladu s § 43, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 s vyjádřením: „Souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“ dle odst. 7, § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

b) výsledek hospodářské činnosti za rok 2006 a převod daně z příjmů z hospodářské činnosti za rok 2006 a výsledku hospodaření po zdanění na účet města do 30.6.2007.


135/4/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – duben 2007___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – duben 2007.


136/4/ZM/07 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 1. – 30.________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu I. na rok 2007 – rozpočtová opatření č. 1. – 30.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2007:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 734 324,29 tis. Kč
850 899,40 tis. Kč
27 781,37 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
853 143,52 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)
a) výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města
           odbor investiční výstavby
           odbor správy majetku
           Městská policie
           odbor ekonomický

2 019 875,48 tis. Kč
1 794 657,89 tis. Kč
867,20 tis. Kč
52 901,33 tis. Kč
2 232,33 tis. Kč
50,00 tis. Kč
184 000,71 tis. Kč
275 407,50 tis. Kč
224 755,27 tis. Kč
0,00 tis. Kč
430 901,00 tis. Kč
39 274,01 tis. Kč
61 620,00 tis. Kč
522 648,54 tis. Kč

b) příspěvky organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní 1 a
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Santé (ÚSP)
           Ostatní dotace a dary

225 217,59 tis. Kč
826,00 tis. Kč
770,00 tis. Kč
600,00 tis. Kč
1 075,00 tis. Kč
823,00 tis. Kč
805,00 tis. Kč
820,00 tis. Kč
1 191,26 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
701,85 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
725,00 tis. Kč
570,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
565,00 tis. Kč
640,00 tis. Kč
485,00 tis. Kč
610,00 tis. Kč
3 616,86 tis. Kč
2 636,90 tis. Kč
3 161,54 tis. Kč
3 557,64 tis. Kč
3 294,64 tis. Kč
2 212,93 tis. Kč
3 168,46 tis. Kč
2 565,68 tis. Kč
4 300,53 tis. Kč
3 460,98 tis. Kč
3 614,34 tis. Kč
5 857,37 tis. Kč
5 534,17 tis. Kč
1 622,39 tis. Kč
2 923,20 tis. Kč
2 770,77 tis. Kč
1 020,66 tis. Kč
3 900,99 tis. Kč
3 711,76 tis. Kč
17 654,16 tis. Kč
26 495,00 tis. Kč
32 291,51 tis. Kč
25 819,00 tis. Kč
11 214,00 tis. Kč
33 285,00 tis. Kč

III. Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+285 551,19 tis. Kč
-26 746,67 tis. Kč
+312 297,86 tis. Kč


137/4/ZM/07 - Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv
Pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší ve znění dle přílohy


138/4/ZM/07 - „Zásady převodu obytných budov z majetku města Havířova“,
„Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných
částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb.,
v platném znění „___________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

„Zásady převodu obytných domů z majetku města Havířova“ a „Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova“ schválené usnesením ZMH č319/15/ZM/97 ze dne 20.6.1997, ve znění usnesení ZMH č. 126/4/ZM/99 ze dne 14., 20. a 28.6.1999

s c h v a l u j e

„Zásady převodu obytných budov z majetku města Havířova“a „Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“, zpracovaných v souladu s usnesením ZMH č. 1109/24/ZM/06 ze dne 23.1.2006


139/4/ZM/07 - Zásady hospodaření s majetkem města__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

Zásady hospodaření s majetkem města s účinností od 1.7.2007

u k l á d á

odboru správy majetku, aby zabezpečil zaslání nově schválených Zásad hospodaření s majetkem města všem příspěvkovým organizacím města, organizačním jednotkám MMH, Kontrolnímu výboru ZMH a zabezpečil zveřejnění na internetových stránkách města Havířova

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2007


140/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1197/170 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Bohumilu Novákovi, bytem Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1536/3 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1195/307 o výměře 24 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Jaroslavu Gelnarovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Obvodová 1291/23a k již postavené garáži, za cenu 500, - Kč/m2, celkem tedy za 12 000,- Kč


141/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 922/1 o výměře 30 m2, kat.území Havířov-město manželům Otakaru Jasinskému a Eleně Jasinské, bytem Havířov-Město, Hlavní třída 54/172 za účelem postavení prodejního stánku


142/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/6 v k.ú. Bludovice, o výměře 165 m2, p. Petru Kupkovi, bytem: K Vleku 140, Albrechtice, za účelem zahrady, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování.


