Zastupitelstvo města Havířova

 

U S N E S E N Í

z 2. zasedání

Zastupitelstva města Havířova,

konaného dne 20.12.2010

v Kulturním domě RADOST

v Havířově


Č.jed. KP/127 848/Kl/2010

V Havířově dne 20.12.2010
Zapsala: Monika Krpelíková

 

 

P Ř E H L E D     U S N E S E N Í
přijatých na 2.zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaném dne 20.12.2010


16/2ZM/2010 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 20.12.2010

17/2ZM/2010 - Schválení programu 2. zasedání ZMH dne 20.12.2010

18/2ZM/2010 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného dne 20.12.2010

19/2ZM/2010 - Ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11.2010

20/2ZM/2010 - Kontrola plnění usnesení ZMH

21/2ZM/2010 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2010

22/2ZM/2010 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

23/2ZM/2010 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína

24/2ZM/2010 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 102. – 146.

25/2ZM/2010 - Rozpočet města Havířova na rok 2011

26/2ZM/2010 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2011

27/2ZM/2010 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

28/2ZM/2010 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko – zvýšení

29/2ZM/2010 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2010 – ZŠ Jarošova

30/2ZM/2010 - Cena města Havířova pro rok 2010

31/2ZM/2010 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol

32/2ZM/2010 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2011

33/2ZM/2010 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark

34/2ZM/2010 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město

35/2ZM/2010 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark

36/2ZM/2010 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark

37/2ZM/2010 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice

38/2ZM/2010 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá

39/2ZM/2010 - Směna pozemků, k.ú. Havířov-město

40/2ZM/2010 - Převod pozemků parc. č. 699, 700/1 a 701 k. ú. Šumbark, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

41/2ZM/2010 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov

42/2ZM/2010 - Opatření obecné povahy - Změna č. 15 územního plánu města Havířov

43/2ZM/2010 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

44/2ZM/2010 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2011

45/2ZM/2010 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010

46/2ZM/2010 - Snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2010

47/2ZM/2010 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2011

48/2ZM/2010 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu

49/2ZM/2010 - Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova

50/2ZM/2010 - Nový statut „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“

51/2ZM/2010 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova pro r. 2011

52/2ZM/2010 - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za r. 2009

53/2ZM/2010 - Informace z jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná – výše členského příspěvku, rozpočet svazku na r. 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014

54/2ZM/2010 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů

55/2ZM/2010 - KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti

56/2ZM/2010 - Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 1. října 2010

57/2ZM/2010 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova do konce roku 2010 a v I. pololetí r. 2011

58/2ZM/2010 - Jmenování tajemníka Finančního výboru ZMH

59/2ZM/2010 - Informativní zpráva o činnosti vedení města

 

U S N E S E N Í
z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.12.2010


 

16/2ZM/2010 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 20.12.2010__________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předsednictvo 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.12.2010 ve složení:

Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
Ing. Petr Smrček, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociální rozvoj
Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova


 

17/2ZM/2010 - Schválení programu 2. zasedání ZMH dne 20.12.2010_____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.12.2010 dle návrhu


 

18/2ZM/2010 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného
dne 20.12.2010______________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

u r č u j e

jako ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.12.2010

p. Jarmilu Světlíkovou
Ing. Pavla Mertu


 

19/2ZM/2010 - Ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19.11.2010______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 19. listopadu 2010


 

20/2ZM/2010 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova

s c h v a l u j e

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:

909/20/ZM/05

Výkup vlastnických podílů na pozemku parc. č.1923/6 a na pozemku parc.č.1923/10, k.ú. Prostřední Suchá, ul. Modřínová

979/21/ZM/05

Bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do majetku města

991/21/ZM/05

Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1915, k.ú. Prostřední Suchá - změna usnesení

1041/22/ZM/05

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 334/2 k.ú. Bludovice, z majetku České republiky do majetku města

224/5/ZM/07

Výkup pozemku parc.č. 385/10, k.ú. Dolní Suchá

533/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků vodního toku, z majetku České republiky do majetku města

534/10/ZM/08

Bezúplatný převod pozemků pod veřejnými komunikacemi do majetku města

536/10/ZM/08

Výkup částí pozemků parc.č. 1078/16 a 1078/15, k.ú. Bludovice

645/12/ZM/08

Konečné vypořádání pozemků k.ú. Bludovice zastavěných v rámci stavby:„Sil. I/11 Havířov-Bludovice, okružní křižovatka“

985/18/ZM/09

Smluvní vztahy v rámci realizace stavby:
„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“

1195/23/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 1695, k.ú. Šumbark

1271/24/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice

v y p o u š t í

ze sledování tato usnesení:

1187/25/ZM/06

Smluvní vztahy pro účely stavby „Oprava místní komunikace ul. Přátelství, Havířov-Životice“

719/13/ZM/08

Vypořádání pozemků v k.ú. Bludovice, v majetku Lesů České republiky, s.p.

