Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 3. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 24.1.2011

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/88 73/Kl/2011

V Havířově dne 24.1.2011
Zapsala:    Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora
                  Petra Valošková, odd. kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 24.1.2011


60/3ZM/2011 - Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH dne 24.1.2011

61/3ZM/2011 - Schválení programu 3. zasedání ZMH dne 24.1.2011

62/3ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 3. zasedání ZMH, konaného dne 24.1.2011

63/3ZM/2011 - Ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 20.12.2010

64/3ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH

65/3ZM/2011 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování Územního plánu města Havířov a jeho změn

66/3ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

67/3ZM/2011 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města Havířova za rok 2010, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2010

68/3ZM/2011 - Městský program prevence kriminality na rok 2011

69/3ZM/2011 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko – zvýšení

70/3ZM/2011 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním subjektům

71/3ZM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010

72/3ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního města Havířova

73/3ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov – město

74/3ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 716, k.ú. Šumbark

75/3ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice

76/3ZM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice

77/3ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark

78/3ZM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město

79/3ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark

80/3ZM/2011 - Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“

81/3ZM/2011 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“

82/3ZM/2011 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací

83/3ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 147. – 160.

84/3ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2010

85/3ZM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec – listopad 2010

86/3ZM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 po rozpočtových úpravách V.

87/3ZM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité

88/3ZM/2011 - Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Havířova

89/3ZM/2011 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města

90/3ZM/2011 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města

91/3ZM/2011 - Zánik funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné – Erich Zelina

92/3ZM/2011 - Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova

93/3ZM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné valné hromady

94/3ZM/2011 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí

95/3ZM/2011 - Záměr změny stanov Havířovské teplárenské společnosti, a.s. a Technických služeb Havířov a.s.

96/3ZM/2011 - Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou

97/3ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

98/3ZM/2011 - Informativní zpráva - Smlouva o spolupráci při zajištění reklamní činnosti, uzavřená městem Havířov s euroAWK s.r.o.

99/3ZM/2010 - Informativní zpráva o zahájení činnosti Kontrolního výboru ZMH a schválení plánu činnosti na rok 2011

100/3ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

101/3ZM/2011 - Informativní zpráva o zabezpečení zdravotní péče v Nemocnici s poliklinikou v Havířově

 

U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2011


 

60/3ZM/2011 - Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH dne 24.1.2011_____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2011 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

61/3ZM/2011 - Schválení programu 3. zasedání ZMH dne 24.1.2011_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2011 upravený dle připomínek zastupitelů


 

62/3ZM/2011 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 3. zasedání ZMH, konaného
dne 24.1.2011______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.1.2011

Mgr. Karin Mackovou
p. Vladislava Fukalu


 

63/3ZM/2011 - Ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 20.12.2010_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 20. prosince 2010


 

64/3ZM/2011 - Kontrola plnění usnesení ZMH_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1255/24/ZM/10

Městský program prevence kriminality na rok 2010 – 4. projekt

1259/24/ZM/10

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

23/2ZM/2010

Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína

27/2ZM/2010

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

28/2ZM/2010

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko – zvýšení

29/2ZM/2010

Změna použití schválené investiční dotace na rok 2010 – ZŠ Jarošova

31/2ZM/2010

Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

44/2ZM/2010

Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2011

47/2ZM/2010

Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2011


 

65/3ZM/2011 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování Územního
plánu města Havířov a jeho změn___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

pro volební období 2010 – 2014 zastupitele Bc. Pavola Jantoše pro spolupráci na pořizování územního plánu a jeho změn, na základě ustanovení § 47 odst.1, § 49 odst.1 a § 53 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění


 

66/3ZM/2011 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

pořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 869/3 v k.ú. Bludovice v rozsahu příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5 za podmínek úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle § 4 stavebního zákona

u k l á d á

odboru územního rozvoje zpracovat obecná kritéria pro vyhodnocení návrhů změn Územního plánu města Havířova v plochách zastavěného území u požadavků na změny funkčních ploch pro „bydlení individuální“

Z : vedoucí OÚR
T : 06/2011


 

67/3ZM/2011 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti
Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2010,
vyhodnocení nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území
města Havířova za rok 2010, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru
dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2010_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku, trestné činnosti a činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2010


 

68/3ZM/2011 - Městský program prevence kriminality na rok 2011________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

realizaci 2 dílčích projektů v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2011 s názvem:
„Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím OSPOD.
„Asistent prevence kriminality“, realizátor statutární město Havířov prostřednictvím Městské policie Havířov.

u k l á d á

1. odboru sociálních věcí podat žádost o státní účelovou dotaci na:

projekt č. 1 s názvem „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“,
projekt č. 2 s názvem „Asistent prevence kriminality“
v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2011.

2. ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově na realizaci:

projektu č. 1 s názvem „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ ve výši 18 900 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu,
projektu č. 2 s názvem „Asistent prevence kriminality“ve výši 29 440 Kč jako podíl města na spolufinancování projektu, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality.


 

69/3ZM/2011 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko – zvýšení____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení návratné finanční výpomoci dotace na projekty v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezského pro dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání jednotlivých základních škol

Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Frýdecká se zvyšuje o částku 2 067 832,87 Kč

Návratná finanční výpomoc ZŠ Gen. Svobody se zvyšuje o částku 4 264 693,00 Kč

2. uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci s výše uvedenými základními školami

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci

&Z: vedoucí OŠK
T: únor 2011


 

70/3ZM/2011- Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2011 sportovním subjektům__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2011, a to takto:

    - Městský Fotbalový Klub Havířov, IČ 27 00 82 40, ve výši 900 000,- Kč, na činnost  v roce 2011

    - Tělovýchovná jednota Start Havířov, IČ 62 33 13 45, ve výši 250 000,- Kč, na činnost oddílu basketbalu v roce 2011          

2. uzavření dohod o poskytnutí dotace s příjemci

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj

1. podpisem dohod o poskytnutí dotace.

                                                                                            T: únor 2011
                                                                                                           Z: vedoucí OŠK

2. svoláním „kulatého stolu“ k záležitosti dlouhodobé koncepce sportu

                                                                                            T: do konce února 2011
                                                                                                                       Z: náměstek primátora pro sociální rozvoj


 

71/3ZM/2011 - Žádost o změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

sloučení SFK Havířov, IČ 26 67 11 15, s Tělovýchovnou jednotou Slovan Havířov, IČ 45 23 90 70

s c h v a l u j e

změnu vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010 SFK Havířov ve výši 85 000,-Kč v rozsahu 17,00 % z celkových skutečných výdajů, a to takto:

- od 1.1. 2010 do 30.6. 2010 vyúčtuje vyčerpanou část dotace původní příjemce dotace, tj. SFK Havířov

- od 1.7. 2010 do 31.12. 2010 vyúčtuje zbylou část dotace nástupnický florbalový oddíl  Tělovýchovné jednoty Slovan Havířov

u k l á d á

1. odboru školství a kultury informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

                                                                                                          T: leden 2011
                                                                                                          Z: vedoucí OŠK

2. Radě města Havířova připravit Zásady pro přidělování dotací od 1.1.2012

                                                                                                          T: červen 2011
                                                                                                          Z: Rada města Havířova


 

72/3ZM/2011 - Privatizace bytového fondu v majetku Statutárního
města Havířova_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej bytu č.794/11 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město paní Mgr. Věře Baborové za kupní cenu 271.339,- Kč

2. prodej bytu č.794/8 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu ve výši 845/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 701 – zast. plocha o výměře 212 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Zdeňkovi Smolkovi za kupní cenu 271.339,- Kč

3. prodej bytu č.803/12 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 640/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Jozefu a Izabele Gašperovým za kupní cenu 286.438,- Kč

4. prodej bytu č.803/11 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město panu Eduardu Bialkovi za kupní cenu 283.229,- Kč

5. prodej bytu č.803/8 o velikosti 1+2 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 632/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720– zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Bohumilu a Jiřině Hanusovým za kupní cenu 283.229,- Kč

