Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 3. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 26.1.2015

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.j. MMH/2712/2015

V Havířově dne 30.01.2015
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 26.1.2015


64/3ZM/2015 - Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015

65/3ZM/2015 - Schválení programu 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015

66/3ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 3. zasedání ZMH, konaného dne 26.1.2015

67/3ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2014

68/3ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH

69/3ZM/2015 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2014

70/3ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1, k.ú. Havířov-město

71/3ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže

72/3ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město

73/3ZM/2015 - Nabídky na odkoupení nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova)

74/3ZM/2015 - Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá

75/3ZM/2015 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá

76/3ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část

77/3ZM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku

78/3ZM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Rostislav Jonaš

79/3ZM/2015 - Úvěrový rámec - finanční toky - závěrečná zpráva

80/3ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 126. – 128.

81/3ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 1. – 3.

82/3ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2014

83/3ZM/2015 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů

84/3ZM/2015 - Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015

85/3ZM/2015 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

86/3ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru školství a kultury na rok 2015

87/3ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov

88/3ZM/2015 - Zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov

89/3ZM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou linkovou dopravou a změna způsobu financování

90/3ZM/2015 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností

91/3ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

92/3ZM/2015 - Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova

93/3ZM/2015 - Darovací smlouva o darování věci movité - SDH Albrechtice

94/3ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2015


 

64/3ZM/2015 - Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2015 ve složení:

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

65/3ZM/2015 - Schválení programu 3. zasedání ZMH dne 26.1.2015______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26. ledna 2015 dle přílohy


66/3ZM/2015 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 3. zasedání ZMH, konaného
dne 26.1.2015_______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.1.2015

paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU
pana Ing. Pavola JANTOŠE


67/3ZM/2015 - Zpráva o ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2014_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 15. prosince 2014


 

68/3ZM/2015 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

915/20ZM/2013

Projekt revitalizace Městského kamerového dohlížecího systému a čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění Veřejného pořádku ve městě Havířově

1125/25ZM/2014

Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“, k. ú. Bludovice, do majetku města

1178/26ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část

1268/27ZM/2014

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

616/14ZM/2012

Koupě pozemků pro účely realizace stavby: „Dopravní terminál Havířov“

1109/25ZM/2014

Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

1134/25ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům

1242/27ZM/2014

Prodej pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice

1245/27ZM/2014

Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčníhoúzemí areálu bývalého dolu Dukla“

1263/27ZM/2014

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

25/2ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice

31/2ZM/2014

Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4, část ul. Luční

38/2ZM/2014

Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru

39/2ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

49/2ZM/2014

Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

52/2ZM/2014

Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města


69/3ZM/2015 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti
Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2014,
vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města
Havířova za rok 2014________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířov

b e r e   n a   v ě d o m í

Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2015, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2014 dle předložené Výroční zprávy za rok 2014 a příloh č. 1-6

u k l á d á

primátorovi města Havířova Bc. Danielu Pawlasovi navýšit počet městských strážníků, nejpozději od 1.1.2016 o nejméně 6 strážníků


 

70/3ZM/2015 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 a parc.č. 3940/1,
k.ú. Havířov-město__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 3979 , zeleň o výměře cca 199 m2 parc.č. 3940/1, ost.plocha o výměře cca 110 m2 , kat. území Havířov-město společnosti VPV TRADING OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava-Výškovice, Nováčkova 717/5, IČ 25845543 k vybudování obslužné komunikace a výsadbě zeleně u objektu Hotelu Rudolf


 

71/3ZM/2015 - Záměr prodeje pozemku pod stavbou garáže_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č.. 1197/87 k.ú. Prostřední Suchá, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 2888-49/2014 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1197/276 o výměře 1 m2, k.ú. Prostřední Suchá panu Rostislavu Fečíkovi, bytem …………………………………….., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku


72/3ZM/2015 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 4079/1 o výměře cca 380 m2, kat. území Havířov-město včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti NOVADENT s.r.o., Horní Bludovice - Prostřední Bludovice 573, IČO 28621867 za účelem vybudování stavby ,,Zubní soukromá ambulance“ a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 130,- Kč/m2, tj. cca 429 400,- Kč + 17 578,- Kč + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku + DPH

1. S budoucím kupujícím bude uzavřena do doby vydání stavebního povolení smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek:

a) ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující předem část schválené kupní ceny (jistiny) ve výši 260 000,- Kč

b) budoucí kupující doručí městu pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtě do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty ve výši 100 000,- 

c) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč

d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní pokutu

2. Kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení a geometrický plán se zakreslením pozemku s novým parcelním číslem (dále jen Pozemek), za těchto podmínek:

a) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

b) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému Pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

c) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, tj. k výstavbě a následnému provozování „Zubní soukromé ambulance“, po dobu 12 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

d) společnost je povinna zahájit provozování „Zubní soukromé ambulance“ do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč

e) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

f) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku

g) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.

h) společnost je povinna zajistit ochranu stromořadí, které lemuje ulici Na Nábřeží, v případě poškození nahradí stromořadí novými stromy.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


 

73/3ZM/2015 - Nabídky na odkoupení nemovité věci (bývalá ZŠ Mánesova)________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1102 na ulici Mánesova, stavba občanského využití, žádnému z uvedených zájemců

s c h v a l u j e

odstoupení od záměru prodeje nemovité věci


 

74/3ZM/2015 - Prodej pozemků k.ú. Dolní Suchá______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

- záměr prodeje pozemku parc.č. 1/69, k.ú. Dolní Suchá o výměře 13 m2 společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. se sídlem Karviná - Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu.

