Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 3. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 2. 4. 2007

v sále Společenského domu RENETA

v Havířově

 

& V Havířově dne 2.4. 2007
!
Petra Valošková
                         Monika Krpelíková

 

P Ř E H L E D        U S N E S E N Í
3. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaného dne 2.4. 2007


66/3/ZM/07 - Schválení programu 3.zasedání ZMH dne 2.4.2007

67/3/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 3.zasedání ZMH dne 2.4.2007

68/3/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu z 2.zasedání ZMH, konaného dne 26.2.2007

69/3/ZM/07 - Ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 26.2.2007

70/3/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH

71/3/ZM/07 - Rozpočet města Havířova na rok 2007

72/3/ZM/07 - Odkoupení zdravotních středisek na území statutárního města Havířova, záměr odprodeje majetku města Moravskoslezskému kraji

73/3/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú. Havířov – město

74/3/ZM/07 - Přiměřený zisk na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2007 pro dopravce ČSAD Havířov a.s.

75/3/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2006

76/3/ZM/07 - Ukazatel dluhové služby za rok 2006

77/3/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury

78/3/ZM/07 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006

79/3/ZM/07 - Žádost o prominutí pohledávky Občanského sdružení Angelis

80/3/ZM/07 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům

81/3/ZM/07 - Žádost občanského sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR

82/3/ZM/07 - Žádost Havířovské hokejové společnosti s.r.o.

83/3/ZM/07 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2006, vyhodnocení trestné činnosti na území města Havířova za rok 2006

84/3/ZM/07 - Změna Zřizovací listiny ÚSP pro mládež Havířov

85/3/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/503, k.ú. Šumbark a parc.č. 246, k.ú. Bludovice

86/3/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice

87/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 121, k.ú. Havířov-město

88/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží

89/3/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 202/2, k.ú. Bludovice

90/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4083 a části pozemku parc.č. 4085/1, k.ú. Havířov-město

91/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 98/1, k.ú. Bludovice

92/3/ZM/07 - Záměr směny částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1 v k.ú. Havířov – město

93/3/ZM/07 - Prodeje pozemků parc.č. 1195/310, parc.č. 1195/311 a parc.č. 1197/241, k.ú. Prostřední Suchá

94/3/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 2388/2, k.ú. Havířov-město

95/3/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice

96/3/ZM/07 - Prodej částí pozemků parc.č. 2045/1, parc.č. 2105/675 a pozemku parc.č. 2045/2, k.ú. Šumbark

97/3/ZM/07 - Směna pozemků k.ú. Havířov – město, pro účely realizace staveb

98/3/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 2938/19, k.ú. Bludovice

99/3/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 2247/8, k.ú. Bludovice

100/3/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 1420/10, k.ú. Prostřední Suchá

101/3/ZM/07 - Výkup pozemků parc. č. 3000/6 a 3000/7, k.ú. Bludovice

102/3/ZM/07 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark, komunikace Nová

103/3/ZM/07 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá

104/3/ZM/07 - Vypořádání pro účely stavby „Sil. I/11 Havířov- Bludovice, okružní křižovatka“

105/3/ZM/07 - Vypořádání pozemků k.ú. Prostřední Suchá, zastavěných chodníkem

106/3/ZM/07 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Oprava MK Okružní Havířov – Šumbark“

107/3/ZM/07 - Darování podílu na pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá

108/3/ZM/07 - Výsledek veřejné soutěže

109/3/ZM/07 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu města Havířova a jeho změn

110/3/ZM/07 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích

111/3/ZM/07 - Prioritní akcie TSH a.s. – návrh na ukončení výměny akcií

112/3/ZM/07 - Změny v zástupcích města v obchodních společnostech s majetkovou účastí města

113/3/ZM/07 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni 31.12.2006 a návrh na odprodej

114/3/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

115/3/ZM/07 - Závěrečné usnesení

 

U S N E S E N Í
z 3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.4.2007


66/3/ZM/07 - Schválení programu 3.zasedání ZMH dne 2.4.2007___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšířený program 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.4.2007

________________________________________________________________

 

67/3/ZM/07 - Schválení návrhové komise pro 3.zasedání ZMH dne 2.4.2007__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrhovou komisi pro 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konané dne 2.4.2007 ve složení:
předseda komise
: PaedDr. Svatopluk NOVÁK
členové
:                 Ing. Petr PODSTAVKA
                              Ing. Jiří ŠPIŘÍK
                              Monika HAVLÍČKOVÁ
                              Petra VALOŠKOVÁ – referent kanceláře primátora

___________________________________________________________________________

 

68/3/ZM/07 - Schválení ověřovatelů zápisu z 2.zasedání ZMH, konaného dne 26.2.2007_
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu z 3.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 2.4.2007

Ing. Jiřího ŠEBESTU
pana Tomáše KOVALČÍKA

___________________________________________________________________________

69/3/ZM/07 - Ověření zápisu z 2. zasedání ZMH, konaného dne 26.2.2007____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.2.2007

___________________________________________________________________________

 

70/3/ZM/07 - Kontrola plnění usnesení ZMH_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

299/7/ZM/03

Darování pozemků a staveb Správě silnic MS kraje a přijetí daru

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

988/21/ZM/05

Darování pozemku parc.č. 2750/5 k.ú. Dolní Suchá a přijetí daru pozemku parc.č. 2458/1 k.ú. Šumbark.