143/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice o výměře cca 14 m2 manželům Ing. Karlu Kotulovi a Mgr. Aleně Kotulové, bytem Havířov-Město, Selská 33a, za účelem zajištění přímého přístupu a příjezdu z pozemku z parc.č. 1143/2, k.ú. Bludovice za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za cca 4 200,- Kč


144/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1143/1, k.ú. Bludovice pod bytovým
domem_____________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1143/1, k.ú. Bludovice, panu Ivo Tylečkovi, bytem Frýdlant nad Ostravicí, Alšova 758
- části pozemku parc.č. 1143/1 o výměře cca 220 m2, k.ú. Bludovice, na kterém se nachází stavba obytného domu čp. 425 v jeho vlastnictví s tím, že si vlastník nechá na vlastní náklady zaměřit budovu s podmínkou, že dořeší odstranění znečišťování pozemku parc. č. 1201 v k.ú. Bludovice

- oplocené části pozemku parc.č. 1143/1 o výměře cca 2422 m2 , v případě že v  rámci č. 13 ÚPn bude zrušena veřejně prospěšná stavba D 25


145/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.257/1, k.ú. Bludovice o výměře cca 673 m2 MUDr. Rostislavu Graňákovi, bytem Dlouhá třída 83, Havířov-Podlesí, a to za účelem výstavby gynekologické kliniky


146/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1727 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7),
k.ú. Šumbark________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1727, trvalý travní porost o výměře 65 m2 a části pozemku parc.č. (PK 1460/7), o výměře cca 105 m2, k.ú. Šumbark, tj. celkem cca 170 m2 panu Michalu Kurkovi, bytem Havířov – Šumbark, Lomená 15/229 za účelem rozšíření zahrady u RD za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


147/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 347/1, 347/2, 347/3, k.ú. Prostřední Suchá____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č 347/2, o výměře 5 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve prospěch manž. Lenky Maindové a Romana Mainda, bytem Havířov – Šumbark, Odlehlá 4/1173, k již postavené zahradní chatce, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 347/3, o výměře 7 m2, k.ú. Prostřední Suchá ve prospěch manž. Marie Dvořákové a Viléma Dvořáka, bytem Havířov – Prostřední Suchá, Havířská 23/703, k již postavené zahradní chatce, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

n e s c h v a l u j e

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 347/1, o výměře 667 m2, k.ú. Prostřední Suchá, ve prospěch zahrádkářské organizace ČZS ZO č. 9 za účelem zahrady, který je oplocen a je součástí zahrádkářské osady ČZS ZO č. 9, IČ: 67341357


148/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku za účelem výstavby sportovně rehabilitačního
centra, k.ú. Havířov-město____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079, k.ú. Havířov-město o výměře cca 1160 m2, manželům Miroslavu Magyaricsovi a Šárce Magyaricsové, bytem Havířov-Město, Alšova 3/183, za účelem vybudování sportovně rehabilitačního centra za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 4083 a části parc.č. 4085/1 o celkové výměře cca 1160 m2, k.ú. Havířov-město, manželům Miroslavu Magyaricsovi a Šárce Magyaricsové, bytem Havířov-Město, Alšova 3/183 za účelem vybudování sportovně rehabilitačního centra


149/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3941, k.ú. Havířov-město__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 3941 o výměře 704 m2 , k.ú. Havířov-město, včetně zpevněné plochy, společnosti VPV TRADING OSTRAVA,a.s. , Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 za účelem „Nádstavby a přístavby garáží hotelu Formule nad restaurační částí hotelu“ za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


150/4/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2 o výměře cca 1000 až 1500 m2, k.ú. Bludovice manželům Miroslavě Nápravníkové a Jiřímu Nápravníkovi, oba bytem Havířov-Šumbark, E. Destinnové 1c za účelem vybudování rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


151/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 9/2, k.ú. Dolní Datyně_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 9/2 o výměře 2 900 m2, k.ú. Dolní Datyně manželům MUDr. Michalu Šťávovi a PaedDr. Ireně Šťávové, bytem Havířov-Dolní Datyně, V Zaryjách 158/7 za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


152/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1914/2, k.ú. Prostřední Suchá______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1914/2 o výměře 1 998 m2, k.ú. Prostřední Suchá paní Kristíně Havránkové a panu Zbyňku Johanisovi, bytem Havířov-Suchá, Na Bělidle 23 za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování


153/4/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 944/593, 944/594, k.ú. Šumbark_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
záměr prodeje části pozemku parc.č. (EN 944/283) v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/593 o výměře 5 m2 pod přístavbou vstupu do obytného domu na ul. Mládí 14/1140,  Havířov – Šumbark, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 00415227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování,

2.
záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/56 v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 944/594 o výměře 3 m2 pod přístavbou vstupu do obytného domu na ul.U Tesly 7/1175,  Havířov – Šumbark, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 00415227, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


154/4/ZM/07 - Záměr darovat část pozemku parc.č. 1323/5, k.ú. Šumbark_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr darovat část pozemku v majetku města, k.ú. Šumbark, parc.č. 1323/5 zastavěného silnicí III/4726 ul. Petřvaldská, o výměře 6049 m2, do vlastnictví: Moravskoslezskému kraji, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp.org.,se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00 09 57 11 hodnota daru: 300,-Kč/m2, tj. při výměře 6049 m2 celkem 1.814.700,-Kč


155/4/ZM/07 - Záměr darovat část pozemku parc. č. 1315/2, k.ú. Prostřední Suchá__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr darovat část pozemku v majetku města,  k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1315/2 o výměře 9 m2, zastavěného rampou pro imobilní studenty, do vlastnictví: Moravskoslezskému kraji, a do správy Střední škole, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvkové organizaci, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 136 44 271 hodnota daru: 300,-Kč/m2, tj. při výměře 9 m2 celkem 2.700,-Kč