1182/23/ZM/10

Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

1200/23/ZM/10

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2996/5, k.ú. Bludovice

1211/23/ZM/10

Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2010

1246/24/ZM/10

Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace základní škole

1247/24/ZM/10

Rozdělení výtěžku tomboly pořádané při konání Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2010 – změna usnesení

1248/24/ZM/10

Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury

1249/24/ZM/10

Zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1250/24/ZM/10

Změna financování projektů 6 základních škol z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko

1251/24/ZM/10

Dohoda o revizní komisi – havířovský hokej

1252/24/ZM/10

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2010 sportovním a mimosportovním subjektům

1269/24/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 1405/75, k.ú. Prostřední Suchá

1270/24/ZM/10

Prodej části pozemku parc.č. 944/445, k.ú. Šumbark

1272/24/ZM/10

Prodej pozemku parc.č. 1629/39, k.ú. Bludovice

1273/24/ZM/10

Směna pozemku parc.č. 6/6, k.ú. Bludovice

1274/24/ZM/10

Směna části pozemku parc.č. 4068, k.ú. Havířov-město

1275/24/ZM/10

Výkup pozemků parc.č. 1274/2, 1274/3, 1274/4 , k.ú. Bludovice

1276/24/ZM/10

Uzavření majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 111, k.ú. Dolní Datyně

1278/24/ZM/10

Změna podmínek bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1812, k.ú. Dolní Suchá, z majetku ČR, do majetku města, pro účely umístění kanalizace

1282/24/ZM/10

Předání dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření Bezúplatný převod neinvestičního majetku příspěvkovým organizacím

1294/24/ZM/10

Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním postižením (dodatek č. 1) ke dni 1.1.2011

1295/24/ZM/10

KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti

1296/24/ZM/10

Depos Horní Suchá, a.s. - informace o konání mimořádné valné hromady společnosti

1298/24/ZM/10

Půjčka ze sociálního fondu

1303/24/ZM/10

Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města


 

21/2ZM/2010 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období
leden – říjen 2010____________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden – říjen 2010


 

22/2ZM/2010 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově__________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“dle důvodové zprávy v roce 2010 takto:

a) ve výši 231 000,- na zajištění mezd včetně odvodů pro 4 Asistenty prevence kriminality Městské policie Havířov na I. pololetí roku 2011

b) ve výši 2758,- Kč na zajištění Kurzu bezpečné jízdy

c) ve výši 3420,- Kč na zajištění přednášek o bezpečnosti v silničním provozu pro studenty havířovských středních škol

u k l á d á

vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2010 (dle bodu b) a c)) a do návrhu úprav rozpočtu na rok 2011 (dle bodu a)).


 

23/2ZM/2010 - Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ F. Hrubína_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zvýšení příspěvku na provoz
Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61 98 87 23) o částku 61.000,- Kč na dokrytí nákladů na opravy z důvodu vytopení školy

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010


 

24/2ZM/2010 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 102. – 146.____
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2010 – rozpočtová opatření č. 102. – 146.;

b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2010:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 986 590,17 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

891 706,84 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

42 789,07 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

15 710,20 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 036 384,06 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 556 875,24 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 266 815,92 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

1 008,45 tis. Kč

odbor školství a kultury

83 668,04 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

225 227,38 tis. Kč

odbor sociálních věcí

267 254,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

263 616,90 tis. Kč

odbor investiční výstavby

769 650,72 tis. Kč

odbor správy majetku

38 284,77 tis. Kč

Městská policie

66 486,43 tis. Kč

odbor ekonomický

526 435,64 tis. Kč

oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

24 583,59 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

290 059,32 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

820,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

885,00 tis. Kč

MŠ ČSA

771,50 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 140,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 091,40 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

942,00 tis. Kč

MŠ Lipová

814,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 211,50 tis. Kč

MŠ Moravská

2 055,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

724,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 123,00 tis. Kč

MŠ Přímá

920,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

880,00 tis. Kč

MŠ Radniční

818,00 tis. Kč

MŠ Resslova

590,00 tis. Kč

MŠ Sukova

835,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

899,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

635,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

731,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

638,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 725,30 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 904,60 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

