Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 2. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 15.12.2014

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


 

Č.j. MMH/100 024/2014

V Havířově dne 22.12.2014
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,
konaném dne 15.12.2014


13/2ZM/2014 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014

14/2ZM/2014 - Schválení programu 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014

15/2ZM/2014 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného dne 15.12.2014

16/2ZM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 1. zasedání ZMH, konaného dne 07.11.2014

17/2ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH

18/2ZM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu – návrh na r. 2015

19/2ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2014

20/2ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 97. – 125.

21/2ZM/2014 - Rozpočet města Havířova na rok 2015

22/2ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Dolní Suchá

23/2ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark

24/2ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, k.ú. Havířov - město

25/2ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice

26/2ZM/2014 - Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město

27/2ZM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice

28/2ZM/2014 - Převod pozemků Moravskoslezskému kraji

29/2ZM/2014 - Zrušení usnesení - prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice

30/2ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Lucie Hálková

31/2ZM/2014 - Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4, část ul. Luční

32/2ZM/2014 - Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr

33/2ZM/2014 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku

34/2ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně“ III. část

35/2ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“

36/2ZM/2014 - Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

37/2ZM/2014 - Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“

38/2ZM/2014 - Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru

39/2ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

40/2ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu odboru školství a kultury

41/2ZM/2014 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015

42/2ZM/2014 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2015

43/2ZM/2014 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence kriminality v roce 2015

44/2ZM/2014 - Žádost o rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě"

45/2ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2015

46/2ZM/2014 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2015

47/2ZM/2014 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu Havířov a jeho změn

48/2ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX.

49/2ZM/2014 - Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

50/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.

51/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s. a HTS, a.s.

52/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města

53/2ZM/2014 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města

54/2ZM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zápis z kontroly hospodaření za období leden – srpen 2014

55/2ZM/2014 - Změna Jednacího a organizačního řádu finančního výboru Zastupitelstva města Havířova

56/2ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – postup v insolvenčním řízení

57/2ZM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací

58/2ZM/2014 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015

59/2ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

60/2ZM/2014 - Půjčka Bedřiška Sýkorová

61/2ZM/2014 - Stížnost Tomáše Rejče

62/2ZM/2014 - Informativní zpráva o zahájení činnosti Kontrolního výboru ZMH a schválení plánu činnosti na rok 2015

63/2ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

 

U S N E S E N Í
z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014


 

13/2ZM/2014 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 ve složení:

Bc. Daniel PAWLAS, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Bc. Ivan Bureš, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Mgr. Daniel Vachtarčík, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

14/2ZM/2014 - Schválení programu 2. zasedání ZMH dne 15.12.2014_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15. prosince 2014 dle přílohy


 

15/2ZM/2014 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH,
konaného dne 15.12.2014_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v o l í

jako ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014

paní Ing. Evu ŠILLEROVOU
paní Janinu ŽELINSKOU


 

16/2ZM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 1. zasedání ZMH,
konaného dne 07.11.2014_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z 1. zasedání ZMH, konaného dne 07. listopadu 2014


 

17/2ZM/2014 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

601/14ZM/2012

Prodej pozemku parc.č. 484/34, k.ú. Bludovice

949/20ZM/2013

Záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov na spolufinancování výstavby Sportovního centra Talentované mládeže stolního tenisu v letech 2014 – 2015

1126/25ZM/2014

Majetkoprávní vypořádání staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, dotčených výstavbou obchodního centra Globus

1127/25ZM/2014

Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“

1134/25ZM/2014

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům

1164/26ZM/2014

Záměr darovat veřejné částí kanalizačních přípojek a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“ II. část

1169/26ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice

1177/26ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1182/26ZM/2014

Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím

1242/27ZM/2014

Prodej pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice

1245/27ZM/2014

Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčníhoúzemí areálu bývalého dolu Dukla“

1253/27ZM/2014

Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, realizované na pozemcích v k.ú. Havířov – město

1256/27ZM/2014

Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1268/27ZM/2014

Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc. č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:
úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.)