156/4/ZM/07 - Prodej části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice o výměře cca 15 m2 Vzdělávací akademii Havířov s.r.o., Tajovského 1157, Havířov-Podlesí, IČ: 25354019 zastavěného stavbou západního vstupu – únikového východu, schodiště, a to za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za cca 4 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2007


157/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 98/1, k.ú. Bludovice______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 98/1 o výměře 242 m2, k.ú. Bludovice panu Petru Binarovi, bytem Karviná- Hranice, Kašparova 2928 za účelem vybudování centra pro sportovce – servis, prodejna sportovních potřeb za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, a to za 248 690,- Kč (tj. cca 1 027,60 Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 1 500,- Kč, celkem 250 190,- Kč s podmínkou, že v rámci stavebního řízení k uvedené stavbě centra pro sportovce, vybuduje 10 parkovacích míst, která budou sloužit veřejnosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2007


158/4/ZM/07 - Prodej pozemků zastavěných stavbami garáží____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 1245/72 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Františku Židkovi a Danuši Židkové, oba bytem Havířov-Město, Jana Švermy 8/38 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1500,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 2354/2 o výměře 3 m2, k.ú. Havířov-město panu Liboru Pěgřímkovi, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1131/39 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

3.
prodej pozemku parc.č. 2354/3 o výměře 5 m2, k.ú. Havířov-město paní Anně Michálkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Povoznická 1237 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2007


159/4/ZM/07 - Prodej částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú. Havířov – město__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1.
žádost společnosti SPRINT TRADING s.r.o., se sídlem Ostrava – Hrabová, Reymontova 4/583, IČ: 25361040, jako dalšího zájemce, o prodej částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú. Havířov – město, o výměře cca 3300 m2 za účelem výstavby zdravotní specializované kliniky

2.
žádost společnosti EXPOL TRADE, s.r.o., se sídlem Jiráskova 457, Frýdek – Místek, IČ: 253 90 554, jako dalšího zájemce o prodej částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú. Havířov – město, o výměře cca 3000 - 5000 m2, za účelem výstavby soukromého domu pečovatelské služby, za cenu do 1.000,-Kč/m2

3.
odstoupení firmy BONEL, spol. s.r.o. od své nabídky

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č.2752/1, 2751/1 v k.ú. Havířov – město, o výměře cca 3300 m2, dle GP, formou přímého prodeje MUDr.Bedřichu Wasserburgerovi, Martinovská 260/123, Ostrava - Plesná,
za účelem : přístavby ordinací k DiKa CENTRU na ul. Karvinská v Havířově – Městě, včetně příjezdové komunikace a parkovacích míst
za cenu: tržní 500,-Kč/m2, navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,-Kč s tím, že přesná výměra bude určena geometrickým plánem

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


160/4/ZM/07 - Prodeje pozemků parc.č. 2049/13, 2043/4, k.ú. Bludovice a 1028/24,
k.ú.Šumbark________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 2049/13, k.ú. Bludovice, o výměře 520 m², paní Kateřině Hartlové, bytem Rodinná 1054/ 24, Havířov – Bludovice,
za účelem : zahrady,
cena: dle znaleckého posudku tj. 286,-Kč/m2, tj. za 148 720 ,- Kč + 1 600,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 150 320,- Kč

2.
prodej pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice, o výměře 602 m², manželům Martinu Janíkovi a Michaele Janíkové, bytem Rodinná 1068/15a, Havířov – Bludovice,
za účelem : zahrady,
cena: dle znaleckého posudku tj. 286,-Kč/m2, tj. za 172 172,- Kč + 1 600,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 173 772,- Kč

3.
prodej pozemku parc.č. 1028/24, o výměře 110m2, k.ú.Šumbark, paní Janě Opluštilové a panu Jiřímu Opluštilovi, bytem Řadová 4, Havířov – Šumbark,
za účelem : zahrady,
cena: dle znaleckého posudku tj. 273,-Kč/m2, tj. za 30 030 ,- Kč + 1 600,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem za 31 630,- Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

 Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2007


161/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 4083 a části pozemku parc.č. 4085/1,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej pozemku parc.č. 4083 o výměře 1 414 m2 a části pozemku parc.č. 4085/1, o výměře cca 559 m2, celkem cca 1973 m2, k.ú. Havířov-město manželům Ing. Radovanu Mališovi a Mgr. Petře Mališové, oba bytem Havířov-Podlesí, Kubelíková 1313/4 za účelem výstavby komerční budovy-cukrárny za tržní cenu pozemku činí 1 973 000,- Kč, (tj. 1 000,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 3 000,- Kč, celkem 1 976 000,- Kč za podmínky vybudování (spolufinancování ) dětského hřiště na části pozemku parc.č. 4085/1, k.ú. Havířov-město

2.
přijetí finančního daru ve výši 75 000,- Kč od Ing. Radovana Mališe, bytem Havířov-Podlesí, Kubelíková 1313/4 za účelem spolufinancování dětského hřiště v případě, že bude schválen ZMH prodej výše uvedených pozemků

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2007


162/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č.95/3/ZM/07 ze dne 2.4.2007

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1216/7 o výměře 1001 m2, k.ú. Bludovice manželům Kantor Petr a Kantorová Jana, oba bytem Havířov-Podlesí, Želivského 2/1341 za účelem vybudování rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, a to za 484 060,- Kč (tj. cca 484,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 1500,- Kč, celkem 485 650,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2007