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

1122/24/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 2173/1, k.ú. Havířov –město

1281/26/ZM/06

Smluvní vztahy pro stavbu: „Prodloužení chodníku ul. Padlých hrdinů a přechod pro pěší, Havířov- Životice“

1358/27/ZM/06

Prodej části pozemku parc.č. 4306, k.ú. Havířov-město

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1377/27/ZM/06

Výkup pozemků k.ú. Bludovice, pro účely výstavby „1.etapa cyklostezek - stavba 1/01 - trasa Havířov – Těrlická přehrada“

24/2/ZM/07

Poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ sport. sféry

25/2/ZM/07

Zajištění ozdravných a rekondičních pobytů dětí v roce 2007

45/2/ZM/07

Prodej části pozemku parc.č. 3828/1, k. ú.Havířov –město

51/2/ZM/07

Svěření majetku města ZŠ F. Hrubína, ZŠ Moravská a ZŠ Frýdecká

___________________________________________________________________________

 

71/3/ZM/07 - Rozpočet města Havířova na rok 2007_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

I. s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2007

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)
z toho: tř.1 – daňové příjmy
           tř.2 – nedaňové příjmy
           tř.3 – kapitálové příjmy
           tř.4 – přijaté dotace

1 700 572,51 tis. Kč
850 899,40 tis. Kč
26 990,05 tis. Kč
2 500,00 tis. Kč
820 183,06 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)
a/ výdaje organizačních jednotek MMH
z toho: odbor životního prostředí
           odbor školství a kultury
           odbor územního rozvoje
           stavební úřad
           odbor organizační
           odbor sociálních věcí
           odbor místního hospodářství a dopravy
           odbor správy a rozvoje majetku města majetku města
           Městská policie
           odbor ekonomický

1 957 981,17 tis. Kč
1 736 559,17 tis. Kč
790,00 tis. Kč
55 310,00 tis. Kč
2 062,00 tis. Kč
50,00 tis. Kč
180 495,00 tis. Kč
275 407,50 tis. Kč
217 226,00 tis. Kč
448 518,00 tis. Kč
61 576,00 tis. Kč
495 124,67 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím
z toho: MŠ Balzacova
           MŠ Čelakovského
           MŠ ČSA
           MŠ E. Holuba
           MŠ Horymírova
           MŠ Kosmonautů
           MŠ Lipová
           MŠ Mládí
           MŠ Moravská
           MŠ Okružní
           MŠ Petřvaldská
           MŠ Přímá
           MŠ Puškinova
           MŠ Radniční
           MŠ Resslova
           MŠ Sukova
           MŠ Švabinského
           MŠ U Jeslí
           MŠ U Stromovky
           MŠ U Topolů
           ZŠ 1. Máje
           ZŠ F. Hrubína
           ZŠ Frýdecká
           ZŠ Gen. Svobody
           ZŠ Gorkého
           ZŠ Jarošova
           ZŠ K. Světlé
           ZŠ Kpt. Jasioka
           ZŠ M. Kudeříkové
           ZŠ M. Pujmanové
           ZŠ Mládežnická
           ZŠ Moravská
           ZŠ Na Nábřeží
           ZŠ Selská
           ZŠ Školní
           ZŠ V. Nezvala
           ZŠ Zelená
           ZŠ Žákovská
           Asterix
           Městská knihovna
           Městské kulturní středisko
           Sociální služby města Havířova
           Správa sportovních a rekreačních zařízení
           Ústav sociální péče pro mládež
           Ostatní dotace a dary

221 422,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
770,00 tis. Kč
600,00 tis. Kč
1 050,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
800,00 tis. Kč
810,00 tis. Kč
1 190,00 tis. Kč
1 200,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
1 100,00 tis. Kč
650,00 tis. Kč
670,00 tis. Kč
700,00 tis. Kč
520,00 tis. Kč
600,00 tis. Kč
560,00 tis. Kč
640,00 tis. Kč
485,00 tis. Kč
610,00 tis. Kč
3 550,00 tis. Kč
2 600,00 tis. Kč
3 030,00 tis. Kč
3 350,00 tis. Kč
3 190,00 tis. Kč
2 190,00 tis. Kč
3 050,00 tis. Kč
2 520,00 tis. Kč
4 100,00 tis. Kč
3 400,00 tis. Kč
3 515,00 tis. Kč
5 450,00 tis. Kč
5 100,00 tis. Kč
1 550,00 tis. Kč
2 860,00 tis. Kč
2 750,00 tis. Kč
1 000,00 tis. Kč
3 710,00 tis. Kč
1 220,00 tis. Kč
16 470,00 tis. Kč
26 495,00 tis. Kč
32 254,00 tis. Kč
25 819,00 tis. Kč
11 214,00 tis. Kč
35 780,00 tis. Kč

3) Financování celkem
z toho: splátky jistin úvěrů
           změna stavu rozpočtových účtů

+ 257 408,66 tis. Kč
26 746,67 tis. Kč
+ 284 155,33 tis. Kč

B. Zapojení účelových fondů FRR, FŽP, FVNB, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2007;

II. b e r e    n a     v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2007 dle důvodové zprávy.

___________________________________________________________________________

 

72/3/ZM/07 - Odkoupení zdravotních středisek na území statutárního města
Havířova, záměr odprodeje majetku města Moravskoslezskému kraji___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. odkoupení zdravotních středisek na území statutárního města Havířova od Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, a to:

1. budova č.p.1548 na ul. Studentské,Havířov – Podlesí, na pozemku
parc.č. 257/2, a pozemky
parc.č. 257/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1305m2,
parc. č. 257/3, ostatní plocha a zeleň o výměře 162 m2, k. ú. Bludovice,

2. budova č. p. 1595 na ul. J. Gagarina, Havířov – Podlesí, na pozemku
parc. č. 2043/13, k. ú. Bludovice,

3. budova č. p. 1134 na Dlouhé tř. , Havířov – Podlesí, na pozemku
parc. č. 348, a pozemek
parc. č. 348, zastavěná plocha o výměře 4166 m2, k. ú. Bludovice,

4. budova č. p. 991 na ul. Kpt. Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá, na pozemku
parc. č. 1695/1, a pozemky
parc. č. 1695/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m2,
parc. č. 1695/3, ostatní plocha o výměře 1380 m2, k. ú. Prostřední Suchá,