6. prodej bytu č.803/13 o velikosti 1+3 na ul. S.K.Neumanna 803/3, včetně podílu ve výši 753/10 000 na společných prostorách domu a na pozemku parcela č. 720 – zast. plocha o výměře 214 m2, v katastrálním území 637556 Havířov – Město manželům Jiřímu a Věře Navrátilovým za kupní cenu 335.095,- Kč

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupních smluv s výše uvedenými kupujícími


 

73/3ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797, k.ú. Havířov – město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2797 v k.ú. Havířov – město, nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 2797/2, o výměře 3 m2, k vybudování schodiště za účelem vstupu do garáže k obytnému domu na ul. Karvinská 51, Havířov - Město, paní PhDr. Michaele Štěpánkové, bytem …………………………….., za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

74/3ZM/2011 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 716, k.ú. Šumbark_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 716, k.ú. Šumbark o výměře 1435 m2 panu Michalu Žurkovi, bytem …………………………….., za účelem vybudování dětského hřiště s pískovištěm průlezkami a houpačkami


 

75/3ZM/2011 - Záměr prodeje části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemků parc.č. 113/2 a parc.č. 113/4, k.ú. Bludovice o výměře cca 912 m2 společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem Havířov-Podlesí, Okrajová 1636/4c, IČ: 26794845 za účelem vybudování nového firemního objektu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

76/3ZM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 2055/1 o výměře 405 m2, parc.č. 2055/2 o výměře 386 m2 a parc.č. 2055/5 o výměře 433 m2 v kat. území Bludovice panu Tomáši Dudkovi, bytem …………………………….., za účelem vybudování rodinného domu za tržní cenu ve výši celkem 362 890,- Kč (tj. cca 295,- Kč/m2 + 1 900,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2011


 

77/3ZM/2011 - Prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark o výměře cca 160 m2 panu Aleši Bambulovi, bytem …………………………….., za účelem výstavby parkovacích míst pro potřeby K-Klubu za tržní cenu ve výši 460,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem cca 75 300,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30. 6.2011


 

78/3ZM/2011 - Prodej pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. 2459 o výměře 21 m2 a parc.č. 2476 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město manželům Kamilu Střížovi a Martině Střížové, bytem …………………………….., za účelem dostavby dvojgaráže za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 21 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2011


 

79/3ZM/2011 - Prodej pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark o výměře 1 m2 manželům Janu Holcovi a Michaele Holcové, bytem …………………………….., k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy 500,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2011


 

80/3ZM/2011 - Přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, v rámci
vypořádání staveb „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“
a „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. v rámci vypořádání stavby „Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“přijetí daru pozemků k.ú. Havířov – město, zastavěných chodníky a zelení, parc. č. 3723/2 o výměře 699 m2, parc. č. 3723/3 o výměře 858 m2, parc. č. 3723/4 o výměře 10 m2, parc. č. 3723/6 o výměře 16 m2, parc. č. 3723/7 o výměře 31 m2, parc. č. 3887/2 o výměře 140 m2, parc. č. 3887/1 o výměře 887 m2, parc. č. 3715/2 o výměře 105 m2 a parc. č. 3714 o výměře 344 m2, z majetku dárce: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle , IČ: 69593390, do majetku města

2. v rámci vypořádání stavby „Chodníky Hlavní třída Havířov, IV. etapa“ přijetí daru pozemku k.ú. Havířov – město, zastavěného chodníkem, parc. č. 1534/2 o výměře 115 m2, z majetku dárce: Česká republika, právo hospodařit přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 -Nusle , IČ: 69593390, do majetku města

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30. 9. 2011


 

81/3ZM/2011 - Majetkoprávní vypořádání v rámci investiční akce „Parkoviště Nad Terasou“
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení č. 720/13/ZM/08 ze dne 15.12.2008

s c h v a l u j e

v rámci realizace stavby č. 6080 – „Parkoviště Nad Terasou -1.etapa, Havířov-Podlesí“ výkup pozemku parc.č 315/10 o výměře 15 m2 včetně zpevněné plochy, k.ú. Bludovice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8 720,- Kč (tj.cca 581,-Kč /m2) vlastník: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Tajovského 1157/2, IČ: 25378066

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2011


 