- prodej pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o výměře 2 632 m2 a pozemku  parc.č. 2759/8, ost. komunikace o výměře 55 m2, celkem  2 687 m2, včetně zpevněné plochy, vše v kat. území Dolní Suchá, společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o. se sídlem Karviná –Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby a následného provozování výrobního závodu, a to za  tržní kupní cenu pozemků ve výši 977 050,- Kč ( tj. cca 363,60 Kč/m2 ) + 2 800,- Kč (cena za zpracování znaleckého posudku), celkem za  979.850,- Kč + DPH; z důvodu rozvoje lokality a podpory prvního investora v areálu, město Havířov nebude zahrnovat do kupní ceny hodnotu zpevněné plochy, vybudované na převáděných pozemcích.

1. do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena smlouva o   budoucí  kupní smlouvě (dále jen BKS), s ujednáními těchto podmínek:

a)  při podpisu BKS bude na účet města složena záloha (jistota) na kupní cenu ve výši  587.910,- Kč,  

b) v případě odstoupení od BKS ze strany společnosti z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu BKS,  společnost uhradí městu smluvní pokutu ve výši 245.000,- Kč, město vrátí společnosti uhrazenou část kupní ceny, sníženou o smluvní pokutu,

2. kupní smlouva (dále jen KS) se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost doručí městu na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení, s ujednáními těchto podmínek:

a) společnost uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 391.940,- Kč + DPH do 30 dnů od uzavření KS,

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé kupní ceny,

c) společnost je povinna v případě změny majetkových práv k prodaným pozemkům, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z KS na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,

d) společnost je povinna prodané pozemky po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí užívat pouze ke sjednanému účelu, ke kterému byly prodány, tj. k výstavbě a následnému provozování  výrobního závodu; v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,

e) společnost je povinna zahájit užívání  a  provozování výrobního závodu do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč,

f) v případě, že společnost do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od  KS odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  ve výši 1.000.000,- Kč,

g) v případě odstoupení od KS ze strany města z důvodu, že společnost začne stavbu realizovat, ale do 3 let od stavebního povolení stavbu nedokončí, je společnost povinna uvést pozemky do původního stavu, tj. do stavu před uzavřením KS,  do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení od KS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

h) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení pozemků,

ch) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v KS město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


75/3ZM/2015 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

odkoupení pozemků parc.č. 1248/2, zeleň o výměře 1059 m2, parc.č. 1248/15, zeleň o výměře 222 m2, vše v kat. území Prostřední Suchá od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO 27769143


 

76/3ZM/2015 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování
Havířova - části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ - III. část____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vrámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“

A) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, k uvedeným pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,

A1. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/2 v rozsahu 310,58 m2 a 4 ks šachtice dle GP 2826-50F/2013, dále parc. č. 123/1, parc. č. 125/2 a parc. č. 125/4 v celk. rozsahu 88,36 m2 a 2 ks šachtice dle GP 2826-50B/2013
povinný: Petr Kwiczala, …………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 398,94) +
 (500,- x 6) = 42.894,- Kč

A2. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 87 v celk. rozsahu 380,07 m2 a 3 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013 a dle GP 2826-50B/2013
povinný: manž. Antonín Lanc, Olga Lancová, ……………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 380,07) +
 (500,- x 3) = 39.507,- Kč

A3. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 66 v rozsahu 5,37 m2 dle GP 2826-50B/2013
povinný: Matulová Naděžda, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 5,37) =
 671,- 

A4. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 94/2, parc. č. 95/1 a parc. č. 95/2 v celk. rozsahu 340,23 m2 a 2 ks šachtice dle GP 2826-50B/2013
povinný: manž. Čestmír Váňa, Šárka Váňová, ……………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 340,23) + (500,-x 2) =
 43.529,- 

A5. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 102/1 v  rozsahu 188,05 m2 a 2 ks šachtice dle GP 2826-50B/2013
povinný: manž. Miroslav Mašek, Jaroslava Mašková, ……………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 188,05) +
 (500,-x 2) = 24.506,- 

A6. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/5 v  rozsahu 285,54 m2 a 3 ks šachtice dle GP 2826-50B/2013
povinný: Dalibor Sochorek, ………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 285,54) +
 (500,-x 3) = 35.708,- 