4 085,43 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

5 045,72 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 199,66 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 790,32 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 456,50 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 916,06 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 787,70 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 781,85 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 158,28 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 566,96 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

7 772,54 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 304,49 tis. Kč

ZŠ Školní

2 777,04 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 567,50 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 461,10 tis. Kč

ASTERIX

2 473,95 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

32 027,23 tis. Kč

Městská knihovna

17 110,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko

34 103,55 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 152,30 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení

38 699,84 tis. Kč

SANTÉ

10 770,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

34 898,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+570 285,07 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+543 255,72 tis. Kč

           splátky jistin úvěrů

-101 622,10 tis. Kč

           aktivní operace řízení likvidity – výdaje

-60 000,00 tis. Kč

           změna stavu rozpočtových účtů

+188 651,45 tis. Kč


 

25/2ZM/2010 - Rozpočet města Havířova na rok 2011___________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 847 142,00 tis. Kč

z toho: tř. 1 – daňové příjmy

881 146,00 tis. Kč

           tř. 2 – nedaňové příjmy

22 002,00 tis. Kč

           tř. 3 – kapitálové příjmy

9 000,00 tis. Kč

           tř. 4 – přijaté dotace (transfery)

934 994,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

2 135 792,00 tis. Kč

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

1 849 667,00 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

           odbor školství a kultury

           odbor územního rozvoje

           stavební a silniční správní úřad

           odbor organizační

           odbor sociálních věcí

           odbor komunálních služeb

           odbor investiční výstavby

           odbor správy majetku

           Městská policie Havířov

           odbor ekonomický

           oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

760,00 tis. Kč

52 000,00 tis. Kč

550,00 tis. Kč

50,00 tis. Kč

245 780,00 tis. Kč

6 600,00 tis. Kč

256 500,00 tis. Kč

685 000,00 tis. Kč

15 500,00 tis. Kč

65 500,00 tis. Kč

487 427,00 tis. Kč

34 000,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím

z toho: MŠ Balzacova

           MŠ Čelakovského

           MŠ ČSA

           MŠ E. Holuba

           MŠ Horymírova

           MŠ Kosmonautů

           MŠ Lipová

           MŠ Mládí

           MŠ Moravská

           MŠ Okružní

           MŠ Petřvaldská

           MŠ Přímá

           MŠ Puškinova

           MŠ Radniční

           MŠ Resslova

           MŠ Sukova

           MŠ Švabinského

           MŠ U Jeslí

           MŠ U Stromovky

           MŠ U Topolů

           ZŠ 1. Máje

           ZŠ F. Hrubína

           ZŠ a MŠ Frýdecká

           ZŠ Gen. Svobody

           ZŠ Gorkého

           ZŠ Jarošova

           ZŠ K. Světlé

           ZŠ Kpt. Jasioka

           ZŠ M. Kudeříkové

           ZŠ M. Pujmanové

           ZŠ Mládežnická

           ZŠ Moravská

           ZŠ a MŠ Na Nábřeží

           ZŠ a MŠ Selská

           ZŠ Školní

           ZŠ a MŠ Zelená

           ZŠ Žákovská

           ASTERIX – Středisko volného času Havířov

           Domov seniorů Havířov

           Městská knihovna Havířov

           Městské kulturní středisko Havířov

           SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových
           sociálních služeb Havířov

           Sociální služby města Havířova

           Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

           Ostatní dotace a dary

286 125,00 tis. Kč

960,00 tis. Kč

940,00 tis. Kč

870,00 tis. Kč

1 210,00 tis. Kč

1 000,00 tis. Kč

950,00 tis. Kč

860,00 tis. Kč

1 450,00 tis. Kč

1 960,00 tis. Kč

740,00 tis. Kč

3 310,00 tis. Kč

950,00 tis. Kč

950,00 tis. Kč

800,00 tis. Kč

620,00 tis. Kč

860,00 tis. Kč

810,00 tis. Kč

650,00 tis. Kč

724,00 tis. Kč

700,00 tis. Kč

4 360,00 tis. Kč

3 030,00 tis. Kč

3 860,00 tis. Kč

3 870,00 tis. Kč

3 500,00 tis. Kč

2 510,00 tis. Kč

3 150,00 tis. Kč

2 700,00 tis. Kč

5 000,00 tis. Kč

4 015,00 tis. Kč

4 340,00 tis. Kč

6 160,00 tis. Kč

6 050,00 tis. Kč

1 400,00 tis. Kč

2 740,00 tis. Kč

1 200,00 tis. Kč

4 200,00 tis. Kč

2 720,00 tis. Kč

32 871,00 tis. Kč

16 910,00 tis. Kč

33 000,00 tis. Kč


15 585,00 tis. Kč

33 000,00 tis. Kč

37 540,00 tis. Kč

31 100,00 tis. Kč

   