5. budova č. p. 280 na ul. Gen. Svobody, Havířov – Šumbark, na pozemku
parc. č. 1460/17, a pozemky
parc. č. EN 1460/17, zastavěná plocha o výměře 922 m2,
parc. č. EN 1460/16, zastavěná plocha o výměře 141 m2,
parc. č. 1460/20, ostatní plocha o výměře 420 m2, k. ú. Šumbark,

za vyvolávací cenu ve výši 19.850.000,- Kč

II. záměr odprodeje nemovitostí v majetku města, a to:

1. budova č. p. 969 na ul. Dělnické 26, Havířov – Město, na pozemku
parc. č. 2231, k. ú.Havířov – město,

2. budova č. p. 900 na ul. Hornické 8, Havířov – Prostřední Suchá, na pozemku
parc. č. 2156/4, a pozemky
parc. č. 2157/4, zahrada o výměře 1180 m2, k. ú. Prostřední Suchá
a další pozemky, které budou vykoupeny od cizích vlastníků,

Moravskoslezskému kraji, IČ: 70890692, za odhadní cenu

___________________________________________________________________________

 

73/3/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2751/1, 2752/1 v k.ú. Havířov –
město___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje částí pozemků parc.č.2752/1, 2751/1 v k.ú.Havířov – město o výměře cca 3 300 m2, MUDr. Bedřichu Wasserburgerovi, Zákrejsova 12, Ostrava 1
za účelem : přístavby ordinací k DiKa CENTRU na ul. Karvinská v Havířově – Městě,
za cenu: dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování.

___________________________________________________________________________

 

74/3/ZM/07 - Přiměřený zisk na nákup autobusů v systému městské hromadné dopravy
Havířov (MHD) v r. 2007 pro dopravce ČSAD Havířov a.s.____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

dopravci ČSAD Havířov a.s. přiměřený zisk ve výši 7 500 000 Kč na nákup autobusů v systému MHD Havířov v r. 2007

u k l á d á

zapracovat do I. rozpočtových úprav do výdajové části rozpočtu pro r. 2007 odboru místního hospodářství a dopravy (ORJ 8) na položku 5193 (výdaje na dopravní územní obslužnost) částku ve výši 7 500 000 Kč na nákup autobusů v systému MHD Havířov v r. 2007

Z: vedoucí EO
T: 06/2007

___________________________________________________________________________

 

75/3/ZM/07 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden –
prosinec 2006____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – prosinec 2006.

___________________________________________________________________________

 

76/3/ZM/07 - Ukazatel dluhové služby za rok 2006________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

ukazatel dluhové služby za rok 2006

___________________________________________________________________________

 

77/3/ZM/07 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007
v rozpočtu odboru školství a kultury________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2007 v rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám takto:

6.720,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená , příspěvková organizace (IČ 75 02 75 69 )
- z toho : 6.720,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

17.360,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62 33 12 21)
- z toho : 17.360,-Kč……....odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

30.240,- Kč Základní škola Havířov - Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 62 33 12 48)
- z toho : 30.240,-Kč…….…odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

12.160,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží , příspěvková organizace (IČ 48 80 52 71)
- z toho : 12.160,-Kč……….odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

9.200,- Kč Základní škola Havířov - Město V. Nezvala 1/801 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 06)
- z toho : 9.200,-Kč…..…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

13.920,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 22 )
- z toho : 13.920,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

38.480,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62 33 12 30)
- z toho : 38.480,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

17.760,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká , příspěvková organizace (IČ 48 80 52 89)
- z toho : 17.760,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

11.840,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská , příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77)
- z toho : 11.840,-Kč………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

14.200,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23)
- z toho : 14.200,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

31.760,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 14)
- z toho : 31.760,-Kč…….…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

23.040,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48 80 54 24)
- z toho : 23.040,-Kč………...odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

31.160,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48 80 55 13)
- z toho : 31.160,-Kč…….…..…….……odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

6.560,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 65)
- z toho : 6.560,-Kč…….…..…..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

19.120,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 31)
- z toho : 19.120,-Kč…….…..…odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

21.920,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná (IČ 48 80 54 75)
- z toho : 21.920,-Kč………......odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

24.400,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70 95 81 49)
- z toho : 24.400,-Kč…………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

22.400,- Kč Základní škola Havířov – Prostřední Suchá Kpt.Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61 98 86 00)
- z toho : 22.400,-Kč…………..odměny vedoucím sport. a mimosport.kroužků

u k l á d á

- odboru školství a kultury oznámit ředitelům základních škol rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova

Z: vedoucí OŠK
T: 20.4. 2007

- ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu I. na rok 2007

Z: vedoucí EO
T: 18.6. 2007

___________________________________________________________________________

 

78/3/ZM/07 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2006__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prominutí vrácení poměrné části poskytnutých dotací z výdajové části „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce 2006 žadatelů uvedených v příloze

u k l á d á

vyzvat statutární zástupce žadatelů k vrácení poměrné části poskytnutých dotací na účet poskytovatele

Z: vedoucí OŠK
T: 20.4.2007

__________________________________________________________________________

 

79/3/ZM/07 - Žádost o prominutí pohledávky Občanského sdružení Angelis___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

prominutí pohledávky Občanskému sdružení Angelis, IČ 26 65 93 79, ve výši 21 105,66 

u k l á d á

odboru školství a kultury vyzvat statutárního zástupce Občanského sdružení Angelis k vrácení pohledávky ve výši 21 105,66 Kč.