A7. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 125/6 a parc. č. 125/9 v celk. rozsahu 307,81 m2 a 3 ks šachtice dle GP 2826-50B/2013
povinný: EUROLINE s.r.o., Kostelní 373/3, 735 42 Horní Těrlicko, IČ:
 61942341
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 307,81) +
 (500,- x 3) = 32.281,- 

A8. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 248/1 v  rozsahu 3,55 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2826-50B/2013
povinný: Lumír Kozel, …………………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 3,55) + 500,- =
 944,- 

A9. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 136/1 v  rozsahu 219,71 m2 a 2 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: manž. René Mrozek, Anna Mrozková, ……………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 219,71 ) +
 (500,- x 2) = 22.971,- 

A10. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 136/6 a parc. č. 177/1 v celk. rozsahu 8,55 m2 dle GP 2826-50E/2013
povinný: Kamila Charvátová, ……………….
a
 Jiří Švidrnoch, …………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 8,55) =
 1.069,- 

A11. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 177/2 v  rozsahu 49,87 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Jiří Švidrnoch, ………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 49,87) +500,- =
 6.734,- 

A12. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 139/1 a parc. č. 140/1 v celk. rozsahu 128,91 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Libuše Svrčinová, …………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 128,91) +
 500,- = 13.391,- 

A13. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 139/2 a parc. č. 140/3 v celk. rozsahu 93,21 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Svatoslav Chrobák, …………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 93,21)+ 500,- =
 12.151,- 

A14. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 141 v  rozsahu 29,17 m2 dle GP 2826-50E/2013
povinný: Ondřej Štark, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 29,17) =
 3646,- 

A15. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 155/7 v rozsahu 5,24 m2 dle GP 2826-50E/2013
povinný: Danuše Santariusová, ………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2, tj. (100,- x 5,24) =
 524,- 

A16. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 a parc. č. 160/2 v celk. rozsahu 241,72 m2 a 2 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013 a parc. č. 158 v rozsahu 58,65 m2 dle GP 2826/50G/2013
povinný: JUDr. Lubomíra Binová, ……………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 300,37) + (500,- x 2) =
 38.546,- 

A17. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 160/1 v  rozsahu 159,28 m2 a 2 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Zbigniew Koźusznik, ……………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 159,28) + (500,- x 2) =
 20.910,- 

A18. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 162/1 v  rozsahu 73,43 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: manž. Mgr. Martin Malík a Mgr. Jana Malíková, ………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 73,43)+ 500,- =
 9.679,- 

A19. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 166/6 a parc. č. 173 v celk. rozsahu 402,48 m2 a 3 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Karla Sztefková, ………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 402,48) + (500,- x 3) =
 51.810,- 

A20. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 171/1, parc. č. 171/2, parc. č. 171/3 a parc. č. 172 v celk. rozsahu 306,12 m2 a 3 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Karel Sztefek, …………………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 306,12 ) + (500,- x 3) =
 39.765,- 

A21. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 179 v  rozsahu 42,02 m2 a 1 ks šachtice dle GP 2826-50E/2013
povinný: Zdeněk Slowik, …………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 42,02) + 500,- =
 4702,- 

A22. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2346/1 v rozsahu 47,65 m2 dle GP 2826-50G/2013
povinný: manž. Vladimír Škutek, Milada Škutková, …………… ,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 47,65) =
 5.956 ,- 

A23. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2362 v rozsahu 49,05 m2 dle GP 2826-50G/2013
povinný: Viliam Kolár, ……………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 49,05) =
 6.131,- 

A24. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2367 v rozsahu 49,23 m2 dle GP 2826-50G/2013
povinný: Martin Valášek, …………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 49,23) =
 6.154,- 

A25. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2665 v  rozsahu 772,14 m2 a 9 ks šachtic, dle GP 2826-50G/2013
povinný: dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV 196
-
 Anna Stanieková, …… ……………………………….
-
 Danuše Santariusová, …………………………………
-
 Jaroslava Tomisová, …………………………………..
-
 Lubomír Tomis, ……………………………………….
-
 Karel Sztefek, ………………………………………...
-
 Karla Sztefková, ………………………………………
-
 Romana Balcárková, ………………………………….
-
 Josef Adámek, ………………………………………..
-
 Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 772,14) + (500,- x9) = 81.714,- Kč, (k podílu Asental Land, s.r.o., + DPH)

A26. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1409/2 v celk. rozsahu 708 m2 dle GP 2894-239/2014 zatížený výtlačným potrubím kanalizace a přípojkou NN,
povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ:
 27769143
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. 100,- x 708 =
 70.800,-Kč,

A27. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2065, parc. č. 2076 a parc. č. 2077/2 v celk. rozsahu 94,79 m2 dle GP 1156-53F/2013
povinný: manž. Roman Vintrocha, Lucie Vintrochová, ……………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 94,79) =
 11.849,- 