82/3ZM/2011 - Nabídka přebytečného majetku od příspěvkových organizací
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

1. bezúplatné převzetí přebytečného majetku příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, stř. Luna v Havířově-Šumbarku, dle přílohy, v celkové pořizovací ceně 423 505,60 Kč, nabytého smlouvou o bezúplatném převodu č.OSM/139/10, uzavřenou mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovou organizací Domov seniorů Havířov

2. bezúplatné převzetí přebytečného majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov – 200 svazků knih v celkové pořizovací ceně 16 586,- Kč


 

83/3ZM/2011 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2010 – rozpočtová opatření
č. 147. – 160.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

                                a) návrh úprav rozpočtu V. na rok 2010 – rozpočtová opatření
                                    č. 147. – 160.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové
    závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2010:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 984 459,15 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

891 706,84 tis. Kč

            tř.2 – nedaňové příjmy

42 829,07 tis. Kč

            tř.3 – kapitálové příjmy

15 710,20 tis. Kč

            tř.4 – přijaté transfery

1 034 213,04 tis. Kč

 

II. Výdaje celkem (a› + b›) 9;

2 306 769,22 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 016 039,99 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 083,64 tis. Kč

            odbor školství a kultury

83 668,04 tis. Kč

            odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

            stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

            odbor organizační

224 296,52 tis. Kč

            odbor sociálních věcí

267 254,00 tis. Kč

            odbor komunálních služeb

263 616,90 tis. Kč

            odbor investiční výstavby

518 650,72 tis. Kč

            odbor správy majetku

38 284,77 tis. Kč

            Městská policie

66 511,43 tis. Kč

            odbor ekonomický

523 938,10 tis. Kč

            oddělení vnějších vztahů
            a strategického rozvoje

28 135,87 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

290 729,23 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

820,00 tis. Kč

            MŠ Čelakovského

885,00 tis. Kč

            MŠ ČSA

771,50 tis. Kč

            MŠ E. Holuba

1 140,00 tis. Kč

            MŠ Horymírova

1 091,40 tis. Kč

            MŠ Kosmonautů

942,00 tis. Kč

            MŠ Lipová

814,00 tis. Kč

            MŠ Mládí

1 211,50 tis. Kč

            MŠ Moravská

2 055,00 tis. Kč

            MŠ Okružní 1 a

724,00 tis. Kč

            MŠ Petřvaldská

3 123,00 tis. Kč

            MŠ Přímá

920,00 tis. Kč

            MŠ Puškinova

880,00 tis. Kč

            MŠ Radniční

818,00 tis. Kč

            MŠ Resslova

590,00 tis. Kč

            MŠ Sukova

835,00 tis. Kč

            MŠ Švabinského

899,00 tis. Kč

            MŠ U Jeslí

635,00 tis. Kč

            MŠ U Stromovky

731,00 tis. Kč

            MŠ U Topolů

638,00 tis. Kč

            ZŠ 1. máje

4 725,30 tis. Kč

            ZŠ F. Hrubína

2 904,60 tis. Kč

            ZŠ a MŠ Frýdecká

4 889,27 tis. Kč

            ZŠ Gen. Svobody

5 045,72 tis. Kč

            ZŠ Gorkého

3 199,66 tis. Kč

            ZŠ Jarošova

2 790,32 tis. Kč

            ZŠ K. Světlé

3 456,50 tis. Kč

            ZŠ Kpt. Jasioka

2 916,06 tis. Kč

            ZŠ M. Kudeříkové

5 787,70 tis. Kč

            ZŠ M. Pujmanové

4 781,85 tis. Kč

            ZŠ Mládežnická

4 158,28 tis. Kč

            ZŠ Moravská

6 566,96 tis. Kč

            ZŠ a MŠ Na Nábřeží

7 772,54 tis. Kč

            ZŠ a MŠ Selská

2 304,49 tis. Kč

            ZŠ Školní

2 777,04 tis. Kč

            ZŠ a MŠ Zelená

1 567,50 tis. Kč

            ZŠ Žákovská

4 461,10 tis. Kč

            ASTERIX

2 473,95 tis. Kč

            Domov seniorů Havířov

32 027,23 tis. Kč

            Městská knihovna

17 110,00 tis. Kč

            Městské kulturní středisko

34 103,55 tis. Kč

            Sociální služby města Havířova

30 018,37 tis. Kč

            Správa sportovních a rekreačních
            zařízení

38 699,84 tis. Kč

            SANTÉ

10 770,00 tis. Kč

            Ostatní dotace a dary

34 898,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+322 310,07 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+292 255,72 tis. Kč