621/14ZM/2012

Změna termínu vypořádání pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Životice“

879/19ZM/2013

Výkup pozemků pro účely realizace stavby: „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“

898/19ZM/2013

Svazek měst a obcí okresu Karviná – vystoupení města ze svazku

1066/23ZM/2014

Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014

1110/25ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice- změna podmínek

1165/26ZM/2014

Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“

1171/26ZM/2014

Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí

1192/26ZM/2014

Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci

1232/27ZM/2014

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii

1241/27ZM/2014

Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice

1243/27ZM/2014

Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá

1244/27ZM/2014

Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice, za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice

1250/27ZM/2014

Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá

1254/27ZM/2014

Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček

1258/27ZM/2014

Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu

1260/27ZM/2014

Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov, společností Asental Land, s.r.o. a společností Dalkia Česká republika, a.s.

1261/27ZM/2014

Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná

1262/27ZM/2014

Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací

1265/27ZM/2014

Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014

1266/27ZM/2014

Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 – ZŠ Gorkého

1269/27ZM/2014

Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o změnu účelu poskytnuté dotace

1273/27ZM/2014

Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014

1280/27ZM/2014

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova

1281/27ZM/2014

Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova

1282/27ZM/2014

Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova

1289/27ZM/2014

Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII.

1290/27ZM/2014

Stížnost p. Tomáše Rejče

1292/27ZM/2014

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014

1297/27ZM/2014

Udělení Ocenění města Havířova a Ceny města Havířova

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.)

106/3/ZM/07

Smluvní vztahy pro účely stavby: „Oprava MK Okružní Havířov – Šumbark“

170/4/ZM/07

Přijetí daru – dokončené stavby veřejného osvětlení

1280/24/ZM/10

Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Autobusový přístřešek na ul. U Školy“, k.ú. Dolní Suchá


 

18/2ZM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu
– návrh na r. 201____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2015 v oblasti správy domovního fondu včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2015 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3, včetně úprav přílohy č. 1, dle návrhu členů RMH a ředitele MRA s.r.o. na schůzi RMH


 

19/2ZM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2014____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2014, dle důvodové zprávy a příloh


 

20/2ZM/2014 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 97. – 125.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 97. - 103., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 104. – 125., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 97. – 125. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 869 107,49

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

869 518,11

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

53 573,65

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

6 747,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

939 268,73

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

2 032 507,87

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 683 011,77

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

901,47

tis. Kč

odbor školství a kultury

41 832,64

tis. Kč

odbor územního rozvoje

654,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00

tis. Kč

odbor organizační

239 080,95

tis. Kč

odbor sociálních věcí

15 324,30

tis. Kč

odbor komunálních služeb

267 586,73

tis. Kč

odbor investiční výstavby

436 397,00

tis. Kč

odbor správy majetku

21 633,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 184,13

tis. Kč

odbor ekonomický

560 861,72

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

6 555,60

tis. Kč

kancelář primátora

16 970,23

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

349 496,10

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

1 202,47

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

853,00

tis. Kč

MŠ ČSA

860,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 019,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

864,40

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 562,00

tis. Kč

MŠ Mládí

985,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00

tis. Kč

MŠ Okružní

653,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 435,11

tis. Kč

MŠ Přímá

950,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00

tis. Kč

MŠ Radniční

820,00

tis. Kč

MŠ Resslova

680,00

tis. Kč

MŠ Sukova

790,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 039,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 878,40

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 509,88

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 196,84

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 864,60

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 365,16

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 340,52

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 017,86

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 281,92

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 870,20

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 579,36

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 162,84

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 764,92

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 336,16

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 894,24

tis. Kč

ZŠ Školní

2 634,60

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 135,84

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 921,40

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 789,27

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

38 445,35

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 714,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 938,25