A28. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2072/1 a parc. č. 2074 v celk. rozsahu 61,25 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013
povinný: manž. Milan Gerla, Lucie Gerlová, …………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 61,25) + 500,- =
 8.156,- 

A29. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2072/2 v rozsahu 79,91 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013
povinný: manž. Roman Bystroň, Jaroslava Bystroňová, ……..............
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 79,91) + 500,- =
 10.489,- 

A30. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2078/2, parc. č. 2078/3, parc. č. 2079 a parc. č. 2081 v celk. rozsahu 200,43 m2 a 4 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013
povinný: Jaromíra Hrbáčková, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 200,43) + (500,- x4) =
 22.043,- 

A31. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2105, v rozsahu 8,86 m2 dle GP 1156-53F/2013
povinný: manž. Vincent Fečo, Janka Fečová, …………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 8,86) =
 1.108,- 

A32. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2112/1 a parc. č. 2112/2, v celk. rozsahu 152,45 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013
povinný: manž. Karel Bolek, Zdeňka Bolková, …………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 152,45) + (500,- x3) =
 20.556,- 

A33. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2264 v rozsahu 91,71 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013 a parc. č. 2262 v rozsahu 5,47 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156- 53E/2013
povinný: Veronika Kastnerová, Petr Kastner, ……………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 97,18) + (500,- x3) =
 13.648,- 

A34. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2271 a parc. č. 2273, v celk. rozsahu 222,9 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013
povinný: Radomír Janda, ………………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 222,9) +
 (500,- x2) = 23290,- 

A35. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2281 v rozsahu 62,34 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1156-53F/2013 a dále parc. č. 2039/3, parc. č. 2040/3 a parc. č. 2281 v celk. rozsahu 411,88 m2 a 5 ks šachtic dle GP 1156-53D/2013,
povinný: Šárka Veselá, ……………………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 474,22) + (500,- x7)
= 50.922,- 

A36. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/3, v rozsahu 53,87 m2 dle GP 1156-53E/2013
povinný: Radka Zahradníčková, …………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 53,87) =
 6734,- 

A37. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/4, v rozsahu 53,97 m2 dle GP 1156-53E/2013
povinný: manž. Petr Kempa, Jarmila Kempová, ……………………
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 53,97) =
 6746,- 

A38. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/5 v rozsahu 10,96 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1156-53E/2013
povinný: Vladimír Nohel, ………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 10,96) + 500,- =
 1.870,- 

A39. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/7 v rozsahu 76,73 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1156-53E/2013
povinný: spoluvlastníci dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV
 555
-
 Vladimír Nohel, ........................................................................
-
 manž. Petr Kempa, Jarmila Kempová, ………………………
-
 manž. Viliam Senko, Ludmila Senková, ………………………
-
 Radka Zahradníčková, ………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 76,73) + (500,- x 2) =
 10.591,- 

A40. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2116 v rozsahu 92,64 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1156-53E/2013
povinný: Zlatuše Bradová, ……………………………………,
Ludmila Sedlaříková, …………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 92,64) + (500,- x 2) =
 12580,- 

A41. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2120/2, v rozsahu 3,05 m2 dle GP 1156-53E/2013
povinný: Ludmila Sedlaříková, …………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 3,05)
 = 381,- Kč

A42. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2121 v rozsahu 292,41 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1156-53E/2013
povinný: Daniela Trnková, Milan Trnka, …………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 292,41) + (500,- x 3) =
 38.051,- 

A43. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2223/2, parc. č. 2224/2, parc. č. 2225 a parc. č. 2226 v celk. rozsahu 252,25 m2 a 3 ks šachtice dle GP 1156-53E/2013
povinný: Jiří Kudrna, Ivana Kovácsová, ……………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 252,25) + (500,- x3) =
 26.725,- 

A44. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2491/11, parc. č. 2566/1, parc. č. 2567, parc. č. 2595, parc. č. 2598 a parc. č. 2599 v celk. rozsahu 378,79 m2 a 4 ks šachtice dle GP 1145-53C/2013
povinný: Waloszek Radek, ……………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 378,79) + (500,- x 4) =
 49349,- 

A45. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2520 v rozsahu 15 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1145-53C/2013
povinný: Richard Tesař, ………………………………………,
David Kaluža, ……………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 15) + 500,- =
 2.375,- 

A46. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2528 v rozsahu 102,7 m2 , dle GP 1145-53C/2013
povinný: Jiří Rojík, Miroslav Rojík, oba ……………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 102,7 =
 12838,- 