163/4/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 2056/2, k.ú. Bludovice____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2056/2, k.ú. Bludovice, o výměře 598 m², manželům Ing. Aloisi Brázdilovi a Mgr. Dagmar Brázdilové, bytem Rodinná 1025/18, Havířov – Bludovice,
za účelem : zahrady,
za cenu: dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, to za 147.706,-Kč (tj. cca 247,-Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1.800,-Kč, celkem za 149.506,- Kč za podmínky zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.2056/2, k.ú. Bludovice pro vedení dešťové kanalizace s právem uložení, opravy a údržby této kanalizace ve prospěch vlastníka stavby – statutárního města Havířova za jednorázovou úhradu 500,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy a smlouvy o věcném břemenu

Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


164/4/ZM/07 - Prodej částí pozemků parc.č. 944/503, k.ú. Šumbark a parc.č. 246,
k.ú. Bludovice_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
prodej části pozemku parc.č. 944/503 v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako 944/592 o výměře 6 m2 pod přístavbou vstupů do obytného domu na ul. Marie Pujmanové 1123/ 26, Havířov – Šumbark, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov,
za cenu: dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, to za 2.620,-Kč (tj. cca 436,66Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1.600,-Kč, celkem za 4.220,- Kč

2.
prodej části pozemku parc.č. 246 v k.ú. Bludovice, označeného jako díl ,,a“ , „b“ celkem o výměře 14 m2 pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul.Dlouhá třída 1409/58 a 1408/56,  Havířov – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov a ostatním vlastníkům bytových jednotek,
za cenu: dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, to za 6.113,-Kč (tj. cca 436,64Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1.800,-Kč, celkem za 7.913,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

 Z: vedoucí OSM
T: 31.12.2007


165/4/ZM/07 - Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bludovice z majetku ČR do majetku města_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

                                        1.

bezúplatný převod pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 484/1 ostatní plocha o výměře 8819 m2 a parc. č. 484/483 ostatní plocha o výměře 15 m2, užívaných jako příjezdové komunikace ke všem garážím v areálu garáží Autoklubu Podlesí, na ul. Studentská,
z vlastnictví: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 Praha – Nové Město, IČ:697 97 111, do majetku města

2.
bezúplatný převod pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 484/433 ostatní plocha o výměře 175 m2, užívaného jako přilehlá zeleň k areálu garáží Autoklubu Podlesí, na ul. Studentská,
z vlastnictví: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 Praha – Nové Město, IČ:697 97 111, do majetku města


166/4/ZM/07 - Majetkoprávní vypořádání s Autosportklubem Formule v AČR – nesouhlas
s usnesením ZMH____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 1273/26/ZM/06 ze dne 19. 6. 2006

s c h v a l u j e

převod pozemků včetně zpevněné plochy v kat. území Šumbark ve vlastnictví města,
parc.č. 2471
- zbořeniště o výměře 220 m2, celkem……. 35 138,- Kč , tj. cca 160,- Kč/m2
parc.č. 2472
- zbořeniště o výměře 311 m2, celkem ……. .49 673,- Kč , tj. cca 160,- Kč/m2 parc.č. 2473
- zahrada o výměře 870 m2, celkem ……….138 956,- Kč, tj.cca 160,- Kč/m2
parc .č. 2474
- louka o výměře 581 m2 , celkem …………. 92 797,- Kč, tj.cca 160,- Kč/m2 parc.č. 2470/1
- zast.plocha o výměře 133 m2, celkem………71 901,- Kč, tj. cca 541,- Kč/m2 parc.č. 2470/2
- zast.plocha o výměře 260 m2, celkem…….140 558,- Kč, tj. cca 541,- Kč/m2
část parc.č. 2469/2
o výměře cca 210 m2, celkem…..cca 33 600,- Kč, tj. cca 160,- Kč/m2,
část parc.č. 2469/3
o výměře cca 4 600 m2,celkem …..cca 736 000,- Kč, tj. cca 160,- Kč/m2,
tj. za výměru cca 7 185 m2 částka celkem ………………… .cca 1 298 623,- Kč
do vlastnictví Autosportklubu Formule v AČR , IČ: 00494976
za zhodnocenou plochu – parkoviště na části pozemku parc.č. 2469/3, k.ú. Šumbark o výměře cca 9 405 m2, kterou převede Autosportklub Formule v AČR městu Havířovu v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 2 464 110,-Kč s tím, že :
- město zajistí zaměření směňovaných pozemků a doplatí po dohodě finanční rozdíl - smluvní částku ve výši 870 000,- Kč
- město vybuduje na vlastní náklady oplocení mezi pozemky, které získá Autosportklub Formule v AČR a pozemky, které zůstanou ve vlastnictví města.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.10. 2007