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

12 447,64

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 701,30

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

36 699,14

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

83 343,43

tis. Kč

III. Financování celkem

+163 400,38

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

+256 294,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-262 974,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+170 080,38

tis. Kč


21/2ZM/2014 - Rozpočet města Havířova na rok 2015__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 544 075,00 tis. Kč

z toho:

tř. 1 – daňové příjmy

896 778,00 tis. Kč

 

tř. 2 – nedaňové příjmy

22 256,00 tis. Kč

 

tř. 3 – kapitálové příjmy

4 500,00 tis. Kč

 

tř. 4 – přijaté transfery

620 541,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

1 430 883,00 tis. Kč

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

1 155 180,00 tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

780,00 tis. Kč

 

odbor školství a kultury

35 293,00 tis. Kč

 

odbor územního rozvoje

240,00 tis. Kč

 

stavební a silniční správní úřad

40,00 tis. Kč

 

odbor organizační

209 000,00 tis. Kč

 

odbor sociálních věcí

13 822,00 tis. Kč

 

odbor komunálních služeb

255 625,00 tis. Kč

 

odbor investiční výstavby

149 723,00 tis. Kč

 

odbor správy majetku

19 395,00 tis. Kč

 

Městská policie Havířov

73 000,00 tis. Kč

 

odbor ekonomický

381 562,00 tis. Kč

 

oddělení strategického rozvoje

3 700,00 tis. Kč

 

kancelář primátora

13 000,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím

275 703,00 tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

705,00 tis. Kč

 

MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského)

870,00 tis. Kč

 

MŠ ČSA

834,00 tis. Kč

 

MŠ E. Holuba

975,00 tis. Kč

 

MŠ Horymírova

885,00 tis. Kč

 

MŠ Kosmonautů

780,00 tis. Kč

 

MŠ Lípová

1 340,00 tis. Kč

 

MŠ Mládí

965,00 tis. Kč

 

MŠ Moravská

1 570,00 tis. Kč

 

MŠ Okružní

720,00 tis. Kč

 

MŠ Petřvaldská

2 300,00 tis. Kč

 

MŠ Přímá

930,00 tis. Kč

 

MŠ Puškinova

765,00 tis. Kč

 

MŠ Radniční

790,00 tis. Kč

 

MŠ Resslova

650,00 tis. Kč

 

MŠ Sukova

730,00 tis. Kč

 

MŠ Švabinského

700,00 tis. Kč

 

MŠ U Jeslí

540,00 tis. Kč

 

MŠ U Stromovky

845,00 tis. Kč

 

MŠ U Topolů

560,00 tis. Kč

 

ZŠ 1. Máje

3 555,00 tis. Kč

 

ZŠ F. Hrubína

2 325,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 280,00 tis. Kč

 

ZŠ Gen. Svobody

3 580,00 tis. Kč

 

ZŠ Gorkého

3 240,00 tis. Kč

 

ZŠ Jarošova

2 050,00 tis. Kč

 

ZŠ K. Světlé

2 705,00 tis. Kč

 

ZŠ Kpt. Jasioka

2 780,00 tis. Kč

 

ZŠ M. Kudeříkové

3 300,00 tis. Kč

 

ZŠ M. Pujmanové

3 370,00 tis. Kč

 

ZŠ Mládežnická

3 070,00 tis. Kč

 

ZŠ Moravská

5 450,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 775,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Selská

930,00 tis. Kč

 

ZŠ Školní

2 500,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Zelená

1 090,00 tis. Kč

 

ZŠ Žákovská

4 038,00 tis. Kč

 

ASTERIX – Středisko volného času Havířov

2 090,00 tis. Kč

 

Domov seniorů Havířov

33 623,00 tis. Kč

 

Městská knihovna Havířov

18 252,00 tis. Kč

 

Městské kulturní středisko Havířov

43 000,00 tis. Kč

 

SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

11 715,00 tis. Kč

 

Sociální služby města Havířova

30 606,00 tis. Kč

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 188,00 tis. Kč

 

Ostatní dotace a dary

32 737,00 tis. Kč

3) Financování celkem

- 113 192,00 tis.Kč

z toho:

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-144 384,00 tis. Kč

 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

+31 192,00 tis. Kč

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2015, dle důvodové zprávy.

u k l á d á

Radě města Havířova

zapracovat, po zjištění skutečné výše výsledku hospodaření města Havířova za rok 2014, do rozpočtu města Havířova na rok 2015 jeho částečné zapojení.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015 dle důvodové zprávy.