A47. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2566/15 v rozsahu 47,93 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 1145-53C/2013 a dále parc. č. 366/1, parc. č. 366/2 a parc. č. 366/3 v celk. rozsahu 237,47 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1145-53 E/2013
povinný: spoluvlastníci dle spoluvlastnických podílů zapsaných na LV
 67, 68 a 91
-
 Skulina Josef, …………………………………………,
- Bolek Karel, Bolková Marie, ………………………………….,
- Kyzlinková Nataša, …………………………………..,
- Rojík Miroslav, Rojík Jiří, oba …………………………………….
- Skulina Ivan, …………………………………………….,
- Tkáč Jaroslav, ………………………………………………,
- Fukala Luděk, ……………………………………….,
- Waloszek Radek, ……………………………………………..,
- Kožušník Josef, …………………………………………..,
- Kozielová Marie, …………………………………………………,
- Pěčka Radim, …………………………………………….,
- Kunčický Pavel, ………………………………………………,
- Przeczek Jan, …………………………………………….,
- Paličková Ilona, ……………………………………………..,
- Pilníková Miroslava, ………………………………………………,
- Zawadzká Martina, …………………………………………………,
- Stachová Zdeňka, …………………………………,
-
 STING uzavřený investiční fond a.s., 1. Máje 540 Třinec, Staré Město,
-
 Schnürch Edvard, Schnürchová Helena, ……………………………,
- Valek Josef, Valková Eliška, ………………………………………..,
- Juřica Michal, ………………………………………..,
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 285,4) + (500,- x4) = 30.540,- 

A48. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2491/12 v rozsahu 14,18 m2, dle GP 1145-53C/2013
povinný: METASOFT META a.s. v likvidaci, Karlínské náměstí 59/12, 186
 00 Praha, Karlín, IČ: 471 16 137
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2, tj. 100,- x 14,18 =
 1.418,- 

A49. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2018 v rozsahu 423,77 m2 a 5 ks šachtice dle GP 1156-53D/2013
povinný: Jana Wilczková, ………………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 423,77) + (500,-x5) =
 55.471,- 

A50. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2024, v rozsahu 0,56 m2 dle GP 1156-53D/2013
povinný: Rajdus Karel, Rajdusová Hana, ……………………………
Gottwaldová Kristina, …………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 0,56) =
 70,- 

A51. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2026 a parc. č. 2036 v celk. rozsahu 159,26 m2 dle GP 1156-53D/2013
povinný: Karel Kocur , Anna Kocurová , ………………………..
Vanda Szturcová, ………………………………………….,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,- x 159,26 =
 19.908,- 

A52. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2037 a parc. č. 2038 v celk. rozsahu 298,86 m2 a 2 ks šachtice, dle GP 1156-53D/2013
povinný: Anna Cyžová, ………………………………………………
Danuta Kandziaová, ………………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 298,86) +
 (500,-x 2) = 30.886,- 

A53. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2282, v rozsahu 64,34 m2 dle GP 1156-53D/2013
povinný: Rostislav Novák, Emma Nováková, …………………,
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. (125,- x 64,34) =
 8.043,- 

A54. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2303 v rozsahu 13,39 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-53D/2013
povinný: Jiřina Mlčáková, ……………………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 13,39) + 500,- =
 2.174,- 

A55. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2325 a parc. č. 2327 v celk. rozsahu 489,54 m2 a 5 ks šachtice, dle GP 1156-53D/2013
povinný: podíloví spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV
 140
- Kristina Zachwiejová, ……………………………………,
- JanaWolná, ………………………………………….,
- Anna Kowal, ……………………………………….,
- Bronislaw Zender, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 489,54) +
 (500,-x 5) = 51.454,- 

A56 k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2124/3 v rozsahu 87,8 m2 a 1 ks šachtice, dle GP 1156-53G /2013
povinný: Leopold Nekarda. Věra Nekardová, ………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 87,8) + 500,- =
 9.280,- 

A57. k. ú. Šumbark, parc. č. 2163, parc. č. 2314, parc. č. 2315, v celk. rozsahu 635 m2 a 6 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: Jan Kutlák, ………………………………………
Anna Kutláková, …………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti:
paní Kutláková: 300,-Kč/m2 + 2000,-Kč/1 ks šachtice, tj. (300,- x 635) +
 (2000,- x 6) = 202.500,- 
pan Kutlák: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x635) +
 (500,- x 6) = 66.500,- 
s
 tím, že každý vlastník obdrží 1/2 vypočtené částky

A58. k. ú. Šumbark, parc. č. 2204 a parc. č. 2205/2, v celk. rozsahu 70 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: Jiří Holík, ………………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 70) + (500,- x 2) =
 9.750,- 

A59. k. ú. Šumbark, parc. č. 2206/1, parc. č. 2299 v celk.  rozsahu 582 m2 a 6 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: Gustav Santarius, Kazimíra Santariusová, ………………….
hodnota pozemkové služebnosti:
za 26 m2 sjednáno 100,-Kč/m2, tj. (100,- x 26) = 2600,- Kč,
za 556 m2 sjednáno 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,
tj. (125,- x 556) + (500,-x6) = 72.500,- Kč, tj, celkem 75.100,-Kč