&#Z: vedoucí OŠK
T: 30.4.2007

___________________________________________________________________________

 

80/3/ZM/07 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007
neziskovým sportovním a mimosportovním subjektům_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova v roce, a to takto:

a) z mimosportovní sféry v celkové výši 2 684 000,- Kč, a to takto:
sociální oblast 305 000,- Kč dle přílohy č. 1
kulturní oblast  1 403 000,- Kč dle přílohy č. 2
školská oblast 690 000,- Kč dle přílohy č. 3
oblast partnerských vztahů 131 000,- Kč dle přílohy č. 4
oblast prevence kriminality a protidrog. prevence 155 000,- Kč dle přílohy č. 5

b) ze sportovní sféry ve výši 4 962 000,- Kč dle přílohy č. 6

c) dotace ostatním subjektům, a to takto
- Havířovská hokejová společnost s.r.o., IČ 26 80 91 41, na zajištění provozu seniorského hokeje za podmínky účasti seniorského hokejového oddílu v 1. národní hokejové lize
ve výši 11 000 000,- Kč

- HC Havířov Panthers, občanské sdružení , IČ 68 94 19 94, na činnost a rozvoj mladých hráčů ledního hokeje sportovního klubu HC Havířov Panthers, o.s.
ve výši 4 000 000,- Kč

- Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace IČ 13 64 42 97, na provoz krytého bazénu v Havířově – Šumbarku
ve výši 2 500 000,- Kč

- Armáda spásy Havířov, IČ 40 61 34 11, na projekt Armáda spásy - Azylový dům pro muže a noclehárna pro muže, Dům pro matky s dětmi, Komunitní centrum
ve výši 730 000,- Kč

- Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov, IČ 18 05 59 58, na projekt 100 let světového skautingu v Havířově
ve výši 150 000,- Kč

- Městský fotbalový klub Havířov, IČ 27 00 82 40, na zajištění chodu Městského fotbalového klubu Havířov
ve výši 2 250 000,- Kč

- Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, MS VZS ČČK Těrlicko, IČ 68 89 88 78, na zajištění organizované preventivní a záchranné činnosti vč. poskytování první pomoci na hladině Těrlické a Žermanické přehradě
ve výši 100 000,- Kč

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00 84 48 96, finanční účast poskytovatele na pořízení Elektroencelofalografu a nových postelí pro oddělení neurologie
ve výši 700 000,- Kč

2. uzavření dohod s příjemci dotací

b e r e    n a    v ě d o m í

evidované žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2007 dle přílohy č. 7

p o v ě ř u j e

- vedoucí odboru školství a kultury podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotací (v případě dotace do 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

- náměstka primátorky pro sociální rozvoj podpisem dohod o poskytnutí dotace (v případě dotace nad 100 000,- Kč) dle schválených Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Havířova ze dne 27.3.2006, č. usn. 1156/25/ZM/06

- odbor školství a kultury k předložení rozdělení schválených rezerv v červnu do ZMH

Z: vedoucí OŠK
T: 30.9.2007

___________________________________________________________________________

 

81/3/ZM/07 - Žádost občanského sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR_________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u k l á d á

zapracovat do návrhu výdajů OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ v rámci rozpočtu města na rok 2008 poskytnutí dotace ve výši cca 200 000,-Kč (dle rozpočtu projektu) občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, IČ 18 05 59 58, na projekt „XII. Valný sněm Junáka“.

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2007

___________________________________________________________________________

 

82/3/ZM/07 - Žádost Havířovské hokejové společnosti s.r.o._________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace v  letech 2008 – 2009 Havířovské hokejové společnosti s.r.o., IČ 26 80 91 41, ve výši 10 mil. Kč ročně na zajištění provozu seniorského hokeje za podmínky účasti seniorského hokejového oddílu v 1. lize ČR

2. poskytnutí dotace Havířovské hokejové společnosti, s.r.o. ve výši 1 mil. Kč při postupu A týmu mužů do play-off sezóny 2007/2008, 2008/2009, do 15 dnů po předložení dokladu o postupu do play-off v dané sezóně

3. uzavření dohody o poskytnutí dotace na léta 2008 - 2009 s Havířovskou hokejovou společností s.r.o., IČ 26 80 91 41, za shodných podmínek jako v letech 2004 - 2007

o d v o l á v á

JUDr. Antonína Seidlera z funkce člena revizní komise HC Havířov Panthers, o.s.

j m e n u j e

Ing. Jiřího Martínka, Dělící 3, Havířov - Bludovice do funkce člena revizní komise HC Havířov Panthers, o.s.,

u k l á d á

zástupcům města v revizní komisi HC Havířov Panthers,o.s. vždy k 25.1. běžného roku předložit ZMH zprávu o výsledku kontrolní činnosti za předcházející rok

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dohody o poskytnutí dotace na léta 2008-2009

Z: vedoucí OŠK
T: 15.5. 2007

___________________________________________________________________________

 

83/3/ZM/07 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie
Havířov na území města Havířova za rok 2006, vyhodnocení trestné
činnosti na území města Havířova za rok 2006_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a     v ě d o m í

vyhodnocení stavu veřejného pořádku a trestné činnosti na území města Havířova

___________________________________________________________________________

 

84/3/ZM/07 - Změna Zřizovací listiny ÚSP pro mládež Havířov_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvu města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Ústavu sociální péče pro mládež Havířov, ve znění dle Přílohy č. 1, kterým se mění název organizace a předmět její hlavní činnosti se dává do souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

___________________________________________________________________________

 

85/3/ZM/07 - Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 944/503, k.ú. Šumbark a parc.č. 246,
k.ú. Bludovice___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/503 v k.ú. Šumbark, nově dle geometrického plánu označeného jako 944/592 o výměře 6 m2 pod přístavbou vstupů do obytného domu na ul. Marie Pujmanové 1123/ 26, Havířov – Šumbark, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

2. záměr prodeje části pozemku parc.č. 246 v k.ú. Bludovice, označeného jako díl ,,a“ , „b“ celkem o výměře 14 m2 pod přístavbou vstupů do obytných domů na ul.Dlouhá třída 1409/58 a 1408/56, Havířov – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov a ostatním vlastníkům bytových jednotek, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování

___________________________________________________________________________

 

86/3/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 317, k.ú. Bludovice o výměře cca 15 m2 Vzdělávací akademii Havířov s.r.o., Tajovského 1157, Havířov-Podlesí, IČ: 25354019 zastavěného stavbou západního vstupu – únikového východu, schodiště, a to za cenu dle platné vyhlášky, tj. 300,- Kč/m2, celkem tedy za cca 4 500,- Kč

___________________________________________________________________________

 

87/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 121, k.ú. Havířov-město_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 121 o výměře 19 m2, kat.území Havířov-město manželům Pavlu Pertile a Janě Pertile, bytem Šenov, V Družstvu 1450, k již postavenému prodejnímu stánku PNS se smíšeným zbožím

___________________________________________________________________________

 

88/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemků zastavěných stavbami garáží_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH č. 46/2/ZM/07, bod 2. ze dne 26.2.2007.