 

22/2ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Dolní Suchá_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o výměře cca 2 632 m2 a pozemku parc.č. 2759/8, ost. komunikace o výměře 55 m2, celkem cca 2 687 m2, vše v kat. území Dolní Suchá společnosti Mölnlycke Health Care ProducerePak s.r.o. se sídlem Karviná – Nové Město, Na Novém poli 382/1, IČO 02948231 za účelem výstavby průmyslového závodu pro výrobu zákaznických setů


 

23/2ZM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2 a parc.č. 1452/11, ost. plocha o výměře 124 m2, kat. území Šumbark manželům Vavřík Jiří a Vavříková Marie, oba bytem……………………………. k již užívané zahradě, k odstavné ploše a příjezdu do garáže


24/2ZM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, k.ú. Havířov – město____________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, ostatní plocha zeleň o výměře cca 150 m2, k.ú. Havířov - město, paní Evě Kostyánové, bytem ……………………………., za účelem prodloužení zahrady


25/2ZM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice___________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice, zahrada o výměře 350 m2, paní Evě Slawinské, bytem ……………………………., za účelem zahrady u rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku ve výši 156.540,-Kč (tj. cca 447,-Kč/m2) + 1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 158.240,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 31.3. 2015


26/2ZM/2014 - Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město_________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 925/2 o výměře 7 m2 a pozemku parc.č. 1169/2 o výměře 3 m2, kat. území Havířov-město společnosti Kulig a.s., se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, IČO 27830420, pod objektem prodejních a restauračních prostor, a to za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši 17 050,- Kč (tj. cca 1 705,- Kč/m2) + 3 509,- Kč za zpracování znaleckého posudku

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


 

27/2ZM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku parc.č. 3014/21, kat. území Bludovice o výměře 8 m2 panu Miroslavu Třineckému, bytem ……………………………. pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 811,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

2. prodej pozemku parc.č. 3014/20, kat. území Bludovice o výměře 4 m2 manželům Ing. Ladislavu Hrabcovi, Ph.D. a Ivetě Hrabcové, oba bytem ……………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

3. prodej pozemku parc.č. 3014/17, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 panu Stanislavu Ubíkovi, bytem ……………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

4. prodej pozemku parc.č. 3014/16, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 manželům Ing. Janu Melenovi, bytem ………………………………, a paní Ing. Marii Melenové, bytem ……………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 179,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

5. prodej pozemku parc.č. 3014/22, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 manželům Ladislavu Volnému a Soně Volné, bytem …………………………, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2 )

6. prodej pozemku parc.č. 3014/23, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 manželům Vlastimilu Viazanicovi a Zdeňce Viazanicové, bytem …..……………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

7. prodej pozemku parc.č. 3014/24, kat.území Bludovice o výměře 1 m2 paní Mileně Viazanicové, bytem ……………………………., pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 726,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem kupních smluv

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


28/2ZM/2014 - Převod pozemků Moravskoslezskému kraji______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. převod pozemků parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha v kat. území Šumbark, pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692 za cenu dle vyhlášky ve výši 162 620,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m² )

2. převod pozemku parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2 v kat. území Bludovice pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692 za cenu dle vyhlášky ve výši 1 096 660,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m²)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o převodu pozemků

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


29/2ZM/2014 - Zrušení usnesení - prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1
a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1109/25ZM/2014 ve věci prodeje nemovité věci
- pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice,
spol. BRISK Corporation s.r.o., IČ: 02570424


 

30/2ZM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Lucie Hálková____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 1270/1, orná půda o výměře 4 305 m2, kat. území Bludovice od paní Lucie Hálkové, bytem …………………………….


31/2ZM/2014 - Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4, část ul. Luční________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 912/4, vodní plocha, o výměře 313 m2, a parc. č. 916/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 682 m2, zastavěných zpevněnou a nezpevněnou částí místní komunikace ul. Luční, prodávající: manž. Ing. Václav Kantor a Marie Kantorová, bytem ……………………………., kupní cena: dle znaleckého posudku, a to za zpevněnou část o výměře 838 m2 kupní cenu 332,25 Kč/m2, tj. 278.426,- Kč, za nezpevněnou část o výměře 157 m2, kupní cenu 282,41 Kč/m2, tj. 44.338,-Kč, kupní cena činí celkem 322.764,-Kč.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy.