            splátky jistin úvěrů

-101 622,10 tis. Kč

            aktivní operace řízení likvidity –
            výdaje

-60 000,00 tis. Kč

            změna stavu rozpočtových účtů

+191 676,45 tis. Kč


 

84/3ZM/2011 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za
období leden – listopad 2010_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – listopad 2010


 

85/3ZM/2011 - Výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec – listopad 2010_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek správy aktiv města Českou spořitelnou, a.s. za období červenec – listopad 2010


 

86/3ZM/2011 - Rozpis závazného ukazatele výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 po rozpočtových úpravách V.__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2010 po RU V. dle přílohy


 

87/3ZM/2011 - Darovací smlouva o darování věci movité_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v á l i t

uzavření darovací smlouvy o darování věci movité z majetku statutárního města Havířov, IČ: 00297488,

- 1 ks vozidlové radiostanice GM 300 V Motorola, inventárního čísla 16070, výrobního čísla 159TXU2754, rok výroby 1998, pořizovací ceny 29.634,19,- Kč,

do majetku města Český Těšín
(pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov).

p o v ě ř i t

Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města podpisem darovací smlouvy o darování věci movité.

Z: vedoucí ORG
T: 31.1. 2011


 

88/3ZM/2011 - Obecně závazná vyhláška – Požární řád města Havířova____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města Havířova.

Z: vedoucí ORG
T: 31.1. 2011


 

89/3ZM/2011 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

odvolání Ing. Jaroslava Gongola, CSc. z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.
zvolení RNDr.Vladimíra Macha do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov,a.s.

odvolání Františka Chobota z funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava, a.s.
zvolení pí Alice Hegyi do funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava, a.s.

odvolání Jiřiny Brablcové z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Jiřího Martínka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Alice Hegyi z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Miroslava Polaka do funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Mgr. Radka Kupczaka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání RSDr. Karla Křibského z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Leoše Lukaštíka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání Miroslava Polaka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Bc. Michaely Horňákové do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.

odvolání Miroslava Kronenberga z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení pí Danuše Holeksové do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání PaedDr. Svatopluka Nováka z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Ing. Břetislava Petra do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Ing. Tamary Šeligové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení pí Jarmily Světlíkové do  funkce člena představenstva HTS, a.s.

odvolání Ing. Břetislava Petra z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
zvolení Martina Taussiga do funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
odvolání Mgr. Rudolfy Treichelové z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
zvolení Ing. Karla Chodury do funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.

odvolání Jarmily Světlíkové z funkce jednatele MRA,s.r.o.
jmenování Petra Robosze do funkce jednatele MRA,s.r.o.
odvolání Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
odvolání Ing. Karla Chodury z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
zvolení Mgr. Petra Chomy do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.

odvolání Bc. Marka Plawného z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení pí Evy Radové do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.

odvolání Ing. Zdeňka Osmanczyka z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady,a.s.
zvolení Ing. Petra Smrčka do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady,a.s.

u k l á d á

zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá,a.s., SmVaK Ostrava, a.s. a KIC Odpady, a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 28.2.2011


 

90/3ZM/2011 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

d e l e g u j e

pro volební období 2010/2014 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, tyto zástupce města:

1. ČSAD Havířov a.s. členy ZMH: …….…Ing. Petra Smrčka, Ing. Eduarda Heczka

2. Depos Horní Suchá, a.s. členy ZMH: ….Bc. Michaelu Horňákovou, Alici Hegyi

3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. členy ZMH:

………….……………………………....Ing. Petra Smrčka, Bc. Daniela Pawlase

4. KIC Odpady,a.s. členy ZMH: ………... Ing. Jiřího Martínka, Ing. Jiřího Šebestu

z m o c ň u j e

primátora města k podepisování individuální plné moci delegáta na valné hromady a určení osoby pověřené vystupováním za město na valné hromadě

u k l á d á

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce ZMH na valné hromady závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné hromadě

2. delegovaným zástupcům ZMH na valné hromady předkládat na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady


 

91/3ZM/2011 - Zánik funkce přísedícího Okresního soudu
v Karviné – Erich Zelina_________

(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. oznámení o vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné - pan Erich Zelina, nar. 1924, trvale bytem ……………………………..