3) Financování celkem

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

           splátky jistin úvěrů

           aktivní operace řízení likvidity – příjmy

           aktivní operace řízení likvidity – výdaje

           změna stavu rozpočtových účtů

+ 288 650,00 tis. Kč

+ 569 610,00 tis. Kč

- 347 080,00 tis. Kč

+ 54 500,00 tis. Kč

- 54 500,00 tis. Kč

+ 66 120,00 tis. Kč

B. Zapojení fondů FRR, FŽP, FNB, FB a SF do rozpočtu města Havířova na rok 2011.

C. Příspěvky na provoz a investiční dotace příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov, dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“ dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2011 dle důvodové zprávy


 

26/2ZM/2010 - Hospodářská činnost města Havířova – návrh na r. 2011___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2011 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na rok 2011 dle příloh č. 1 a č. 2.


 

27/2ZM/2010 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu
odboru školství a kultury_____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám, který bude použit na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků, v celkové výši 243.240,- Kč dle přílohy č. 1

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010


 

28/2ZM/2010 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko – zvýšení____________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zvýšení návratné finanční výpomoci dotace na projekty v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezského pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání jednotlivých základních škol

Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Frýdecká se zvyšuje o částku 373.912,13 Kč

Návratná finanční výpomoc ZŠ Gen. Svobody se zvyšuje o částku 666.119,00 Kč

Návratná finanční výpomoc ZŠ 1. máje se zvyšuje o částku 374.976,00 Kč

Návratná finanční výpomoc ZŠ K. Světlé se zvyšuje o částku 223.202,00 Kč

Návratná finanční výpomoc ZŠ Jarošova se zvyšuje o částku 149.997,00 Kč

2. uzavření dodatků č.1 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci s výše uvedenými základními školami

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010


 

29/2ZM/2010 - Změna použití schválené investiční dotace na rok 2010 – ZŠ Jarošova________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

změnu použití schválené investiční dotace na rok 2010 Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ70 95 81 65), a to takto: pořízení PC serveru nahradit pořízením mříží k zabezpečení majetku školy

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010


 

30/2ZM/2010 - Cena města Havířova pro rok 2010_____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e u d ě l u j e

„Cenu města Havířova“ pro rok 2010


 

31/2ZM/2010 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“
- sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. rozdělení dotací z  výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2010 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze školské oblasti na mimosportovní kroužky za IX.- XII. měsíc roku 2010 určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských středních škol, a to takto:

36 480,-Kč Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71

15 200,- Kč Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace IČ 13 64 42 89

7 840,- Kč Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97

2. uzavření dohod o poskytnutí dotací s příjemci jednotlivých dotací

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2010


 

32/2ZM/2010 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2011________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis výdajů OŠK na rok 2011 na položce „Opravy a udržování“, na položce „Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ a na položce neinvestiční rozpočtová rezerva ve výši 46 061 tis. Kč dle přílohy č.1


 

33/2ZM/2010 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1390/16, k.ú. Šumbark____________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č.1390/16, k.ú.Šumbark, ostatní plocha o výměře 247 m2, manželům Orestise Vlachopulose a Kateřiny Vlachopulosové, bytem ……………………………, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

34/2ZM/2010 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 2459, parc.č. 2476, k.ú. Havířov-město______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. 2459 o výměře 21 m2 a parc.č. 2476 o výměře 21 m2, kat. území Havířov-město manželům Kamilu Střížovi a Martině Střížové, bytem ……………………………, za účelem dostavby dvojgaráže za cenu 500,- Kč/m2, celkem za 21 000,- Kč


 

35/2ZM/2010 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1431/5, k.ú. Šumbark o výměře cca 160 m2 panu Aleši Bambulovi, bytem ……………………………, za účelem výstavby parkovacích míst pro potřeby K-Klubu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování


 

36/2ZM/2010 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark___________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

záměr prodeje pozemku parc.č. 1408/141, k.ú. Šumbark o výměře 1 m2 manželům Janu Holcovi a Michaele Holcové, bytem ……………………………, k již postavené garáži za cenu 500,- Kč, celkem tedy 500,- Kč