167/4/ZM/07 - Odkoupení zdravotních středisek na území statutárního města Havířova______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění usnesení ZMH ze dne 2. 4. 2007 č. 72/3/ZM/07, část I., o podmínky:
- uzavření kupní smlouvy do 25. 6. 2007,
- uhrazení kupní ceny do 30 dnů od podpisu smlouvy
- a závazkem nabyvatele po dobu 10 let nemovitosti bez souhlasu kraje nezcizit a ani z části nepřevést na další subjekty, při porušení této podmínky se nabyvatel zavazuje převést do rozpočtu Moravskoslezského kraje částku ve výši poloviny kupní ceny sjednané s třetí osobou, nejméně však ve výši poloviny ceny nemovitostí v místě a čase obvyklé, zjištěné podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 25. 6. 2007


168/4/ZM/07 - Žádost o bezúplatný převod rekreačního zařízení v obci Pstruží_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

bezúplatný převod objektu – rekreačního zařízení č.e. 105 na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Pstruží v hodnotě dle znaleckého posudku 2.556.070,- Kč a vybavení budovy v účetní hodnotě 663.389,85 Kč - obci Pstruží, IČ: 00576972


169/4/ZM/07 - Přijetí darů staveb___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1.
zrušení usnesení Zastupitelstva města Havířova č.1386/28/ZM/06 ze dne 18.9.2006 a přijetí daru veřejného osvětlení na poz. parc.č. 1274 včetně zhodnocení pozemku parc.č.1259, k.ú. Havířov - město pěti parkovacími místy, od pana Romana Lípy, bytem i místem podnikání Košinova 726/73, Brno, IČ 44080026,

2.
přijetí daru zhodnocení pozemku parc.č.836, k.ú. Havířov - město devíti parkovacími místy, od pana Le Quyen, bytem i místem podnikání Dolní 3031/97, Ostrava – Zábřeh, IČ : 466 06 921,

3.
přijetí daru zhodnocení pozemku parc.č.193, k.ú. Havířov - město předzahrádka u Caffe Vergnano, od pana Lukáše Skudrzika, DiS, bytem i místem podnikání Vnitřní 736, Orlová – Lutyně,IČ : 731 89 952,

4.
přijetí daru zhodnocení pozemku parc.č. 259, k.ú. Havířov – město jedním parkovacím místem od p. Soňi Tejadové, bytem i místem podnikání : Národní třída 856/1, Havířov – Město, IČ 74228242,

5.
přijetí daru zhodnocení pozemku parc.č. 329/3, k.ú. Bludovice, dvěmi parkovacími místy od p. Daniela Strouhala, bytem i místem podnikání: 17.listopadu 1105/24, Havířov - Podlesí, IČ : 16613988,

6.
přijetí daru zhodnocení pozemku parc.č. 90/1, 109/1, k.ú. Bludovice, osmi parkovacími místy od spol.AUTOFEST, s.r.o., sídlem:AMK Havířov – Prostřední Suchá, Před tratí,IČ:25828398,


170/4/ZM/07 - Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru dokončené stavby veřejného osvětlení na komunikaci umístěné na soukromých pozemcích v k.ú. Bludovice, a to na :
pozemku parc.č. 2292/13 ve spoluvlastnictví manž. Daniela Zwyrtka a Michaely Zwyrtkové, nám. T.G. Masaryka 810/4, Havířov – Šumbark, pozemku parc.č. 2292/16 ve vlastnictví Lucie Mrkvové, Dr. Glazera 13/1216, Horní Suchá, pozemku parc.č. 2292/18 ve spoluvlastnictví manž. Zdeňka Kozačky a Ing. Martiny Kozačkové, Nedbalova 2/602, Havířov – Město, pozemku parc.č. 2292/1, 2292/12, 2292/14, 2292/20 ve vlastnictví Václava Waloszka, Horní Těrlicko 26,
pozemku parc.č. 2292/19 ve spoluvlastnictví manž. Vlastimila Humlíčka a Radoslavy Humlíčkové, Horní Těrlicko 555 od manž. Daniela Zwyrtka a Michaely Zwyrtkové, nám.T.G. Masaryka 810/4, Havířov – Šumbark, paní Lucie Mrkvové, Dr. Glazera 13/1216, Horní Suchá, manž. Zdeňka Kozačky a Ing. Martiny Kozačkové, pana Václava Waloszka, Horní Těrlicko 26, manž. Vlastimila Humlíčka a Radoslavy Humlíčkové, Horní Těrlicko 555, kteří vybudují veřejné osvětlení na vlastní náklady

s tím, že
- stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání

- bude zřízeno věcné břemeno na pozemcích soukromých vlastníků upřesněných po zaměření stavby dle geometrického plánu s právem uložení, opravy a údržby, ve prospěch budoucího vlastníka stavby – statutárního města Havířova, bezplatně

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene po uvedení stavby do trvalého užívání

Z: vedoucí OSM
T: 31.12. 2009


171/4/ZM/07 - Dar staveb od spol. Lidl Česká republika v.o.s.____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci výstavby objektu ,,Prodejna potravin ul. U Nádraží v Havířově“, přijetí daru – úpravy okružní křižovatky u krytého bazénu, nového sjezdu z okružní křižovatky, chodníků, cyklostezky, autobusových zastávek včetně přístřešků, přeložky veřejného osvětlení a nového osvětlení přechodů pro chodce, od spol. Lidl Česká republika v.o.s., sídlo: Praha 5, Nárožní 1359/11, IČ: 26178 541, s tím, že stavba bude předána do majetku města po zaměření a vydání rozhodnutí o uvedení staveb do trvalého užívání