A60. k. ú. Šumbark, parc. č. 2221 a parc. č. 2223, v celk. rozsahu 232 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: Jan Adámek, ………………………………………
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 232) +500,- =
 23.700,- 

A61. k. ú. Šumbark, parc. č. 2227 a parc. č. 2228, v celk. rozsahu 232 m2 a 2 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: podíloví spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV
 668
- Zdenka Pachlová, ……………………………………..
- Štěpán Potyš, Jiřina Potyšová, …………………………………
- Jana Schreiberová, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 232) + (500,- x2) =
 24.200,- 

A62. k. ú. Šumbark, parc. č. 2297, v rozsahu 401 m2 a 4 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: dle podílů zapsaných na LV
 95
- Vanda Rajdusová, ………………………………………….
- Jana Kaštovská, ………………………………………..
- Pavla Tomanová, ………………………………………….
- Bronislava Króliczková, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (125,- x 401) + (500,- x 10) = tj.
 max. 52.125,- Kč,

A63. k. ú. Šumbark, parc. č. 2300, parc. č. 2306, parc. č. 2310 a parc. č. 2313 v celk. rozsahu 941 m2 a 10 ks šachtice dle GP 1631-36/2013
povinný: Emília Kocurová, ……………………………..
hodnota pozemkové služebnosti:100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. (100,- x 941) + (500,-x10) =
 99.100,- 

A64. k. ú. Šumbark, parc. č. 2311/3, v rozsahu 31 m2 dle GP 1631-36/2013
povinný: Martin Kocur, …………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 tj. (100,- x 31) =
 3.100,- 

A65. k. ú. Šumbark, parc. č. 2183/1, v rozsahu 74 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1630-36/2013
povinný: Pavlína Ožanová, ……………………………………
hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2+ 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (125,- x 74) + 500,- = 9.750,- 

A66. k. ú. Šumbark, parc. č. 2187, v rozsahu 59 m2 dle GP 1630-36/2013
povinný: Libor Przybyla, ……………………………………….
hodnota pozemkové služebnosti:125,-Kč/m2 tj. (125,- x 59) =
 7.375,- 

A67. k. ú. Šumbark, parc. č. 2188/1, v rozsahu 34 m2 a 1 ks šachtice dle GP 1630-36/2013
povinný: Pavla Bobreková, ……………………………………..
hodnota pozemkové služebnosti:100,-Kč/m2+ 500,-Kč/1 ks šachtice, tj.
 (100,- x 34) + 500,- = 3.900,- 

B) výkup pozemků zastavěných kalovými čerpacími stanicemi a příjezdy B1. výkup části pozemku parc. č. 1409/2, k.ú. Prostřední Suchá, o výměře 950 m2, dle GP č. 2893-239/2014, zastavěného kalovou čerpací stanicí ČS-5, příjezdem ke kalové čerpací stanici, stokou R a výtlakem V-5 splaškové kanalizace, včetně šachtic a přípojky NN,
vlastník: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3.
kupní cena: bude stanovena dle cenových přepisů platných v době výkupu

B2. výkup části pozemku parc. č. 1889/2, k.ú. Dolní Suchá, o výměře 399 m2, dle GP č. 1191-44/2014, zastavěného kalovou čerpací stanicí ČS-3 a příjezdem ke kalové čerpací stanici,
vlastník: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3.
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době výkupu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, podpisem smluv k bodu A1- B2

Z: vedoucí OSM
T: 31. 12. 2015


77/3ZM/2015 - Vyřazení neupotřebitelného majetku___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. vyřazení a likvidaci stavby pískoviště v účetní ceně 20 861,33 Kč, zůstatkové ceně 15 719,33 Kč, předané k hospodaření příspěvkové organizaci SANTÉ – Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, situované v areálu Stacionáře Lípová; inventární číslo 32

2. vynětí stavby pískoviště v pořizovací ceně 20 861,33 Kč z hospodaření příspěvkové organizaci SANTÉ – Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ: 00847470

u k l á d á

vyhotovení dodatku k úplnému znění zřizovací listiny a úplného znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace dle bodu 2 návrhu usnesení

Z: vedoucí OPS
T: 31. 3. 2015


78/3ZM/2015 - Prominutí části poplatku z prodlení – Rostislav Jonaš_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení ve výši 92.131,- Kč p. Rostislavu Jonaši, t.b. ……………………………………….


 

79/3ZM/2015 - Úvěrový rámec - finanční toky - závěrečná zpráva________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova ve Všeobecné úverové bance, a.s., za období let 2010 – 2014, dle důvodové zprávy a přílohy.