Z: vedoucí OSM
T: 30.4.2015


32/2ZM/2014 - Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

výkup pozemku parc.č. 2995/15, ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 144 m2,  kat. území Bludovice, na kterém se nachází část místní komunikace U Stadionu od spoluvlastníků:
pana Miloše Riegra, bytem ……………………………., podíl ve výši 1/6
pana Ladislava Riegra, bytem ……………………………., podíl ve výši 1/3
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 922,- Kč (tj. 332,25 Kč/m2)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku ing. Eduarda Heczka podpisem kupní smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


33/2ZM/2014 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

výkup pozemku parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2, včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem ……………………………., a pana Martina Balona, bytem ……………………………., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 221,50 Kč/m2, tj. za kupní cenu celkem 588 304,- Kč


 

34/2ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby
„Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně“ III. část___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně“, dle geometrického plánu č. 3439 – 141/2014, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření, k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených:

1. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4368 a parc.č. 4369, v celkovém rozsahu dle GP 110 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Helena Robenková, …………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,-Kč x 110 = 13.750,-Kč

2. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4373, v rozsahu dle GP 230 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Jindřiška Guňková, …………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,-Kč x 230 = 28.750,-Kč

3. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4376, v rozsahu dle GP 265 m2, včetně ochranného pásma
povinný: Libor Kostial, …………………………….
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 tj. 125,-Kč x 265 = 33.125,-Kč

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smluv k bodu 1 - 3

Z: vedoucí OSM
T: 30.6.2015


35/2ZM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby
„Splašková kanalizace Skleníky Havířov“_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1127/25ZM/2014, bod 2.

s c h v a l u j e

v rámci stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“ zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení a provozování potrubního mostu a splaškové kanalizace umístěné na pozemku vlastníka Povodí Odry, statní podnik, Varenská 49, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021, parc.č. 2742/1 – vodní plocha v k.ú. Dolní Suchá, v rozsahu 67 m², včetně ochranného pásma, za jednorázovou úhradu dle ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státní podnik, platného v době uzavření smlouvy, ve prospěch statutárního města Havířova, v rozsahu dle GP č. 1174 - 103/2013. Výše jednorázové náhrady pro rok 2014 činí 150,-Kč/m2, celkem 10.050,- Kč + DPH

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy.

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


36/2ZM/2014 - Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá,
dotčených výstavbou obchodního centra Globus__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

rozšíření přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města, včetně staveb komunikací, chodníků a navazující zeleně, umístěných na pozemcích
parc. č. 2206/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 84 m2
parc. č. 2206/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2
parc. č. 2206/77, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 301 m2
parc. č. 2206/78, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 358 m2
parc. č. 2206/79, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 118 m2
parc. č. 2663/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 305 m2
parc. č. 2663/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 163 m2
parc. č. 2663/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m2
parc. č. 2663/21, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m2
parc. č. 2663/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2
parc. č. 2663/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2
parc. č. 2663/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2
vybudovaných v rámci výstavby obchodního centra Globus, jejímž investorem je dárce:
Praha West Investment k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha Čakovice, IČ:
 25672096

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem darovací smlouvy.

Z: vedoucí OSM
T: 31.3.2015


37/2ZM/2014 - Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek
– stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

část usnesení ZMH č. 1253/27ZM/2014 ze dne 22.9.2014, v bodě 3., kterým byl schválen výkup části pozemku parc. č. 4407 k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví Michala Przeczka, bytem …………………………….

s c h v a l u j e

pro účely stavby č. 4002 „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“, zřízení věcného břemene – služebnosti stezky pro pěší a cyklisty a právo provést stavbu na pozemku parc. č. 4407 k.ú. Havířov-město, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby
vlastník - povinný: Michal Przeczek, bytem …………………………….
hodnota služebnosti: bude dle požadavku povinného stanovena dle znaleckého posudku platného v době uzavření smlouvy

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy.