172/4/ZM/07 - Výkup pozemku parc.č. 235/2, k.ú. Dolní Datyně__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 235/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 449 m2, užívaného jako část komunikace Josefa Kotase ve vlastnictví: Pavla Košťála, bytem Josefa Kotase 56/20, Havířov- Dolní Datyně kupní cena: 300,-Kč/m2, tj. za výměru 449 m2 celkem 134.700,-Kč,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.9.2007


173/4/ZM/07 - Výkup pozemku parc.č. 4705/1 k.ú.Havířov – město_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 4705/1 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 3675 m2, k.ú. Havířov – město, užívaného jako veřejná komunikace ul. Na Prostředňáku   prodávající: Česká republika, právo hospodaření má Zemědělský podnik Razová, státní podnik, se sídlem: Revoluční 165, 792 01 Razová, IČ: 13642090
za kupní cenu: dle znaleckého posudku 300,-Kč/m2, tj. za 3675 m2 celkem 1.102.500,-Kč,


174/4/ZM/07 - Výkup pozemku parc.č. 2238/5, k.ú. Bludovice____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.2238/5, trvalý travní porost, o výměře 1696 m2, k.ú.Bludovice vlastník: Ing. Bohuslav Grim, bytem Havířov-Šumbark, Odlehlá 1139/8
za kupní cenu: dohodou 200,- Kč/m2, tj. celkem za 339 200,- Kč


175/4/ZM/07 - Výkupy pro účely výstavby: „1. etapy cyklostezek, stavba 1/02
- trasa Havířov – Těrlická přehrada“___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek, stavba 1./02- trasa Havířov – Těrlická přehrada“

Výkup pozemků

a) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 921/1, o vým. 422 m2 a k.ú. Bludovice parc. č.397/24 o vým. 60 m2,
vlastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, IČ: 659 93 390
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 482 m2
celkem 144.600,-Kč,

b) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č.1045 o vým. 2 m2
vlastník: EKO-TECHNOLOGY, s.r.o. Kostelní 23/96, Ostrava, IČ: 259 11 201
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 2 m2
celkem 600,-Kč

c) části pozemku k.ú. Havířov – město, parc. č. 935 o vým. cca 14 m2
vlastník: AUTO TOMAN, s.r.o. Dlouhá třída 1027, Havířov –Podlesí, IČ: 479 74 915
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 14 m2
celkem 4.200,-Kč

d) části pozemku k.ú. Bludovice, parc.č. 2/1 o vým. 83 m2 a parc.č. 2/2 o vým. 12 m2
vlastník: Telefónica O2, Czech Republic, a.s. Olšanská 55, Praha-Žižkov, IČ: 601 93 336
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 95 m2
celkem 28.500,-Kč

e) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 398/6 o vým. cca 1 m2,
vlastník: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461, Havířov – Město, IČ:253 75 601
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,

f) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 308/6 o vým 26 m2,
vlastník: Gastronomia a.s., Hlavní třída 108/24, Český Těšín
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 26 m2
celkem 7.800,-Kč

g) části pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 521/6, o vým. 99 m2,
vlastník: RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava- Moravská Ostrava
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2, tj. za výměru cca 99 m2
celkem 29.700,-Kč

h) části pozemků .ú. Bludovice, parc. č. 444/1 o vým 534 m2, parc. č. 2090/3 o vým. 61 m2
vlastník: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, Šenov u Ostravy, IČ: 421 96 451
kupní cena: k.ú. Bludovice dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 178.500,-Kč

ch) části parc. č. 2090/20 a 2090/12 k.ú. Bludovice, o celk.vým. cca 248 m2
vlastník: Bruno Folwarczny, Olšová 203/1, Havířov - Životice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 74.400,-Kč

i) části parc. č. 2608/1 k.ú. Bludovice, o celk.vým. cca 2 m2
vlastník: Karolína Chodurová, bytem Přátelství 129/3, Havířov – Životice,
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 600,-Kč

j) části parc. č. 2090/13 a 2090/19 k.ú. Bludovice, o celk.vým. cca 92 m2
vlastník: René Přibyla, bytem Přátelství 127/7, Havířov - Životice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 27.600,-Kč

k) části parc.č. 2090/21, 2090/11 a 2090/10 k.ú.Bludovice, o celk.vým.cca 150 m2
vlastník: Tomáš Przyvara, bytem Přátelství 209/1a, Havířov - Životice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 45.000,-Kč

l) části parc. č. 2019/6, 2618/4, 2620/2, k.ú. Bludovice, o celk.vým. cca 152 m2
spoluvlastníci: Eva Stachurová a Ervin Stachura, bytem Přátelství 123/16 Havířov - Životice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 45.600,-Kč

m) části parc. č. 2099, 2101, 2100, k.ú. Bludovice, o celk.vým. cca 27 m2
spoluvlastníci: JUDr. Bronislav Bujok, bytem U Kasperčoka 640/13, Havířov - Bludovice a Tadeáš Bujok, bytem Hraniční 889/19, Havířov - Bludovice
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 8.100,-Kč.

n) části parc. č. 2602/1, 2602/4, 2602/5, 2603/1, 2603/3, 2604, 2090/8, 2090/9 k.ú. Bludovice, o celk.vým. cca 229 m2
spoluvlastníci: Zdeňka Kiszková a Zdeněk Kiszka, bytem Přátelství 130/1, Havířov- Životice a Jan Kiszka, bytem V.K. Klicpery287/2, Havířov - Šumbark
kupní cena: dle platné vyhlášky 300,-Kč/m2,
předběžně cca 68.700,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucích a konečných kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: ke stavebnímu řízení

JUDr. Bronislav BUJOK (KSČM) v tomto bodě nehlasoval


176/4/ZM/07 - Svěření majetku města Sociálním službám města Havířova_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření majetku města - vnitřního vybavení nově zrekonstruovaného objektu Denních a pobytových služeb pro seniory v Havířově-Městě, Mánesova 1f, v celkové pořizovací ceně 8 130 905,83 Kč, příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60 33 75 83, Sídlo: Mánesova 1103/1f, Havířov – Město k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností k 1. 12. 2007


177/4/ZM/07 - Svěření majetku města ZŠ 1. máje a ZŠ Gen. Svobody_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

svěření majetku města v souladu se zněním § 27, odst. 2, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, školským příspěvkovým organizacím k jejich vlastnímu hospodářskému využití, s účinností ke dni 1.12.2007:

1.
Vnitřní vybavení nově zrekonstruované školní jídelny Základní školy 1. máje v pořizovací ceně 1 720 654,32 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace IČ: 70 95 81 22, Sídlo: 1.máje 10a/956, Havířov – Město

2.
Vnitřní vybavení nově zrekonstruované školní jídelny Základní školy Gen. Svobody v pořizovací ceně 1 926 605,10 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná IČ: 48 80 55 13 Sídlo: Gen.Svobody 16/284 Havířov – Šumbark


178/4/ZM/07 - Přerušení 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přerušení 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova po projednání bodu č.63 schváleného programu jednání (z technických důvodů) do úterý 19.6.2007 do 17,00 hod., místo konání nezměněno


179/4/ZM/07 - Pokyny pro zpracování návrhu změny č.13 územního plánu města Havířova__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pokyny pro zpracování návrhu změny č.13 územního plánu města Havířova, včetně výsledné varianty řešení, zpracované v souladu s ustanovením § 6 odst.5 písm b) a § 49 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle přílohy


180/4/ZM/07 - Územní studie (ÚS) Areálu volného času v Havířově-městě – informativní
zpráva o přípravě a následném zpracování______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

Územní studii (ÚS) Areálu volného času v Havířově-městě – informativní zprávu o přípravě a následném zpracování


181/4/ZM/07 - Informativní zpráva o způsobu vyřízení petice proti vedení rychlostní
komunikace R 67 v konceptu změny č.13 územního plánu města Havířova
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

způsob vyřízení petice proti vedení rychlostní komunikace R 67 v konceptu změny č 13 územního plánu města Havířova


182/4/ZM/07 - Memorandum o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění
Moravskoslezské karty________________________________________________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o projektu „Program Moravskoslezské karty“

v y j a d ř u j e

podporu realizaci projektu „Program Moravskoslezské karty“

s c h v a l u j e

„Memorandum o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty“ ve znění dle přílohy

p o v ě ř u j e

primátora města podpisem „Memoranda o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty“


183/4/ZM/07 - Zástupci města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. rezignaci

Ing. Radslava Masného ze dne 25.4.2007 na funkci jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.

2. odvolání

Ing. Břetislava Petra z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Eduarda Heczka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Miloslava Hanuse z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Karla Sachmerdy z funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Radima Mudry z funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Tamary Šeligové z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Doc. RSDr. Eduarda Pawery, CSc. z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Libora Čtvrtky z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Františka Chobota z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Antonína Sýkory z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Karla Sachmerdy z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Ing. Karla Žáka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Antonína Vojtasíka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Marcely Polanské z funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Vojtěcha Kozáka z funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Jiřiny Brablcové z funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
RSDr. Jiřího Nováka z funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Ing. Eduarda Heczka z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s. ke dni 12.6.2007
PaedDr Milady Halíkové z funkce člena dozorčí rady SmVAK Ostrava a.s. ke dni 19.6.2007

3. zvolení
Mgr. Rudolfy Treichelové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Miloslava Hanuse do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Břetislava Petra do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Karla Sachmerdy do funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Miroslava Kronenberga do funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Radima Mudry do funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
PaedDr. Svatopluka Nováka do funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Tamary Šeligové do funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni 4.4.2007
Ing. Karla Chodury do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Jiřího Šorala do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Mgr. Rudolfa Šimka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Bc. Marka Plawného do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Antonína Sýkory do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni 25.4.2007
Jaroslavy Konečné do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni 16.5.2007
RSDr. Karla Křibského do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Miroslava Polaka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Vladislava Fukaly do funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Doc. RSDr. Eduarda Pawery, CSc. do funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Vojtěcha Kozáka do funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Jiřiny Brablcové do funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni 30.5.2007
Ing. Jaroslava Gongola, CSc. do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s. ke dni 12.6.2007
Františka Chobota z funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava, a.s. ke dni 19.6.2007

4. jmenování
Jiřího Vojáčka do funkce jednatele ZÁMEK Havířov s.r.o. ke dni 25.4.2007

5. dopis společnosti PROFO MONOLITY, s.r.o.

r e v o k u j e

usnesení ZMH čís. 112/3/ZM/07 v části „navrhuje“ bod 11:
„zvolení Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady DEPOS Horní Suchá, a.s.“

n a v r h u j e

1. zvolení Ing. Petra Oborného, bytem Generála Svobody 272/21, Havířov - Šumbark do funkce člena dozorčí rady DEPOS Horní Suchá,a.s.