 

37/2ZM/2010 - Prodej pozemků parc.č. 2055/1, 2055/2 a parc.č. 2055/5, k.ú. Bludovice_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

o d k l á d á

rozhodnutí o prodeji pozemků parc.č. 2055/1 o výměře 405 m2, parc.č. 2055/2 o výměře 386 m2 a parc.č. 2055/5 o výměře 433 m2 v kat. území Bludovice

u k l á d á

zpracovat nový znalecký posudek

Z: vedoucí OSM
T: březen 2011


 

38/2ZM/2010 - Prodej části pozemku parc.č. 1197/114, k.ú. Prostřední Suchá_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc.č. 1197/114 o výměře cca 50 m2, kat. území Prostřední Suchá panu Oldřichu Bučkovi, bytem ……………………………, za účelem vybudování nového příjezdu ke stávajícímu autoservisu za tržní cenu ve výši celkem cca 16 900,- Kč (tj. 304,- Kč/m2 + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku)

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011


 

39/2ZM/2010 - Směna pozemků, k.ú. Havířov-město____________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc.č. 3933/1 o výměře cca 30 m2 a pozemku parc.č. 3941/3 o výměře 33 m2, k.ú. Havířov-město v majetku statutárního města Havířov za pozemek parc.č. 3933/2 o výměře 51 m2, k.ú. Havířov-město v majetku společnosti VPV TRADING OSTRAVA , a.s. , Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 směna bude provedena bez doplatku  rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků  s tím, že společnost VPV TRADING OSTRAVA, a.s., Ostrava-Jih, Nováčkova 5, IČ: 258 455 43 zřídí ve prospěch města věcné břemeno k již uloženému kabelu veřejného osvětlení bezplatně

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy

Z: vedoucí OSM
T: 30.6. 2011


 

40/2ZM/2010 - Převod pozemků parc. č. 699, 700/1 a 701 k. ú. Šumbark, z majetku
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

n e s c h v a l u j e

úplatný převod pozemků parc. č. 699, parc. č. 700/1 a parc. č. 701 k.ú. Šumbark, užívaných jako ostatní plocha, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město, IČ: 697 97 111, do majetku statutárního města Havířova, s tím, že město má zájem o bezúplatný převod pozemků parc.č. 699, parc.č. 700/1 a parc.č. 701 k.ú. Šumbark, tak, jak byl schválen usnesením č. 979/21/ZM/05, ze dne 19.9. 2005, v bodě 3.

p o v ě ř u j e

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka podpisem smlouvy o bezúplatném převodu

Z: vedoucí OSM
T: dle předložení smlouvy
ze strany ÚZSVM


 

41/2ZM/2010 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r o z h o d l o

nepořídit změnu Územního plánu města Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
v lokalitě č. 1 - na části pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. Dolní Datyně
v lokalitě č. 3 – na pozemku parc.č. 4687 v k.ú. Havířov-město
v rozsahu příloh č. 1 a 3

o d k l á d á

rozhodnutí o lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 869/3 v k.ú. Bludovice


 

42/2ZM/2010 - Opatření obecné povahy - Změna č. 15 územního plánu města Havířov_______
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona Změnu č.15 územního plánu města Havířov formou opatření obecné povahy


 

43/2ZM/2010 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu___________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle přílohy


 

44/2ZM/2010 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní
práce pro rok 2011___________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2011, který vyhlašuje Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši 82 587,-Kč

u k l á d á

odboru sociálních věcí podat žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2011


 

45/2ZM/2010 - Přesuny mezi paragrafy a položkami schváleného rozpočtu OIV na rok 2010__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2010 po Přesunech IV dle Přílohy č.2

Z: vedoucí OIV
T: 12/2010


 

46/2ZM/2010 - Snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu odboru investiční
výstavby na rok 2010_________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

snížení rozpočtovaných výdajů schváleného rozpočtu OIV na rok 2010 dle přílohy

Z: vedoucí OIV
T: 12/2010

u k l á d á

provést rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města na rok 2010

Z: vedoucí EO
T: 1/2011


 

47/2ZM/2010 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby
na rok 2011_________________________________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby na rok 2011 dle Přílohy č.1

2. seznam akcí realizovatelných po uvolnění dodatečných finančních prostředků schváleného rozpočtu OIV na rok 2011 dle Přílohy č.2

u k l á d á

předložit plnění smlouvy s euroAWK s.r.o., se sídlem Maltézské nám.7, Praha 1 IČ 43965717 za rok 2009 – 2010

Z: vedoucí OKS
T: leden 2011


 

48/2ZM/2010 - Pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby, která byla
usnesením Zastupitelstva města Havířova pověřena podepsáním dokumentu__
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zrušení v usnesení ZMH čís. 62/2/ZM/07 ze dne 26.2.2007 části „schvaluje“

2. pravidla pro podepisování dokumentů v době nepřítomnosti osoby pověřené usnesením Zastupitelstva města Havířova podepsáním dokumentu takto:

1. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podepisuje jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:

1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.

2. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro sociální rozvoj podepisuje jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:

1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj.

3. V době nepřítomnosti náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podepisuje jeho dokumenty další přítomný náměstek v tomto pořadí:

1. náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku
2. náměstek primátora pro sociální rozvoj.


 

49/2ZM/2010 - Změna obsahu zřizovací listiny Sociálních služeb města Havířova___________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

Dodatek č.1 k úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova vydaného ke dni 31.10.2009, kterým se rozšiřuje hlavní předmět činnosti takto:

„2.4 výkon činností dle ust. § 10 odst. 1 písm. a), §11 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. b) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“

s účinností od 1.1.2011

p o v ě ř u j e

primátora města a náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č.1 k úplnému znění zřizovací listiny vydané ke dni 31.10.2009 ve znění dle Přílohy č. 1


 

50/2ZM/2010 - Nový statut „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

r u š í

statut Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schválený 7.10.2002 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.6.2004.

s c h v a l u j e

nový statut Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově ve znění dle Přílohy č. 2 s účinností od 20.12.2010


 

51/2ZM/2010 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva města Havířova pro r. 2011_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s t a n o v í

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním ani obdobném poměru, paušální částkou pro r. 2011 ve výši 1.400,- Kč/1 den výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva vykonával v jednom dni déle než 4 hodiny a v ostatních případech ve výši 700,- Kč/den


 

52/2ZM/2010 - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za r. 2009_______________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za r. 2009, vč. zápisu z jednání Kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 24.9. 2010


 

53/2ZM/2010 - Informace z jednání Svazku měst a obcí okresu Karviná – výše členského
příspěvku, rozpočet svazku na r. 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci o průběhu jednání členské schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 23.11. 2010 dle důvodové zprávy

2. rozpočet Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2011

3. rozpočtový výhled Svazku měst a obcí okresu Karviná na roky 2012 – 2014

s c h v a l u j e

změnu výše členského příspěvku Svazku měst a obcí okresu Karviná ze 4,50 Kč/1 obyvatele na 3 Kč/1 obyvatele

d e l e g u j e

primátora města jako zástupce města ve Svazku měst a obcí okresu Karviná

u k l á d á

zástupci města v dozorčí radě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. nepodpořit záměr zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2011


 

54/2ZM/2010 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_________________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů.


 

55/2ZM/2010 - KIC Odpady, a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady společnosti___
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o výsledku řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, konané dne 5.10.2010 dle důvodové zprávy


 

56/2ZM/2010 - Informativní zpráva z jednání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS
Horní Suchá, a.s. konané dne 1. října 2010_______________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady společnosti DEPOS Horní Suchá, a.s. konané dne 1. října 2010


 

57/2ZM/2010 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města
Havířova do konce roku 2010 a v I.pololetí r.2011_________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v I. pololetí roku 2011 takto:

24.1. 2011
28.3. 2011
20.6. 2011

b e r e   n a   v ě d o m í

termíny konání schůzí Rady města Havířova v prosinci 2010 a I. pololetí 2011 takto:

1.12. 2010
15.12. 2010
12.1. 2011
2.2. 2011
23.2. 2011
9.3. 2011
30.3. 2011
20.4. 2011
11.5. 2011
1.6. 2011
22.6. 2011


 

58/2ZM/2010 - Jmenování tajemníka Finančního výboru ZMH__________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

j m e n u j e

tajemníkem Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova Ing. Bohumila Andrýska


 

59/2ZM/2010 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________
(hlasování, přehled usnesení)

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o činnosti vedení města Havířova za období od 19.11. – 8.12. 2010


 

 

………………………………….....                                                      ...…..…….……………………...
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                                                Ing. Eduard HECZKO
primátor města                                                                                        náměstek primátora
                                                                                                              pro ekonomiku a správu majetku