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje pozemku parc.č. 1245/72 o výměře 3 m2, k.ú. Prostřední Suchá manželům Františku Židkovi a Danuši Židkové, oba bytem Havířov-Město, Jana Švermy 8/38 k již postavené garáži, za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1500,- Kč

2. záměr prodeje pozemku parc.č. 2354/2 o výměře 3 m2, k.ú. Havířov-město panu Liboru Pěgřímkovi, bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1131/39 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 500,- Kč

3. záměr prodeje pozemku parc.č. 2354/3 o výměře 5 m2, k.ú. Havířov-město paní Anně Michálkové, bytem Havířov-Prostřední Suchá, Povoznická 1237 k již postavené garáži za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 2 500,- Kč

___________________________________________________________________________

89/3/ZM/07 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 202/2, k.ú. Bludovice_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku v majetku města, k.ú. Bludovice, parc.č. 202/2 o výměře cca max. 400 m2, dle zaměření, pro účely: #9; výstavby autosalonu a rozšíření autobazaru do vlastnictví: pana Jindřicha Sznapky, bytem Český Těšín 1982

___________________________________________________________________________

 

90/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4083 a části pozemku parc.č. 4085/1,
k.ú. Havířov-město_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 4083 o výměře 1 414 m2 a části pozemku parc.č. 4085/1, o výměře cca 1 786 m2, celkem cca 3 200 m2, k.ú. Havířov-město manželům Ing. Radovanu Mališovi a Mgr. Petře Mališové, oba bytem Havířov-Podlesí, Kubelíková 1313/4 za účelem výstavby komerční budovy-cukrárny za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování za podmínky vybudování (spolufinancování) dětského hřiště na části pozemku parc.č. 4085/1 ve vlastnictví města Havířova

___________________________________________________________________________

 

91/3/ZM/07 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 98/1, k.ú. Bludovice___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 98/1 o výměře 242 m2, k.ú. Bludovice panu Petru Binarovi, bytem Karviná - Hranice, Kašparova 2928 za účelem vybudování centra pro sportovce – servis, prodejna sportovních potřeb za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování , a to za 248 690,- Kč (tj. cca 1 027,60 Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1 500,- Kč, celkem 250 190,- Kč s podmínkou, že v rámci stavebního řízení k uvedené stavbě centra pro sportovce, vybuduje 10 parkovacích míst , která budou sloužit veřejnosti

___________________________________________________________________________

 

92/3/ZM/07 - Záměr směny částí pozemků parc.č. 3834, 3835/1 a parc.č. 3809/1
v k.ú. Havířov – město____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr směny části pozemku parc.č.3834, k.ú. Havířov – město (nově dle geometrického plánu označeného jako parc.č. 3834/2) o výměře 420 m2 a části pozemku parc.č.3835/1, k.ú.Havířov – město (nově dle geometrického plánu označené parc.č.3835/3 o výměře 2m2, 3835/4 o výměře 10m2, 3835/5 o výměře 13 m2), o výměře celkem 25 m2, ve vlastnictví statutárního města Havířova za část pozemku parc.č.3809/1, k.ú. Havířov – město (nově dle geometrického plánu označené parc.č. 3809/3 o výměře 31 m2, parc.č.3809/4 o výměře 43 m2, parc.č.3809/5 o výměře 23 m2), o výměře celkem 97 m2, ve vlastnictví: Ing. Ivana Urbance, obchodní jméno Ivan Urbanec - IZUR, bytem i místem podnikání ČSA 2955, Karviná – Hranice, IČ: 121 35 453, s tím, že cenový rozdíl, který bude stanoven dle znaleckého posudku včetně ceny za jeho zpracování uhradí Ing. Ivan Urbanec.

___________________________________________________________________________

 

93/3/ZM/07 - Prodeje pozemků parc.č. 1195/310, parc.č. 1195/311 a parc.č. 1197/241,
k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č.1195/310 o výměře 2 m2, k.ú. Prostřední Suchá
panu Karlu Válkovi, bytem Havířov - Podlesí, K. Světlé 4 k již postavené garáži,
za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 1 000,- Kč

2. prodej pozemku parc.č. 1195/311 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá
manželům Ladislavu Špaisovi a Ludmile Špaisové, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Kpt.Jasioka 22/746 k již postavené garáži,
za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- 

3. prodej pozemku parc.č. 1197/241 o výměře 6 m2, k.ú. Prostřední Suchá
vlastníkům paní Dagmar Rohrsetzerové, bytem Havířov-Šumbark, Chrpová 2a/536 a panu Otakaru Kubátovi, bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 38/1468 k již postavené garáži,
za cenu 500,- Kč/m2, celkem tedy za 3 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2007

___________________________________________________________________________

 

94/3/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 2388/2, k.ú. Havířov-město____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2388/2 o výměře 463 m2, k.ú. Havířov-město, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 272 32 425, který je součástí oplocené plochy, na které se nachází transformovna 110/22/6 kV v majetku ČEZ za tržní cenu pozemku, která činí 231 500,- Kč , (tj. 500,- Kč/m2) + cena za zpracování znaleckého posudku 1 500,- Kč- Kč, celkem 233 000,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9. 2007