Z: vedoucí OSM
T: 31.1.2015


38/2ZM/2014 - Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

vyřazení neupotřebitelné kombinované trouby LAINOX, inventární číslo 600202200036, rok výroby 1998, výrobní číslo 006900898HACZLXAB, kupní cena 578 180,20 Kč, zůstatková cena 28 908,51 Kč, pořízené pro potřebu Restaurace Radnice

Z: vedoucí ORG
T: 31. 12. 2014


39/2ZM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
– sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol__________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za VI., IX. – XII. měsíc roku 2014 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

14 880,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace, IČ 13644297
z toho: 14 880,- Kč sportovní kroužky,

920,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261
z toho: 5 920,- Kč sportovní kroužky,

22 480,- Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace,  13644271
z toho: 4 480,- Kč sportovní kroužky,
            18 000,- Kč mimosportovní kroužky,

6 480,- Kč Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČ 62331558
z toho: 6 480,- Kč mimosportovní kroužky.

2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2014


 

40/2ZM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 392.760,- Kč takto:

5.920,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958122)
-
 v tom: 5.920,- Kč ………odměny vedoucím sportovních
                                             a
 mimosportovních kroužků

16.480,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48805289)
- v tom: 16.480,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

10.000,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513)
- v tom: 6.000,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
              4.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (2. místo)

9.200,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62331221)
- v tom: 9.200,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

5.120,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61988723)
- v tom: 5.120,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních
                                            a mimosportovních kroužků

22.440,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48805424)
-
 v tom: 19.440,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
                3.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (3. místo)

3.520,- Kč Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61988600)
-
 v tom: 3.520,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

8.800,- Kč Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, Příspěvková organizace (IČ 62331248)
-
 v tom: 2.800,- Kč ……..…..odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
               6.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění (1. místo)

4.720,- Kč Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres Karviná (IČ 48805475)
-
 v tom: 2.720,- Kč …………odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
               2.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění (4. místo)

10.840,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114)
-
 v tom: 10.840,- Kč …………odměny vedoucím sportovních
                                                   a mimosportovních kroužků

4.880,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131)
-
 v tom: 4. 880,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních
                                                 a mimosportovních kroužků

11.840,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48805271)
-
 v tom: 11.840,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních
                                                   a mimosportovních kroužků

272.720,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75027577)
-
 v tom: 270.000,- Kč ………....dofinancování výjimky z počtu žáků
                  2.720,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních
                                                      a mimosportovních kroužků

2.640,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, Příspěvková organizace (IČ 70958149)
-
 v tom: 2.640,- Kč …………odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

2.640,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková oganizace (IČ 75027569)
-
 v tom: 2.640,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

1.000,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62331230)
-
 v tom: 1.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (5. místo)

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2014 o výše uvedené částky


41/2ZM/2014 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 dle upravené přílohy č.1


42/2ZM/2014 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2015___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2015 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
2.
 finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně 30 %, tj. 94 483,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“ v roce 2015

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2015 ve výši schváleného podílu města na spolufinancování projektu finanční prostředky, a to za předpokladu, že projekt bude schválen poskytovatelem dotace.


43/2ZM/2014 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence
kriminality v roce 2015_______________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádostí o dotace a přijetí dotací na realizaci 4 dílčích projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na tyto projekty:
-
 projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“
-
 projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“
-
 projekt „Prevence předlužování a podvodů pro seniory“
-
 projekt „Asistent prevence kriminality“
2.
 finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši:
29
 800,- Kč na projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi
14
 400,- Kč na projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami
7
 500,- Kč na projekt „Prevence předlužování a podvodů pro seniory“
70
 800,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok 2015 ve výši schváleného podílu města na spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality


 

44/2ZM/2014 - Žádost o rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia Havířovské
nemocnice pro vznik galerie v přírodě"_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

dopis a žádost o rozšíření účelu dotace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, adresované Radě města Havířova ve věci dotace poskytnuté na projekt „II. ročník Sympozia Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě"

n e s c h v a l u j e

rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě"


45/2ZM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2015_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č.1
2.
 seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č.2

u k l á d á

Radě města Havířova zapracovat do plánu čerpání FVPA opravu šaten na zimním stadionu - II. etapa


 