 

80/3ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 126. - 128.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 126. – 128., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 126. – 128. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 877 217,69

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

869 518,11

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

53 573,65

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

6 747,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

947 378,93

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

2 040 618,07

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 683 089,77

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

901,47

tis. Kč

odbor školství a kultury

41 832,64

tis. Kč

odbor územního rozvoje

654,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00

tis. Kč

odbor organizační

239 080,95

tis. Kč

odbor sociálních věcí

15 324,30

tis. Kč

odbor komunálních služeb

267 622,14

tis. Kč

odbor investiční výstavby

436 397,00

tis. Kč

odbor správy majetku

21 633,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 184,13

tis. Kč

odbor ekonomický

560 861,72

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

6 598,19

tis. Kč

kancelář primátora

16 970,23

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

357 528,30

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

1 202,47

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

853,00

tis. Kč

MŠ ČSA

860,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 019,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

864,40

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 562,00

tis. Kč

MŠ Mládí

985,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00

tis. Kč

MŠ Okružní

653,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 435,11

tis. Kč

MŠ Přímá

950,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00

tis. Kč

MŠ Radniční

820,00

tis. Kč

MŠ Resslova

680,00

tis. Kč

MŠ Sukova

790,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 039,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 878,40

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 509,88

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 196,84

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 864,60

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 365,16

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 340,52

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 017,86

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 281,92

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 870,20

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 579,36

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 162,84

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 764,92

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 336,16

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 894,24

tis. Kč

ZŠ Školní

2 634,60

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 135,84

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 921,40

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 789,27

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

42 065,25

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 714,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 938,25

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 499,24

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

37 062,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

36 699,14

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

83 343,43

tis. Kč

III. Financování celkem

+163 400,38

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+256 294,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-262 974,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+170 080,38

tis. Kč


 

81/3ZM/2015 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 1. - 3._________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 1. – 3., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 1. – 3. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 555 871,94

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

896 778,00

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

22 256,00

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

4 500,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

632 337,94

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

1 454 476,88

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 178 773,88

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

780,00

tis. Kč

odbor školství a kultury

38 293,00

tis. Kč

odbor územního rozvoje

240,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

40,00

tis. Kč

odbor organizační

209 000,00

tis. Kč

odbor sociálních věcí

13 822,00

tis. Kč

odbor komunálních služeb

255 625,00

tis. Kč

odbor investiční výstavby

149 723,00

tis. Kč

odbor správy majetku

19 395,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 002,70

tis. Kč

odbor ekonomický

393 358,94

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

3 700,00

tis. Kč

kancelář primátora

19 794,24

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

275 703,00

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

705,00

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

870,00

tis. Kč

MŠ ČSA

834,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

975,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

885,00

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

780,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 340,00

tis. Kč

MŠ Mládí

965,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 570,00

tis. Kč

MŠ Okružní

720,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 300,00

tis. Kč

MŠ Přímá

930,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

765,00

tis. Kč

MŠ Radniční

790,00

tis. Kč

MŠ Resslova

650,00

tis. Kč

MŠ Sukova

730,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

700,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

540,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

845,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

560,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 555,00

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 325,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 280,00

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 580,00

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 240,00

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 050,00

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 705,00

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 780,00

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 300,00

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 370,00

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 070,00

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 450,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 775,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

930,00

tis. Kč

ZŠ Školní

2 500,00

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 090,00

tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 038,00

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 090,00

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

33 623,00

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

18 252,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

43 000,00

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

11 715,00

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 606,00

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 188,00

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

32 737,00

tis. Kč

III. Financování celkem

-101 395,06

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

0,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-144 384,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+42 988,94

tis. Kč


82/3ZM/2015 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – listopad 2014________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2014, dle důvodové zprávy a příloh


 

83/3ZM/2015 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a družstev/kolektivů_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický pracovník školy a školského zařízení“:

1. Mgr. Aleně Borbélyové ze Základní školy a Mateřské školy Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace

2. Mgr. Dagmaře Csatové ze Základní školy Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

3. Mgr. Marcele Matyášové ze Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

4. Mgr. Kateřině Minarovičové ze Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

5. paní Janě Prefetové ze Základní umělecké školy Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí, Vrchlického 1a/1471, příspěvková organizace

II. udělení ocenění žákům/studentům v kategoriích „Žák“ a „Student střední školy“:

1. Lukáši Kupkovi za 1. místo v krajské ekologické soutěži z 6. krajské ekologické konference pro ZŠ v MSK na téma „Motýli přezimující v bunkrech“, ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

2. Petru Maršálkovi za 1. místo v regionálním kole 20. ročníku soutěže Autoopravář junior 2014, kategorie: Karosář, 5. místo ve finále 20. ročníku soutěže Autoopravář junior 2014, kategorie: Karosář, ze Střední školy technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

3. Šimonu Karchovi za 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády kategorie E, 2. místo v krajském kole, kategorie C, 7. místo v krajském kole, kategorie A; 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie Z9; vítězství v celostátní soutěži Mafyz FEAT, z Gymnázia Havířov-Město Komenského 2, příspěvková organizace

4. Veronice Novotné za 1. místo krajského kola dějepisné olympiády, 11. místo v celostátním kole dějepisné olympiády, ze Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace

III. udělení ocenění v kategorii „Družstvo/kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“:
kolektivu studentů víceletého gymnázia ve složení: Kateřina Bouchalová, Šimon Karch, Josef Štefl za 1. místo v celostátní soutěži Matfyz z FEAT (fyzikální experimenty atraktivně) v kategorii do 16 let), z Gymnázia Havířov-Město Komenského 2, příspěvková organizace

u k l á d á

1. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým pracovníkům, žákům/studentům a kolektivu/družstvu

2. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků, žáků/studentů a kolektivu

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2015


84/3ZM/2015 - Návrh na rozdělení objemu finančních prostředků určených pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení schváleného objemu finančních prostředků v celkové výši 32 737 000,- Kč určených pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova v roce 2015 do jednotlivých oblastí dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu

2. poskytnutí dotací pro příjemce jmenovitě uvedené v upravené příloze č. 1 tohoto materiálu

3. uzavření smluv o poskytnutí dotací s jmenovitě uvedenými příjemci ve schválené výši finančních prostředků dle upravené přílohy č. 1, za předpokladu, že ke dni podpisu smlouvy příjemci prokážou bezdlužnost vůči městu, vůči příspěvkovým organizacím města a vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí jednotlivé dotace nad 400 000,- Kč

Z: vedoucí OŠK
T: březen 2015


85/3ZM/2015 - Úprava Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova schválených Zastupitelstvem města Havířov dne 23. 9. 2013, čís. 944/20ZM/2013, kdy bod 3.6.článku III nově zní takto:
Mzdy, odměny a obdobná plnění funkcionářům a zaměstnancům v oblasti sportu, s výjimkou vedoucích zájmových kroužků základních a středních škol

u k l á d á

odboru školství a kultury informovat veřejnost a žadatele o dotace o schválené změně v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: únor 2014


 

86/3ZM/2015 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru školství a kultury
na rok 2015_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OŠK na rok 2015 dle přílohy č. 1


 

87/3ZM/2015 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

1) rozhodlo nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 1 na pozemku parc.č. 1119/2 v k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 1 a 2

2) rozhodlo pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona
v
 lokalitě č. 2 - na části pozemku parc.č. 844/5 v k.ú. Bludovice
v
 lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 1654/50, 1654/51 v k.ú. Šumbark
v
 lokalitě č. 4 - na pozemcích parc.č. 3940/2, 3941/1, 3941/4, 3943, 3945, 3944, 3933/4, 3941/3, 3942/6, 3942/3, 3942/1, 3941/2
v
 k.ú. Havířov – město v rozsahu příloh č. 1 a 2


 

88/3ZM/2015 - Zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu

b e r e   n a   v ě d o m í

způsob vyhodnocení stanovisek, požadavků, připomínek a podnětů podaných při projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu


 

89/3ZM/2015 - Příprava výběrového řízení Moravskoslezského kraje na dopravce
k zajištění dopravní obslužnosti oblasti „Českotěšínsko“ veřejnou
linkovou dopravou a změna způsobu financování_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

1. Koncept financování dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou formou příspěvku, placeného Moravskoslezskému kraji

2. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko mezi statutárním městem Havířov a Moravskoslezským krajem dle přílohy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy

Z: vedoucí OKS
T: 03/2015


 

90/3ZM/2015 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností ve znění dle přílohy


 

91/3ZM/2015 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 6.1.2015 dle přílohy


 

92/3ZM/2015 - Stížnosti p. T. Rejče na primátory města a Radu města Havířova____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnosti pana Tomáše Rejče ze dne 7.10.2014 na nesprávný postup členů Rady města Havířova, ze dne 31.10.2014 na nesprávný postup primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 22.9.2014 a ze dne 12.12.2014 na nesprávný postup primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka při vyřízení podání Mgr. Jarmily Beranové ze dne 28.12.2011 a primátora města Bc. Daniela Pawlase, (Přílohy č.1 až3)

k o n s t a t u j e,

že v postupech primátorů města Ing. Zdeňka Osmanczyka a Bc. Daniela Pawlase ani členů Rady města Havířova neshledalo pochybení

p o v ě ř u j e

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi dle Přílohy č. 5


 

93/3ZM/2015 - Darovací smlouva o darování věci movité - SDH Albrechtice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního města Havířov, IČ: 00297488, na přívěsný podvozek pro požární stříkačku PPS 12, rok pořízení 1990, pořizovací cena 22.681,- Kč vč. DPH do majetku Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice, IČ: 65468201

p o v ě ř u j e

Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města podpisem darovací smlouvy o darování věci movité

Z: vedoucí KP
T: 31.3. 2015


 

94/3ZM/2015 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 4.12.2014 – do 14.1.2015 dle příloh


 

            ………………………………….....                     ...…..…….……………………...
                     Bc. Daniel PAWLAS                                           Ing. Eduard HECZKO
                          
primátor města                                                     náměstek primátora
                                                                                            pro ekonomiku a správu majetku