2. jmenování Libora Čtvrtky, člena ZMH, do funkce jednatele společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o.

u k l á d á

1. zaslat návrh na zvolení a jmenování zástupců města dotčeným obchodním společnostem

Z: vedoucí OPS
T: červenec 2007

2. zaslat výzvu ke svolání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s.

Z: vedoucí OPS
T: září 2007


184/4/ZM/07 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – jednání jediného akcionáře
v působnosti valné hromady _____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. program a termín jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady Havířovské teplárenské společnosti,a.s. dne 27.6.2006 dle usnesení RMH čís. 680/10/07 ze dne 16.5.2007 a usnesení RMH č. 757/11/07 ze dne 6.6.2007

2. úplné znění stanov HTS,a.s. ke dni 22.2.2007 dle přílohy č. 2


185/4/ZM/07 - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce
a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům
Zastupitelstva města Havířova_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

„Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni“ dle přílohy.


186/4/ZM/07 - Přistoupení k Svazku měst a obcí okresu Karviná_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podle § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, spolupráci města Havířova s obcemi okresu Karviná a to formou přistoupení k dobrovolnému svazku obcí od 1.1.2008

2. uzavření smlouvy o přistoupení statutárního města Havířova k dobrovolnému svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná s účinností od 1.1.2008

p o v ě ř u j e

primátora města Františka Chobota podpisem smlouvy o přistoupení k dobrovolnému svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná

d e l e g u j e

primátora města Františka Chobota jako zástupce města do Svazku měst a obcí okresu Karviná

u k l á d á

zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2008 členský příspěvek statutárního města Havířova dobrovolnému svazku obcí ve výši 4,50 Kč/1 obyvatel města

T: 12/2007
Z: vedoucí EO

b e r e    n a    v ě d o m í

1. Stanovy Svazku měst a obcí okresu Karviná ve znění přílohy č. 1

2. informaci o činnosti Svazu obcí okresu Karviná a Svazku měst a obcí okresu Karviná dle přílohy č. 2.


187/4/ZM/07 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova a schůzí Rady města
Havířova ve II. pololetí roku 2007______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova ve II. pololetí roku 2007 takto:
3. 9. 2007
5.11. 2007
17.12. 2007

b e r e    n a    v ě d o m í

termíny schůzí Rady města Havířova ve II. pololetí roku 2007 takto:
25. 7. 2007
22. 8. 2007
12. 9. 2007
3. 10. 2007
24. 10. 2007
14. 11. 2007
5. 12. 2007


188/4/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – Magistrát města Plzně______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 110 ze dne 12.4.2007


189/4/ZM/07 - Písemnost adresovaná ZMH – NsP Havířov______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

prohlášení primářů NsP Havířov ze dne 28.5.2007 zaslané hejtmanovi Moravskoslezského kraje


190/4/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a     v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova


191/4/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Havířova za období od 7.2. do 4.6. 2007________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období od 7.2. do 4.6. 2007.


192/4/ZM/07 - Příprava na sanaci bytových panelových domů, veřejného osvětlení a jiných
budov v majetku města_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 1249/26/ZM/06 ze dne 19.6.2006 v části schvaluje takto:

3. zadání zpracování přípravných a projekčních prací (energetické audity, projektové dokumentace) pro stavební řízení na další budovy ve vlastnictví města pro realizaci energeticky úsporných opatření.


193/4/ZM/07 - Rozšíření programu 4.zasedání ZMH___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření schváleného programu o bod č.78 – Žádost o převod rekreačního zařízení v obci Pstruží


194/4/ZM/07 - Žádost o převod rekreačního zařízení v obci Pstruží_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

dopis obce Pstruží ze dne 14.6.2007

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje budovy č.e. 105 na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Pstruží ani za symbolickou cenu


195/4/ZM/07 - Závěrečné usnesení___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

závěrečnou zprávu návrhové komise ze 4.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 18.června 2007 a 19.června 2007


………………………………….                                        ……………………………………
p. František C H O B O T                                                       Ing. Eduard H E C Z K O
        primátor města                                                                    náměstek primátora
                                                                                             pro ekonomiku a správu města


V bodě č. 61. schváleného programu ZMH - Odprodej akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., Zastupitelstvo města Havířova nepřijalo navrhované usnesení ve věci schválení odprodeje 9 ks akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací

Členové ODS hlasovali proti schválení odprodeje 9 ks akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s.,