46/2ZM/2014 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu na r. 2015___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na r. 2015 ve znění dle přílohy


 

47/2ZM/2014 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu Havířov
a jeho změn_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

pro volební období 2014 – 2018 zastupitele JUDr. Štefana Langera pro spolupráci na pořizování územního plánu a jeho změn, na základě ustanovení § 47 odst. 1, § 51 odst. 1 a 3 a § 53 odst. 1 a 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


 

48/2ZM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX.______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitostí:

Kamila Charvátová, t.b. …………………………….
Jiří Švidrnoch, t.b. …………………………….
Výše zápůjčky 16.000,- Kč
Splatnost zápůjčky 18 měsíců

Smlouva o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti bude s vlastníky nemovitosti uzavřena až po uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z výstavby a financování kanalizační přípojky.

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o peněžité zápůjčce.

Z: vedoucí EO
T: 01/2015


49/2ZM/2014 - Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních
a rekreačních zařízení Havířov________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

s účinností od 01.01.2015 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754, kterou se doplňuje v Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, odst. 3 „Doplňková činnost:“ o nový bod „3.3. Zajišťování ubytovacích služeb.“

p o v ě ř u j e

podpisem dodatku č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 01.01.2015 Bc. Daniela Pawlase, primátora města, a Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj

Z: vedoucí OPS
T: 19.12.2014


50/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností
Městská realitní agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o._________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 17. 12. 2014:

1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen „MRA, s.r.o.“)
odvolání Ing. Jiřího Šebesty z funkce jednatele MRA, s.r.o.
zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce jednatele MRA, s.r.o.
odvolání Petra Robosze z funkce jednatele MRA, s.r.o.
zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce jednatele MRA, s.r.o.
odvolání JUDr. Bronislava Bujoka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení Karla Ďurkáče do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
odvolání Jiřího Šorala z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení Ing. Karla Žáka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
odvolání Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení Petera Hrabčáka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
odvolání Ing. Karla Šlachty z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení Jaroslava Jeziorského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
odvolání Mgr. Petra Chomy z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.
zvolení Mgr. Rudolfa Šimka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o.

2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o.
(dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)
odvolání Libora Čtvrtky z funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.
odvolání Jaroslavy Sloveňákové z funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Davida Ondráčka do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.
odvolání Miroslava Kronenberga z funkce člena dozorčí rady
ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
odvolání Jaroslavy Konečné z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Mgr. Radka Kupczaka do funkce člena dozorčí rady
ZÁMEK Havířov, s.r.o.
odvolání Evy Radové z funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.
zvolení Aleše Pawlase do funkce člena dozorčí rady ZÁMEK Havířov, s.r.o.


51/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností
TSH a.s. a HTS, a.s.__________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 17.12.2014

1. v obchodní společnosti TSH a.s., IČO 25375601
odvolání Vojtěcha Kozáka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Vladislava Fukaly z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Ondřeje Baránka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Pavla Rapanta z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Miroslava Polaka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Václava Kubelky do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Jiřího Šebesty do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Mgr. Michaely Horňákové z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Mgr. Stanislavy Gorecké do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání Leoše Lukaštíka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Vladislava Fukaly do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.

2. v obchodní společnosti HTS, a.s., IČO 61974706
odvolání Ing. Břetislava Petra z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Bc. Josefa Bělici do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Karla Sachmerdy z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Petera Hrabčáka do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Radima Mudry z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Danuše Holeksové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Danuše Holeksové do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Jarmily Světlíkové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Františka Fice do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Ing. Karla Chodury z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Karla Sachmerdy do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Martina Taussiga do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.


52/2ZM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou
účastí města________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081
odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.
zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov, a.s.
2.
 v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287
odvolání Ing. Petra Oborného z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
zvolení Juliuse Vidy do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.
3.
 v obchodní společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665
odvolání Alice Hegyi z funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.
zvolení Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.
4.
 v obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111
odvolání Ing. Pavola Jantoše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.
zvolení Bc. Ivana Bureše do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.

u k l á d á

zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá, a.s., SmVaK Ostrava a.s. a KIC Odpady, a.s.