2. zánik jeho funkce ke dni 25.1.2011.


 

92/3ZM/2011 - Nový Jednací řád Zastupitelstva města Havířova____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva města Havířova, ve znění dle přílohy, s účinností od 24.1.2011


 

93/3ZM/2011 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání mimořádné
valné hromady____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. termín a místo konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. dne 28.1.2011 v 9:00 hodin v sídle společnosti na ul. Solecká 1, Horní Suchá

2. hlavní bod programu – odvolání a změna člena představenstva

u k l á d á

zástupcům města hlasovat shodně s návrhem akcionáře – obce Těrlicko


 

94/3ZM/2011 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

s účinností od 1.1. 2011 

1) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:

- za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.342,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 627,- Kč/měsíc tj. celkem 4.969,- Kč/měsíc,

- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova nebo předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.107,- Kč/měsíc a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 627,- Kč/měsíc tj. celkem 3.734,- Kč/měsíc,

- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.503,- Kč/měsíc,

- za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova ve výši 1.064,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel, ve výši 627,- Kč/měsíc, tj. celkem 1.691,- Kč/měsíc

s tím, že měsíční odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci

2) předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů     zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou     členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce ve výši 3.734,- Kč, která bude vyplácena měsíčně.

3) Odměna za výkon funkce podle odst.1) a 2) tohoto usnesení náleží ode dne jmenování nebo zvolení do funkce.

u k l á d á

předložit návrh odměn členům komisí Rady města Havířova, výborům ZMH, členům zvláštních orgánů města zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů

                                                                T: březen 2011
                                                                Z: Rada města Havířova


 

95/3ZM/2011 - Záměr změny stanov Havířovské teplárenské
společnosti, a.s. a Technických služeb
Havířov a.s.___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. záměr změny Stanov HTS,a.s. dle bodu 1 důvodové zprávy

2. záměr změny Stanov TSH a.s. dle bodu 2 důvodové zprávy


 

96/3ZM/2011 - Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – Zóna Šumbark II Za Teslou_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou dle důvodové zprávy

p o v ě ř u j e

primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou


 

97/3ZM/2011 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

98/3ZM/2011 - Informativní zpráva - Smlouva o spolupráci při zajištění reklamní činnosti, uzavřená městem Havířov s euroAWK s.r.o.______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci k plnění smlouvy o spolupráci při zajištění reklamní činnosti, uzavřené městem Havířov se společností euroAWK s.r.o.


 

99/3ZM/2010 - Informativní zpráva o zahájení činnosti Kontrolního výboru ZMH a schválení plánu činnosti na rok 2011___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova za období prosinec 2010 – leden 2011

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2011 dle Přílohy č.2


 

100/3ZM/2011 - Informativní zpráva o činnosti vedení města______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 15.12. 2010 – 12.1. 2011


 

101/3ZM/2011 - Informativní zpráva o zabezpečení zdravotní péče v Nemocnici
s poliklinikou v Havířově______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o zabezpečení zdravotní péče v Nemocnici s poliklinikou v  Havířově přednesenou ředitelem NsP Havířov Ing. Janem Ferencem.

u k l á d á

primátorovi města neprodleně zaslat dopis předsedovi Vlády ČR a dát jej na vědomí hejtmanovi Moravskoslezského kraje a ministru zdravotnictví


 

 

……………………………….....                        ...…..…….……………………...
    Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                Ing. Eduard HECZKO
       
    primátor města                                        náměstek primátora pro ekonomiku
                                                                                        a správu majetku