___________________________________________________________________________

 

95/3/ZM/07 - Prodej pozemku parc.č. 1216/7, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 1216/7 o výměře 1001 m2, k.ú. Bludovice
manželům Ing. Sedláček Jiří a Mgr. Sedláčková Kamila, oba bytem Havířov-Podlesí, Vrchlického 1468/38 za účelem vybudování rodinného domu
- za cenu dle znaleckého posudku, navýšenou o cenu za jeho zpracování, a to za 484 060,- Kč (tj. cca 484,- Kč/m2) + cena za zpracování znal. posudku 1500,- Kč, celkem 485 650,- Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2007

___________________________________________________________________________

 

96/3/ZM/07 - Prodej částí pozemků parc.č. 2045/1, parc.č. 2105/675 a pozemku
parc.č. 2045/2, k.ú. Šumbark_______________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků parc.č. 2045/1 , parc.č. 2105/675 a pozemku parc.č. 2045/2, k.ú. Šumbark, o celkové výměře cca 280 m2, na kterých je postavena stavba provozovny SUNNY baru a předzahrádky panu Romanu Kupčíkovi, bytem Ostrava 2, Kozlovská 54/71, IČ: 633 11 747 za tržní cenu pozemku , která činí u všech tří pozemků 800,- Kč/m2 , cena za zpracování znaleckého posudku 3 000,- Kč, celkem cca 228 600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena formou tří splátek tak, že celková kupní cena bude zaplacena nejpozději do 15.12.2007 a přesná výměra prodávaných pozemků bude určena až na základě geometrického zaměření.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2007

___________________________________________________________________________

 

97/3/ZM/07 - Směna pozemků k.ú. Havířov – město, pro účely realizace staveb________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace staveb „Rekonstrukce náměstí u Severky, Havířov-Město“ a „Domov důchodců v Havířově“ směnu částí pozemků v majetku města, parc. č. 2077, 2083 a 1965 k.ú. Havířov – město, o celkové výměře cca 300 m2, ( v rozsahu dle zaměření dokončené stavby), za část pozemku parc. č. 2080, k.ú. Havířov – město, o výměře cca 300 m2, ve vlastnictví společnosti KARIN, spol. s.r.o., se sídlem Havířov – Město, ul. Česká 1198/2 IČ: 190 12 004 

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem budoucí a konečné směnné smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 31.5.2007

___________________________________________________________________________

 

98/3/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 2938/19, k.ú. Bludovice______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 2938/19, k.ú. Bludovice, o výměře 149 m2, sloučeného do veřejné komunikace Na Dolanech, ve vlastnictví: Marie Fliegové, bytem Na Dolanech 85, Havířov - Životice kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj. za 149 m2 celkem 44.700,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6.2007

___________________________________________________________________________

 

99/3/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 2247/8, k.ú. Bludovice_______________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.2247/8, k.ú.Bludovice, lesní pozemek, o výměře 557m2 ve vlastnictví:Vladislavy Sloninové, bytem Kosmonautů 1233, Havířov-Podlesí za kupní cenu: dohodou 50,-Kč/m2, tj. za výměru 557 m2 celkem 27.850,-Kč

___________________________________________________________________________

 

100/3/ZM/07 - Výkup pozemku parc. č. 1420/10, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č.1420/10, k.ú. Prostřední Suchá, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, užívaného jako nezpevněné pokračování ul. Podolkovická, ve vlastnictví: Ing. Czeslava Świdera, bytem Hornosušská 1081/64, Havířov - Prostřední Suchá za kupní cena: dohodou 260,-Kč/m2, tj. za výměru 151 m2 celkem 39.260,-Kč

MUDr. Radomil Schreiber v tomto bodě nehlasoval.

___________________________________________________________________________

 

101/3/ZM/07 - Výkup pozemků parc. č. 3000/6 a 3000/7, k.ú. Bludovice_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Bludovice, parc.č. 3000/6 o výměře 1206 m2 a parc.č. 3000/7 o výměře 1271 m2, ve vlastnictví: Josefa Hekery, bytem U Stadionu 1327, Havířov-Podlesí kupní cena: dohodou 5,-Kč/m2, tj. za výměru 2477 m2 celkem 12.385,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.6. 2007

___________________________________________________________________________

 

102/3/ZM/07 - Výkup pozemků k.ú. Šumbark, komunikace Nová___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc.č.(PK 67/1),díl 1, parc.č.(PK 67/1), díl 3, parc.(PK 67/2), parc.č.(PK 67/5), parc.č. (PK 67/8), k.ú. Šumbark o celkové výměře 596 m2, které jsou součástí veřejné komunikace ul. Nová, od spoluvlastníků : Schubertová Soňa, bytem Staříč 179, podíl ve výši ½ Holovanišinová Vlasta, bytem Havířov-Podlesí, K.H. Borovského 9, podíl ve výši ½ za kupní cenu celkem ve výši 178 800,- Kč, tj. 300,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9. 2007

___________________________________________________________________________

103/3/ZM/07 - Výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, ul. Hornická pod budovou Dětského domova od vlastníka, paní Vandy Spillerové, bytem Ostrava-Poruba, Sokolovská 1217 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 358 528,- Kč
parc.č. 2156/4, zastavěná plocha o výměře 451 m2………..
                                                                    215 883,- Kč, tj. cca 479,- Kč/m2
parc.č. 2157/1, ost.plocha, komunikace o výměře 732 m2…
                                                                    140 156,- Kč, tj. cca 191,- Kč/m2
parc.č. 2157/2, ost.plocha, komunikace o výměře 8 m2…… …
                                                                        1 532,- Kč, tj. cca 191,- Kč/m2
parc.č. 2157/3, ost.plocha, komunikace o výměře 5 m2…… …..
                                                                            957,- Kč, tj. cca 191,- Kč/m2

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9. 2007

___________________________________________________________________________

 

104/3/ZM/07 - Vypořádání pro účely stavby „Sil. I/11 Havířov- Bludovice, okružní
křižovatka“____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

pro účely realizace stavby „Sil.I/11 Havířov –Bludovice, okružní křižovatka“ směnu nebo prodej částí pozemků v majetku města, parc. č. 1631/6, 1631/7 a 1631/8 k.ú. Bludovice, zastavěných silnicí v majetku budoucího nabyvatele pozemků: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, správa Ostrava, se sídlem Mojmírovců 5, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 65993390 v rozsahu dle zaměření dokončené stavby s tím, že vhodný způsob vypořádání bude upřesněn dle zjištěných záborů při zaměření stavby a cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem směnné, nebo kupní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: po kolaudaci

___________________________________________________________________________

 

105/3/ZM/07 - Vypořádání pozemků k.ú. Prostřední Suchá, zastavěných chodníkem___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vypořádání pozemků v rámci stavby „Oprava a odvodnění chodníku u sil.III/4746 na ul. Dělnická v Havířově“, jejímž investorem je město Havířov,

1.
přijetí daru pozemků k.ú. Prostřední Suchá, zastavěných chodníkem v majetku města, včetně zbytkových pozemků za chodníkem, parc. č. 2604/21 o vým. 294 m2, parc. č. 2604/22 o vým. 137 m2, parc. č. 2604/23 o vým. 34 m2, parc. č. 2604/24 o vým. 97 m2, parc. č. 2604/25 o vým. 124 m2, parc. č. 2604/26 o vým. 37 m2, parc. č. 2604/27 o vým. 61 m2, parc. č.2604/28 o vým. 499 m2, parc. č. 2604/29 o vým. 39 m2, parc. č. 2604/30 o vým. 11 m2, parc. č. 2604/31 o vým. 137 m2, parc. č. 2604/32 o vým. 345 m2, parc. č. 2604/34 o vým. 354 m2, parc. č. 2604/35 o vým. 208 m2, parc. č. 2604/36 o vým.145 m2, parc. č. 2604/37o vým. 12 m2, tj. celkem 2534 m2
ve vlastnictví: Moravskoslezského kraje, zast.Správou silnic
Moravskoslezského kraje, přísp. org., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711
hodnota daru: cca 300,-Kč/m2, za výměru 2354 m2 celkem cca 760.200, -Kč

2.
výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1659/2 o vým. 1m2, zastavěného chodníkem v majetku města,
ve vlastnictví: manž. Anny a Ericha Domesových, bytem Dělnická 828, Havířov-Prostřední Suchá
kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2,

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv dle bodu 1. a 2.

Z: vedoucí OSRM
T: 30. 9. 2007

___________________________________________________________________________

 

106/3/ZM/07 - Smluvní vztahy pro účely stavby: „Oprava MK Okružní Havířov –
Šumbark“______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Pro účely stavby „Oprava MK Okružní Havířov – Šumbark“
a) výkup pozemků, nebo jejich části, k.ú. Šumbark, parc. č. 392/4, 392/5 zastavěných chodníkem a komunikací v majetku města, v rozsahu cca 100 m2, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: spoluvlastníci Alois Oborný a Emile Oborná, bytem V Zahradách 41/6, Havířov - Šumbark
kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj.za cca 100 m2
celkem 30.000,-Kč

b) výkup pozemků, nebo jejich části, k.ú. Šumbark, parc. č. 392/3, 392/6, zastavěných chodníkem a komunikací v majetku města, v rozsahu cca 150 m2, dle zaměření dokončené stavby,
prodávající: spoluvlastníci Pavel Bracháček , Cecílie Bracháčková oba bytem V Zahradách č.p. 42/4, Havířov - Šumbark a Jiří Bracháček, bytem Větrná 1090, 708 00 Ostrava - Poruba
kupní cena: dle platných cenových předpisů 300,-Kč/m2, tj.za cca 150 m2
celkem 45.000,-Kč

s tím, že na vykoupených částech pozemků uvedených v bodě a) , b), uzavře město ve prospěch prodávajících bezplatné věcné břemeno, spočívající v právu umístění a užívání přípojek inženýrských sítí a sjezdu

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv a smluv o věcném břemeni

Z: vedoucí OSRM
T: po kolaudaci

___________________________________________________________________________

 

107/3/ZM/07 - Darování podílu na pozemku parc.č. 1447, k.ú. Dolní Suchá____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

přijetí daru - části pozemku parc.č.1447, k.ú. Dolní Suchá ve výši podílu 3/100 od vlastníka pana ing. Eryka Rozbróje, bytem Třinec-Lyžbice, Náměstí T.G. Masaryka 402

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2007

__________________________________________________________________________

 

108/3/ZM/07 - Výsledek veřejné soutěže_________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

- prodej rodinného domu č. p. 140 na pozemku parc. č. 2154/2 a pozemek parc.č. 2154/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2, vše v k. ú. Šumbark, společnosti STAVO-ČESTAV, s.r.o., Jarošova 31, 736 01 Havířov-Šumbark za kupní cenu ve výši 600.000,- Kč a tato částka bude uhrazena hotově do 3 dnů od podpisu kupní smlouvy
- kupní cena bude navýšena o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 4.500,- 
- kupující bude hradit náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí
- nemovitost bude využívána k podnikatelské činnosti společnosti

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing.Eduarda Heczka podpisem kupní a nájemní smlouvy

Z: vedoucí OSRM
T: 30.9.2007

__________________________________________________________________________

 

109/3/ZM/07 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu města
Havířova a jeho změn___________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

zastupitele Ing. Miloslava Hanuse pro spolupráci na pořizování územního plánu a jeho změn, na základě ustanovení § 47 odst.1, § 49 odst.1 a § 53 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

___________________________________________________________________________

 

110/3/ZM/07 - Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních
poplatcích______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích v roce 2006

___________________________________________________________________________

 

111/3/ZM/07 - Prioritní akcie TSH a.s. – návrh na ukončení výměny akcií_____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

realizaci návrhu pěti akcionářů TSH a.s. ze dne 14.2.2007 k ukončení výměny akcií TSH a.s. z roku 2004 a to vrácením 560 ks listin označených jako „prioritní akcie TSH a.s.“ o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč/1 kus městu oproti vyplacení kupní ceny 112 000,- Kč navýšené o 12% úrok za 3 roky jednotlivým držitelům těchto listin

___________________________________________________________________________

 

112/3/ZM/07 - Změny v zástupcích města v obchodních společnostech s majetkovou
účastí města____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

rezignaci Františka Chobota na funkci člena představenstva HTS, a.s., ke dni konání VH HTS,a.s.

n a v r h u j e

1.   odvolání   Ing. Břetislava Petra, Ing. Eduarda Heczka, Ing. Miloslava Hanuse a Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.ke dni konání nejbližší schůze RMH, která bude rozhodovat ve funkci jediného akcionáře HTS,a.s.
    zvolení   Mgr. Rudy Treichelové, Ing. Miloslava Hanuse, Ing. Břetislava Petra a Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS,a.s.
         
2.   odvolání   Ing. Eduarda Heczka z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.ke dni konání VH ČSAD Havířov,a.s.
    zvolení   Ing. Jaroslava Gongola,CSc. do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.
         
3.   zvolení   Františka Chobota do funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava, a.s. po ukončení funkčního období PaedDr. Milady Halíkové (9.6.2007)
         
4.   odvolání   Ing. Karla Žáka a Antonína Vojtasíka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. ke dni konání VH TSH a.s.
    zvolení   RSDr. Karla Křibského a Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
         
5.   odvolání   Ing. Tamary Šeligové, Doc.RSDr. Eduarda Pawery, CSc a p. Libora Čtvrtky z funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o. ke dni konání nejbližší schůze RMH, která bude rozhodovat ve funkci jediného společníka MRA,s.r.o.
    zvolení   Jaroslava Jeziorského, Ing. Karla Chodury, Antonína Sýkory, Jiřího Šorala a Mgr. Rudolfa Šimka (místo původně RMH navrženého Karla Sachmerdy) do funkce člena dozorčí rady MRA,s.r.o.
         
6.   odvolání   Karla Sachmerdy, Antonína Sýkory a Františka Chobota z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o. ke dni konání nejbližší schůze RMH, která bude rozhodovat ve funkci jediného společníka ZÁMEK Havířov, s.r.o.
    zvolení   Bc. Marka Plawného, Antonína Sýkory a Jaroslavy Konečné do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
         
7.   odvolání   Marcely Polanské, Vojtěcha Kozáka, Jiřiny Brablcové a RSDr. Jiřího Nováka z funkce člena představenstva TSH a.s. ke dni konání VH TSH a.s.
    zvolení   Vladislava Fukaly, Doc.RSDr. Eduarda Pawery,CSc, Vojtěcha Kozáka a Jiřiny Brablcové do funkce člena představenstva TSH a.s.
         
8.   odvolání   Karla Sachmerdy a Radima Mudry z funkce člena představenstva HTS, a.s. ke dni konání nejbližší schůze RMH, která bude rozhodovat ve funkci jediného akcionáře HTS,a.s.
    zvolení   Karla Sachmerdy, Miroslava Kronenberga, Radima Mudry, PaedDr. Svatopluka Nováka a Ing. Tamary Šeligové do funkce člena představenstva HTS,a.s.
         
9.   stanovení   Ing. Jiřího Šebesty, jednatele MRA,s.r.o., jako zástupce města
         
10.   jmenování   Jiřího Vojáčka do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.
         
11.   zvolení   Miroslava Poláka do funkce člena dozorčí rady DEPOS Horní Suchá,a.s. ke dni konání VH DEPOS Horní Suchá,a.s.

_________________________________________________________________________

 

113/3/ZM/07 - Informativní zpráva o pohledávkách města nad 25 000,- Kč ke dni
31.12.2006 a návrh na odprodej____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

1. informativní zprávu o pohledávkách po lhůtě splatnosti, dluzích na nájemném a službách spojených s bydlením ke dni 31.12.2006, které jsou vyšší než 25 tis. Kč
2. zánik pohledávek za společnostmi, zaniklými bez právního nástupce tj.
GGB Servis, s.r.o.(INEQ s.r.o.) IČ 45196231........................6 000 000,- Kč
TIMING, spol. s r.o, IČ:42867983........................................5 621 593,30 Kč
A JE TO -Ostrava, spol. s r.o., IČ: 46576975..................... 114 604,45 Kč
a jejich převedení ve výši celkem 11 736 197,75 Kč na podrozvahový účet města

s c h v a l u j e

1. úplatné postoupení 3 pohledávek města za fyzickými osobami ve výši celkem 284.444,-Kč specifikovaných v důvodové zprávě v Části II v bodu A)
2. text výzvy na úplatné postoupení předmětných pohledávek dle Přílohy č.1

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem výzvy na úplatné postoupení pohledávek

Z: vedoucí OPS
T: duben 2007

___________________________________________________________________________

 

114/3/ZM/07 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova

___________________________________________________________________________

 

115/3/ZM/07 - Závěrečné usnesení______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e    n a    v ě d o m í

                                        závěrečnou zprávu návrhové komise z 3.zasedání Zastupitelstva města
                                        Havířova, konaného dne 2.dubna 2007.

___________________________________________________________________________

………………………………….                                                    ……………………………………
    p. František C H O B O T                                                                Ing. Eduard H E C Z K O
            primátor města                                                                              náměstek primátora
                                                                                                            pro ekonomiku a správu města