Z: vedoucí OPS
T: 15.1.2015


 

53/2ZM/2014 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních
společností s majetkovou účastí města___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

d e l e g u j e

pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, tyto zástupce města:
1. ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH:
Bc. Alenu Olšokovou, nahradníka Bc. Ivana Bureše
2.
 Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH:
Alici Hegyi, náhradníka Mgr. Tomáše Ptáčka
3.
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, členy ZMH:
JUDr. Štefana Langera, náhradníka Ing. Eduarda Heczka
4.
 KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, členy ZMH:
Petera Hrabčáka, náhradníka Róberta Masaroviče, MSc.

z m o c ň u j e

primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na valné hromady a určení osoby pověřené vystupováním za město na valné hromadě

u k l á d á

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné hromadě

2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady


 

54/2ZM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zápis z kontroly hospodaření
za období leden – srpen 2014__________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis z kontroly hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za leden – srpen 2014, dle Přílohy č. 1


 

55/2ZM/2014 - Změna Jednacího a organizačního řádu finančního výboru Zastupitelstva
města Havířova_____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. Statut finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.12.2014, ve znění dle přílohy č. 1

2. Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností od 15.12.2014, ve znění dle přílohy č. 2


 

56/2ZM/2014 - Zelené terasy, a.s. – postup v insolvenčním řízení_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. přihlášku pohledávky ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním Řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 22 INS 16083/2014 ve věci insolvenčního dlužníka Zelené terasy, a.s., IČO 27836185 dle Přílohy č. 1
2.
 vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky dle Přílohy č. 2
3.
 podání incidenční žaloby na určení pravosti popřené pohledávky výši 1.007.576,63 Kč s příslušenstvím u Krajského soudu v Ostravě

n e s c h v a l u j e

1. zpětvzetí incidenční žaloby o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 1.007.576,63 Kč vč. úroků z prodlení a příslušenství, 2. zpětvzetí pohledávky ve výši ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním řízení


 

57/2ZM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozhodnutí Rady města Havířova, při výkonu funkce zřizovatele podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým rada města uložila statutárním orgánům příspěvkových organizací
Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,
Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250,
Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243,
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470,
Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,
aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady města Havířova nečinili právní jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní a právní jednání, na základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla příspěvkové organizaci povinnost zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH


 

58/2ZM/2014 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2015 takto:

26.01.2015

30.03.2015

15.06.2015

14.09.2015

02.11.2015

14.12.2015

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015 takto:

17.12.2014

24.06.2015

14.01.2015

22.07.2015

04.02.2015

19.08.2015

18.02.2015

02.09.2015

04.03.2015

23.09.2015

18.03.2015

07.10.2015

08.04.2015

21.10.2015

29.04.2015

11.11.2015

20.05.2015

02.12.2015

03.06.2015

16.12.2015


 

59/2ZM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 18.11.2014 dle přílohy


 

60/2ZM/2014 - Půjčka Bedřiška Sýkorová____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč s paní Bedřiškou Sýkorovou, bytem …………………………….


 

61/2ZM/2014 - Stížnost Tomáše Rejče________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

stížnosti na nesprávný postup Ing. Zdeňka Osmanczyka, bývalého primátora města, které zaslal p. Tomáš Rejč dne 26.9.2014 a v opravené verzi dne 29.9.2014 (viz příloha č. 1) a sdělení k ní ze dne 10.10.2014 (příloha č. 2)

k o n s t a t u j e,

že uvedené stížnosti na postup bývalého primátora města nejsou důvodné

p o v ě ř u j e

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 3


 

62/2ZM/2014 - Informativní zpráva o zahájení činnosti Kontrolního výboru ZMH a schválení
plánu činnosti na rok 2015____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zahájení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova včetně zápisu z úvodního jednání ze dne 1.12.2014 (Příloha č. 1)

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2015 dle Přílohy č. 2


 

63/2ZM/2014 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 7.11.2014 – do 3.12.2014


 

                ………………………………….....                     ...…..…….……………………...
                        Bc. Daniel PAWLAS                                            Ing. Eduard HECZKO
                            
primátor města                                                        náměstek primátora
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku